ZİRAAT ODALARI VE TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

    Ziraat Odaları Ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ödül Yönetmeliği

    Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

    Resmi Gazete Tarihi : 28/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26830

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel üretim, su ürünleri, ormancılık, hayvancılık, avcılık ile bunlara ait sanayi, ticaret ve pazarlama alanlarında gelişmeyi teşvik etmektir.

       Kapsam

       MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Ziraat Odalarını, Türkiye Ziraat Odaları Birliğini, odalara üye çiftçileri, Birlik ve odalar ile işbirliği yaparak Türk çiftçisine fayda sağlayan yerli ve yabancı gerçek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

       Dayanak

       MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 22 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Birlik: Türkiye Ziraat Odaları Birliğini,

       b) Oda: Ziraat Odasını,

       c) Meclis: Ziraat Odası Meclisini,

       ç) Yönetim Kurulu: Ziraat Odası ve/veya Birlik Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ödüllendirme İşlemlerine İlişkin Esaslar

       Ödüllendirme işlemleri

       MADDE 5 - (1) Türk tarımına ve Türk çiftçisinin sosyal ve ekonomik gelişmesine, odaların ve Birliğin gelişmesinde maddî ve manevî katkıda bulunarak üstün başarı sağlayanlar ile üstün kaliteli ve yüksek verimli ürün yetiştiren çiftçilerin ödüllendirilmesi işlemleri bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

       (2) Hangi kategorilerde ödül dağıtılacağına, odalarda yönetim kurulunun teklifi üzerine meclis, Birlikte yönetim kurulu karar verir.

       (3) Oda meclisleri tarafından uygun görülen kişi ve kuruluşlara teşvik maksadıyla mansiyon ödülü verilebilir.

       (4) Ödül verilmesi için mutlaka yarışma düzenlenmesi şart değildir. Konunun niteliğine göre yarışma düzenlenmeden de odalarda meclis, Birlikte yönetim kurulu kararıyla ödül verilebilir.

       (5) Yarışma jürilerine bu konularda deneyimli kişiler davet edilerek katılımları sağlanır.

       (6) Türk tarımının gelişmesine katkıda bulunan bilim adamlarının ödüllendirilmesinde oluşacak jüri heyetinde konusunda uzman bilim adamının bulunması şarttır.

       (7) Kategorilerinde ilk üç dereceye girenlere verilecek ödül miktarı odalarda oda yönetim kurulunun teklifi üzerine meclis kararıyla, Birlikte ise birlik yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

       (8) Çiftçilere verilecek ödülün maddi değeri kategorilerinde birinci olanlar için yürürlükteki brüt asgari ücret tutarını, ikinciler için yürürlükteki brüt asgari ücretin üçte ikisini, üçüncüler için ise yürürlükteki brüt asgari ücretin üçte birini aşamaz.

       (9) Oda veya birlik çalışanlarına verilecek ödülün maddi değeri, kategorilerinde birinci olanlar için yürürlükteki brüt asgari ücret tutarının üç katını, ikinciler için iki katını, üçüncüler için ise brüt asgari ücret tutarını aşamaz.

       (10) Üye olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara verilecek ödülün maddi değeri, birinci olan kişi ve kurumlar için yürürlükteki brüt asgari ücret tutarının altı katını, ikinciler için dört katını, üçüncüler için ise iki katını aşamaz.

       (11) Bilim adamlarına verilecek ödülün maddi değeri, birinci olan kişiler için yürürlükteki brüt asgari ücret tutarının on iki katını, ikinciler için sekiz katını, üçüncüler için ise dört katını aşamaz.

       Ödül verme şartları

       MADDE 6 - (1) Ödüllendirme teklifleri gerçek kişiler için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen özelliklere sahip kişi ve kuruluşlar için yapılır.

       (2) Ödüller tüm kategorilerde yapılan yarışma sonucu ilk üçe giren çiftçilere verilir. Ödüller odaların ve Birliğin malî imkânlarına göre sadece birinci olanlara da verilebilir. Ödüllerin sadece birinci olanlara verilmesine odalarda meclis, Birlikte yönetim kurulu karar verir.

       (3) Ödül almaya hak kazananların ödülleri sıralamadaki yerlerine göre belirlenir.

       (4) Ödüller aynî veya nakdî olarak verilebilir.

       (5) Ödül dağıtmak isteyen odaların bütçesinde ödenek bulunması şarttır. Bütçesinde ödül ödeneği bulunmayan odalar hiçbir şekilde ödül dağıtamaz.

       Ödüllendirme şekilleri

       MADDE 7 - (1) Ödüllendirmeler dört şekilde yapılır.

       a) Çiftçilerin ödüllendirilmesi,

       b) Odalarda veya Birlikte çalışarak Türk tarımına ve Türk çiftçisine, odalara ve Birliğe olağanüstü hizmet edenlerin ödüllendirilmesi,

       c) Tarımla iştigal etmeyen, ancak Türk tarımının ve Türk çiftçisinin gelişmesine, sorunlarının kamuoyuna duyurulmasına katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşların ödüllendirilmesi,

       ç) Bilimsel çalışmalar sonucu Türk tarımının kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayıcı çalışmalar yapan bilim adamlarının ödüllendirilmesi.

       Çiftçilerin ödüllendirilmesi

       MADDE 8 - (1) Çiftçilerin ödüllendirilmesi aşağıdaki alanlarda yapılır.

       a) En İyi Yetiştirici Ödülü; tarımsal veya hayvansal üretim ile su ürünleri yetiştiriciliği konularının herhangi bir veya birkaç dalında en iyi ve yüksek kaliteli ürünü yetiştirenlere,

       b) En Teknik Çiftçi Ödülü; ülkemizde ve dünyada var olan en yeni teknolojileri kullanarak kaliteli ve yüksek verimli ürün yetiştirenlere,

       c) En Müteşebbis Çiftçi Ödülü; tarım ürünlerinin değerlendirmesi ve pazarlanmasında bölgenin sosyo-ekonomik durumunu geliştirici en iyi tesis, işletme ve tarımsal kooperatifleri kuranlara

       verilir.

       (2) Bu ödüller ilçe düzeyinde meclis kararıyla verilir.

       Oda veya Birlik çalışanlarının ödüllendirilmesi

       MADDE 9 - (1) Odalarda veya Birlikte çalışarak Türk tarımına ve Türk çiftçisine, odalara ve Birliğe hizmet edenlerin ödüllendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

       a) Odasında yaptığı çalışmalar sonucu odaya olağanüstü hizmet eden personel veya yönetim kurulu üyesinin yaptığı bu hizmetin ne olduğu, odaya ve dolayısıyla Türk çiftçisine nasıl bir katkı sağladığı açıklanarak oda meclisinde ödüllendirilmesi için karar alınır. Alınan bu karar Birliğe gönderilir.

       b) Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm odalarda bu maddenin (a) bendinde açıklanan şekilde oda meclisince alınan ödüllendirme kararları Birlikçe bir tasnife tâbi tutulur.

       c) Yapılan tasnif sonucu birbirine benzer olanlar aynı kategoride değerlendirilir.

       ç) Ayrılan kategorilerde ilk üçe girenlere Birlikçe ödül verilir.

       (2) Bu şekilde belirlenen kişilere verilecek ödül miktarını belirlemeye Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.

       Üye olmayan kişi, kurum ve kuruluşların ödüllendirilmesi

       MADDE10 - (1) Tarımla iştigal etmeyen, ancak Türk tarımının gelişmesine, sorunlarının kamuoyuna duyurulmasına katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşların ödüllendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

       a) İlçe tarımının kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan, çiftçilerin sorunlarını gazete, dergi ve televizyon programlarına konu eden kişi, kurum veya kuruluşlar arasında seçim yapılarak bu kişi veya kurumun tespiti oda yönetim kurulunun teklifi üzerine meclis tarafından yapılır.

       b) Meclis kararında seçilen kişi veya kurumun hangi sebeple birinci seçildiği izah edilir ve bu karar Birliğe gönderilir.

       c) Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm odalarda bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde açıklanan şekilde oda meclisince alınan ödüllendirme kararları Birlikçe bir tasnife tâbi tutulur.

       ç) Yapılan tasnif sonucu birbirine benzer olanlar aynı kategoride değerlendirilir.

       d) Kategorilerde ilk üçe girenlere Birlikçe ödül verilir.

       (2) Bu şekilde belirlenen kişilere verilecek ödül miktarını belirlemeye Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.

       (3) Oda meclisince ödüle layık görülen kişi, kurum ve kuruluşlara, teşvik etmek maksadıyla mansiyon ödülü verilebilir.

       Bilim adamlarının ödüllendirilmesi

       MADDE 11 - (1) Bilimsel çalışmalar sonucu Türk tarımının kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayıcı çalışmalar yapan bilim adamlarının ödüllendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

       a) Yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu ilçe tarımının kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan bilim adamları arasında seçim oda yönetim kurulunun teklifi üzerine meclis tarafından yapılır.

       b) Meclis kararında seçilen kişi veya kurumun hangi sebeple birinci seçildiği izah edilir ve bu karar Birliğe gönderilir.

       c) Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm odalarda bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde açıklanan şekilde oda meclisince alınan ödüllendirme kararları Birlikçe bir tasnife tabii tutulur.

       ç) Yapılan tasnif sonucu birbirine benzer olanlar aynı kategoride değerlendirilir.

       d) Ödüller Birlikçe kategorilerinde ilk üçe girenlere verilir.

       (2) Kategorilerinde ilk üçe giren kişilere verilecek ödül miktarını belirlemeye Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.

       Ödüllendirme belgeleri

       MADDE 12 - (1) Odalar ve Birlikçe ödül verilen kişi veya kurumlar için özel defter tutulur. Bu defterde her hizmet, gerçek kişi, kurum ve kuruluş için ayrı sayfa açılır. Buraya kişilerin fotoğrafı, biyografisi ve ödüllendirmeye değer hizmetin özeti, jüri karar ve tarihi yazılır.

       (2) Her ödüllendirme derecesi için ayrı birer sertifika, rozet, şilt veya madalya verilir.

       Ödül töreni

       MADDE 13 - (1) Oda ve Birlik vereceği ödül için tören düzenler. Ödül töreninin yerel ve ulusal basın yayın organlarında yer alması için gerekli tedbirler alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük

       MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar