TÜRKİYE İŞ KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMENİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Türkiye İş Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Türkiye İş Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 27/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26829

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre memur statüsünde çalışmakta olan personele yapılacak ek ödemenin usul ve esaslarını belirlemektir.

       Kapsam

       MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre memur statüsünde istihdam edilen, Kurumda fiilen çalışan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevlendirilenler dahil, personeli kapsar.

       Dayanak

       MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık   : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

       b) Genel Müdür   : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

       c) Genel Müdürlük   : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

       ç) Kurum   : Türkiye İş Kurumunu

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Mali Hükümler ve Ek Ödeme Ödenmesine İlişkin Esaslar

    Ek ödeme kaynağı

       MADDE 5 - (1) Ek ödeme, 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca Kuruma aktarılan idari para cezaları hariç olmak üzere Kurum gelirlerinden ödenir.

       Ek ödemenin ödenme usulü

       MADDE 6 - (1) Personele, görev unvanı, çalışma verimi ve hizmetlerin rasyonelliğini sağlayacak ilkeler göz önünde bulundurularak belirlenen ve ekli cetvelde yer alan oranların ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığına uygulanması suretiyle hesaplanan miktarlarda ek ödeme yapılır. Yönetim Kurulunca uygun görülen ve Bakanlıkça onaylanan oran ve miktarlar üzerinden yapılan ek ödemelerin aylık tutarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının %150' sini geçemez.

       (2) Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

       Kesintiler

       MADDE 7 - (1) Ek ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

       Ödenme zamanı

       MADDE 8 - (1) Ek ödeme her ayın 15 inde maaşlarla birlikte peşin olarak ödenir.

       Ek ödemeden yararlanamayacak personel

       MADDE 9 - (1) Kurumda çalışan işçi, geçici ve sözleşmeli personel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevlendirilen kadrolu Kurum personeli hariç olmak üzere başka kurumda görevlendirilen kadrolu Kurum personeli ile kadroları başka kurum veya kuruluşlarda olup da Kurumda görevlendirilen personel ek ödemeden yararlanamaz.

       Vekalet durumunda ek ödeme

       MADDE 10 - (1) Başka bir göreve vekalet edenlere, vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin, asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, vekalet ettikleri kadro için öngörülen oranlar, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin sınav şartı hariç asaleten atanmada aranan şartları taşıması zorunludur.

       (2) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekalet ettikleri göreve ait ek ödeme yapılmaz.

       İstisnai durumlarda ek ödeme

       MADDE 11 - (1) Hizmet içi eğitim, seminer ve kurslara Kurum onayı ile katılan personele ve afet ile ilgili bir görevin ifası amacıyla diğer kuruluşlarda görevlendirilen personele, ek ödemelerinin ödenmesine devam olunur.

       Disiplin cezası alan personel

       MADDE 12 - (1) Olumsuz sicil alan personele bir yıl süreyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alan personele bir ay, kınama cezası alan personele üç ay, aylıktan kesme cezası alan personele 6 ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan personele kademe ilerlemesinin durdurulması süresince ek ödeme verilmez.

       Kurumdan ayrılan personel

       MADDE 13 - (1) Ücretsiz izin, istifa ve naklen kurumdan ayrılan personel hakkında çalışmadıkları günler için kıst uygulama yapılır.

       Fark tazminatı

       MADDE 14 - (1) Ek Ödeme, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan Kuruma naklen atanan personele 27/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beş ve altıncı fıkraları kapsamında ödenen fark tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    MADDE 15 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    TÜRKİYE İŞ KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMELERDE ESAS ALINACAK ORANLAR

    GÖREV ÜNVANI :   Ek Ödeme Oranı (%)

       A - GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI

       1 - Genel Müdür   150

       2 - Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı   145

       3 - Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,

          Daire Başkanı ve Savunma Uzmanı   140

       4 - Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, İl Müdürü   130

       5 - Programcı, Çözümleyici   115

       6 - İl Müdür Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Aktüer   125

       7 - İstihdam ve Meslek Uzmanı   120

       8 - İstihdam ve Meslek Uzmanı Yardımcısı   110

       9 - Müşavir, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı,

          Muhasebeci   110

       10 - Araştırmacı, Mütercim, Şef, Ayniyat Saymanı   95

       11 - Diğer Personel   85

       B - DENETİM HİZMETLERİ SINIFI

       1 - Başmüfettiş    135

       2 - Müfettiş   130

       3 - Müfettiş yardımcısı   115

       C - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

       Avukat   120

       D - TEKNİK HİZMETLER SINIFI

       1 - Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi   120

       2 - Tekniker   95

       3 - Teknisyen   95

       E - SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

       1 - Daire Tabibi, Diş Tabibi   120

       2 - Psikolog, Sosyal Çalışmacı   110

       3 - Hemşire, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi   90

       F - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

       Bu sınıftaki bütün personel   80

    Mevzuat Kanunlar