POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

    Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 17/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26879

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı esasları ile bu Yönetmelik kapsamında yapılacak diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Aday: Polis Meslek Yüksekokul öğrenci adayını,

       b) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

       c) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

       ç) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

       d) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

       e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,

       f) Müracaat merkezi: Başkanlık ve Yüksekokul Müdürlüğünü,

       g) Öğrenci: Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerini,

       ğ) ÖSS: Öğrenci seçme sınavını,

       h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

       ı) Sağlık Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

       i) Yüksekokul: Polis Meslek Yüksekokulunu,

       j) Yüksekokul Müdürü: Polis Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

       k) Yüksekokul Müdürlüğü: Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Başvuru ve Adaylarda Aranacak Nitelikler

       Öğrenci kaynakları

       Madde 5 - (Değişik madde: 20/05/2011 - 27939 S.R.G. Yön./1. md.)

    (1) Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler.

       Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

       Madde 6 - (1) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile Personel Dairesi Başkanlığı tarafından; Yüksekokulların kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her yıl, erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı tespit edilir. Bayan kontenjanı, yüksekokullara o yıl için alınacak erkek öğrenci miktarının %10'unu geçemez. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

       (2) Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, giriş koşullarını taşımaları ve haklarında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilerek yazılı sınava alınmaları kaydıyla, içinde bulundukları erkek veya bayan kategorisinin yazılı sınavda aldığı en yüksek puanın en az 1/3'ünü almak koşuluyla, asıl aday listesine dâhil edilirler. Bu kapsamda alınanlar o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

       (3) Öğrencilerin yüksekokullara dağıtımına ilişkin planlama, mevcut kapasite gözetilerek Başkanlıkça yapılır.

       Duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağrılması (Değişik başlık: 20/05/2011 - 27939 S.R.G. Yön./2. md.)

    Madde 7 - (Değişik madde: 20/05/2011 - 27939 S.R.G. Yön./2. md.)

    (1) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri iletişim araçlarıyla duyurulur.

    (2) Yüksekokullara giriş sınavına başvurular her yıl, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında yapılır.

    (3) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

    (4) Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına her yıl Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce tespit edilen miktarda ücret alınır. Yazılı sınavın ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılması hâlinde de ayrıca ÖSYM Başkanlığınca ücret alınır.

    (5) Polis meslek yüksek okulu giriş sınavlarına çağrılacak adayların; başvuru kabul durumları, sınav tarihleri ve yerleri Başkanlıkça iletişim araçlarıyla duyurulur.

       Adaylarda aranılacak nitelikler

       Madde 8 - (1) Yüksekokullara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

       a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

       b) 5 inci maddede sayılan okullardan mezun olmak.

       c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

       ç) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

       d) Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.

       e) Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.).

       f) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak ve beden kitle indeksi 15 ilâ 30 olmak.

       g) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

       ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşmeevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adlî veya idarî kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fiillerden herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

       h) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan dolayı,

       1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak.

       2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

       3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

       ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

       i) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

       j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

       k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

       l) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

       m) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokullarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak.

       n) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

       Başvuruda istenen belgeler

       Madde 9 - (1) (Değişik fıkra: 23/06/2010 - 27620 S.R.G Yön\1.mad) Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır. Başvuru yapan adaydan;

    a) Sınav başvuru dilekçesi,

    b) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere Kurumca onaylı örneği ile öğrenimi devam eden adaylar için son sınıfta bulunduğunu gösterir öğrenci belgesinin Kurumca onaylı örneği,

    c) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

    ç) Kendisi veya evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

    d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı,

    e) 18 yaşından önce yaş tahsisi yaptıranlar için tahsis belgesinin Kurumca onaylı örneği,

    f) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

    g) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

    istenir.

    (2) Birinci fıkrada istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile isim, rütbe ve sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

    (3) (Ek fıkra: 23/06/2010 - 27620 S.R.G Yön\1.mad) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılır ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sınav Esasları

       Sınav esaslarına ilişkin talimat ve sınav şekli

       Madde 10 - (Değişik madde: 20/05/2011 - 27939 S.R.G. Yön./3. md.)

    (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

    (2) Sınavlar ve değerlendirme;

    a) Fiziksel yeterlilik sınavı,

    b) Mesleki psikolojik değerlendirme,

    c) Mülakat sınavı,

    ç) Yazılı sınav,

    olmak üzere dört aşamada yapılır.

    (3) Fiziksel yeterlilik sınavı, mesleki psikolojik değerlendirme ve mülakat sınavında verilen puanlar adayın Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanını etkilemez, verilen puanlar adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilmesinde esas alınır.

    (4) Ön sağlık kontrolü komisyonu, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu, mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu, mülakat sınavı komisyonu kararları kesindir; itiraz edilemez. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Komisyon Başkanının kararı esas alınır.

    (5) Polis meslek yüksek okulu sınavları değerlendirme sonuçları aynı gün sınav merkezi tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılarak üç iş günü süreyle ilanen tebliğ edilir. Bu hususta tutanak tanzim edilir.

    (6) Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

    (7) Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen adaylar, müracaat dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna müracaat edemezler.

    (8) Polis meslek yüksek okulu sınav komisyonları, sayısı ve yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde oluşturulur.

    (9) Ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı, mesleki psikolojik değerlendirme ve mülakat sınavı sonucunda,

    a) Başkanlıkça belirlenecek sürede istenen bilgiler, liste ve elektronik ortamda Yüksekokul Müdürlüğünce Başkanlığa gönderilir.

    b) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara, mülakat sınavı komisyonu tarafından fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenlenerek verilir. Yazılı sınavın ÖSYM Başkanlığınca yapılması hâlinde ise yazılı sınav giriş belgesinin düzenlenmesi ve tebliğ işleminin yapılması ÖSYM Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Yazılı sınav giriş belgesi ile adaya yazılı sınava gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur.

    c) "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen adayların dosyaları beş yıl, yazılı sınavda başarısız olan adayların dosyaları ise bir yıl süreyle Başkanlıkta ve Yüksekokul Müdürlüğünde saklanır. Bu süre içinde talep edilmesi durumunda şahsi belgeleri adaylara geri verilir.

       Ön sağlık kontrolü (Değişik başlık: 20/05/2011 - 27939 S.R.G. Yön./4. md.)

    Madde 11 - (Değişik madde: 20/05/2011 - 27939 S.R.G. Yön./4. md.)

    (1) Adaylar Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına girmeden önce kurulan bir veya daha fazla ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

    (2) Ön sağlık kontrolü 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

    (3) Ön sağlık kontrolü komisyonu, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen iki doktor ve bir rütbeli emniyet mensubundan oluşur. Kıdemli doktor komisyon başkanlığını yapar.

    (4) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verir. "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

    (5) Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen adaylar elenirler, diğer sınav aşamalarına geçemezler.

       Polis meslek yüksek okulu giriş sınavları (Değişik başlık: 20/05/2011 - 27939 S.R.G. Yön./5. md.)

    Madde 12 - (Değişik madde: 20/05/2011 - 27939 S.R.G. Yön./5. md.)

    (1) Fiziksel yeterlilik sınavı, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu tarafından yerine getirilir.

       a) Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki rütbeli personel ve bir tane Polis Akademisi Başkanlığında görevli beden eğitimi öğretim görevlisinden oluşur. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığında görevli beden eğitimi öğretim görevlisi yeterli olmaması halinde Başkanlık kararıyla üniversitelerden veya liselerden beden eğitimi ve fiziksel gelişim konusunda uzman görevlendirilebilir.

       b) Fiziksel yeterlilik sınavında adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür. Adayların fiziki yeterlilik puanları, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonunun ortak kararı ile belirlenir.

       c) Adayların fiziki yeterlilik kabiliyetleri 40 puan üzerinden Değerlendirme Formu'na işlenerek yapılır.

       ç) Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda, 20 puanın altında alan adaylar elenirler. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu elenen adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verir ve elenen adaylar sonraki sınav aşamalarına geçemezler.

       d) Fiziksel yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

       e) Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu oluşturulabilir.

       f) Fiziksel yeterlilik sınavına ilişkin diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

    (2) Mesleki psikolojik değerlendirme, mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu tarafından yerine getirilir.

       a) Sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu, Başkanın onayı ile amir sınıfından emniyet mensubunun başkanlığında psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan iki kişi olmak üzere üç kişiden oluşur.

       b) Mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu adaylardan polislik mesleği için psikolojik yeterliliğe sahip olmayan adayları eler.

       c) Mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu adaylardaki psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirme yapar. Değerlendirme her bir kriter için 100 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her kategoriden en az 70 puan alması gerekmektedir. Bu puanlama, gerekçesiyle birlikte değerlendirme karar formuna işlenir. Puanlama Komisyonun oy birliği ile psikolojik test, Başkanlık tarafından hazırlanan sorular ve adayla yapılan birebir görüşme birlikte değerlendirilerek yapılır.

       ç) Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.

       d) Adaylar, Komisyon önüne çıkmadan önce Başkanlık tarafından psikolojik yeterlilik testine tabi tutulabilirler. Psikolojik test Başkanlık tarafından belirlenen talimata uygun yapılır. Psikolojik test sonucu tek başına eleme nedeni değildir ve tavsiye niteliğindedir.

       e) Yapılan değerlendirme ve puanlamalar sonucu Komisyon, adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verir. Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilen aday Mülakat aşamasına geçemez ve elenir.

       f) Psikolojik yeterlilik testinin yapılma ile mesleki psikolojik değerlendirme komisyonunun çalışma şartları ve durumlarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

    (3) Mülakat sınavı, Mülakat sınavı komisyonu tarafından yerine getirilir.

       a) Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan Mülakat sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya Polis Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki emniyet müdürü ve bir öğretim görevlisinden oluşur.

       b) Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla mülakat sınavı komisyonu oluşturulabilir.

       c) Mülakat sınavında adayların anlama, dikkat, yorumlama, hızlı ve yerinde karar verebilme, kendini ifade edebilme kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek sözlü veya yazılı sorulara göre ölçülür. Adayların mülakat sınavı puanları, mülakat sınavı komisyonunun ortak kararıyla yukarıda belirtilen beş kategoride belirlenir. Her kategorinin puan değeri 100'dür. Adayın başarılı olabilmesi için her kategoriden 70 puan ve üzerinde alması gerekir. Bir kategoride 70 puan altında alan adaylar başarısız olurlar. Mülakat sınavı komisyonu başarılı olan adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR", başarısız adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

       ç) Mülakat komisyonu, mülakat sınavı puanlarını Başkanlıkça hazırlanan sorulara göre verir. Adaylara Başkanlık tarafından belirlenen sorular haricinde sorular sorulmaz ve değerlendirmeye alınmaz.

       d) Mülakat sınavına ilişkin diğer düzenlemeler Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarından önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

       Yazılı sınav

       Madde 13 - (1) Yazılı sınav bir protokolle ÖSYM Başkanlığına yaptırılır. ÖSYM Başkanlığının yapamaması hâlinde Başkanlık tarafından yapılır.

       (2) Yazılı sınavın bir protokol dâhilinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılması durumunda aşağıdaki esaslara uyulur:

       a) Yazılı sınav, ÖSYM Başkanlığı ve Başkanlık tarafından ortaklaşa belirlenen tarihte ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılır.

       b) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, sınavın yapılması ve belirlenen kontenjana göre sınav sonuçlarının açıklanması ÖSYM Başkanlığınca yapılır.

       c) Her ne sebeple olursa olsun yazılı sınava katılmayan ya da zamanında katılamayan adaylar sınava girmemiş sayılır.

       ç) Yazılı sınavın sorumluluğu, sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM Başkanlığına aittir. Yazılı sınavla ilgili bütün görevlendirmeler ÖSYM Başkanlığınca yapılır.

       d) Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Yazılı sınavda bilgisayar sisteminde okunabilen özel kâğıtlar kullanılır.

       e) Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulunca "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" kararı verilen adaylar, protokolde belirlenecek ücreti, ÖSYM Başkanlığı hesabına yatırmak zorundadır.

       f) Yazılı sınava ilişkin diğer hususlar ÖSYM Başkanlığı ile yapılacak protokol ile belirlenir.

       (3) Yazılı sınavın Başkanlık tarafından yapılması durumunda aşağıdaki esaslara uyulur:

       a) Yazılı sınav her yıl Başkanlıkça belirlenen tarihte, Başkanlık ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenen yerlerde sınav kurullarınca yapılır.

       b) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Başkanlık tarafından yürütülür. Yazılı sınav sorularının hazırlanması, basımı ve saklanması işi diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

       c) Her ne sebeple olursa olsun yazılı sınava katılmayan ya da zamanında katılamayan adaylar sınava girmemiş sayılır.

       ç) Yazılı sınavın sorumluluğu, sınavı yapan kurullara aittir. Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden kurul başkanları sorumludur. Sınav kurul başkanları tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır. Bu işlemler yapılırken ihtiyaç olması durumunda müracaat merkezinde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılabilir.

       d) Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Yazılı sınavda bilgisayar sisteminde okunabilen özel kâğıtlar kullanılır.

       e) Sınav bitiminde sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren ilgili tutanaklar düzenlenerek kurul üyelerince imzalanır.

       f) Yazılı sınav cevap kâğıtları Başkanlıkça bir yıl saklanır.

       (4) Yazılı sınavda, kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında görevlilerce tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Bu adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar.

       Yazılı sınavın niteliği

       Madde 14 - (1) Yazılı sınav, genel yetenek ve genel kültür bölümlerinden oluşan beş seçenekli test usulüyle yapılır. Genel yetenek bölümünün test içindeki ağırlığı %60, genel kültür bölümünün ağırlığı ise %40'tır.

       Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

       Madde 15 - (1) Yazılı sınavın Başkanlıkça ya da ÖSYM Başkanlığınca yapılması durumunda, yazılı sınava katılan tüm adayların sınav cevap kâğıtları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilerek erkek ve bayan adaylar için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın veya ÖSYM Başkanlığının internet sitesinden duyurulur.

       (2) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısına göre belirlenen asıl erkek ve asıl bayan öğrencinin, belirtilen kategorilerde ayrı ayrı olmak üzere % 20'sine tekabül eden sayıda yedek aday, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

       (3) Yedek adayların tamamı planlandıktan sonra, ihtiyacın karşılanamaması hâlinde belirlenen sayı kadar aday, başarı sırasına göre çağrılır.

       (4) ÖSYM Başkanlığınca asıl, yedek ve başarısız olan tüm adaylar için hazırlanan ortak liste atama işlemleri yapılmak üzere Başkanlığa yazılı ve elektronik ortamda teslim edilir.

       (5) Sınavı kazananların Yüksekokullara planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır. Planlama yapıldıktan sonra hiçbir şekilde adayın yeri değiştirilemez.

       (6) Başkanlık tarafından, asıl ve yedek olarak ilan edilen adaylar, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı kayıt bilgilerinden araştırılır.

       Yazılı sınava itiraz

       Madde 16 - (1) Sınavın Başkanlıkça yapılması hâlinde, kesin aday listelerinin ilan edildiği günden itibaren beş iş günü içerisinde yazılı sınav sonuçlarına bizzat adayın kendisi tarafından Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar itiraz süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme kurulu tarafından on iş günü içerisinde incelenir. Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Başkanlığa her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

       (2) Sınavın ÖSYM Başkanlığınca yapılması durumunda ise, yazılı sınav sonuçlarına itirazlar ÖSYM Başkanlığına yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Geçici kayıt

       Madde 17 - (1) Yüksekokullara, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre yüksekokul öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir.

       (2) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve Yüksekokullara gereği yapılmak üzere bildirilir.

       (3) (Mülga fıkra: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.)

       (4) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

       İntibak eğitimi

       Madde 18 - (1) Yüksekokullara geçici kaydı yapılan adaylar en az iki hafta süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Yüksekokul Müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Yüksekokul Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

       (2) Geçici kayıt süresince adayların Yüksekokul öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Yüksekokul Müdürlüğünce karşılanır.

       (3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların soruşturmaları, 28/2/2007 tarihli ve Bakan onaylı Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

       Yedek aday çağırma

       Madde 19 - (1) Geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

       (2) Eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren onbeş gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

       Zamanında kayıt yaptırmayan adaylar

       Madde 20 - (1) Planlandıkları Yüksekokullara süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları yapıldığı hâlde, Başkanlıkça belirtilen tarih ve sürelerde yüksekokula kayıt yaptırmayan veya eğitim-öğretime başlamayan adayların dosyaları Yüksekokul Müdürlüğünün teklifi ve Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

       İntibak eğitimi döneminde yüksekokuldan çıkma veya çıkarılma

       Madde 21 - (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile yüksekokuldan ayrılma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan adaylar bir daha Yüksekokul giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Yüksekokuldan çıkma hâlinde bu durum, çıkma talebinde bulunan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. Çıkan veya çıkarılan adaylar kendilerine yazılı tebliğ yapıldığı andan itibaren geri dönme istekleri kabul edilmez ve Yüksekokula da alınmazlar.

       (2) 8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, Yüksekokul Müdürünün teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir.

       (3) Yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

       Kesin kayıt-kabul

       Madde 22 - (1) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci maddede belirtilen esaslara göre Yüksekokul Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olan ve 17 nci ve 18 inci maddelerde belirtilen şartları yerine getiren adayların kesin kayıtları yapılır.

       (2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, ya da vefat eden adayların dosyaları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

       (3) Adaylardan, eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar, noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim yılı için Başkanlık tarafından belirlenir.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 23 - (1) 29/8/2001 tarihli ve 24508 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       İşlemleri devam eden adaylar

       Geçici Madde 1 - (1) 29/8/2001 tarihli ve 24508 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre işlemleri devam eden adaylar hakkında, lehe olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

       Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar