SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 11/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26903

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personelin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini düzenlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil amirleri

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında holding merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personelin sicil amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar