ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 05/04/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26838

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez birimlerinde görev yapan memurları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan:

       a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

       b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

       c) "Disiplin amiri" deyimi, bu Yönetmelikte belirtilen disiplin amirlerini

       ifade eder.

       Disiplin amirleri

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri bu Yönetmeliğin EK-1'inde gösterilmiştir.

       Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 6 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 7 - (1) 19/1/1994 tarihli ve 21823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

    Ekini görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar