TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI YÖNETMELİĞİ

    Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 05/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26865

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının kuruluşu, organları, öğrenci işleri, eğitim-öğretimi, denetlemeleri, disiplin işlemleri ile özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına ilişkin hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 57 nci ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

    b) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

    c) Hazırlık sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

    ç) Okul Komutanı: Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında eğitim-öğretim, yönetim ve disiplin işlerini ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlar ile üst komutanlıklarca verilecek emirler doğrultusunda yürüten, çağın ve günün koşullarına göre eğitim-öğretim, yönetim ve disiplinin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alan personeli,

    d) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

    e) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okulları: Askerî liseler ve astsubay hazırlama okullarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Ortaöğretim Okullarının Kuruluşu, Görevleri ve Organları

    Kuruluş

    Madde 5 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının kuruluşu, bağlı bulundukları makam/komutanlıkların kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

    Görevler

    Madde 6 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının görevleri şunlardır:

       a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin amacına uygun düzeyde, bedeni yeterlilik ile genel kültür ve başlangıç askerlik anlayış ve davranışına sahip, ileri dönemlerdeki eğitim-öğretimi izleyebilecek nitelikte askerî öğrenci yetiştirmektir.

       b) Eğitim, öğretim, yönetim hizmetlerini ilgili kanunlar çerçevesinde yürütmek; eğitim-öğretimle ilgili araştırma, geliştirme, programlama ve planlama çalışmaları yapmak, yönergeler hazırlamak veya olanları geliştirmektir.

       Ortaöğretim okullarının organları

       Madde 7 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının organları şunlardır:

       a) Öğretmenler kurulu,

       b) Sınıf öğretmenler kurulu,

       c) Disiplin kurulu,

       ç) Ceza inceleme kurulu,

       d) Diğer kurul ve organlardır.

       Öğretmenler Kurulu

       Madde 8 - (1) Öğretmenler kurulu aşağıda sayılan personelden oluşur.

       a) Kurul başkanı: Okul komutanı.

       b) Kurul başkan yardımcısı: Öğretim başkanıdır. Ancak, okul komutanının bulunmadığı hallerde kurul başkanlığı görevini yürütür.

       c) Üyeler: Öğretmen sınıfına mensup bütün subaylar ile derse giren subay, astsubay ve sivil öğretmenler dahil tüm öğretmenler ile öğrenci amirliği, plan-program şube müdürlüğü, ölçme-değerlendirme şube müdürlüğü, eğitim destek şube müdürlüğü ile rehberlik ve danışma şube müdürlüğü/kısım amirliği veya muadili görevlere atanan personelden oluşur.

       (2) Öğretmenler kurulu okul komutanının yazılı emri ile toplanır.

       a) Öğretmenler kuruluna gerektiğinde bilgi almak amacı ile konu ile ilgili diğer personel de çağrılabilir. Ancak, bunların oy hakkı yoktur.

       (3) Kurul, eğitim ve öğretimin en yüksek danışma organı olup, planlama, programlama, geliştirme ve uygulama konularında etkinliğin artırılması için gerekli tedbirleri görüşür, kararlar alır ve önerilerde bulunur.

       (4) Kurul, stajyer öğretmenlerin staj sonu değerlendirmelerini 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği esaslarına göre yapar.

       Sınıf öğretmenler kurulu

       Madde 9 - (1) Sınıf öğretmenler kurulu aşağıda sayılan personelden oluşur.

       a) Kurul başkanı: Okul komutanı.

       b) Kurul başkan yardımcısı: Öğretim başkanıdır. Ancak, okul komutanının bulunmadığı hallerde kurul başkanlığı görevini yürütür.

       c) Üyeler: Aynı sınıfta derse giren öğretmenlerden oluşur.

       (2) Sınıf öğretmenler kurulu okul komutanının yazılı emri ile toplanır.

       a) Sınıf öğretmenler kuruluna gerektiğinde bilgi almak amacı ile konu ile ilgili diğer personel de çağrılabilir. Ancak, bunların oy hakkı yoktur.

       (3) Kurul, ilgili sınıfın eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi, ders başarısı ve disiplin durumuna ilişkin görüşmelerde bulunup kararlar alır.

       Disiplin kurulu

       Madde 10 - (1) Disiplin kurulu okulun en yüksek disiplin organıdır. Kurul, aşağıda sayılan personelden oluşur.

       a) Kurul başkanı: Okul komutanı.

       b) Öğretim başkanı.

       c) Öğrenci amiri veya muadili.

       ç) Personel şube müdürü/kısım amiri.

       d) Öğrencinin sınıf amiri/filo komutanı.

    e) Öğrencinin sınıf subayı/bölük veya kol komutanı.

       f) Öğrencinin kısım öğretmeni.

       g) Öğrencinin dersine giren öğretmenlerden, öğretim başkanlığınca belirlenecek iki öğretmen.

       ğ) Öğrencinin rehber öğretmeni/danışmanı.

       (2) Disiplin kurulu, okul komutanının yazılı emriyle toplanır.

       a) Disiplin kuruluna katılan ve sekreterlik görevini yürüten personel şube müdürü/kısım amiri ile öğrencinin rehber öğretmeni/danışmanın oy hakları yoktur.

       b) Öğrencinin disiplin kuruluna çıkarılmasını teklif eden personel ile görüşlerine başvurulacak diğer personel de ihtiyaç duyulması halinde kurula çağırılabilir. Ancak, bu personelin oy hakkı yoktur.

       (3) Kurul, disiplin kuruluna sevk edilen öğrenci hakkında, bir kanaate varabilmek için her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir.

       (4) Kurul, sevk edilen öğrenciyi ve diğer ilgilileri dinlemek suretiyle kararını verir.

       Ceza inceleme kurulu

       Madde 11 - (1) Ceza inceleme kurulu aşağıda sayılan personelden oluşur.

       a) Kurul başkanı: Öğrenci amiri veya muadili.

       b) Öğrencinin sınıf amiri/filo komutanı.

       c) Öğrencinin sınıf subayı/bölük veya kol komutanı.

       ç) Öğrencinin kısım öğretmeni.

       d) Öğrencinin rehber öğretmeni/danışmanı.

       (2) Kurul, okul komutanının yazılı emri ile eğitim-öğretim yılı başında toplanır.

       (3) Kurul, önceki eğitim-öğretim yılında disiplin notu kaybına uğrayan öğrencilerin durumlarını görüşür ve disiplinsizlik alanlarını belirleyerek, alınacak tedbirler ile ilgili görüş ve önerileri okul komutanına bildirir.

    (4) Ceza inceleme kurulunun; amir/üst ve öğretmenlerine saygısızlık, emre itaatsizlik, kopya, firar, kumar oynamak, alkollü ve uyuşturucu madde kullanmak eylemleri dolayısıyla verilmiş cezaları erteleme yetkisi yoktur. Ceza inceleme kurulu, ertelenebilir disiplin tecavüzlerinden dolayı öğrencinin kaybettiği disiplin notunun 1/3 ünü, önceki eğitim öğretim yılı sonundaki disiplin notuna ilâve eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Öğrenci Kaynakları, Giriş Koşulları, Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yabancı Uyruklu Öğrenciler

    Öğrenci kaynakları

       Madde 12 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının hazırlık veya dokuzuncu sınıflarına, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş yabancı ilköğretim okullarından sınava giriş yılında mezun olanlardan makam/komutanlıklarca saptanan kontenjana göre sınavla öğrenci alınır.

       (2) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfına kaydı yapılan ve yabancı dil seviye tespit sınavı ile birinci sınıfa geçenler hariç olmak üzere askerî liselerin ara sınıflarına öğrenci alınmaz.

       (3) Astsubay hazırlama okullarından askerî liselerin hazırlık veya dokuzuncu sınıflarına öğrenci alınabilir.

       (4) Bu Yönetmelikte belirtilen giriş koşullarını taşıyan adaylardan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına verilecek ilâve kontenjan miktarı yüzde beştir. Bu adaylardan, diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının,

       a) Askerî liselerde yüzde doksanını,

       b) Astsubay hazırlama okullarında ise yüzde seksen beşini alanlar

    öğrenci alım işlemlerini yürüten makam/komutanlıklar tarafından diğer seçim aşamalarına davet edilir.

    Giriş koşulları

       Madde 13 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.

       a) Sosyal durumu ile ilgili koşullar:

       1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. Çifte vatandaşlık hakkına sahip olan adaylara 18 yaşını geçmelerini müteakip diğer ülke vatandaşlığından çıkması gerektiği yazılı olarak bildirilir. Aday diğer ülke vatandaşlığından çıkmadığı takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesileceği konusunda bilgilendirilir.

       2) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

       (a) Tutum ve davranışları ile kanun dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

       (b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

       (c) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,

       (ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmaması,

       (d) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları ile adlî sicil kayıtlarının olumlu olması,

       3) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız birlikte yaşamamak,

       4) Okul idaresine karşı sorumluluğu yüklenen bir veli göstermek.

       b) Öğrenim durumu ile ilgili koşullar:

       1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş yabancı ilköğretim okullarından, sınava giriş yılında doğrudan mezun olmak,

       2) Belirlenecek ilköğretim mezuniyet puanı/notuna sahip olmak,

       3) Yurt dışında eğitim görüp mezun olan adaylar için; sınava giriş yılında doğrudan mezun olmak, bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığı ve ilköğretim okulları ile denkliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bir belgeye sahip olmak,

       4) Herhangi bir nedenle ilköğretim okullarından çıkarılmamış olmak.

       c) Sağlık, yaş, boy ve ağırlık ile ilgili koşullar:

       1) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin ortaöğretim okullarına girecek adaylarda aranacak boy, ağırlık ve ön sağlık niteliklerine sahip olmak,

       2) Sevk edildiği askeri hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık raporunu almak,

       3) Giriş yılında en az 13, en çok 16 yaşında olmak. Adayın yaşının hesaplanmasında kayıt işlemlerinin yapıldığı yıl esas alınır. Ay ve gün farkları dikkate alınmaz. Yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerlidir.

       Giriş aşamaları

       Madde 14 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına giriş aşamaları şunlardır:

       a) Sınav,

       b) Ön sağlık muayenesi,

       c) Bedeni yetenek sınavı,

       ç) Mülakat,

       d) Yalnızca Hava Kuvvetleri Komutanlığı nam ve hesabına öğrenim görecek öğrenciler için psikoteknik testi,

       e) Yalnızca Bando Astsubay Hazırlama Okulu için müzik yeteneği testi,

       f) Sağlık muayenesi ve benzeri seçim aşamaları sonunda, kontenjan içersinde bulunması.

       İstenecek belgeler

       Madde 15 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına girecek adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

       a) Adli sicil belgesi,

       b) Öğrenim durum belgesi,

       c) Merkezi olarak yapılan sınav sonuç belgesi.

       Kayıt ve kabul işlemleri

       Madde 16 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına öğrenci alımlarına ilişkin; giriş koşulları, istenen belgeler, başvurulacak yerler, sınav merkezleri ve gerekli diğer bilgiler her yıl sorumlu makam/komutanlığınca duyurulur.

       (2) Aday öğrencilerin, okula kabullerine kadar geçen süredeki her türlü masraflar kendilerine aittir.

       (3) Tüm koşulları taşıyan ve seçim işlemlerinde başarılı olan öğrenciler okula kabul edilirler. Güvenlik soruşturması sonucu, öğrenim durum belgesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca onaylanmış sağlık raporlarının asılları alınmadan öğrencinin okula kabulü kesin değildir. Okula geçici kabulü yapılan öğrencilere, öğretim yılı başlangıcından önce en az iki hafta süre ile okulda intibak eğitimi uygulanır. İntibak edemeyenlerin okulla ilişikleri kesilir.

    (4) Hazırlık sınıfına kabulleri yapılan öğrencilerden yabancı dil bilgileri yeterli düzeyde bulunanlar, yabancı dil seviye tespit sınavı ile 9 uncu sınıfa yükseltilebilirler. Bu amaçla yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Seviye tespit sınavına, istekli öğrenciler kabul edilir.

       (5) Okula kayıtları yapılan öğrencilerin, askerî öğrencilikleri süresince uyacakları esasları belirten ve askerî öğrencilikten çıktıklarında veya çıkarıldıklarında, masrafların velilerince ödeneceğine dair noterlikçe onaylı yüklenme senedi alınır.

       (6) Güvenlik soruşturması sonucunda saptanan ve öğrencinin kabulüne engel sayılan durumları kendisine bildirilmez. Sadece yaptırılan güvenlik soruşturması sonucu okuldan çıkarıldığı bildirilir. Güvenlik soruşturması sonucu olumlu çıkan öğrencilerin kayıtları o tarihte kesinleşir.

       Yabancı uyruklu öğrenciler

       Madde 17 - (1)Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına kabulleri, Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

       Eğitim ve öğretimin amacı

       Madde 18 - (1) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun öngördüğü temel kültür, bilgi ve beceriyi vermek, Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektirdiği temel askerî bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmaktır.

       İlkeleri

       Madde 19 - (1) Askerî liselerinde harp okullarında uygulanacak lisans programlarına, astsubay hazırlama okullarında ise astsubay meslek yüksek okullarında uygulanacak ön lisans programlarına temel oluşturulacak eğitim-öğretim yapılır.

       Eğitim ve öğretimin süresi ve şekli

       Madde 20 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldır.

       (2) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının eğitim-öğretim yılı dönemleri;

       a) Öğretim dönemi:

       1) Birinci dönem,

    2) Yarıyıl tatili,

    3) İkinci dönem,

       b) Tatbikî eğitim döneminden,

       c) Sene sonu izninden oluşur.

       (3) Sene sonu izni, tatbiki eğitimden önce de verilebilir.

       (4) Eğitim-öğretim dönemi ve süreleri, Millî Eğitim Bakanlığı orta dereceli okullarına paralel olarak her yıl kuvvet komutanlıklarının teklifleri çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanacak yıllık çalışma takviminde gösterilir.

       (5) Yıllık çalışma takviminin uygulanmasında ve programda olan, ancak ders yapılamayan günler için makam/komutanlıklarca gerekli tedbirler alınır.

       Öğretim programları

    Madde 21 - (1) Askerî liselerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri alanına, astsubay hazırlama okullarında ise okulların branş özelliğine göre Anadolu güzel sanatlar, Anadolu meslek veya meslek liselerinin meslek alan/dallarına denk programlar uygulanır.

       (2) Hazırlanan ders çizelgeleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı söz konusu okulların programlarıyla denklik sağlanacak şekilde onaylanmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. Ders çizelgeleri tescil işleminden sonra uygulamaya konulur.

       Denetleme

       Madde 22 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okulları, öğretim ve eğitim amaç ve ilkelerini gerçekleştirme çabaları, öğretim program ve metotlarının uygunluk derecesi, görevli personelin bu konulardaki etkinlik ve yeterliliği, uygulamalara ilişkin sorunlarla çözüm şekillerinin saptanması için ilgili makam/komutanlıklarca denetlenir.

       (2) Milli Savunma Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde denetleme heyetine 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 56, 57 ve 58 inci maddeleri hükümlerine göre Millî Eğitim Bakanlığı müfettişleri de katılabilir.

       Eğitim ve öğretime devam zorunluluğu ve öğrenci başarısının tespiti

       Madde 23 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında devam/devamsızlık ve öğrenci başarısının tespitine yönelik hususlar; 26/2/2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre yürütülür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Disiplin Esasları ve Cezaları

       Disiplin esasları

       Madde 24 - (1) Askerî öğrencilerin, disiplinin bütün gereklerine, severek ve inanarak uymaları temel ilkedir. Bu nedenle öğrencilere, okula katıldıkları andan itibaren, uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre, durum ve tutumlar öğretilir ve temel ilkelere ilişkin disiplin ruhu geliştirilir.

       (2) Her öğrenci, amir ve üstlerine hürmet göstermeye, genel terbiye ve askerlik ilkeleri çerçevesinde kesin itaate, kanun ve nizamlara uymak zorundadır.

       (3) Disipline aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlara, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre disiplin cezaları verilir.

       (4) Disiplin cezasının verilmesinde, öğrencinin yeteneği, intibak süresi ve disipline uyum derecesi göz önünde bulundurulur.

       (5) Disiplin notu, öğrencinin disiplin durumunun not/puan olarak ifadesidir. Öğrenciye okulda intibak eğitimini tamamladıktan sonra bir defaya mahsus 100 disiplin notu/puanı verilir. Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına hazırlık sınıfı dahil edilmesi durumunda bir defaya mahsus 125 disiplin notu/puanı verilir.

       (6) Öğrencinin disiplin notu, aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır.

       a) Ceza inceleme kurulu, eğitim-öğretim yılı sonunda toplanır. Öğrencinin geçmiş eğitim-öğretim yılı içinde ertelenebilir ve ertelenemez disiplin tecavüzlerinden dolayı kaybettiği disiplin notlarını, önceki eğitim-öğretim yılının başındaki disiplin notundan düşer.

       b) Elde edilen rakama, ertelenebilir disiplin tecavüzlerinden dolayı kaybettiği disiplin notunun 1/3 ü eklenir. Bulunan rakam, öğrencinin yeni eğitim-öğretim yılı disiplin notu olarak kabul edilir. Yarım ve daha üst kesirler bir üst nota tamamlanır.

        (7) Disiplin notu 49 veya hazırlık sınıfı okuyanlar için ise 62 ve daha aşağı düşen, tutum ve davranışları ile askerî öğrenci olamayacağı kanaatini uyandıran, disiplin tecavüzünde ısrar eden, bir ders yılında disiplin notundan 30 puan kaybeden öğrenciler, yönergelerde belirtilen usuller çerçevesinde disiplin kuruluna sevk edilirler.

       (8) Sınıfta kalan öğrencilerin disiplin notları, Ceza İnceleme Kurulunca düzeltilmez. Öğrenci bu notla aynı sınıfta ikinci yıl öğrenimine devam eder.

       (9) Disiplin tecavüzlerine ilişkin hususlar makam/komutanlıkça belirlenir.

       Disiplin cezaları

       Madde 25 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarında uygulanacak cezalar şunlardır.

       a) Alıkoyma

       b) İhtar

       c) İzinsizlik

       (2) Cezaların nitelikleri:

       a) Alıkoyma: Azami bir defada; okul komutanı, öğretim başkanı, öğrenci amiri veya muadili, sınıf amiri/filo komutanı ve bölüm başkanı, sınıf subayı/bölük veya kol komutanı ve öğretmen-sınıf öğretmeni bir alıkoyma cezası verebilir.Bu ceza, disiplin notu kaybını gerektirmez.

       b) İhtar: Azami bir defada; okul komutanı 10, öğretim başkanı, öğrenci amiri veya muadili 8, sınıf amiri/filo komutanı ve bölüm başkanı 6, sınıf subayı/bölük veya kol komutanı 3 ve öğretmen-sınıf öğretmeni 3 ihtar cezası verebilir. Her ihtar cezası bir disiplin notu kaybını gerektirir.

       c) İzinsizlik: Azami bir defada; okul komutanı 4 hafta, öğretim başkanı, öğrenci amiri veya muadili 3 hafta, sınıf amiri/filo komutanı ve bölüm başkanı 3 hafta, sınıf subayı/bölük veya kol komutanı 2 hafta ve öğretmen-sınıf öğretmeni 2 hafta sonu izinsizlik cezası verebilir. Her hafta sonu izinsizlik cezası iki disiplin notu kaybını gerektirir.

       (3) Ceza yetkisi bulunan amir, kendi yetkisindeki cezayı az bulduğu takdirde, durumu üst ve amirlerine bildirir.

       (4) Disiplin kuruluna verilen öğrenciler için bu kurul, gerekli incelemeyi yaparak öğrencinin suç işlediğine ya da suç işlemediğine karar verir. Suç işlediğine karar verilen öğrenciye,

       a) Disiplin Kurulu ihtarı,

    b) Askerî öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi,

       c) Adli veya askerî mahkemeye sevk edilmesi

       kararlarından biri veya birkaçı verilir.

       (5) Bir disiplin kurulu ihtarı, kurulun takdirine göre, 1 ila 30 disiplin notu kaybını gerektirir.

       (6) Öğrenim süresi içinde kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrencilerin; birinci seferde 20 disiplin notu kırılır, ikinci seferde ise öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Kopya nedeniyle kırılan disiplin notları, ceza inceleme kurullarınca düzeltilmez.

       (7) Öğrencilerin taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş veya para cezasına çevrilmiş olsa dahi, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların veya kaçma ve izin tecavüzü fiillerinin her günü için dört disiplin notu kırılır. Kırılan disiplin notu toplamı dikkate alınmaksızın, mazeretsiz olarak yirmi gün içinde okula dönmeyen öğrencinin okulla ilişiği, disiplin kurulu kararıyla gıyabında kesilir.

       (8) Askerî öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine dair kararlar, onaylanmak üzere dosyası ile birlikte ilgili makam/komutanlığa gönderilir ve onay tarihi itibariyle kesinleşir.

       Okuldan çıkma ve çıkarılma

       Madde 26 - (1) Okuldan çıkma: Öğrenci, on sekiz yaşını bitirmemiş ise velisinin, on sekiz yaşını bitirmiş ise kendisinin isteği üzerine okuldan ayrılabilir.

       (2) Okuldan çıkarılma;

       a) Sağlık nedeni ile okuldan çıkarılma:

       1) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre, askerî öğrenci olamayacağı tam teşekküllü bir askerî hastanenin sağlık kurulu raporuyla saptanan öğrenciler ile sağlık nedeniyle ikinci defa sınıfta kalan öğrenciler ayrıca sağlık kurulu raporuna gerek olmadan, okuldan çıkarılır. Bu öğrencilere tasdikname verilir.

       2) Beden eğitimi derslerine katılmaya engel özrü bulunduğunu ileri sürenler ile bu durumu idarece saptananlar ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edilirler. Bunlardan, tedavisi mümkün olmayan hastalık veya bedeni arızası nedeniyle beden eğitimi derslerine devamlı şekilde katılamayacakları onaylı sağlık kurulu raporu ile bildirilenlerin sağlık izin süresini doldurmaları beklenilmeden tasdiknameleri verilerek okulla ilişikleri kesilir.

       b) Başarısızlık nedeniyle okuldan çıkarılma:

       1) Hazırlık sınıfında bir yıl sonunda başarılı olamayanlar,

       2) Sağlık nedeniyle sene kaybedenler hariç dört yıllık öğrenim süresini beş yılda tamamlayamayan öğrenci,

       okuldan çıkarılır.

       c) Disiplin nedeniyle okuldan çıkarılma:

       1) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununda düzenlenen suç ve fiilleri işleyen,

       2) Mahkemelerce askerî öğrenciliklerinin kaldırılmasına karar verilen,

       3) Disiplin kurulunca, haklarında subay/astsubay ve askerî öğrenci olamayacaklarına karar verilen,

       4) Öğrenim süresince evlenen, nişanlanan veya bir kadınla birlikte yaşayan,

       5) Geçici veya kesin kaydını müteakip askerî öğrenci olma niteliğini kaybeden veya bu niteliği taşımadıkları anlaşılan, haklarında yapılan gizli ve özel soruşturmaları olumlu çıkmayan,

       6) Bakanlar Kurulunca, yurda sokulması yasaklanan neşriyatı okuyan ve bulunduran,

       7) Askerî ve adlî mahkemelerce bir veya bir kaç defa da toplam olarak 10 günden fazla hapis cezası alan,

       8) İkinci defa kopya çeken öğrenciler,   

       9) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar

       okuldan çıkarılır.

       (3) Okulla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenciler, gerekli görüldüğü takdirde kararın kesinleşmesine kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırılırlar ve durumları ivedilik ve öncelikle velilerine bildirilir.

       (4) Sağlık nedeni dışında bir nedenle okuldan kendi isteği ile çıkan veya çıkarılan öğrencilere, okulda bulundukları sürece devlet tarafından yapılmış olan masraflar, sarf tarihinden itibaren işleyen kanunî faizi ile birlikte 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askerî Öğrencilerden Başarı Göstermeyenler Hakkında Kanun ile 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik kapsamında işlem yapılır ve kendilerine öğrenim belgesi ve tasdikname verilir.

    ALTINCI BÖLÜM: Özlük Hakları, İzin ve Ödüller

    Özlük hakları

    Madde 27 - (1) Özlük hakları:

       a) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okulları yatılıdır.

       b) Öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük hakları, yatırılmaları bütün eğitim ve öğretim süresince döşeme-demirbaş giderleri, sağlık gerekleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde devletçe karşılanır. Öğrenciler öğrenim süresince hiç bir kurum ve kuruluştan burs alamazlar.

       c) İlgili mevzuat uyarınca devletçe karşılanmayan diğer ihtiyaçlar öğrencilerce karşılanır.

       ç) Demirbaş olarak teslim edilen araç-gereç, ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geri alınır. Hasarlar ödettirilir veya gerekirse kanunî işlem yapılır.

       İzinler

       Madde 28 - (1) Öğrencilere;

       a) Günlük,

       b) Hafta sonu,

       c) Evci,

       ç) Mazeret,

       d) Yarıyıl,

       e) Dinî ve millî bayram,

       f) Eğitim-öğretim yılı sonu yurt içi ve yurt dışı

        izinleri verilir.

       (2) Bu izinlerin süresi yıllık çalışma takvimine göre belirlenir.

       (3) Dinî ve millî bayramların arasında dört ve daha az çalışma günü bulunması halinde, aradaki günlerde izin verilip verilmemesine makam/komutanlıklarının teklifi dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca karar verilir.

       Ödüller

       Madde 29 - (1) Öğrenim süresince disiplin, tutum ve davranışları, eğitim ve öğretimdeki başarıları, fedakârlık, feragat, cesaret gibi öğrencilik ve arkadaşlık nitelikleri diğer arkadaşlarına örnek olan öğrenciler ödüllendirilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Okulun adlandırılması ve branşlara ayrılma

       Madde 30 - (1) Astsubay hazırlama okullarının adlandırılması ve branşlara ayırma:

       a) Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Hazırlama Okulları; kuvvet, sınıf, eğitim ve öğretim özelliklerine göre, makam/komutanlıklarca adlandırılır. Bu isimlerde, hazırlama okulu ibaresi bulunur.

       b) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulu öğrencilerinin enstrüman/çalgılara göre branşlara ayrılma işlemleri dokuzuncu sınıfta yapılır.

       Yönerge

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlar makam/ komutanlıklarca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

       Madde 32 - (1) 9/8/1972 tarihli ve 14271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliği ile 20/1/1976 tarihli ve 15474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetler Askerî Liseler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Hazırlık dahil dört yıllık eğitim yapan öğrenciler

       Geçici Madde 1 - (1) 2004-2005 eğitim öğretim yılında veya daha önceki yıllarda askerî liselere ve astsubay hazırlama okullarına giren öğrencilere, okullarından mezun oluncaya kadar, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan; 9/8/1972 tarihli ve 14271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetler Astsubay Hazırlama Okulları Yönetmeliğinin 18, 24, 25 ve 36 ncı maddeleri ile 20/1/1976 tarihli ve 15474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetleri Askerî Liseler Yönetmeliğinin 12, 13 ve 20 nci maddeleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 33 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar