EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

    Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26913

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Teşkilatındaki kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin görev, yetki, sorumluluk, eğitim, atama, disiplin ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğün Yurtdışı Teşkilatındaki kadrolarına sürekli görevle atanacak personeli ve bu personelle ilgili diğer konuları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 16 ncı Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakan: İçişleri Bakanını,

       b) Başkanlık: Dışilişkiler Dairesi Başkanlığını,

       c) Dış temsilcilik: Diplomatik temsilcilikler ve konsoloslukları,

       ç) Diplomatik temsilcilik: Büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik büroları ile daimi maslahatgüzarlıkları,

       d) Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısı: Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına sürekli görevle atanacak/atanmış Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısı personeli,

       e) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

       f) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

       g) Genel Müdür Yardımcısı: Dışilişkiler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısını,

       ğ) Konsolosluk: Başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukları,

       h) Misyon Şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu,

       ı) Pol-Net: Polis bilgisayar ağını,

    i) Sınav: Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısı olarak görevlendirilecek personelin seçimi için yapılan sözlü sınavı,

       j) Yurtdışı Teşkilatı: Genel Müdürlüğün Yurtdışında devamlı veya geçici görev yapan, dış temsilcilik niteliği taşıyan veya taşımayan bütün kuruluşlarını,

       k) Yurtdışında sürekli görev: Genel Müdürlüğün yabancı ülkeler nezdinde ülkemizi temsil eden ve akredite bütün personeli ile milletlerarası kurum ve kuruluş yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere yurtdışında sürekli görevli personelinin yaptığı görevi

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Aranacak Şartlar

    Aranacak şartlar

       Madde 5 - (1) Genel Müdürlüğün Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır:

       a) Emniyet Müşaviri için; Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü unvanlarında görev yapıyor olmak veya Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olmak,

       b) Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısı için; Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü, Üçüncü veya İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olmak,

       c) Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısı için, bu Yönetmelikte belirtilen sınavda başarılı olmak,

       ç) Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısı için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) seviyesi puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

       d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

       e) Son üç yıllık sicil döneminde olumsuz sicil almamış olmak,

       f) Son üç yıl içinde, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile taksirli suçlar hariç paraya çevrilse veya tecil edilse dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

       g) Geçici veya sürekli olarak hâlihazırda altı ay ve daha uzun süre ile Yurtdışında görevlendirilmemiş olmak,

       ğ) Aylıksız izinli olmamak,

       h) Daha önce Genel Müdürlük adına Emniyet Müşaviri veya Emniyet Ataşesi veya Emniyet Ateşe Yardımcısı olarak görevlendirilmemiş olmak,

       ı) Herhangi bir sebeple dokuz ay ve daha fazla süreyle Yurtdışında görev yapmış personel için; kadrosunda göreve başlama tarihinden itibaren, iki yıldan az olmamak üzere Yurtdışında kaldığı süre kadar Emniyet Teşkilatında fiilen görev yapmış olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluk

    Emniyet Müşaviri ve Emniyet Ataşesi

       Madde 6 - (1) Genel Müdürlüğün Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek olan Emniyet Müşaviri ve Emniyet Ataşesi; Uluslararası suç ve suçlularla mücadele etmek üzere ülkemiz ile diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında imzalanan hukuki metinler ile mütekabiliyet esasları çerçevesinde, akredite bulunduğu ülke veya ülkeler nezdinde ve diğer uluslararası kuruluşlarla, her türlü uluslararası polis işbirliği çalışmalarını yürütmekle görevlidir.

       Emniyet Müşavirinin görev, yetki ve sorumluluğu

       Madde 7 - (1) Emniyet Müşaviri, Genel Müdür ve Misyon Şefine karşı sorumludur.

       (2) Emniyet Müşaviri ayrıca;

       a) Genel Müdürlüğü, görevlendirildiği ülkede temsil etmek,

       b) Her türlü sınır aşan suç ve suçlularla mücadele konusunda, imzalanmış ikili ve çok taraflı hukuki metinler ile mütekabiliyet esasları çerçevesinde görevlendirildiği ülkede polis işbirliği faaliyetlerini yerine getirmek,

       c) Emniyet Teşkilatının görev alanına giren konularda ülke ile ilgili olayları izlemek, değerlendirmek, önlem alınması amacıyla girişimde bulunmak ve edinilen bilgileri ilgili Başkanlığa iletmek,

       ç) Görevli bulunduğu ülkenin devlet güvenlik teşkilatlarının teknolojik gelişmelerini ve Emniyet Teşkilatını ilgilendiren mesleki yayınları izlemek, bu konuda elde edilen veya talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili Başkanlığa göndermek,

       d) Türk Emniyet Teşkilatı ile görevli bulunulan ülkenin devlet kuruluşları arasında işbirliğini artırıcı girişimlerde bulunmak ve kurulan işbirliğinin sürekliliğini sağlamak.

       e) Görevli bulunulan ülkeye giden Türk Emniyet Teşkilatı personeli veya heyetleri ile ilgili gerekli koordinasyon faaliyetlerini yerine getirmek,

       f) Görev yaptığı ülke veya bölgede görev alanına giren diplomatik ve siyasi konulardaki gelişmeler hakkında Misyon Şefine bilgi vermek,

       g) Uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı ve konferanslara uygun görülmesi halinde katılarak düzenlenen rapor ve belgeleri Başkanlığa ve / veya ilgili birimlere iletmek,

       ğ) Tahsis edilen ödenekleri yasal hükümler çerçevesinde kullanmak,

       h) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, en geç bir sonraki yılın Ocak ayında Başkanlığa göndermek,

       ı) Ülkede veya Yurtdışında yapılacak toplantılara katılmak veya toplantı düzenlenmesini önermek,

       i) Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

       ile de görevlidir.

       Emniyet Ataşesinin görev, yetki ve sorumluluğu

       Madde 8 - (1) Emniyet Ataşesi, Emniyet Müşavirinin bulunmadığı yerlerde bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci Maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlidir. Genel Müdür ve Misyon Şefine karşı sorumludur.

       (2) Emniyet Müşavirinin yanında aynı zamanda Emniyet Ataşesi de görevlendirilmesi halinde, Ataşenin görev ve sorumluluğu, Emniyet Müşaviri tarafından belirlenir ve Emniyet Müşaviri tarafından verilecek görevleri yerine getirir.

       (3) Konsoloslukta görevli Emniyet Ataşesi, aynı ülkede Emniyet Müşaviri de görevlendirilmiş ise, bu Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Emniyet Müşavirinin verdiği görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür. Emniyet Ataşesi yürüttüğü faaliyetler ile yerine getirdiği görevler hakkında istendiğinde veya faaliyetin ve görevin niteliği gereği hemen bilgi verilmesini gerektirdiği durumlarda derhal ve her halde aylık olarak Emniyet Müşavirini bilgilendirmek zorundadır.

       Emniyet Ateşe Yardımcısının atanabileceği yerler ile görev, yetki ve sorumluluğu

       Madde 9 - (1) Emniyet Ateşe Yardımcısı, Emniyet Müşavirinin yanında ve ona bağlı olarak görev yapmak üzere atanır. Ancak kadrosu bulunduğu ve gerek görüldüğü durumlarda Emniyet Ataşesinin yanında ve ona bağlı olarak görev yapmak üzere de atanabilir.

       (2) Aynı ülkeye veya yere Emniyet Ataşesi ve Emniyet Ataşe Yardımcısının görevlendirilmesi planlandığında kıdem esas alınarak atama yapılır.

       (3) Emniyet Ateşe Yardımcısı olarak atanacakların görev ve sorumluluğu; atandığı yer ve bağlılık durumuna göre Emniyet Müşaviri ve/veya Emniyet Ataşesi tarafından belirlenir. Emniyet Ateşe Yardımcısı, Emniyet Müşaviri ve/veya Emniyet Ataşesi tarafından verilecek görevleri yapmakla mükelleftir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Atama, Eğitim, Görev Süresi ve Yurtiçi Göreve Atanma

    Atama

       Madde 10 - (1) Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek Emniyet Müşavirlerinin ataması, bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesi birinci fıkrası (a) bendinde belirtilen unvana sahip olanlar arasından, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın uygun görmesinden sonra, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun 4 üncü Maddesinde öngörülen usulde yapılır. Emniyet Ataşeleri ile Emniyet Ateşe Yardımcılarının atama usulü de aynı Kanun hükümlerine tabidir.

       Yurtdışı Teşkilatına atananların eğitimi

       Madde 11 - (1) Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek personel, atama öncesi Başkanlık ve ilgili birimlerce koordineli olarak hazırlanacak program çerçevesinde en az onbeş gün eğitime tabi tutulurlar.

       Yurtdışı Teşkilatında görev süresi

       Madde 12 - (1) Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının görev süreleri üç yıldır. Bu süreyi tamamlayan personelin hiçbir şekilde görev süresi uzamaz ve uzatılamaz. Görev değişiminin gerçekleşeceği kadrolar için, bulunulan bölgeye uyumun sağlanabilmesi bakımından, görev süresi biten Emniyet Müşaviri ve/veya Ataşesi ile onların yerine atanacak olan personelin bir ay birlikte görev yapması zorunludur. Yeni atanacak personel bu bir aylık dönemde geçici görevli olarak gönderilir. Personel atama işlemleri ile ilgili takvim belirlenirken bu süre dikkate alınır.

       Soruşturma ve/veya kovuşturma nedeniyle atanmama, yurtiçi göreve atanma

       Madde 13 - (1) Emniyet Müşaviri olarak görevlendirilecekler hakkında atama tarihi itibariyle ceza soruşturması veya kovuşturması veya kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması bulunması halinde, bu personelin Yurtdışı Teşkilatına ataması yapılmaz.

       (2) Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısı olarak görevlendirilecekler hakkında atama tarihi itibariyle ceza soruşturması veya kovuşturması veya kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması bulunması halinde, bu personelin Yurtdışı Teşkilatına ataması ertelenir. Soruşturma veya kovuşturma sonucunda ceza alınmaması veya alınan cezanın bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesi birinci fıkrası (f) bendinde belirtilen nitelikte engel cezalardan olmaması, ayrıca yeni bir sınav yapılmamış olması halinde, söz konusu personel asıl listenin sonuna ilave edilir. Yeni bir sınav yapıldıktan sonra soruşturma veya kovuşturma ilgili personelin lehine sonuçlansa dahi bu durum ilgili açısından başarı listesine ilave sonucunu veya Yurtdışı Teşkilatına atanma sonucunu doğurmaz.

       (3) Yurtdışı Teşkilatına atanabilmek için ön görülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya bu niteliklerini sonradan yitirenler süre beklenmeden yurtiçi göreve atanır.

       (4) Yurtdışında sürekli göreve atananlardan haklarında birinci ve ikinci fıkrada sayılan nitelikte soruşturma veya kovuşturma açılanlar, fiilin niteliği ve göreve etkisi dikkate alınarak süre beklenmeden de yurtiçi göreve atanabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Özlük İşlemleri

       Özlük hakları ve seyahatler

       Madde 14 - (1) Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının özlük hakları ile ilgili işlemler Başkanlıkça yürütülür.

       (2) Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının, akredite bulunduğu bölge dışındaki yerlere gerçekleştireceği seyahatler için Misyon Şefinin bilgisi dahilinde Genel Müdürlükçe gerekli onaylar alınır. Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının akredite olduğu bölge içinde gerçekleştireceği seyahatler, Genel Müdür ve Misyon Şefinin bilgisi dâhilinde yerine getirilir.

       Yıllık izin

       Madde 15 - (1) Yurt dışı Teşkilatında görevli personel, yıllık izin hakkını Misyon Şefi bilgilendirilerek Genel Müdür onayı doğrultusunda kullanır. Personel bu izin süresinin hemen akabinde göreve başlar, izne ayrılış ve göreve başlama yazısını Başkanlığa gönderir.

       Disiplin ve sicil

       Madde 16 - (1) Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilen personelin disiplin işlemleri 5/4/1980 tarihli ve 16951 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısı, disiplin yönünden görevleri süresince 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 23/3/1979 tarihli ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü hükümlerine tabidirler.

       (2) Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilen personelin sicil amirleri aşağıda gösterilmiştir.

       a) Emniyet Müşavirinin; Birinci sicil amiri Misyon Şefi, ikinci sicil amiri Genel Müdür, üçüncü sicil amiri Bakandır.

       b) Emniyet Ataşesi;

       1) Diplomatik temsilcilik nezdinde görevlendirildiği durumda; Emniyet Müşaviri bulunmuyorsa birinci sicil amiri Misyon Şefi, ikinci sicil amiri Genel Müdür, üçüncü sicil amiri Bakandır. Emniyet Müşaviri bulunuyorsa, birinci sicil amiri Emniyet Müşaviri, ikinci sicil amiri Misyon Şefi, üçüncü sicil amiri Genel Müdürdür.

       2) Konsolosluk nezdinde görevlendirildiği durumda; Birinci sicil amiri Misyon Şefi, ikinci sicil amiri Genel Müdür Yardımcısı, üçüncü sicil amiri Genel Müdürdür.

       c) Emniyet Ateşe Yardımcısı;

       1) Diplomatik temsilcilik nezdinde görevlendirildiği durumda; Birinci sicil amiri Emniyet Müşaviri, ikinci sicil amiri Misyon Şefi, üçüncü sicil amiri Genel Müdürdür.

       2) Konsolosluk nezdinde görevlendirildiği durumda; Birinci sicil amiri Emniyet Ataşesi, ikinci sicil amiri Misyon Şefi, üçüncü sicil amiri Genel Müdür Yardımcısıdır.

       (3) Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının sicil işlemleri Başkanlıkça yürütülür.

    ALTINCI BÖLÜM : Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının Seçim Usulü

    Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısının seçimi

       Madde 17 - (1) Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ateşe Yardımcısı; 5 inci Maddede belirtilen şartları taşıyanlar arasından aşağıdaki Maddelerde belirtilen esaslara göre sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulmak suretiyle seçilir.

       Sınav komisyonu

       Madde 18 - (1) Sınav komisyonu, Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Birinci Hukuk Müşaviri ile Dışilişkiler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlarından oluşur.

       (2) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü derece dâhil olmak üzere, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamaz.

       Sözlü sınav, amacı ve yapılış şekli

       Madde 19 - (1) Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından yurt dışı görevi için gerekli mesleki yeterliliği belirlemek üzere, ilgilinin genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği ile temsil yeteneği açısından değerlendirildiği ve bu hususların tespiti için yapılan bir sınavdır. Sınav Komisyonunun tüm üyelerinin ayrı ayrı yapacağı bu değerlendirme;

       1) Genel kültür bilgisi otuz puan,

       2) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği otuz puan,

       3) Temsil yeteneği kırk puan,

       olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır ve her aday için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK- 1) formuna kaydolunur.

       (2) Başkanlıkça gerek görülmesi halinde Komisyon üyelerince adaylara sorulmak üzere, yukarıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde aday sayısı göz önüne alınarak Polis Akademisi Başkanlığına soru hazırlattırılabilir. Bu yönteme başvurulması halinde hazırlanan sorular adayın kendisi tarafından sınav komisyonu huzurunda kura ile belirlenmek suretiyle sorulur. Aynı soru başka bir adaya sorulamaz.

       (3) Sınav Başkanlıkça kayıt altına alınır.

       Sözlü sınavın değerlendirilmesi

       Madde 20 - (1) Sözlü sınav, 100 tam puan üzerinden ve komisyon üyelerinin 100 üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirilir.

       (2) En yüksek puan esas alınarak asil ve yedek iki ayrı başarı listesi hazırlanır. İhtiyaç duyulan kadro sayısı kadar asil başarı listesi, asil listenin yarısı kadarda yedek başarı listesi hazırlanır.

       (3) Asil ve yedek başarı sıralamasına tabi tutulanların puanlarının eşit olması halinde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından aldığı puana öncelik tanınır. Bu durumda da puanların eşit olması halinde son üç yıllık sicil notlarının ortalaması esas alınır. Bu durumda da eşitlik olması halinde kurum sicil numarası büyük olana öncelik tanınır.

       (4) Başarı listelerinin altı sınav komisyonu başkan ve üyeleri tarafından imzalanarak Başkanlığa teslim edilir.

       Sınav sonucunun ilânı

       Madde 21 - (1) Sınavı asil ve yedek olarak kazananlar, sınav bitim tarihinden itibaren en kısa süre içerisinde Başkanlıkça Pol-Net'te ilân edilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Uyulacak kurallar ve rapor yazma

       Madde 22 - (1) Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilen personelin uyacağı kurallar, koordinasyon kuracağı makamlar, görevli bulunduğu ülkenin resmî makamları ile ilişkileri, görevli bulunduğu ülkenin halkı ile ilişkileri, aylık rapor, diğer raporlar ve yurda dönüşte rapor vermeye ilişkin hususlarda 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       Yurtdışında görevli personel

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilmiş ve halen görevine devam eden personel, rütbesine bakılmaksızın atandıkları kadroda görevlerine devam ederler. Ancak görev süresini tamamladığı halde süresi uzatılanlar ile aynı göreve ikinci kez atanmış olanların görevleri, bu Yönetmeliğin 12 inci Maddesi hükmü saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte sona erer.

       Yürürlük

       Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar