AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim Ve Savcı Adaylığı İle İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik

    Türkiye Adalet Akademisi

    Resmi Gazete Tarihi: 25/07/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26947

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hakim adaylığına atananları, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, mesleğin yazılı olan veya olmayan etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hakim ve savcılığa hazırlamaktır.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına ve idarî yargı hakim adaylığına atananların meslek öncesi hazırlık ve son dönem eğitimlerinde öğretilecek konuları, eğitim sürelerini, eğitimin yapılacağı yer ve eğitimin esas ve usulleri ile ilgili diğer hususları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesi ile 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarını,

       b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

       ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

       d) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

       e) Hâkim Adayı: Adli Yargı Adaylarından imkânlar ölçüsünde istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca hâkimliğe atanacak şekilde ayrılanlar ile idari yargı adaylarını,

       f) Meslek Öncesi Eğitim: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hüküm uyarınca, 4954 sayılı Kanun hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, avukatlık mesleğinden adaylığa atananlara Akademi Eğitim Merkezinde verilecek, üç ay hazırlık eğitimi ve üç ay son eğitim olmak üzere iki dönemden oluşan altı aylık eğitimi,

       g) Savcı Adayı: Adli Yargı Adaylarından imkânlar ölçüsünde, istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Savcılığına atanacak şekilde ayrılanları,

       ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Meslek Öncesi Eğitim ve Hazırlık Eğitimi

       Meslek öncesi eğitim ilkeleri

       Madde 5 - (1) Meslek öncesi eğitime ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

       a) Adayların avukatlık mesleğinden hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişlerini sağlamak,

       b) Adaylara hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bunu davranış hâline getirmelerini sağlamak,

       c) Adayları mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, onur ve adalet anlayışına sahip kişiler olarak yetiştirerek hâkimlik ve savcılık mesleğine hazırlamak,

       ç) Adaylara yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp mukayeseli hukuktan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da yararlanarak, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin esas ve yöntemlerini göstermek,

       d) Adaylara hukukun temel kavram ve ilkelerini vermek,

       e) Adaylara adlî yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin esas ve usulleri öğretmek,

       f) Adayların meslekî konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını sağlamak,

       g) Adayların insan haklarına saygılı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini sağlamak,

       ğ) Adayların meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak,

       h) Adayları toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetiştirmek,

       ı) Adaylara çalışma disiplinine uyma alışkanlığını kazandırmak ve yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

       Hazırlık eğitiminin amacı

       Madde 6 - (1) Hazırlık eğitiminin amacı, yükseköğrenimde elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların tekrarı ile hâkimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması için gerekli bilgilerin verilmesidir.

       Hazırlık eğitiminin süresi ve yeri

       Madde 7 - (1) Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olarak Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır.

       Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hazırlık eğitimi konuları

       Madde 8 - (1) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına eğitim döneminde;

       a) Anayasa yargısında itiraz başvuruları, insan hakları ve kamu hürriyetleri uygulamaları, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukuktaki uygulaması, Türk Ceza Kanununun Genel Hükümlerinin uygulaması, Borçlar Kanunu uygulaması, Medenî Kanunun Başlangıç Hükümlerinin uygulaması, Tenfiz ve Tanıma Davaları, Adalet Psikolojisi, Hukukta Metod, Adli Tıp ve uygulaması, Hukuk Yargılamaları Usulü, Ceza Yargılaması Usulü, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Kabahatler Kanunu ve uygulaması, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Hükümleri,

       b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yargıtay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Tebligat Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı örnekleri,

       c) Hukuk ve ceza mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemeler ve başsavcılıklarda kullanılan defter, karton ve basılı kâğıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı örnekleri,

       ç) Dosya inceleme tekniği, mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen kararların yazılması, duruşma, otopsi, keşif tutanaklarının düzenlenmesinin usul ve esasları,

       d) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

       e) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları, sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma,

       f) İsteğe bağlı olarak yabancı dil,

       konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

       İdarî yargı hâkim adaylarının hazırlık eğitimi konuları

       Madde 9 - (1) İdarî yargı hâkim adaylarına eğitim döneminde;

       a) Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri Hukuku uygulamaları, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukta uygulaması, İdare Hukuku, Karşılaştırmalı İdare Hukuku, Hukukta Metod, Kişiler Hukukunun uygulamalı örnekleri, İdari sözleşmelerin uygulamalı örnekleri, idari dava türleri, Türkiye'nin İdari Yapısı, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve bütün konuları ile uygulamalı anlatımı ve Hukuk Yargılamaları Usulünün İdarî Yargılama Usulü ile ilgili olan konuları,

       b) Hâkimler ve Savcılar Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, Vergi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin uygulamalı anlatımları,

       c) Danıştay, Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kalem mevzuatı, mahkemelerce kullanılan defter, karton ve basılı kâğıtların tanıtılması ve bunların kullanılma esasları ile dosyalama usullerinin uygulamalı anlatımı,

       ç) Dosya inceleme tekniği, heyete sunulması, tutanak hazırlanması, ilk inceleme üzerinde verilen kararlar, ara kararları, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar ile davanın esası hakkında verilen kararların yazılmasının usul ve esasları,

       d) Bilgisayar ve ulusal yargı ağının uygulamalı anlatımı,

       e) Meslek etiği, sosyal davranış ve protokol kuralları sosyal ve meslekî ilişkiler, görgü kuralları, Türk dili ve imlâ kuralları, güzel konuşma,

       f) İsteğe bağlı olarak Yabancı Dil,

       konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Eğitim Döneminin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

       Son eğitim döneminin amacı

       Madde 10 - (1) Son eğitim döneminin amacı, adayların hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitiminde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

       Son eğitimin süresi ve yeri

       Madde 11 - (1) Son eğitim dönemi üç ay süreli olup, adlî yargı adayları için hâkim ve savcı adaylarına yönelik iki kısım şeklinde ve idarî yargı hâkim adayları için ayrı ayrı olmak üzere Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır.

       Adlî yargı hakim adaylarının son eğitim konuları

       Madde 12 - (1) Adli yargı hâkim adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin yoğun bir şekilde kazandırılmasına yönelik olarak;

       a) Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Rekabet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Kadastro Kanunu, Fikrî-Sınaî Haklar Kanunu ve bu kanunlara ilişkin uygulamalar,

       b) Türk Ceza Kanunu, Özel Ceza Kanunları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Sicil Kanunu ve bu kanunların uygulaması,

       c) Ulusal Yargı Ağı ve Bilgisayarın Uygulamalı Anlatımı, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukta Uygulaması ve Seçim Hukuku,

       konularında; ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

       Adli yargı savcı adaylarının son eğitim konuları

       Madde 13 - (1) Adli yargı savcı adaylarına, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bu görevin gerektirdiği deneyim ve becerilerin yoğun bir şekilde kazandırılmasına yönelik olarak;

       a) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Adli Sicil Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu,

       b) Cumhuriyet Savcılığı görevi ile ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin uygulaması,

       konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

       İdarî yargı hâkim adaylarının son eğitim konuları

       Madde 14 - (1) İdarî yargı hâkim adaylarına son eğitim döneminde;

       a) İptal davaları ve tam yargı davaları ile idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu ve uygulamadan örnekler,

       b) İmar, Kamulaştırma ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarından doğan davalar,

       c) Personel hukuku, disiplin hukukundan doğan davalar,

       ç) Bağımsız idarî otoritelere ilişkin mevzuat ve bunlarla ilgili davalar,

       d) Yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, öğretim ve öğrenim işleri ile ilgili davalar,

       e) Çevre, sosyal güvenlik hukuku ile ilgili davalar,

       f) İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin uygulamalarının anlatımı,

       g) Memurların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yargılanmasına ilişkin işler,

       ğ) Vergi hukuku uygulaması, vergi usul hukuku, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, gümrük vergisine ilişkin hususlar ile ilgili davalar,

       h) Ulusal yargı ağı ve bilgisayarın uygulamalı anlatımı,

       konularında ders, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler yoluyla eğitim verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Eğitimin Yapılmasına İlişkin Esaslar

       Derslerin ve öğretim elemanlarının bildirimi

       Madde 15 - (1) Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde, adaylara verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanlarının isimleri eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

       Seminer, sempozyum, konferanslar ve benzeri etkinlikler

       Madde 16 - (1) Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde düzenlenecek seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerin konusu ve sunum yapacakların isimleri eğitim döneminin başlamasından en az on gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

       Eğitim konularında değişiklik

       Madde 17 - (1) Hazırlık ve son eğitim dönemlerinde öğretilmek üzere bu Yönetmelikte belirlenen eğitim konuları, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı çerçevesinde durum ve koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya bu konulara eklemeler yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Adaylığa atanma ve eğitime başlama

    Madde 18 - (1) Adaylar, Ankara adlî yargı hâkim ve savcı adayı ve Ankara idari yargı hakim adayı olarak mesleğe atanır, adaylığa başladıkları gün Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığında hazırlık eğitimlerini yapmak üzere geçici olarak görevlendirilir.

       Görev ayrımına ilişkin esaslar

       Madde 19 - (1) Adaylar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince, üç ay süreli hazırlık eğitiminin sonunda hâkimliğe ve Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde görev ayrımına tâbi tutulur, eğitimlerinin ikinci ayının ilk haftası içinde talepleri, haklarında doldurulan belge ve raporlarla birlikte Bakanlığa gönderilir.

       (2) Bakanlıkça, adayların üç ay süreli hazırlık eğitimi bitmeden genel hükümlere göre hâkimliğe ve Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde görev ayrımı yapılır.

       (3) Görev ayrımı yapılanların listesi Akademiye gönderilir ve üç ay süreli son eğitim döneminde öğretilecek konular bu ayrım esas alınarak belirlenir.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 20 - (1) Adayların gözetim ve denetimi, adaylar hakkında düzenlenecek belgeler, izin, eğitimden sayılmayan sürelerin tamamlattırılması konularında 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       (2) Adayların meslek öncesi hazırlık ve son dönem eğitimlerinin yaptırılmasına ilişkin bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       (3) Adayların meslek öncesi eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavın usul ve esasları hakkında 27/7/2004 tarihli ve 25535 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar