ZİRAAT ODALARI VE TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ DANIŞMA KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Ziraat Odaları Ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurullarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

    Resmi Gazete Tarihi : 28/03/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26830

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ilçe, il ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde kurulacak danışma kurullarının kuruluşunu, görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını düzenlemektir.

       Kapsam

       MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; ilçe, il ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde kurulacak danışma kurullarını kapsar.

       Dayanak

       MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Birlik: Türkiye Ziraat Odaları Birliğini (TZOB),

       b) Danışma Kurulu: İlçe, il ve Birlik danışma kurullarını,

       c) Oda: Ziraat odasını,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Danışma Kurullarına İlişkin Hükümler

       Danışma kurullarının oluşumu

       MADDE 5 - (1) Danışma kurulları; il danışma kurulu, ilçe danışma kurulu ve Birlik Danışma Kurulu şeklinde oluşturulur.

       (2) Her ilçede, o ilçenin Ziraat Odası Yönetim Kurulunca "Ziraat Odası İlçe Danışma Kurulu" oluşturulur.

       (3) Her il'de, o il'in merkez Ziraat Odası Yönetim Kurulunca "Ziraat Odası İl Danışma Kurulu" oluşturulur.

       (4) Birlik Yönetim Kurulunca "Birlik Danışma Kurulu" oluşturulur.

       (5) Danışma kurulları, en fazla ilçelerde beş, illerde yedi, Birlik'te dokuz kişiden oluşur.

       (6) İlçe ve illerde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanları, Birlik'te ise Genel Başkan, danışma kurullarının da başkanıdır. Danışma kurulları kendi aralarından bir başkanvekili seçer.

       (7) Danışma kurullarının oluşumu ve görevlerine son verilmesi Yönetim Kurullarının yetkisindedir.

       Danışma kurullarına katılabilecekler

       MADDE 6 - (1) İlçe ve il danışma kurullarına; oda delegeleri, il ve ilçedeki üniversite, fakülte, yüksekokul, meslek kuruluşları, üretici birlikleri, il/ilçe tarım müdürlüğü ve tarımsal faaliyette bulunan özel teşebbüs temsilcileri katılabilir.

       (2) Birlik Danışma Kuruluna; üniversite, fakülte, yüksekokul, meslek kuruluşları, üretici birlikleri ve tarımsal faaliyette bulunan özel teşebbüs temsilcileri katılabilir.

       Sekreterya hizmetleri

       MADDE 7 - (1) Danışma kurullarının sekreterya hizmetleri, il ve ilçelerde oda genel sekreteri veya vekilince, Birlik'te ise Teknik Hizmetler Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

       Danışma kurulu toplantıları

       MADDE 8 - (1) Danışma kurulu; iki ayda bir kurul başkanlarının veya vekilinin talebi üzerine toplanarak gündemindeki konuları görüşür. Kurul başkanları, gerekli görmeleri hâlinde danışma kurullarını toplantıya çağırabilir.

       Kararlar

       MADDE 9 - (1) Danışma kurullarının bir karar defteri bulunur ve toplantılarda alınan kararlar bu karar defterine kaydedilir. Toplantılarda kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

       Kararların niteliği

       MADDE 10 - (1) Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir. Alınan kararlar Birliğe bildirilir.

       Malî hükümler

       MADDE 11 - (1) Danışma kurullarının görevleriyle ilgili giderleri kendi odalarınca karşılanır. İlçelerde en fazla iki, illerde üç, Birlik'te ise beş günlük huzur hakkı tutarında ücret ödenir.

       Danışma kurullarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları

       MADDE 12 - (1) Danışma Kurullarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır.

       a) Çiftçilerin tarımsal açıdan geliştirilmesi konularında plan, proje, rapor ve diğer dokümanları ilgili kuruluşların işbirliğiyle hazırlar ve ilgili ziraat odasına tavsiyede bulunur.

       b) Tarımsal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri konularında danışmanlık yapar, araştırılmalarında ilgili kuruluşlara yardımcı olur.

       c) Ziraat odalarının belirttiği konularda görüş oluşturur.

       ç) İl koordinasyon kurulu ve bölge başkanlıklarının talep ettiği hususlarda görüş bildirir.

       d) Oda ve Birlikçe görüşü alınması gereken konularda bilgi verir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük

       MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar