HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 21/03/2008 - 2008/13436

    Resmi Gazete Tarihi : 10/04/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26843

    Ekli "Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 29/2/2008 tarihli ve 105 sayılı yazısı üzerine, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 116 - Bakanlık, tavuk vebası hastalığı ile ilgili olarak hazırlık, hastalıktan korunma, hastalıkla mücadele ile hastalığın erken tespiti ve izlenmesi, yetiştiricilerin bilgilendirilmesi, salgın olduğunda virüslerin memelilere ve diğer türlere bulaşmasının önlenmesi için her türlü tedbiri alır.

       Tavuk vebası hastalığına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

    Mevzuat Kanunlar