SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 05/05/2008 - 2008/13677

    Resmi Gazete Tarihi : 05/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26897

    Ekli " Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 15/4/2008 tarihli ve 1455 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 31/5/1982 tarihli ve 8/4821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Yeni kadro ihdası Kurulun önerisi ve ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. Bu Yönetmelik ekinde yer alan cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek, mevcut kadro unvanları ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarının dışına çıkılmamak kaydıyla, kadro unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir."

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar