MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliği

    Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 02/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26835

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mesleki Yeterlilik Kurumunda istihdam edilecek personelin işe alınma şartlarını, ödevlerini, haklarını ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Mesleki Yeterlilik Kurumu personelini kapsar.

       (2) Mesleki Yeterlilik Kurumu uzman ve uzman yardımcılarının sınav, atama, görev, yetki ve sorumlulukları ile yabancı uzmanların istihdamına ilişkin hususlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 21/9/2006 tarih ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 24 ve 25 inci madde hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) Başkan: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,

       b)Diğer Personel: Mesleki Yeterlilik Kurumunda yönetici personel, uzman ve uzman yardımcıları ile yabancı uzman dışında daimi olarak çalışanları,

       c) Genel Kurul: Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu,

       ç) İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,

       d) Kanun: 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu,

       e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

       f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

       g) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

       ğ) Uzman: Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlarını,

       h) Uzman Yardımcısı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısını,

       ı) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,

       i) Yönetici Personel: Daire başkanı ve hukuk müşavirini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurum Personeli ve İşe Alma Şartları

       Personel politikasının ilkeleri

       Madde 5 - (1) Kurumun personel politikasının temel ilkeleri şunlardır;

       a) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerine uygun olarak yetişme, gelişme ve Kurum içi terfi olanakları sağlanır,

       b) Personele, yapılan işin önem ve niteliğine uygun çalışma şartları sağlanır,

       c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı alanlar Kurumda personel olarak çalıştırılamaz.

       Personel ihtiyacının planlanması

       Madde 6 - (1) Personel alımına esas olmak üzere, gelecek yılların insan gücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler Başkanlıkça yapılır ve Yönetim Kurulu kararıyla Genel Kurula sunulur. Yönetim Kurulunca önerilen personel planlaması, Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer.

       (2) Personel ihtiyaç planının hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

       a) Kurumun mevcut yapısının, ortaya çıkacak veya ortaya çıkması muhtemel yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı,

       b) Kurumun faaliyet alanının zaman içerisindeki değişimlere göre alması muhtemel yeni şekli ve bu çerçevede iş hacminde beklenen gelişmeler,

       c) Kurum içinde ihtiyaç duyulan eğitim ve yetiştirme faaliyetleri,

       ç) Personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler,

       d) Bütçe imkânları.

       Genel şartlar

       Madde 7 - (1) Kurumda çalıştırılacak personelde aranan genel şartlar şunlardır:

       a) Türk vatandaşı olmak,

       b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

       c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

       ç) 18 yaşını bitirmiş bulunmak, askerliğini yapmış veya mülakat ve sözlü tarihinde tecil ettirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

       d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

       e) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneği haiz olmak,

       f) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

       Özel şartlar

       Madde 8 - (1) Kurumda çalıştırılacak personelde aranacak özel şartlar şunlardır:

       a) Meslek Standartları Daire Başkanı ile Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı;

       1) En az dört yıl süreli eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile meslekî teknik eğitim fakültelerinden yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak,

       2) Mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunma ve mesleğinde en az beş yıl tecrübeye sahip olmak,

       3) İngilizce dili için KPDS'den en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

       b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı;

       1) En az dört yıl süreli eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile meslekî teknik eğitim fakültelerinden yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak,

       2) Mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunma ve mesleğinde en az beş yıl tecrübeye sahip olmak,

       3) İngilizce dili için KPDS'den en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

       c) Hukuk Müşaviri;

       1) Yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki Hukuk fakültelerinden mezun olmak,

       2) En az 5 yıl hukuk müşavirliği, hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi mesleklerde hizmeti olmak,

       3) İngilizce dili için KPDS'den en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

       ç) Bilgisayar programcısı ve çözümleyici;

       1) En az dört yıl süreli eğitim veren Bilgisayar Programcısı, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik veya Matematik bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak,

       2) ASP (Active Server Page) ve ASP.NET ile web uygulamaları geliştirebilmek,

       3) Ağ teknolojileri, işletim sistemleri ve bilgi sistemleri güvenliği konularında deneyimli olmak,

       4) Bilgisayar donanımı hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

       5) En az bir programlama dilini iyi derecede bilmek,

       6) Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

       7) İngilizce dili için KPDS'den en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

       d) İstatistikçi;

       1) En az dört yıl süreli eğitim veren yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunun İstatistik veya Matematik bölümlerinden mezun olmak,

       2) Konusunda en az 2 yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak,

       3) İngilizce dili için KPDS'den en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

       4) Yaygın olarak kullanılan bilgisayar büro yazılımlarını kullanma becerisine sahip olmak.

       e) Sekreter;

       1) En az 2 yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak,

       2) En az 2 yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak,

       3) Yaygın olarak kullanılan bilgisayar büro yazılımlarını kullanma becerisine sahip olmak,

       4) Başkan ve Yönetim Kurulu sekreteri olarak çalıştırılacak olanlarda; İngilizce dili için KPDS'den en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

       f) Bilgisayar İşletmeni ve Büro Görevlisi;

       1) En az 2 yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak,

       2) Çalıştırılacağı birim için istenen alanda en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak,

       3) Yaygın olarak kullanılan bilgisayar büro yazılımlarını kullanma becerisine sahip olmak.

       (2) Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile, Kurumda istihdam edilecek personelde aranan şartlara ilave yapılabilir ve bu şartlar Kurumun işgücü talebinde yazılı olarak belirtilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşe Alma

       İşgücü talebi

       Madde 9 - (1) İstihdam edilmesi planlanan personelde aranan nitelikler ve personel sayısı İŞKUR'a bildirilerek işgücü talebinde bulunulur. Kurumun işgücü talebinin ilan edilmesi, başvuruların değerlendirilmesi ilgili mevzuatı gereğince İŞKUR tarafından yapılır.

       (2) Kurum İŞKUR tarafından gönderilen kişilerde aranan niteliklerin olup olmadığını netleştirmek için ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

       Mülakat ve sözlü sınav

       Madde 10 - (1) Kurumun işgücü talebine istinaden İŞKUR tarafından gönderilen adaylar Kurum tarafından belirlenen yer ve zamanlarda mülakata ve sözlü sınava alınırlar.

       (2) Mülakata ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara; mülakat ve sözlü sınavın tarihi, saati ve yerini bildiren Mülakat ve Sözlü Sınav Giriş Belgesi verilir.

       (3) Adaylar Kurum tarafından hazırlanan Aday Bilgi Formunu doldurarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma verirler.

       (4) Mülakat ve sözlü sınav, Başkan tarafından oluşturulacak mülakat ve sözlü sınav komisyonu tarafından yapılır.

       Mülakat ve sözlü sınav komisyonu

       Madde 11 - (1) Mülakat ve sözlü sınav komisyonu, Başkanın görevlendireceği bir yönetici personelin başkanlığında, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ile bir ana hizmet birimi başkanının dâhil olduğu 5 kişiden oluşur. Komisyonda bir yedek üye görevlendirilir, asil üyelerden katılmayanların yerine yedek üye katılır.

       (2) Mülakat ve sözlü sınav komisyonuna Kurum içinden veya Kurum dışından meslekle ilgili teknik üye alınabilir.

       (3) Mülakata ve sözlü sınava tabi tutulan adaylar hakkında Sınav Komisyonu Başkanı ve her üye 100 üzerinden puan verir. Mülakat ve sözlü sınav sonunda adayın aldığı puan aritmetik ortalama ile tespit olunur. Mülakatta ve sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayın en az ortalama 70 puan alması şarttır. Komisyon her meslek için ayrı ayrı olmak üzere mülakatta ve sözlü sınavda en yüksek puanı alan adaydan başlayarak asıl ve gerekirse yedek olmak üzere başarı listesi oluşturur. Eşit puan alan adayların sıralamasında KPSS puanı yüksek olan, bu da eşitse yabancı dil puanı yüksek olan aday sıralamada önde yer alır.

       (4) Mülakat ve sözlü sınav sonuçları, mülakatın ve sözlü sınavın bitimini takip eden 5 işgünü içinde Komisyon tarafından bir tutanağa bağlanarak Başkanlığa verilir. Sonuçlar Başkanın onayı ile Kurumda veya Kurum internet sitesinde ilan edilir. Başarılı olan adaylara mülakat ve sözlü sınav sonucu 15 gün içinde yazılı olarak tebliğ edilir veya bildirilir. Mülakatta ve sözlü sınavda başarılı olamayanlara yazılı bildirim yapılmaz.

       Atama

       Madde 12 - (1) Mülakat ve sözlü sınav sonucunda oluşan başarı sıralamasına göre en yüksek puanı alan adaylardan başlanarak atama yapılır.

       (2) Yönetici personel, Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır.

       (3) Diğer personel Başkan tarafından atanır.

       Atananlardan istenecek belgeler

       Madde 13 - (1) Kurumda bir göreve atanan personelden aşağıdaki belgeler istenir:

       a) Dilekçe veya görev talep formu ile kendi el yazısı ile özgeçmişi,

        b) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

       c) Öğrenim belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,

       ç) Yeterli sayıda yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

       d) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair kendi el yazısı ile yapacağı beyan,

       e) Görevine mani sağlık sorunu olmadığına dair kendi el yazısıyla yapacağı beyan,

       f) Sabıkası olmadığına dair kendi el yazısı ile yapacağı beyan,

       g) Mal beyannamesi,

       ğ) Daha önce çalıştığı işlere ait hizmet belgesi,

       h) Sosyal güvenlik kapsamında hizmeti olanların; çalıştıkları iş yerlerinin isimleri, prim ödeme gün sayısı, hizmetin başlangıç ve bitiş tarihleri ihtiva eden bilgi ve belgeler,

       ı) Aile durum beyannamesi.

       İşe alma ve işe başlama

       Madde 14 - (1) Yukarıda sayılan belgelere istinaden Kurum tarafından yapılacak inceleme sonucunda Kurumda işe alınması uygun görülenlerin görev talep formundaki adreslerine durum yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgilinin işe başlaması gereklidir. Kurum gerekli hallerde atanmaya hak kazanan ilgiliyi bu süreden sonra işe başlatabilir, ancak bu durum başlangıçta ilgiliye bildirilir.

       (2) Görev talep formunda gösterilen adreslerinde bulunmamaları nedeni ile kendilerine tebligat yapılamamış olanlar ile belgelenmiş bir mücbir sebep olmaksızın belirtilen süreler içerisinde göreve başlamayanların işe alınma işlemleri iptal edilir.

       (3) Atanan adayların iş sözleşmesi imzalamamaları veya işe başlamamaları ya da işe başlayıp deneme süresi içinde işten ayrılmaları halinde, yerlerine başarı sırasına göre yedek adaylar atanabilir.

       Deneme süresi ve iş akdi

       Madde 15 - (1) Personel ile imzalanan iş akdine iki aylık deneme süresinin olduğu belirtilir ve ilgilinin beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Deneme süresi sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili Yönetici Personel, personel hakkında bir değerlendirme raporu hazırlar ve Başkana iletir. Raporlarda önerilen hususlar Başkan tarafından değerlendirilir. İş akdinin devamına karar verilen personelin iş akdi belirsiz süreli iş akdine dönüşür.

       (2) İş akitleri, belirsiz süreli olarak personelin istihdam edileceği pozisyona ve personelin özellikleri dikkate alınarak her bir personel ile ayrı ayrı imzalanır. Ancak yönetici pozisyonuna atanan personel Kurumun sürekli elemanı olmakla birlikte yönetici pozisyonlarına yıllık olarak atanırlar. Yıl sonunda Başkan tarafından yapılan performans değerlendirmesi neticesinde başarılı bulunmayanlar Yönetim Kurulu Kararıyla Kurumdaki uygun pozisyonlara atanabilirler. Performans ölçütleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenerek personele bildirilir.

       (3) Deneme süresi içinde veya sonunda Kurumda çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Kurum tarafından bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

       (4) Yönetici pozisyonundaki personelin deneme süresi sonunda iş akdinin devamına veya feshedilmesine Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun oluru ile karar verilir.    

       Sicil numarası, sicil ve kimlik kartı

       Madde 16 - (1) Belirli süreli hizmet akdi yapılan personele aşağıda belirtilen kartlar açılır, kimlik verilir:

       a) Her personele bir sicil numarası verilerek özlük ve sicil dosyaları bu numaralara göre muhafaza edilir. Kurumda tekrar işe alınanlara eski numaraları verilir.

       b) Her personel için, kişisel ve görev durumlarıyla ilgili bilgilerin ve değişikliklerin kaydedileceği bir sicil kartı tutularak, personel işlerinde özlük dosyaları yerine kullanılır.

       c) Her personele fotoğraflı ve tasdikli bir kimlik kartı verilir.

       Özlük ve sicil dosyaları

       Madde 17 - (1) Kurum personeli için aşağıda belirtilen özlük ve sicil dosyaları tutulur.

       a) Özlük Dosyası: Bu dosyada, İş Talep Formu, (Değişik ibare: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) T.C. kimlik numarası beyanı , diploma, (Değişik ibare: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) sağlık durumuna ilişkin beyanı gibi belgelerle diğer işlemlere ait yazıların suretleri ve personel ile ilgili olan Yönetim Kurulu karar suretleri, her türlü yazı, bildirim, belge bulunur.

       b) Sicil Dosyası: Bu dosyada yeterlilik onay kararı, yıllık personel sicil raporları, mal beyannameleri ve benzeri gizli evrak saklanır.

       (2) Özlük ve sicil dosyalarının gizliliği esastır. İşe almaya yetkili merciler, Hukuk Müşaviri, soruşturmayla görevli kişiler dışında kimseye gösterilmez ve verilemez.

       (3) Personelin işe alınması, terfi ettirilmesi, emekliye ayrılması ya da görevden çıkarılmasında özlük dosyası ve gizli sicil dosyası başlıca dayanaktır.

       (4) Personelin özlük ve sicil dosyaları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir ve Kurumdan ayrılma halinde arşive kaldırılır veya geçtiği kuruluşa devredilir. Yönetici personelin özlük ve izin dosyaları Başkanlıkta muhafaza edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ekonomik, Mali ve Sosyal Haklar

       Ücret

       Madde 18 - (1) Başkan, yönetici personel, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personele ödenecek aylık ücretler ve ücretleri ile birlikte ödenecek diğer mali haklar ve sosyal yardımlar (bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yapılacak doğum ve ölüm yardımları hariç) her yılın birinci ve ikinci altı aylık dönemleri itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genel müdürlerine yapılan ödemelerin aylık ortalamasının net tutarını aşmayacak şekilde Yönetim Kurulunun Kararı ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir.

       (2) Personelin ücret artış dönemleri; Devlet memurları için ücret artışı yapılan dönemler esas alınarak belirlenir. Ücret artışlarında da yukarıda belirtilen kriterlere uyulur ve ücret artışları Genel Kurul onayıyla belirlenir.

       (3) Personele, 4857 sayılı Kanuna göre tespit edilecek haller çerçevesinde giyim yardımı verilmesi dışında ayrıca ayni yardım yapılamaz.

       Ücrete hak kazanma

       Madde 19 - (1) Ücrete, göreve başlandığı günden itibaren hak kazanılır.

       Fazla çalışma ücreti

       Madde 20 - (1) Kurum ihtiyaç duyduğunda personele fazla süreli çalışma ya da fazla çalışma yaptırabilir. Personele ödenecek fazla süreli çalışma veya fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tespit olunur.

       İzin

       Madde 21 - (1) Personele yıllık, hastalık, mazeret ve ücretsiz izinleri 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine göre kullandırılır.

       (2) Personelin yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri, hastalık, mazeret, analık ve ücretsiz izinleri konusunda 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri geçerlidir. İş Kanununun 54 üncü maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu veya özel başka kurum ve kuruluşlarda kazanılmış izin hakları ile çalışmış olduğu süreler, personelin Kurumda kazanacağı izin hakkının ve sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

       (3) Yıllık izinler, iş durumu ve personelin talepleri de dikkate alınmak suretiyle; Başkanın oluru ile kullandırılır.

       (4) Personelin, yıllık ücretli izinlerini, hak edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde ve bütçe yılı aşılmamak suretiyle kullanması esastır. Kurum bu esas dahilinde personele resen izin kullandırabilir.

       (5) Kurumda hizmetine acil ihtiyaç duyulan hallerde, izin vermeye yetkili amir tarafından göreve çağrılan personel, en kısa sürede görevinin başına dönmek zorundadır.

       Yolluklar

       Madde 22 - (1) Personele yurt içi ve yurt dışında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca harcırah ödenir.

       Doğum ve ölüm yardımı

       Madde 23 - (1) Personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 ve 208 inci maddelerinde düzenlenen esaslar ve tutarlar doğrultusunda doğum ve ölüm yardımları yapılır.

       Yemek yardımı

       Madde 24 - (1) Kurumda çalışan personele, çalıştığı günlerde bir öğün yemek yardımı yapılır.

       (2) Yemek yardımının miktarı Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurul onayı ile her yıl belirlenir. Bu miktarı aşan kısım yemek yardımından yararlanmak isteyen personel tarafından karşılanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Personelin Görev ve Ödevleri

       Personelin görev ve ödevleri

       Madde 25 - (1) Her personelin görev, yetki ve sorumlulukları yazılı olarak bildirilir. Personel, kendilerine verilen görevleri bağlılık, dikkat ve özenle yerine getirmek; Kurum yararına ve amirlerinin verdiği emirlere uygun hareket etmek; Kuruma maddeten ve manen zarar getirebilecek her türlü hal ve hareketlerden kaçınmak zorundadır.

       (2) Personel, haftada 40 saatten az olmamak ve 45 saati geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararıyla saptanan çalışma saatlerinde görevlerinin başında bulunmakla yükümlüdür. Personel görevinin başında bulunmakla yükümlü olduğu süre zarfında özel işleri ile meşgul olamaz.

       (3) Personel, görevinin gerektirdiği işleri ve gerektiğinde verilen diğer görevleri yapmakla ve Kurumun görevleri ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri izlemek ve Kurum tarafından uygun görülen niteliğini artırıcı kurs, eğitim, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

       (4) Kurum personeli, hizmetleri dolayısıyla bildikleri ve duydukları sırları saklamak, görev icabı kendilerine intikal etmiş belge ve bilgileri mahfuz tutmak zorundadır.

       (5) Personel, Başkanın izni olmadan Kurum ile ilgili hususlarda basına herhangi bir beyanda bulunamaz.

       (6) Kurum personeli, görevlerini yapmak veya yapmamak karşılığında çıkar sağlayamaz, çıkar sağlamaya teşebbüs edemez.

       (7) Kurumun taraf olduğu faaliyetlerden Başkanın uygun gördükleri hariç, Yönetim Kurulunun yazılı izni olmaksızın hiçbir personel Kurum dışında resmi ya da özel, geçici ya da sözleşmeli, ücretli ya da ücretsiz herhangi bir görev kabul edemez, gelir getirici bir iş yapamaz.

       (8) Personel, eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sözleşmeli faaliyetlerini, bu faaliyetin ilgili resmi kayıtlara geçiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

       (9) Dernekler, kooperatifler ve meslek kuruluşlarında işçi-işveren ilişkisi kurularak ücret mukabilinde çalışmamak koşuluyla üye olma ve görev alma hakkı saklıdır.

       (10) Personel, görevin yapılması için kendisine verilen malzeme, demirbaş eşya vesaireyi iyi şekilde kullanmakla yükümlü ve bunlar üzerinde yaptıkları zarardan sorumludur.

       (11) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılanlar, kendilerine teslim edilen malzeme ve eşyayı, verilmiş ise parayı, evrak ve dosyaları vaktinde teslim etmeye ve işi devretmeye zorunludur.

       (12) Kendilerine teslim edilen malzeme ve eşyaya kasten veya ihmalleri neticesinde zarar veren veya bunları yitirenler yahut geri vermeyenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

       (13) Personel verilmesi zorunlu olan mal bildiriminde bulunma gibi beyannameleri, usulüne göre düzenlemek ve süresi içinde ilgili yerlere vermekle yükümlüdür.

       (14) Başkan, Kurumun Kanunla verilen görevlerinin bazılarının zamanında ve verimli yapılmasını zorlayan sebepler oluştuğunda, tedbir olarak personeli, atandığı birimden başka bir birimde çalışması için geçici olarak görevlendirerek iş gücünü takviye eder. Personel verilen geçici görevi yapmak zorundadır.

        (15) Personel, kurum içinde herhangi bir siyasi partinin veya görüşün propagandasını yapamaz; bu amaçla afiş, ilan ve benzeri yayın araçlarını kullanamaz ve dağıtamaz. Kurumdaki görevini yaparken her hangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine hareket etme amacı güdemez ya da Kurum personelini siyasi olarak etkilemeye çalışamaz. Aksi yönde hareket ettikleri tespit edilenlerin iş akitleri Yönetim Kurulu kararıyla feshedilir.

       Talimatlara uyma ve kanunsuz emir

       Madde 26 - (1) Personel, yöneticilerinin talimatlarına uymakla yükümlüdür. Personel, verilen talimatın mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu görürse, bu talimatı yerine getirmez ve söz konusu aykırılığı gerekçesiyle birlikte o talimatı veren yöneticiye bildirir. Yönetici talimatında ısrar eder ve bu talimatını yazılı olarak yinelerse, personel talimatın gereklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak bu durumda talimatın yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk tamamen, talimatın öngörülen şekilde yerine getirilmesi şartıyla, talimatı verene aittir. Konusu suç teşkil eden talimat ise hiçbir biçimde yerine getirilemez. Böyle bir talimatı yerine getiren personelde talimatı verenle birlikte sorumlu olur.

       Vekâlet

       Madde 27 - (1) Yönetici personelin, izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı geçici görev gibi nedenlerle görevde olmadıkları sürelerde söz konusu görevler Başkanın uygun göreceği bir personel eliyle yürütülür.

    ALTINCI BÖLÜM : Sözleşmenin Sona Ermesi, Yükselme ve Görev Değişikliği

       Sözleşmenin sona ermesi

       Madde 28 - (1) Hizmet sözleşmesi, Kurum personelinin; yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevden çekilme isteğinde bulunması ve kabul edilmesi, deneme süresi içinde başarısız olması, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işten çıkarılmayı gerektiren fiillerde bulunması, emeklilik, yasal hastalık izin sürelerini aşan süreli hastalık ve ölüm hallerinde sona erer.

       (2) Personelin göreve atanabilmesi için istenen şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, sözleşme sona erdirilir ve görevine son verilir.

       Görevde yükselme ve görev değişikliği

       Madde 29 - (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan eğitim, mesleki tecrübe ve yabancı dil bilgisine ilişkin özel şartları taşıyan Kurum personeli 9 uncu maddede yer alan işgücü talebine ilişkin usule tabi olmaksızın Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yönetici pozisyonlarına atanabilirler.

       (2) Yönetici pozisyonunda çalışanlar Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Kurumda durumlarına uygun pozisyonlara atanabilirler.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 30 - (1) Personelin hizmet şartlarına, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarına, disiplin ve çalışma şartlarına, sosyal hakları ile diğer özlük işlerine dair Kanunda yer verilmeyen ve bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda uygulanacak hükümleri tespit ve tatbik etmeye 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

       İlk defa atanacak yönetici personel için şartlar

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yönetici personel için belirlenen yabancı dil şartı; bu pozisyonlara ilk defa yapılacak atamalarda uygulanmaz.

       Yürürlük

       Madde 31 - (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar