TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Radyo -Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 07/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26899

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun, 4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş verilen ticari ve sınai faaliyetler çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş verilen ticari ve sınai faaliyetler çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Alım yapmaya yetkili ünite: Satın alma veya ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen birim veya birimleri,

       b) Diğer İlgili Mevzuat: Adı geçen mevzuata bağlı şekilde alt düzenleme olarak çıkarılmış konuya ilişkin diğer mevzuat hükümlerini,

       c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

       ç) Hizmet: Kurumun ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik olan ve Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş verilen her türlü hizmetlerle taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını,

       d) İhale onay belgesi: Belirlenen esas, usul ve şartlarla alımın yapılmasına ihale yetkilisi tarafından izin verildiğini gösteren belgeyi,

       e) İstemci ünite: Satın alma veya ihalenin yapılmasını isteyen, talep sahibi birim veya birimleri,

       f) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

       g) Mal: Kurumun ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik olan ve Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş verilen her türlü ihtiyaç maddesi ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

       ğ) Merkez: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu merkez teşkilatını,

       h) Taşra: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu taşra teşkilatını,

       ı) Ünite Amiri: İstemci ünite veya alım yapmaya yetkili ünite yetkililerini,

       i) Yetki limiti: İhale yetkililerinin ihale ve alım yapma yetki sınırlarını belirleyen parasal değerleri,   

       j) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

       İfade eder.

    (2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak madde kapsamında tarifi yapılmayan diğer terimler hususunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar ile ilgili Yönetmeliklerde yer alan tanımlar geçerlidir.

    İKİNCİ BÖLÜM: İlkeler, İhale Komisyonu, Yaklaşık Maliyet ve Yerli İstekli

    İlkeler

    Madde 5 - (1) Kurum, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, yayın faaliyetlerinin ihtiyaç ve şartlarının gerektirdiği piyasa rekabeti ve kârlılık gibi hususları da gözetmek suretiyle, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

    (2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Pazarlık usulüyle ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması yöntemlerine ancak Yönetmelikte belirtilen özel hallerde başvurulabilir.

    İhale komisyonu

    Madde 6 - (1) İhale komisyonu en az beş üyeden oluşur. Komisyonun kimlerden oluşacağı ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

       Yaklaşık maliyet

       Madde 7 - (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce Kurum tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve belirlenen maliyet dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez; isteklilere ve ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

       (2) Yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

       Yerli istekli

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Ancak, Kurum tarafından yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda ihale dokümanına hüküm konulabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İhale Dokümanı ve İhale İlanı

       İhale dokümanı ve ihale işlem dosyası

       Madde 9 - (1) İhale dokümanında, ihale konusu mal ve hizmet alımı işlerine ait, isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile yaptırılacak işin projesini, özelliklerini ve şartlarını kapsayan teknik şartname, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur.

       (2) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan ihale onay belgesi ve yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar ve istekliler tarafından sunulan başvuru veya teklifler ve diğer belgeler ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

       (3) İhale işlem dosyasının birer örneği ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

       Şartnameler

       Madde 10 - (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin Kurum tarafından hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımının özelliği nedeniyle Kurumca hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

       (2) Teknik şartnameler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan esaslara uygun olarak düzenlenir.

       İstenecek belgeler

       Madde 11 - (1) İhaleye katılım kuralları ve istenecek belgeler ile bu belgelerde aranılacak kriterler, belgelerin hazırlanması, şekli ve içeriği ile sunulan belgelerin geçerliliği ve değerlendirilmesi hususlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

       (2) Ancak, Kurum, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, istenecek katılma ve yeterlik belgeleri ile yeterlik kriterleri hususlarında farklı düzenlemeler yapabilir.

       İhale ilan süreleri ve kuralları

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik ile belirlenen ihale usullerine göre yapılacak ihalelerde, ihale konusu işin özelliğine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekil ve sürelerde ihale ilan ve duyurusu yapılır.

       a) İhale yetkilisinin Yönetim Kurulu veya Genel Müdür olduğu ihaleler; ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerin birinde,

       b) İhale yetkilisinin Genel Müdür Yardımcısı veya Ünite Amiri olduğu ihaleler; ihale tarihinden en az yedi gün önce Kamu İhale Bülteninde ve Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde, işin veya ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

       En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

       (2) İşin veya ihalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde, diğer duyuru ve yayın vasıtalarıyla belirlenen sürelerde ilan yapılır.

          (3) Bu madde kapsamında yapılan ilanlar Kurumun internet sayfasında da yayınlanır.

       (4) Ayrıca, Kurumun sahip olduğu diğer yayın vasıtalarıyla da ilan yapılabilir.

          İlanın uygun olmaması

       Madde 13 - (1) İhale dokümanına uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan ihale dokümanına uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

       (2) İlanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda hatalar bulunması durumunda, Kurum tarafından ilanların yayımlanmasından itibaren ihale tarihine kadar geçen sürede ilanda tespit edilen hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

       (3) İhale ilanlarında düzeltme yapılması nedeniyle, isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için ek süreye ihtiyaç duyabilecekleri hallerde, ihale tarihi on günden fazla olmamak ve düzeltme ilanında yer verilmek kaydıyla ertelenebilir ve yeni ihale tarihi ile düzeltme, o zamana kadar şartname almış olan isteklilere yazılı olarak bildirilir.

    İhale dokümanlarının görülmesi, dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması

    Madde 14 - (1) İhale dokümanları Kurumda bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.

       (2) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu ise, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ilgili hükümlere uygun olarak ilan yeniden yapılır.

       (3) İlan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ya da teknik hataların, eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliğe ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanı alanların tamamına bildirilir. Zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süreyle ertelenebilir.

       (4) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

       (5) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden 3 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İhale ve Satın Alma Usulleri

    Alım usulleri

       Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları, ihale usulüyle ve doğrudan teminle olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

       İhale usulleri

       Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihaleler;

       a) Açık ihale usulü,

       b) Pazarlık usulü,

       ile yapılır.

       Açık ihale usulü

       Madde 17 - (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

       Pazarlık usulü

       Madde 18 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

       a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya geçerli teklif bulunmaması,

       b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya Kurum tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

       c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

       ç) İhale konusu mal ve hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

       d) Kurumun yaklaşık maliyeti 200.000.-YTL (İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)'na kadar olan mal veya hizmet alımları.   

       (2) (b) ve (d) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

       (3) İlan yapılacak hallerde, ilanda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliliği tespit edilen adaylarla görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilan yapılan gerekse ilan yapılmayan hallerde Kurum tarafından belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliliği tespit edilenlerle görüşme yapılır.

       (4) (a), (c) ve (ç) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, istekliler öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk tekliflerini sunar. Kurumun ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek son tekliflerini vermeleri istenir.

       (5) (a), (b) ve (d) alt bentlerine göre yapılacak ihalelerde, firmalar tarafından verilen fiyat teklifleri üzerinde fiyat görüşmesi yapılır ve yazılı olarak son teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

       (6) (d) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, ihale dokümanlarında belirtilmesi kaydıyla, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun Kurum tarafından uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

       Doğrudan temin yoluyla satın alma   

       Madde 19 - (1) Mal veya hizmetlerin aşağıda belirtilen hallerde doğrudan temin yoluyla, ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmadan, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkündür.

       a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

       b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

       c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alımı yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi,

       ç) Doğrudan yayın ve program yapım hizmetlerine ilişkin her türlü mal ve hizmet alımı,

       d) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak mal ve hizmet alımları.

       e) (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışındaki alımlarda, Kurumun doğrudan üretim ve ana faaliyetlerine ilişkin 50.000.-YTL (Ellibin Yeni Türk Lirası)'nı aşmayan mal ve hizmet alımları,

       (2) (ç) bendinde belirtilen mal ve hizmet alımları ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Teklif ve Başvuruların Sunulması ve Değerlendirilmesi

    Geçici teminat

    Madde 20 - (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır. Alternatif teklifin verilmesi halinde ise, en yüksek teklif bedeli üzerinden geçici teminat alınır.

    (2) Mal veya hizmet alımının özelliğinin gerektirdiği durumlarda ihale yetkilisinin onayı ve ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla geçici teminat alınmayabilir.

    Teminat olarak kabul edilecek değerler ve teminat mektupları

    Madde 21 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler, teminat mektupları ve geçici teminatın iadesi hususunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    (2) Ancak, yabancı para cinsi üzerinden nakit teminat alınabilir.

    Teklif ve başvuruların hazırlanması ve sunulması

    Madde 22 - (1) Teklif ve başvuruların hazırlanması ve sunulması hususunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Alternatif teklifler ve kısmi teklif

    Madde 23 - (1) Alternatif veya kısmi teklif verilmesi öngörülen ihalelerde alımın yöntem ve şartları ihale dokümanında belirtilir.

    Tekliflerin alınması ve açılması, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

    Madde 24 - (1) Tekliflerin alınması ve açılması, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi hususlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Aşırı düşük teklifler

    Madde 25 - (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ve bunların maliyetleri ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

    (2) İhale komisyonu belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

    İhalenin iptal edilmesi

    Madde 26 - (1) Kurumun gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

    (2) Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

    (3) İhale komisyonu kararı üzerine Kurum verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. Kurum, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez ve isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.

    İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

    Madde 27 - (1) Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

    (2) İhale dokümanında yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanacağının belirtildiği ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

    (3) İhale komisyonu, gerekçeli kararını ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihale tarihi, ihale dışı bırakma veya teklifi değerlendirmeye almama gerekçeleri ile ihalenin hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı belirtilir. İhale yapılmamış ise, kararda nedenleri ve gerekçeleri belirtilir.

    (4) İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

    (5) İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, ihale kararının onaylanması halinde geçerli; iptal edilmesi halinde ise, hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

    Madde 28 - (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

    (2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

    Sözleşmeye davet ve ihalenin sözleşmeye bağlanması

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim sürelerinin sona erdiği günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş işgünü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süre on işgünü olarak uygulanır.

    (2) Yapılan bütün ihaleler, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenmiş bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

    (3) Sözleşme imzalama yetkisi, ihale yetkilisince yazılı olarak devredilebilir.

    Kesin teminat

    Madde 30 - (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

    (2) Mal veya hizmet alımının özelliğinin gerektirdiği durumlarda, ihale yetkilisinin onayı ve ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla, sözleşme yapılmadan önce kesin teminat alınmayabilir. Bu durumda, yükleniciye yapılan ödemelerden aynı oranda yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonur.

    Sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu

    Madde 31 - (1) İhale üzerinde kalan istekli, bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerine uygun olarak kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.

    (2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

    (3) Bu durumda Kurum, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde, bu teklif sahibi istekli ile de Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme yapabilir. Bu halde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine 29 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    (4) Kurum, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Kurumun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sözleşme yapma süresinin sona erdiği günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

    İhale sonucunun ilanı

    Madde 32 - (1) İhale yetkilisinin Yönetim Kurulu veya Genel Müdür olduğu ihalelerin sonuçları Kurumun internet sayfasında ilan edilir.

    ALTINCI BÖLÜM:Sözleşme Esasları

    Tip sözleşmeler

    Madde 33 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihale ve alım sözleşmelerinin hazırlanmasında Kurum tarafından düzenlenen Tip Sözleşme hükümleri esas alınır.

    (2) Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda Tip Sözleşmeler haricinde, Kurum tarafından hazırlanan sözleşmeler de kullanılabilir.

    Sözleşme türleri

    Madde 34 - (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılan ihaleler sonucunda;

    a) Ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

    b) İşin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

    düzenlenir.

    Ek kesin teminat ve akreditif teminatı

    Madde 35 - (1) Fiyat farkı ödenmesi kabul edilerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

    (2) İthalat yoluyla yapılacak alımlarda, ihale dokümanında yer verilmesi kaydıyla yükleniciden, sevkiyattan önce sevk edilecek mal bedelinin en az % 10'u oranında akreditif teminatı alınabilir.

       Fiyat farkı

       Madde 36 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin ihalelerinde, sözleşmesinin türüne göre, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları için Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan esas ve usullere göre fiyat farkı ödenebilir. Kurum tarafından fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, işin idari şartname ve sözleşme tasarısında fiyat farkına ilişkin hükümlere yer verilir.

       (2) Sözleşme tasarısında yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

       Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi

       Madde 37 - (1) İhale dokümanında yer alması, Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30'una kadar artış yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir.

       (2) Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek görülmemesi veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, ihale dokümanında yer alması kaydıyla, sözleşme konusu işin miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir.   

       (3) Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70'inden daha düşük bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70'i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı olarak ayrıca ödenir.

       (4) Hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde, sözleşme süresi, fiyat ve piyasa durumu bakımından fayda görülmesi, yükleniciyle yapılan sözleşmenin uygun şartlarda olması ve Kurumun elde edeceği diğer avantajların da değerlendirilmesi suretiyle, aynı şartlarla, mevcut sözleşme süresinin yarısına kadar Yönetim Kurulunun kararıyla uzatılabilir.

       Denetim, muayene ve kabul

       Madde 38 - (1) Denetim, muayene ve kabul işlemlerinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

       (2) Ancak, Kurum ihale dokümanında yer alması kaydıyla denetim, muayene ve kabul hususunda farklı düzenlemeler yapabilir.

       Sözleşme ile ilgili diğer hususlar

       Madde 39 - (1) Sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

       (2) Kurum, yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak kısmen veya tamamen yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, yapılacak işlemler ile uygulanacak müeyyideler ve bunlara bağlı olarak diğer hususlara ilişkin ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla farklı düzenlemeler yapabilir.

       Sözleşmenin ekleri

       Madde 40 - (1) İhale dokümanını oluşturan tüm belgeler sözleşmenin ekidir. Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde, sözleşmenin uygulanması sırasında ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Bu husus ihale dokümanlarında belirtilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    Bildirim ve tebligat esasları

    Madde 41 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında istekli ve yüklenicilere yapılacak bildirim ve tebligatlar aşağıda sayılan yöntemlerden biri ile yapılabilir:

    a) İmza karşılığı elden,

    b) İadeli taahhütlü mektupla,

    c) Faksla,

    ç) Elektronik ortamda.

       (2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün; yabancı isteklilerde ise, onbeşinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise, tebellüğ tarihi esas alınır.

       (3) Kurum tarafından faks veya elektronik ortamda yapılan tebligatların muhatap tarafından aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Faks veya elektronik ortamda yapılan bildirimlerde teyit tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

    (4) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

       Tip dokümanlar

    Madde 42 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere Tip Şartname ve Tip Sözleşmeler ile kullanılacak diğer standart form ve belgeler Alım İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulur.

    Kurum içi düzenlemeler

       Madde 43 - (1) İhale ve alım yapmaya yetkili merkez ve taşra üniteleri, ihale yetkilileri, yetki limitleri ve yetki devri ile ihale komisyonlarının çalışma usul ve esasları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca düzenlenir.

       (2) Bu Yönetmelikte yer alan parasal limitler gerektiğinde bir önceki yılın Üretici Fiyatları Endeksi esas alınarak Yönetim Kurulunca güncellenir.

       Uygulanacak diğer hükümler

       Madde 44 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında, İhaleye Katılamayacak Olanlar, İhale Dışı Bırakılacak Olanlar, Yasak Fiil ve Davranışlar, Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı, Ceza ve İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 45 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

       Başlanmış olan ihaleler

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş işler, duyuru veya ilanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 46 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

    Yürütme

    Madde 47 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar