YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 02/05/2008 - 2008/13644

    Resmi Gazete Tarihi : 28/05/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26889

    Ekli "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

    "(Ancak kurumların yetiştirme programlarının zorunlu kıldığı hallerde aday memurluğun tamamlanmış olması şartıyla bu süreler kurumlarınca tespit edilebilir.)"

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "7,5 puanlık IELTS" ibaresi "6 puanlık IELTS" şeklinde, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "c) Diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan dil puanları kurumlarınca belirlenir."

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar