POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

    Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 17/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26970

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksekokullarının eğitim ve öğretim süreleri, dönemlere ayrılması, sınav ve değerlendirme esasları, öğrenci izinleri, öğrenciliğin sona erdirilmesi, öğretim elemanlarının izinleri ve eğitim ve öğretimle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Polis Meslek Yüksekokullarının eğitim ve öğretim sürelerini, dönemlere ayrılmasını, sınav ve değerlendirme esaslarını, öğrenci izinlerini, öğrenciliğin sona erdirilmesini, öğretim elemanlarının izinlerini ve eğitim ve öğretimle ilgili diğer hususları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) Akademi: Polis Akademisi Başkanlığını,

       b) Akademisyen: Kadrolu Emniyet Hizmetleri sınıfı dışındaki kadrolu öğretim elemanlarını,

       c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

       ç) Bakan: İçişleri Bakanını,

       d) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

       e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

       f) Başarı harfleri: Kredili veya katsayılı derslerde notlara karşılık gelen harfleri,

       g) Çalışma takvimi: Polis Meslek Yüksekokulları eğitim-öğretim çalışma takvimini,

       ğ) Dönem: Eğitim-öğretim yarıyılını,

       h) Eğitim-Öğretim Yüksek Kurulu: Polis Akademisi Eğitim-Öğretim Yüksek Kurulunu,

       ı) Eğitim-Öğretim Kurulu: Polis Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Kurulunu,

       i) Erasmus öğrencisi: Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları kapsamında yer alan Erasmus Programı çerçevesinde Yüksekokula gelen veya Yüksekokuldan giden öğrenciyi,

       j) Erasmus Programı: Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları kapsamında yer alan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını,

       k) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

       l) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

       m) Giriş yönetmeliği: 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğini,

       n) Katsayı: Katsayılı derslerin ağırlık değerini,

       o) Kredi: Yüksekokullarda okutulan dersler için belirlenen değeri,

       ö) Kredili ders: Öğrencilerin daha çok bilgi düzeylerini ölçen, teorik olarak işlenen ve Bağıl Değerlendirme sistemine göre değerlendirilecek dersleri,

       p) Katsayılı ders: Beden Eğitimi, Polis Savunma Teknikleri, Silah ve Atış Bilgisi, Yabancı Dil veya diğer uygulamalı dersleri kapsayan ve öğrencilerin fiziki ve mesleki yeteneklerini geliştirmeye yönelik daha önceden belirlenmiş ve değerlendirilmesi minimum kriterlere bağlı olan ve katalog değerlere göre değerlendirilecek dersleri,

       r) Kopya: Sınavda izin verilen kaynaklar dışında kaynak kullanmayı ve başka öğrencilerden faydalanmayı,

       s) Öğrenci: Polis Meslek Yüksekokul Öğrencilerini,

       ş) Yarıyıl: Eğitim-öğretim yarıyılını,

       t) Yüksekokul Müdürü: Polis Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

       u) Yüksekokul Müdürlüğü: Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

       ü) Yönetim Kurulu: Polis Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Eğitim-Öğretim Esasları

       Eğitim esasları

       Madde 5 - (1) Yüksekokullarda yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür.

       a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

       b) Eğitim ve öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuarlarda, uygun görülen diğer tesislerde, uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle yapılır.

       c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda görülen konularda; konferans, seminer, sempozyum ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

       Eğitim-öğretim şekli ve süresi

       Madde 6 - (1) Yüksekokullarda eğitim-öğretim sınıf geçmeye dayalı yarıyıl esasına göre yapılır. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olup, öğrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayanlara bir yıl ek süre tanınır. Öğrenimlerini toplam üç yıl içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin bulundukları sınıfa bakılmaksızın yüksekokuldan ilişikleri kesilir.

       (2) Eğitim-öğretim yılı, sınavlarda verilen süre hariç en az 14'er haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. İki yarıyıl arasında en az iki hafta eğitim-öğretime ara verilir.

       (3) Birinci sınıfı bitiren yüksekokul öğrencileri yaz tatilinde en az bir ay süre ile İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde uygulamalı eğitime (staj) tabi tutulurlar.

       Eğitim-öğretim çalışma takvimi

       Madde 7 - (1) Eğitim-öğretim çalışma takvimi, Akademi tarafından hazırlanarak, eğitim-öğretim başlamadan önce yüksekokullara gönderilir.

       Haftalık ve günlük eğitim-öğretim süresi

       Madde 8 - (1) Yüksekokullarda haftada en çok 28 saat ders yapılır. Ders süresi 45 dakika olup, her ders arasında 15 dakika dinlenme verilir. Günlük zaman çizelgesi yüksekokul müdürünün onayı ile yürütülür. Ders dışı zamanlar, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, günübirlik izin, araştırma, inceleme gezileri, konferans, seminer veya diğer eğitici çalışmalara ayrılır.

       (2) Ders saatlerinden ayrı olarak Cuma ve Cumartesi dışındaki günlerde akşamları en az bir ders saati etüt yapılır. Tatil günleri ve ertesi gün ders yapılmayacaksa etüt yapılmaz.

       Eğitim-öğretime ara verme zamanları

       Madde 9 - (1) Yüksekokullarda eğitim-öğretimin yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda yönetim kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç gün veya daha fazla olacak olursa ara verilen süre yarıyıla eklenir. Bu durumda eğitim-öğretimine ara verilen yüksekokulun çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

       Devam mecburiyeti

       Madde 10 - (1) Öğrencilerin yüksekokula yatılı olarak devam etmeleri zorunludur.

       (2) Öğrencilerden;

       a) Mazeretsiz olarak, iki yarıyıl veya bir öğretim yılında 20 ders gününden veya 112 ders saatinden fazla eğitim-öğretime katılmayanlar ile herhangi bir yarıyılda 10 ders gününden veya 56 ders saatinden fazla eğitim-öğretime katılmayanlar,

       b) Yüksekokul müdürlüğünce kabul edilebilir mazereti olsa bile, herhangi bir yarıyıl veya bir öğretim yılında eğitim-öğretim yapılan tüm ders günlerinin veya ders saatlerinin 1/3'ünü aşan sürede öğrenime devam imkanı bulunmayanlar,

       o yarıyıl veya öğretim yılına ait tüm sınav haklarını kaybederler ve başarısız sayılırlar.

       (3) Herhangi bir yarıyıl veya öğretim yılı boyunca, okutulan bir dersin toplam ders saatinin 1/3'ünü aşan sürede o derse devam etmeyenler, o dersle ilgili sınav haklarını kaybederler ve o dersten başarısız sayılırlar.

       (4) Öğrencilerin devam durumu, Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce takip edilir. Devamsızlık durumları günlük olarak Eğitim Şube Müdürlüğüne bildirilir.

       (5) Sağlık ya da idarece kabul edilebilir geçerli mazeretleri nedeniyle eğitim-öğretimine devam edemeyenler yüksekokul yönetim kurulu kararıyla bir sonraki yıla bırakılabilir.

       Öğrenci izinleri

       Madde 11 - (1) Öğrencilere; resmi tatil, yarıyıl, evci, günübirlik, hafta sonu, mazeret ve hastalık izni olmak üzere yedi türlü izin verilir.

       a) Resmi tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli ve hafta sonu cezası almış olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izni almamış olan öğrenciler akşam emredilen saatte yüksekokula dönerler.

       b) Yarıyıl izni: İki dönem arasında verilen iki haftalık izindir. Öğrenciler, bu izinlerini belirtmiş oldukları adreslerinde geçirebilirler.

       c) Evci izni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından herhangi birisinin, yüksekokulun bulunduğu yerde ikamet ettiği yüksekokul müdürlüğü ve mahalli emniyet teşkilatı tarafından tespit edilen öğrenciye eğitim-öğretim yılı boyunca Cuma akşamı ders bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına kadar diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar yüksekokulun bulunduğu şehirde gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, yüksekokulun bulunduğu il merkezi veya ilçe merkezinin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak yüksekokul müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilir.

       ç) Günübirlik izni: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı yüksekokul müdürlüğünce bütün veya yarım gün olarak verilen izindir.

       d) Hafta sonu izni: Öğrencilere, mazeretlerinden dolayı yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonunda gece dışarıda yatması için verilen izindir. Öğrenciler, bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından herhangi birinin ya da birilerinin yanında kalacağını ispatlamak zorundadırlar.

       e) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı, geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak yüksekokul müdürlüğü tarafından bir eğitim-öğretim yılında en fazla on güne kadar verilen izindir.

       f) Hastalık izni: Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden yüksekokul müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir.

       (2) Yüksekokul öğrencileri, eğitim-öğretim dönemi süresince izinlerinde üniformasız dolaşmazlar. Ancak yüksekokul müdürlüğünce lüzum veya uygun görülen durumlarda öğrenci sivil elbise giyebilir.

       (3) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri, Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce, tatil günlerinde ise nöbetçi heyetinden görevlendirilecek personel tarafından kontrol edilir. Kılık ve kıyafetinde kusur görülenlere, kusuru giderildikten sonra izin verilebilir.

       (4) Yarıyıl ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenciler en yakın amirinden başlayarak müracaat ederler. Uygun bulunanların dilekçeleri üst makama arz edilir. Uygun bulunanlar izine gönderilir. Uygun bulunmayanların istekleri gerekçeleri belirtilerek reddedilir.

       (5) İzinli çıkan öğrencilere iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

       Yüksekokuldan çıkma ve çıkarılma

       Madde 12 - (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvuruları ile yüksekokuldan ayrılma isteklerini bildirerek ayrılabilirler.

       (2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun kararı, yüksekokul müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile yüksekokuldan ilişikleri kesilir.

       a) Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre giriş ile ilgili şartları taşımadıkları, öğrenimleri sırasında sonradan anlaşılmış olanlar,

       b) Öğrenimlerini, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ve bu yönetmelikte belirtilen azami süre içerisinde tamamlayamamış olanlar,

       c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybetmiş olanlar,

       (3) Kesin kaydı yapılan öğrencilerin sağlık kurulları tarafından verilecek rapora dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olarak devamına imkan kalmadığına karar verilenlerin ya da Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfında çalışmasında sakınca görülmeyenlerin, yüksekokullardan ilişikleri Başkan onayı ile kesilir. Ayrıca, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfında çalışmasında sakınca görülmeyenlerin atanma isteklerini belirtir dilekçesi alınarak dosyası ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

       (4) Yüksekokul Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve yüksekokuldan çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

       (5) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan öğrenciler tekrar yüksekokula alınmazlar. Bu öğrenciler aynı zamanda Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavlarına da başvuramazlar. Yüksekokuldan çıkma halinde bu fıkra hükmü, çıkma talebinde bulunan öğrencilere yazılı olarak hatırlatılır. Yüksekokul müdürlüğünce kendilerine yazılı olarak tebliğ edildiği andan itibaren yüksekokuldan çıkmış sayılır. Bu öğrencilerin dosyaları başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

       (6) Yüksekokul öğrencileri aynı veya farklı eğitim-öğretim kurumlarına yatay veya dikey geçiş yapamazlar.

       (7) Yüksekokuldan çıkan veya çıkarılan öğrencilerin yüksekokuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir.

       (8) Yüksekokul öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

       (9) Yüksekokul öğrencileri, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi sınavını kazanıp kayıt yaptırmaları halinde, yüksekokuldan çıkma sayılmaz. Bu öğrencilerin mecburi hizmet ve tazminat hükümleri saklı kalmak şartıyla ilişikleri Başkan onayı ile kesilir ve dosyaları Güvenlik Bilimleri Fakültesine gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

       Sınav esasları

       Madde 13 - (1) Sınavlar; ara, yarıyıl sonu, not yükseltme, bütünleme, mazeret ve ek sınavlarıdır. Her ders için, her yarıyılda bir ara ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğrenciler, bir günde en çok iki dersin sınavına tabi tutulurlar.

       (2) Sınavlar, öğretim elemanlarının ders yükü ve öğrencilerin sayısı dikkate alınarak, uygulamalı, yazılı, test, ödev veya proje şeklinde yapılabilir. Burada sayılan sınav usulleri birlikte de uygulanabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı dersin öğretim elemanı tarafından, sınav haftasının başlamasından en az bir hafta önce yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

       (3) Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sınav sonuçlarının idareye teslim tarihi yüksekokul müdürlüğünce belirlenir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde yüksekokul müdürü, sınav ve değerlendirme görevini başka bir öğretim elemanına da verebilir.

       (4) Sınavlara katılmak için öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri ve uygulamalı derslerde başarılı olmaları şarttır.

       (5) Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı çalışma takviminde belirtilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav programları ve yeri yüksekokul müdürlüğünce tespit edilir ve sınavlardan en az üç gün önce ilan edilir. Sınavlarda yeteri kadar yüksekokul müdürlüğünce gözlemci görevlendirilir ve sınavların düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.

       (6) Sınavlarda kopya çekenler, verenler veya teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği gözlemci veya öğretim elemanlarının tespiti ile anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda kopya çektiğine, verdiğine veya kopyaya teşebbüs ettiğine karar verilen öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır ve disiplin cezası verilir. Kopya fiillerine karışmadığı anlaşılan öğrencilere bir sınav hakkı tanınır.

       (7) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür.

       Ölçme değerlendirme ve sınıf geçme esasları

       Madde 14 - (1) Yüksekokullarda ölçme-değerlendirme ve sınıf geçme esasları aşağıdaki gibidir.

       a) Kredili derslerde başarı notu: Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar Başkanlıkça çıkarılacak bir Yönerge ile belirlenir. Kredili dersler için kullanılacak başarı harfleri ve ağırlık katsayıları aşağıda belirtilmiştir.

       Başarı harfi   Ağırlık katsayısı

       AA    4.00

       BA   3.50

       BB   3.00

       CB   2.50

       CC   2.00

       DC   1.50

       DD   1.00

       F   0.00

       b) Katsayılı derslerde başarı notu: Katsayılı derslerde başarı notu, ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60'ı toplanarak elde edilir. Katsayılı derslerden başarılı olmak için bu şekilde hesaplanan notun en az 60 olması ve yarıyıl sonu sınavından da en az 60 alınması gerekir. 100 tam puan üzerinden notlandırılan katsayılı derslerde yılsonu başarı notunun başarı harfi karşılığı, bağıl değerlendirme sistemi yönergesinde belirlenen katalog değerleri tablosuna göre belirlenir.

       (2) Bütün derslerden öğrencinin geçmesi için, yarıyıl sonu sınavında almak zorunda olduğu notu, bütünleme, ek veya mazeret sınavında da alması gerekir.

       (3) Ağırlıklı not ortalaması (ANO): Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı harf notlarının ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi değerleri çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç o dönemdeki söz konusu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

       (4) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Bir öğrencinin ilk dönemden itibaren aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi değerleri ayrı ayrı çarpılır, elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

       (5) Yılsonu not ortalaması: Belirli bir eğitim öğretim yılı içerisindeki her iki yarıyılda alınan her bir dersin kredisi ile başarı harfinin ağırlık katsayısı çarpılarak elde edilen değerlerin toplamının, her iki yarıyıldaki toplam krediye bölünmesi ile elde edilir.

       (6) Sınıf geçme, ölçme-değerlendirme ve sınav sistemine ilişkin diğer hususlar ile Avrupa Kredisi Transfer Sistemi'ne karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Başkanlıkça çıkartılacak ayrı bir Yönerge ile düzenlenir.

       Doğrudan sınıf geçme, doğrudan sınıfta kalma kriterleri ile not yükseltme, bütünleme ve ek sınav

       Madde 15 - (1) Doğrudan sınıf geçme: Doğrudan sınıf geçmek için, her iki yarıyılda kredili ve katsayılı derslerin hiçbirinden F almamış olması ve bütün derslerden yılsonu not ortalamasının ağırlık katsayısı 2.00 veya üzeri olması gerekir.

       (2) Doğrudan sınıfta kalma: Bütün derslerden yılsonu toplam not ortalaması ağırlık katsayısı 1.20'nin altında olanlar doğrudan sınıfta kalır.

       (3) Bütünleme sınavları: Bütünleme sınavlarına girebilmek için öğrencilerin bütün derslerinden yıl sonu not ortalaması ağırlık katsayısının 1.20 nin üzerinde (1.20 dahil) olması ve bütünlemeye gireceği F notlarının bulunması gerekir. Bütünleme sınavları ikinci yarıyıl sınavlarının tamamlanmasından sonra yapılır.

       (4) Not yükseltme sınavları: Bir öğrencinin not yükseltme sınavına girebilmesi için, en fazla iki F notu olması ve bütün dersler yıl sonu not ortalaması ağırlık katsayısı 1.20 ile 2.00 arasında (1.20 dahil, 2.00 hariç) olması gerekir. Bu öğrenciler DD ve DC notu aldıkları derslerden istedikleri kadarını seçerek not yükseltme sınavına girerler. Öğrenciler hangi derslerden not yükseltme sınavına girmek istediklerini, yılsonu başarı durumlarının ilanından itibaren üç gün içerisinde Eğitim Şube Müdürlüğüne bildirirler. Not yükseltme sınavından alınan not, o dersten yarıyıl sonu sınavında alınan nottan düşükse değerlendirmeye alınmaz. Not yükseltme sınavları, bütünleme sınavlarının açıklanmasından sonra yapılır.

       a) Not yükseltme ve bütünleme sınavları sonucunda bütün dersler yılsonu toplam not ortalaması ağırlık katsayısının 2.00 veya üzerine çıkartan öğrenciler, F notu bulunmamak kaydıyla sınıf geçer.

       b) Not yükseltme sınavları sonucunda yılsonu not ortalaması ağırlık katsayısı 2.00'nin altında kalan öğrenciler sınıfta kalır.

       c) Not yükseltme ve bütünleme sınavları sonucunda bütün dersler yılsonu not ortalaması ağırlık katsayısını 2.00 veya üzerine çıkarmasına rağmen ikiden fazla F notu alan öğrenci sınıfta kalır.

       ç) Birinci sınıfta not yükseltme ve bütünleme sınavı sonucunda bütün dersler yılsonu toplam not ortalaması ağırlık katsayısı 2.00 veya üzeri olan, ancak sadece iki dersten F notu almış öğrenciler borçlu olarak ikinci sınıfa geçerler. Borçlu geçtiği sınıfta borçlu dersleri de dahil üçüncü bir dersten başarısız olan öğrenci sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencilerden önceki sınıfta yıl kaybı olanların doğrudan yüksekokuldan ilişikleri kesilir.

       (5) Ek sınav: Not yükseltme ve bütünleme sınavı sonucunda bütün dersler yıl sonu toplam not ortalaması ağırlık katsayısı 2.00 veya üzeri olan ancak borçlu olduğu dersler de dahil olmak üzere iki dersten F notu olan ikinci sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı tanınır. Sınav sonucunda başarısız olan öğrenci o derslerden kalır. Ek sınav sonucunda başarısız olan ve o derslerden kalan öğrencilerin eğitim-öğretimine bir yıl süre ile ara verilir. Öğrenciler ara verdiği sürede, o derslerle ilgili yarıyıldaki tüm sınavlara katılmak ve başarılı olmak zorundadır. Eğitim-öğretimine ara verilen öğrencinin, ara verilen süredeki (sağlık giderleri hariç) iaşe, ibate ve diğer ihtiyaçları devletçe karşılanmaz. Ek sınav sonucunda başarısız olan ve o derslerden kalan öğrencilerden önceki sınıflarda yıl kaybı olan öğrenciler ile eğitim öğretimine ara verilen ve bu süre sonunda tekrar başarısız olan öğrencilerin yüksekokuldan ilişikleri kesilir.    

       Mazeret sınavları

       Madde 16 - (1) Yüksekokul müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti sebebiyle ara, yarıyıl sonu, not yükseltme, bütünleme veya ek sınavına giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavına alınırlar. Mazeretsiz katılmama veya mazeretin yüksekokul müdürlüğünce kabul edilmemesi halinde mazeret sınavı yapılmaz. Bu durumdaki öğrenci sıfır not almış sayılır.

       Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

       Madde 17 - (1) Sınav sonuçları, yüksekokul çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

       (2) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç iki gün içinde yüksekokul müdürlüğüne yapılır ve en geç dört gün içinde karara bağlanır.

       (3) Sınav evrakları sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

       Okutulacak dersler

       Madde 18 - (1) Dersler, kredili ve katsayılı olarak ayrılır. Hangi derslerin katsayılı veya kredili türde olacağı ile kredi ve katsayı değerleri Başkanlıkça belirlenir.

       (2) Okutulan dersler, Erasmus programı veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programları veya ikili anlaşmalar gereği İngilizce de verilebilir. Yüksekokul öğrencilerinden dil seviyeleri yeterli görülenler bu dersleri alabilirler. Erasmus öğrencileri veya benzeri uluslar arası eğitim-öğretim programları veya ikili anlaşmalar gereği yüksekokula gelen öğrenciler ihtiyaç duydukları kredilere karşılık gelen dersleri her sınıftan alabilirler.

       (3) Yüksekokullarda okutulacak dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp, Eğitim-Öğretim Yüksek Kurulunun kararı, Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Derslerin müfredatı ise Eğitim-Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir.

       Diploma

       Madde 19 - (1) Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Akademi tarafından tespit edilerek yüksekokul müdürlüğü tarafından tanzim edilen Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir. Diplomada, yüksekokul müdürü ile Başkanın imzaları bulunur.

       (2) Diplomasını kaybedenlere, istekleri halinde mezun oldukları yüksekokul müdürlüğünce mezuniyet belgesi verilir.

       Diploma derecesinin ve mezuniyet derecesinin hesaplanması

       Madde 20 - (1) Diploma derecesinin ve mezuniyet sıralamasının hesaplanması ile ilgili diğer hususlar, not dökümü verilmesi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredilerine karşılık gelen diploma ekine ilişkin esaslar Başkanlıkça çıkartılacak bir Yönerge ile belirlenir.

       (2) Yüksekokulu derece ile bitiren ve dereceye giremeyen öğrencilerin kadrolara atanmalarında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

       Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması

       Madde 21 - (1) Yüksekokullarda ön lisans eğitimi yapanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla yükümlüdürler.

       (2) Yüksekokuldan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre ödemek zorundadırlar. Eğitim-öğretimin başladığı ilk günden itibaren çıkan veya çıkarılan öğrencilerden tazminat talep edilir.

       Erasmus öğrencisi

       Madde 22 - (1) Öğrencilere Erasmus Programı veya benzeri uluslar arası eğitim-öğretim programlarından yararlanabilmeleri veya araştırma yapmaları ve tez hazırlamaları için gerekli yurtiçi ve yurtdışı izinler verilir. Gelen Erasmus öğrencilerinin veya Akademinin katıldığı benzer uluslararası eğitim-öğretim programları veya yapılan ikili anlaşmalar gereği yüksekokula gelen öğrencilerin iaşe ve ibateleri yüksekokul müdürlüğünce sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Danışman

       Madde 23 - (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında yönetim kurulu tarafından öğretim elemanları ve rütbeli personel arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

       Öğretim elemanlarının izinleri

       Madde 24 - (1) Akademisyen öğretim elemanları yaz tatili ve yarıyıl tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez. Yüksekokul müdürü tatil günlerinde dahi ihtiyaç duyacağı öğretim elemanlarını çağırarak görev verebilir. Çeşitli araştırma, inceleme ve çalıştırmalar yaptırabilir.

       Uygulamalı mesleki eğitim

       Madde 25 - (1) Yüksekokulların birinci sınıfını bitiren öğrenciler görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını ve yapılan işlemleri öğrenmek ve memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak maksadıyla Başkanın teklifi ile Genel Müdürün onaylayacağı illerdeki uygun görülen birimlerde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, uygulamalı mesleki eğitim (staj) yaparlar.

       (2) Uygulamalı eğitim yapan öğrencilerden geçerli mazeretleri nedeniyle uygulamalı eğitime katılmayan ya da uygulamalı eğitimi tamamlamayan öğrenciler mazeretlerinin sona ermesinden itibaren uygulamalı eğitimine devam ederler. Ancak eğitim-öğretimin başlaması durumunda ise hafta sonu ya da yarıyıl tatilinde bu eğitimler yüksekokul müdürlüğünce tamamlattırılır.

       Sosyal faaliyetler

       Madde 26 - (1) Öğrencilerin bilgi ve görgülerinin arttırılması amacıyla yüksek okulun bulunduğu il sınırları içerisinde yüksekokul müdüründen, il sınırları dışında Başkandan izin alınmak suretiyle çeşitli kültür ve gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

       Evlenme yasağı

       Madde 27 - (1) Öğrenciler, öğrencilikleri sırasında evlenemezler ve evlenme isteğinde bulunamazlar. Buna rağmen evlenen öğrencilerin ilişikleri, yönetim kurulunun kararı, yüksekokul müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile kesilir.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 28 - (1) 15/10/2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       İkinci sınıf öğrencilerinin tabi olacağı yönetmelik

       Geçici Madde 1 - (1) 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ikinci sınıfa devam edecek öğrenciler için 15/10/2001 tarihli ve 24554 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar