BELİRLİ YAVRU FOKLARIN KÜRKLERİNİN VE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN İTHALATININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Belirli Yavru Fokların Kürklerinin Ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 22/08/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26975

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Grönland foku (Pagophilus groenlandicus) ve balonlu fok (Cystophora cristata) yavrularından elde edilen ürünlerin ticari ithalatını yasaklamaktır.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Grönland foku (Pagophilus groenlandicus) ve balonlu fok (Cystophora cristata) yavrularından elde edilen ham postları, postlar ve post ürünlerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik;

       a) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak,

       b) Avrupa Birliğinin 83/129/EEC direktifine paralel olarak

       hazırlanmıştır.

       İthalat

       Madde 4 - (1) Ek-1'de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) verilen ürünlerin ticari amaçla ithal edilmesi yasaktır.

       (2) Bu Yönetmelik, Inuit halkı tarafından geleneksel avdan elde edilen ürünleri kapsamaz.

       Yürürlük

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar