AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİ

    Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 13/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26966

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların örgütlerinde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile kutlamaların merkezi olan Kırşehir'de ve ülke genelinde gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlamalarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14/B maddesi ile 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

       b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

       c) Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

       ç (Değişik madde: 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/1.md.) Komite: Ahilik İl Kutlama Komitelerini,

       d) (Değişik madde: 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/1.md.) Kurul: Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunu,

       e) TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

       f) (Değişik madde: 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/1.md.) TESKOMB: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğini,

       g) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ahilik Kutlamaları ve Düzenlenecek Faaliyetler

       Ahilik kutlamaları

       Madde 5 - (1) (Değişik fıkra: 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/2.md.) Ahilik Haftası her yıl Eylül ayının üçüncü haftasında kutlanır.

       (2) Kutlamaların zamanı ve süresi, gerekli görülen hallerde Kurulun teklifi ve Bakan onayı ile değiştirilir.

       (3) (Değişik fıkra: 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/2.md.) Kutlamalar tüm illerde, valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin katılımlarıyla yapılır.

       (4) (Değişik fıkra: 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/2.md.) Kırşehir ili kutlamaların merkezi olup, burada Komite tarafından hazırlanan yedi günlük resmi kutlama programı uygulanır. Buradaki kutlamalara diğer illerdeki esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerinin temsilcileri de katılır.

       (5) Bayramlar, mahalli kurtuluş günleri, festivaller, şenlikler ve benzeri etkinliklerin bu tarihe rastlaması halinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, kutlama faaliyetleri birlikte gerçekleştirilebilir.

       Düzenlenecek faaliyetler

       Madde 6 - (Değişik madde : 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/3.md.)

    (1) Kırşehir'deki kutlamalar Komite tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan resmi kutlama programı dâhilinde yapılır.

    (2) Kırşehir ili dışındaki illerde; valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, TESK'e üye esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ve ahilik konusunda inceleme araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan dernek ve vakıflar tarafından;

    a) Fuar, kermes, sergi, ikram ve benzeri faaliyetler,

    b) Konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel toplantılar,

    c) Resim, şiir, kompozisyon ve benzeri yarışmalar,

    ç) Film, video gösterileri, tiyatro oyunları ve müzik dinletileri,

    düzenlenir.

       Kutlama giderleri

       Madde 7 - (Değişik madde : 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/4.md.)

    (1) Kurul, bütçe gelir ve giderlerinden Bakana karşı sorumludur.

    (2) Kırşehir'de yapılacak kutlamaların giderleri; Bakanlık Genel Bütçesinden ayrılan pay ile TESK ve TESKOMB tarafından karşılanır.

    (3) Kırşehir'deki kutlamalara ilişkin bütçe Komite tarafından yapılır ve Kurulca onaylanır. Harcamalar, Vali veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, Kırşehir Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ile Kırşehir Belediyesi, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşan beş kişilik harcama komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

    (4) Kırşehir ili dışındaki illerde yapılacak kutlamaların giderleri, Bakanlık Genel Bütçesinden ayrılan pay ile başta kutlamanın yapılacağı ildeki esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları, TOBB'a üye odalar ve TESKOMB'a bağlı esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri olmak üzere; il kutlama komitesinde yer alan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.

    (5) Kutlama giderlerinin karşılanmasında yerel yönetimler ile kişi ve kuruluşlarca yapılacak ayni ve nakdi bağışlardan ve sponsorlardan da yararlanılır.

    (6) Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde, Bakanlıkça yapılacak giderler Bakanlık Genel Bütçesine tahsis edilen ödenekten karşılanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu ve Ahilik İl Komiteleri Oluşumu ve Görevleri

       Ahilik kutlamaları merkez yürütme kurulu

       Madde 8 - (1) Kutlamalar için; Bakanlıkta Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu, illerde Ahilik İl Kutlama Komiteleri kurulur.

       (2) (Değişik fıkra : 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/2.md.) Kurul; Bakan veya görevlendireceği yetkili temsilcinin Başkanlığında, Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü ile İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, TOBB, TESK, TESKOMB, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşur.

       (3) Kurula; Başkanın uygun görmesi halinde, kurulda yer almayan kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılabilir.

       (4) Kurulun sekretaryasını Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü yürütür.

       Kurulun görevleri

       Madde 9 - (Değişik madde : 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/2.md.)

    (1) Kurul; Ekim, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarında olmak üzere, yılda dört defa Bakanlığın belirleyeceği yerde toplanır. Kurul gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.

    (2) Kurul aşağıda sayılan görevleri yerine getirir.

    a) Bir önceki yıl gerçekleştirilen kutlamaları değerlendirmek,

    b) Kırşehir'de Komite tarafından, Ahilik geleneğine ve günümüz şartlarına uygun bir şekilde hazırlanan resmi kutlama programına son şeklini vererek onaylamak,

    c) Kırşehir dışındaki illerde yapılacak çerçeve kutlama programını hazırlamak, illere göndermek ve illerden gelen programları onaylamak,

    ç) Kutlamalar ile ilgili haber ve faaliyetleri basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması için gereken çalışmaları yapmak,

    d) Kutlama faaliyetlerinin bütçesini onaylamak.

       İl kutlama komitesi ve görevleri

       Madde 10 - (1) (Değişik fıkra : 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/2.md.) Kırşehir ve diğer illerde yapılacak kutlamalar için mülki idare amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; il sanayi ve ticaret müdürü, il milli eğitim müdürü, il kültür ve turizm müdürü, il gençlik ve spor müdürü ile belediye, üniversite, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri temsilcileri doğal üye olmak üzere, mülki idare amirinin belirleyeceği ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile İl Kutlama Komitesi oluşturulur.

       (2) Komitenin sekretaryasını il sanayi ve ticaret müdürlüğü yürütür.

       (3) Mülki idare amirince uygun görülen bir tarihte toplanan komite aşağıdaki görevleri yerine getirir.

       a) Kurulda alınan kararlar doğrultusunda kutlama faaliyetlerine ilişkin program taslaklarını hazırlayarak Kurula göndermek,

       b) Yapılacak törenlerde görev alacak kurum ve kuruluşlar ile ilgili kişileri belirlemek,

       c) Kutlama faaliyetlerine ilişkin sonuç raporunu kutlamalardan sonra Kurula göndermek.

       (4) İl Kutlama Komitesi, yapılacak kutlama programlarından Kurula karşı sorumludur.

       (5) (Mülga fıkra : 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/7.md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar