SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 31/03/2008 - 2008/13460

    Resmi Gazete Tarihi : 15/04/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26848

    Ekli "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/3/2008 tarihli ve 3332 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Geçici Madde 2 - (1) Yükümlüler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31/12/2008 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirir. Bu maddenin uygulanmasında yükümlü grupları itibarıyla yapılacak işlemlerin kapsamı, sürelerin yeniden belirlenmesi, uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

       "Geçici Madde 3- (1) 1/4/2008 ile 30/6/2008 tarihleri arasında yapılan işlemlere ait olup teyidi zorunlu olan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı süreyle bağlı olunmaksızın, yükümlülerce 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanır."

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 1/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar