STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ (SAREN) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

    Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (Saren) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 12/09/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26995

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (SAREN) teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve sorumlulukları ile eğitim, öğretim, araştırma, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsüne ve ona bağlı; eğitim-öğretim ve araştırma birimleri ile lisansüstü eğitim programları ve bunların gerektirdiği araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 19 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Açık eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtası ile yapılan bir eğitim-öğretim türünü,

       b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Lisansüstü eğitime girişte, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve ilgili kurumlarca belirlenecek esaslara göre lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde sonuçları kullanılan sınavı,

       c) Akademik program: Harp Akademilerinde uygulanan lisansüstü eğitim ve öğretimin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, akademik yıl içinde verilen temel bilimler, sosyal bilimler ile askerî bilimler derslerinin yer verildiği programı,

       ç) Akademik yıl: Bir eğitim-öğretim yılı içinde, iki yarıyıl ve açılmasına karar verildiği takdirde yaz okulu ile sınavları kapsayan süreyi,

       d) Akademik yıl sonu başarı puanı veya kredi ortalaması: Akademik yıl sonunda hesaplanan, bir öğrencinin her iki yarıyılda okutulan kredili derslerin hepsinden aldığı ders başarı puanları toplamının, o derslere ait kredilerin toplamına bölünmesiyle elde edilen puanı,

       e) Ana bilim dalı: Bölümü ve enstitüyü oluşturan, en az bir bilim dalını kapsayan, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

       f) Araştırma görevlileri: Harp Akademilerinde yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarını,

       g) Ara sınav notu: Öğrencinin her dersin yarıyıl içinde uygulanan ara sınavında/sınavlarında 100 tam puan üzerinden aldığı notu,

       ğ) Başarı harfleri: Yüksek lisans için kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara F; geçme taban notuna CC; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre CB, BB, BA ve AA olarak verilen harfleri; doktora için kredili veya katsayılı bir derste geçme taban notu altında kalan notlara, F; geçme taban notuna CB; geçme taban notu üzerinde kalan notlara başarı harfi not aralıklarına göre BB, BA ve AA olarak verilen harfleri, (Yüksek lisans/doktora programlarında derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (Devamsız) notu verilir. D notu, not ortalaması hesabında F notu işlemi görür).

       h) Başarı harfi not aralıkları: Geçme taban notu üzerinde alınan notların hangi harflere tekabül edeceğini belirlemek üzere Enstitü Kurulunca kararlaştırılan not aralıklarını, (geçme taban notundan 100 tam nota kadar alınacak notlar, matematik eşitlik aranmaksızın başarı harflerine göre yüksek lisans için beş aralığa, doktora için dört aralığa bölünerek belirlenir).

       ı) Bilim dalı: Ana bilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi,

       i) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarına girmeye hak kazanmış, ancak enstitü yönetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip olmayan öğrencilere uygulanan teorik, laboratuar ve uygulamalı derslerden oluşan programı,

       j) Çeviriciler: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

       k) Danışman: Tezli veya tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, ders seçimi, dönem projelerinin yürütülmesi konularında yardımcı ve yönlendirici olmak maksadıyla danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesi veya öğretim görevlisini,

       l) Ders başarı puanı: Bir dersin kredisi veya katsayısı ile o dersten alınan başarı harfine ait başarı harfi ağırlığının çarpılmasıyla bulunan puanı,

       m) Ders geçme sistemi: Öğrenci başarılarının her dersten ulaşılan performansa dayalı olarak değerlendirildiği ve bağımsız olarak derslerden başarılı olmanın temel alındığı, derslerin yapısı ve özelliklerine göre ön koşullu veya koşulsuz olarak derslerin takip edilebildiği sistemini,

       n) Ders geçme taban notu: Bir dersten başarılı olabilmek için yüksek lisans eğitiminde 65, doktorada ise 75 ten az olmamak üzere Enstitü Kurulunca tespit edilen notu, (Enstitü Kurulu ders geçme taban notlarını azami 10 (on)'ar puan yukarı çekebilir).

       o) Dışarıdan (ekstern) eğitim: Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın sadece yıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim-öğretim türünü, (Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri ilgili yükseköğretim kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar).

       ö) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 3 üncü maddesinde ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunların uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri,

       p) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış, akademik unvana sahip kişiyi,

       r) Doktora: Bir lisans/yüksek lisans öğretimine dayalı, özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

       s) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini,

       ş) Eğitim ve öğretim planlamacıları: Eğitim ve öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarını,

       t) Eğitim-öğretim yılı: Harp Akademilerinde eğitim ve öğretimin başlangıç tarihinden itibaren müteakip eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihine kadar geçen süreyi,

       u) Enstitü: Harp Akademilerinde ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan, bilimsel özerkliğe sahip olan bir yükseköğretim kurumunu,

       ü) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanları ile enstitü bünyesindeki araştırma ve bilim ile ilgili kuruluşların (Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı ve benzeri) başkan/müdürlerinden oluşan kurulu,

       v) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürünün talebi üzerine ana bilim dalı başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından, Enstitü Kurulu tarafından, Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre, üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden (yoksa öğretim görevlisinden) oluşan kurulu,

       y) Graduate Management Admission Test (GMAT): İşletme/yönetim eğitimi veren üniversitelere lisansüstü öğretimine girişte kullanılan analitik yeteneklerinin değerlendirildiği sınavı,

       z) Graduate Record Examinations (GRE): Yurt dışındaki üniversitelerde, MBA (Masterof Business Administariton) haricinde kalan, MA (Master of Arts) ve MS (Master of Science) diploması verilen; mühendislik, eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve doğa bilimleri programlarında lisansüstü öğretim yapmak isteyenler için alınması gereken sınavı,

       aa) Haftalık mecburi ders yükü: Öğretim elemanlarının, bir hafta içinde vermek zorunda oldukları ders saatini,

       bb) Harp Akademileri: Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda lisansüstü düzeyde akademik eğitim ve öğretim yapan, Silahlı Kuvvetlere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı niteliklerine sahip, kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silahlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşunu,

       cc) Harp Akademileri lisansüstü eğitim öğrencisi: Harp Akademileri Komutanlığında uygulanan lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kaydolan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak kamu personeli, yabancı uyruklu kişiler ve misafir askerî personelin programlardan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle enstitü ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

       çç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS): ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılan yabancı dil sınavını,

       dd) Kayıt komisyonu: Kayıt sürecinde, enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin enstitüye kayıtlarını yapmak üzere enstitü müdürlüğünce oluşturulan komisyonu,

       ee) Kredi: Akademik programda yer alan derslerin bir haftada okutulan teorik, laboratuar ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi alınarak belirlenen ağırlık değerini, (Bir saat teorik dersin ağırlık değeri 1, bir saat laboratuar veya uygulamalı dersin ağırlık değeri ise 1/2 dir).

       ff) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

       gg) Misafir askerî personel: SAREN'de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu askerî personeli,

       ğğ) Mülakat komisyonu: Enstitüye öğrenci alımı sürecinde, mülakat sınavlarını icra eden ve enstitü yönetim kurulunca oluşturulan komisyonu,

       hh) Nihai karar komisyonu: Enstitüye öğrenci alımı sürecinde, mülakat sınav neticelerinin sonucunda yapılan itirazları değerlendirmek ve nihai kararı vermek üzere Harp Akademileri Komutanlığınca oluşturulan komisyonu,

       ıı) Okutmanlar: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan, en az lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanları,

       ii) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini,

       jj) Öğretim elemanları: Harp Akademilerinde devamlı veya geçici olarak görevlendirilen öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

       kk) Öğretim üyeleri: Harp Akademilerinde devamlı veya geçici olarak görevlendirilen; Türk veya yabancı uyruklu, asker veya sivil, profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

       ll) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanı olup, öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarında çalışma ve eserleri ile tanınmış kişilerden süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilen elemanlarını,

       mm) Öğretim yardımcıları: Harp Akademilerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ile eğitim ve öğretim planlamacılarını,

       nn) Ön kayıt komisyonu: Enstitüye öğrenci alımı sürecinde müracaatları evrak üzerinden değerlendirerek, aday öğrencilerin enstitüye giriş koşullarını taşıyıp taşımadığını belirlemekle görevli olan ve enstitü müdürlüğünce görevlendirilen komisyonu,

       oo) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunda oldukları bir eğitim-öğretim türünü,

       öö) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak amacıyla enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü dersleri takip etmesi uygun bulunan, ancak lisansüstü öğrencisi statüsünde olmayan öğrencileri,

       pp) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

       rr) Test Of English As A Foreign Language (TOEFL): Ana dili İngilizce olmayan öğrencilere yapılan ve özellikle yabancı üniversitelere girişte aranan İngilizce sınavını,

       ss) Tez danışmanı: Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, tez konusu seçimi ve tez çalışmalarının yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

       şş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencileri için üç öğretim üyesinden oluşan, komitede tez danışmanından başka enstitünün ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üyenin yer aldığı komiteyi,

       tt) Tez jürisi: İlgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanan, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri diğer bir ana bilim dalından, biri Harp Akademileri Komutanlığı dışındaki bir yükseköğretim kurumunun ilgili ana bilim dalından olmak üzere yüksek lisansta en az üç, doktorada en az beş kişiden oluşan tez değerlendirme kurulunu,

       uu) Uzmanlar: Eğitim ve öğretimle doğrudan veya dolaylı ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

       üü) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS): Lisansüstü eğitime girişte, ÖSYM tarafından yapılan ve sonuçları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılan bir lisan sınavını,

       vv) Üniversitelerarası kurul: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,

       yy) Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

       zz) Yarıyıl: Bir akademik yıl içinde 15 veya 16 haftalık eğitim öğretim süresi ile yarıyıl içi ve sonu sınavlarını kapsayan süreyi,

       aaa) Yarıyıl sonu başarı notu: Öğrencinin ara sınav notu ile yarıyıl sonu sınav notundan hesaplanan ve öğrencinin bir derse ait yarıyıl sonu başarısını belirleyen notu,

       bbb) Yarıyıl sonu sınav notu: Öğrencinin her dersin yarıyıl sonu sınavında 100 tam puan üzerinden aldığı notu,

       ccc) Yaygın eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden bir eğitim-öğretim türünü,

       ççç) Yaz okulu: Akademik yıl içinde başarısız olunan derslerin tekrar alınması veya müteakip eğitim öğretim yılına ait derslerin öğrencilerin istekleri doğrultusunda yoğunlaştırılarak verildiği akademik eğitim öğretim dönemini,

       ddd) Yüksek lisans: Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

       eee) Yükseköğretim: Eğitim sistemi içinde, asgari orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. Yükseköğretimde eğitim-öğretim türleri; örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimi,

       fff) Yükseköğretim Kurulu: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca oluşturulan Kurulu,

    ggg) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Harp Okulları ve bunların bünyesinde yer verilen fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Enstitünün Yapısı ve Görevleri

       Enstitünün görevleri

       Madde 5 - (1) Harp Akademileri Komutanlığı SAREN bünyesinde açılacak lisansüstü akademik programlar doğrultusunda; eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek.

       (2) Lisansüstü eğitim programlarına ilave olarak ihtiyaç duyulan alanlarda sertifika, kurs ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.

       (3) Akademik danışmanlık hizmeti vermek.

       (4) Kuruluş amacına uygun alanlarda araştırma faaliyetlerinde bulunmak, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen araştırma projelerine katılmak, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara destek vermek.

       (5) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak.

       (6) Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumları ve diğer bilimsel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

       (7) İhtiyaç hâlinde uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı eğitim ve öğretim programları açmak ve uygulamak.

       Enstitünün organları ve teşkilat yapısı

       Madde 6 - (1) Enstitünün teşkilat yapısı ve organları; Harp Akademileri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir.

       (2) Enstitünün organları; Enstitü müdürü, Enstitü Kurulu, enstitü yönetim kurulu, enstitü müdür yardımcılıkları, ana bilim dalı başkanları ve askerî bilimler araştırma merkezi başkanlığından oluşur.

       (3) Enstitü müdürü; Harp Akademilerindeki enstitünün eğitim ve öğretimin, bilimsel araştırma ve uygulamaların planlanmasından, yürütülmesinden ve denetiminden Harp Akademileri Komutanına karşı sorumlu öğretim üyesi (yoksa öğretim elemanı) asker kişidir.

       (4) Enstitü müdürünün ataması, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri PersonelKanunu esaslarına göre yapılır.

       (5) Enstitü Kurulu; Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanları ile enstitü bünyesindeki araştırma ve bilim ile ilgili kuruluşların (ABAM ve benzeri) başkan/müdürlerinden oluşan kuruldur.

       (6) Enstitü yönetim kurulu; Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitü müdürünün talebi üzerine ana bilim dalı başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından, Enstitü Kurulu tarafından, Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre, üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden (yoksa öğretim görevlisinden) oluşan kuruldur.

       (7) Kurullarda başarı durumlarının tespitine ilişkin kararlar üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile diğer kararlar oy çokluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zorundadır. Kurulun kararları karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imza edilir. Alınan karara ret oyu kullananlar, düşüncelerini kararın altına yazar ve imza ederler.

       (8) Enstitü müdür yardımcıları, enstitü müdürüne çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu kişilerdir.

       (9) Ana bilim dalı başkanı, ana bilim dalının her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve ana bilim dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

       (10) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı (ABAM) ile ilgili hususlar HAY 53-3 (A) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanlığı Görev ve Faaliyetlerini Düzenleyen Yönerge ile Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirlenir.

       Enstitünün organlarının görevleri

       Madde 7 - (1) Enstitü müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Enstitü Kurulu ve enstitü yönetim kuruluna başkanlık yapmak,

       b) Harp Akademileri Komutanlığına önerilmek üzere, lisansüstü eğitim verilecek bölüm ve ana bilim dalları ile başvuru koşullarını belirlemek, eğitim programlarını hazırlamak,

       c) Enstitünün eğitim öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve bu hususlarda ilgili ünitelerle koordinasyonu sağlamak,

       ç) Harp Akademileri Kanunu, Harp Akademileri Yönetmeliği ile Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede yer alan ve Harp Akademileri Komutanlığınca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

       (2) Enstitü Kurulu görevleri:

       a) Ana bilim dalı başkanlıklarınca gösterilecek adaylar arasından enstitü yönetim kurulu için üye seçimi yapmak, boşalan üyenin yerine aynı usulle yenisini seçmek,

       b) Açılacak lisansüstü programları ve her program için öğrenci kontenjanını belirleyerek Harp Akademileri Komutanlığının onayına sunmak,

       c) Lisansüstü programlardan, bu Yönetmelikte öngörülen süreden daha kısa sürede mezun olabilecek durumdaki öğrencilerle ilgili düzenlemeleri belirleyerek, bu kapsamdaki öğrencilerin durumunu inceleyip karar vermek,

       ç) Lisansüstü programlarda alınacak dersler ile bu derslerin konu kapsamlarını ve yürütecek öğretim üyelerini belirleyerek Harp Akademileri Komutanlığının onayına sunmak,

       d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş taleplerini inceleyerek karar vermek,

       e) Enstitü giriş koşullarını ve mülakat sınavı not oranlarını tespit ederek Harp Akademileri Komutanlığının onayına sunmak,

       f) Yarıyıllar sonunda, başarılı olunabilmesi için geçerli olan genel kredi notu ortalamasını ve bir dersten başarılı olabilmek için gerekli olan asgari geçme taban notunu belirlemek,

       g) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır.

       (3) Enstitü yönetim kurulunun görevleri:

       a) Enstitü Kurulu kararları ile tespit edilen esasların uygulanmasını sağlamak,

       b) Enstitünün; eğitim ve öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

       c) Mülakat komisyonlarını belirlemek,

       ç) Sınavlarla ilgili ana esasları belirlemek,

       d) Enstitüde öğrenim gören sivil öğrenciler için disiplin kurulu görevini yerine getirmek,

       e) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuatta düzenlenmeyen hususları karara bağlamak,

       f) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır.

       (4) Enstitü müdür yardımcılarının görevleri:

       a) Eğitim öğretim faaliyetlerini yürürlükte olan yasa, yönetmelik ve yönergelere göre planlamak ve enstitünün eğitim ve öğretimiyle ilgili iç ve dış kurumlarla olan ilişkilerini takip etmek,

       b) Eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyen her türlü idarî tedbir ve tertibi almak,

       c) Malzeme ve hizmet mevzularında enstitü müdürüne yardımcı olmak,

       ç) Enstitünün personel, istihbarat, harekât, lojistik ve öğrenci işlemleri ile ilgili idarî görevleri yerine getirmek,

       d) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır.

       (5) Ana bilim dalı başkanlarının görevleri:

       a) Ana bilim dalındaki derslerin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak,

       b) Ana bilim dalındaki öğretim elemanlarının gözetim ve denetimini sağlamak,

       c) Konusu ile ilgili konularda araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi birikimi sağlamak, kendi ilgi sahasındaki faaliyetlerin ne şekilde gelişeceğini takip etmek, ihtiyaç ve noksanlıkları saptamak suretiyle enstitü müdürüne bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak,

       ç) Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek diğer görevleri yapmaktır.

       Akademik unvanlı subayların seçim ve atanması

       Madde 8 - (1) Profesör, doçent, yardımcı doçent unvanı ile SAREN'de görev alacaklar, Harp Akademileri Komutanlığı ile koordine edilmek suretiyle kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca seçilirler. Bu subayların atanmaları ile hizmet süreleri ve yetiştirilmeleri kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Enstitünün Öğrenci Kaynakları ve Program Açılması

       Enstitünün öğrenci kaynakları

       Madde 9 - (1) Enstitünün öğrenci kaynakları şunlardır:

       a) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eğitime tefrik edilecek muvazzaf subaylar,

       b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler,

       c) Yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler,

       ç) Misafir askerî personel (MAP),

       d) Kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak kamu personeli,

       e) Yabancı uyruklu kişiler.

       Program açmanın yöntemi ve duyuru

       Madde 10 - (1) Lisansüstü eğitim programları, enstitü ana bilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile bir ana bilim dalında, o ana bilim dalından değişik ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

       (2) Bir programda, lisansüstü eğitim ve öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili ana bilim dalında lisans eğitim ve öğretimi yapılması şartı aranmaz.

       (3) Açılacak programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla programa başvurup başvuramayacağı Enstitü Kurulunca belirlenerek Harp Akademileri Komutanlığına önerilir. Kuvvet komutanlıklarının uzman personel temin ve yetiştirme planlarında belirlenen ihtiyaca paralel olarak Harp Akademileri Komutanlığınca uygun görülen programların açılmasında ve her program için kontenjan belirlenmesinde nihai onay makamı Genelkurmay Başkanlığıdır.

       (4) SAREN'de açılacak lisansüstü eğitim programlarının denkliğinin sağlanabilmesi maksadıyla, ilgili bilgi ve belgeler Yükseköğretim Kuruluna gönderilmek üzere Harp Akademileri Komutanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

       (5) Ana bilim dalları lisansüstü ders programları, Harp Akademileri Komutanlığınca kararlaştırılan içeriğe uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülür ve yürütülmesine nezaret edilir.

       (6) Harp Akademileri Komutanlığı, sivil öğrenci kabul edilecek programların adlarını ve kontenjanlarını en az 75.000 tirajlı iki gazetede ve ilgili internet/intranet web sayfalarında duyurur. Bu duyuruda, programlara başvuru koşulları ile son başvuru ve sınav tarihleri belirtilir. Söz konusu duyuru ihtiyaca bağlı olarak her yarıyıl başında da verilebilir.

       (7) Bir yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim üyeleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

       (8) Enstitü Kurulunun teklifi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile yaz okulu açılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yüksek Lisans Programları

       Yüksek lisans programı

       Madde 11 - (1) Enstitüde yüksek lisans programı, tezli ve/veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bir ana bilim dalında tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programının açılıp açılmayacağı her eğitim-öğretim dönemi başında ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile belirlenir.

       (2) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı Türk Silahlı Kuvvetleri personeli haricindeki öğrenciler, en az 21 kredilik dersten ve bir seminer dersinden başarı sağlamaları ve bu derslerin en az %70'inin geçiş yapılmak istenen programın dersleriyle eş değerde olması koşulu ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişe izin vermek enstitü yönetim kurulunun yetkisindedir. Kuvvet komutanlıkları,Jandarma GenelKomutanlığı ve SahilGüvenlik Komutanlığı tarafından SAREN'de tezsiz yüksek lisans programına tefrik edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapamaz.

       (3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş için Türk Silahlı Kuvvetleri personeli haricindeki öğrencilerin en geç dört yarıyıl içinde 21 kredilik dersten ve bir seminer dersinden başarılı olması, bu derslerin %70'inin geçiş yapılmak istenen programın dersleriyle eş değerde olması gerekir. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından SAREN'de tezli yüksek lisans programına tefrik edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapamaz.

       (4) Yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili ana bilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili ana bilim dalı başkanlığı gerekli hâllerde geçiş yapmış olan öğrenciye en çok dokuz kredilik ek ders alma zorunluluğu getirebilir.

       (5) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Harp Akademileri Komutanlığının önerisi ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

       Tezli yüksek lisans programı

       Madde 12 - (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

       Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulü

       Madde 13 - (1) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için lisans derecesine sahip olmak ve Harp Akademileri Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen süre içinde Enstitüye başvurmak gerekir. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilen kontenjanlar için müracaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulanacak olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.

       (2) Adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu program türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanını almış olmalıdır. Enstitü programlarına yapılacak yabancı uyruklu öğrenci başvurularında ALES sonucu yerine Enstitü Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT ve benzeri sınav sonuçları da kabul edilebilir. Yabancı dil bilgisi olarak; KPDS/TOEFL/ÜDS'den belirlenecek puan ve üzerinde bir puan almış olmak gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan lisans derslerinin not ortalamasının %10'u, Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) notunun %50'si, yabancı dil sınavı notunun %10'u ve mülakat sınavı notunun %30'u oranında toplam nota etkili olup adayın kabulü için gerekli en düşük not Enstitü Kurulunca belirlenir.

       (3) Mülakat, ilgili ana bilim dalı başkanının başkanlığında, enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç asil ve bir yedek üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. Mülakatın yürütülme şekli Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilir. Mülakattaki değerlendirmelerde, öğrenciden istenilebilecek referans mektupları, yüksek lisans yapma amacını belirten kompozisyon, başvurduğu ana bilim dalı ile ilgili hazırladığı/yayımladığı bilimsel eserler, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu disiplin kaydı, uluslararası standart sınavlar gibi belgeler de dikkate alınabilir.

       (4) Daha önce duyurulmuş olan kontenjanlar, genel başarı notları dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralama ile doldurulur. Bir adayın genel değerlendirmeye alınabilmesi için girmiş olduğu mülakat sınavında 100 tam puan üzerinden en az 60 almış olması gerekir. Adayların genel başarı notu Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek esaslara göre hesaplanır. Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi genel başarı notunun en az 60 olmasına bağlıdır. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesi, tercih lisans derslerinin not ortalamasına göre yapılır. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

       (5) Enstitüde, yabancı dil destekli program açılabilir. Gerekli düzenlemeler enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Hazırlık sınıfında geçen süre öğrenim süresine eklenir.

       (6) Giriş sınavında belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beş veya daha az ise, o programda, o ders yılı için yüksek lisans öğretimi açılıp açılmamasına yönelik Enstitü Kurulu kararı Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanır.

       Tezli yüksek lisans programına kayıt

       Madde 14 - (1) Giriş sınavını kazananların listeleri Enstitü Kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıt işlemleri bu listelere göre enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

       (2) Yüksek lisans öğrenciliği hakkını kazananların kesin kayıtları Harp Akademileri Komutanlığı tarafından genel ilanda belirtilen şartlar ve süreler dâhilinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde enstitü müdürlüğüne şahsen başvururlar.

       (3) Kesin kayıt için gerekli belgeler:

       a) Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel için;

       1) Mezuniyet belgesinin birlik komutanlığınca tasdikli sureti,

       2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yükseköğretim kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti,

       3) ALES sonuç belgesinin birlik komutanlığınca tasdikli sureti,

       4) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin birlik komutanlığınca tasdikli sureti,

       5) Askerî kimlik kartı fotokopisi,

       6) Belirlenecek miktarda 4,5x6 cm ebadında (vesikalık) renkli fotoğraf,

       b) Sivil öğrenciler için;

       1) Mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

       2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yükseköğretim kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti,

       3) ALES sonuç belgesinin noter tasdikli sureti,

       4) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin noter tasdikli sureti,

       5) Nüfus cüzdanının başı açık fotoğraflı ve noter tasdikli sureti (Yabancı uyruklular için pasaportun başı açık fotoğraflı ve noter tasdikli Türkçe çevirisi),

       6) Sivil erkek öğrenci adayları için, ilgili askerlik şubesinden alınacak, "lisansüstü eğitim almak üzere bir enstitüye kaydolmasında ve öğrenimini sürdürmesinde askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır" ibaresini taşıyan bir belge; askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge (Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz). Yabancı uyruklu adaylar bu bent hükmüne tabi değildir.

       7) Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi (Yabancı uyruklu adaylardan ikamet tezkeresi),

       8) Belirlenecek miktarda 4,5x6 cm ebadında (vesikalık) renkli fotoğraf (Fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olarak kız öğrenciler için başı açık; erkek öğrenciler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde çektirilmiş olmalıdır),

       9) Adlî sicil raporu,

       10) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka ödenti makbuzu,

       11) Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimi almış olduğu yüksek öğrenim kurumunda disiplin cezası almadığına, almış ise cezaların nevi'lerine dair onaylı belge,

       12) Çalışan öğrencilerin çalıştıkları kurumdan, lisansüstü eğitim almasında ve derslere devamında herhangi bir mahzur bulunmadığına dair belge.

       c) Kendi nam ve hesabına öğrenim görecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kesin kayıt işlemleri sivil öğrencilere uygulanacak esaslara (6 ve 9 uncu bentler hariç) tabi olur.

       (4) Enstitü Yönetim Kurulu kesin kayıt için gerekli olan ve bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerde gerekli düzenlemeler yapabilir, ilave belgeler talep edebilir. İstenen belgeler Harp Akademileri Komutanlığı tarafından öğrenci alımına ilişkin yapılacak duyurularda belirtilir.

       (5) Yapılan duyuruda asil aday listesinde yer alan adaylar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen yedi gün içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Yedi gün içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki adaylar sıra ile davet edilir.

       Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve ders seçimi

       Madde 15 - (1) Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl kredi değeri dörtten fazla olamaz. Yüksek lisans programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80'dir.

       (2) Dersler, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak yüksek lisans derslerinin toplam kredi değeri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

       (3) Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

       (4) Öğrenciler, 17 nci madde uyarınca kendilerine bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ana bilim dalı başkanlığınca danışman olarak görevlendirilecek bir öğretim elemanına danışarak belirlerler.

       Tezli yüksek lisans programının süresi

       Madde 16 - (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. En erken üçüncü yarıyıl sonunda mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sınavına alınabilir.

       (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari kredi notu ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

       (3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak, tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrencilerin öğrenim izni sona erer, görev alacağı yere ataması yapılır. Bu durumdaki personel için ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl süre verilebilir.

       (4) Tezli yüksek lisans programını süresi içinde tamamlayamayacağı kesinleşenler ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari kredi notu ortalamasını tutturamayacağından başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

       Tezli yüksek lisans programında tez çalışması ve tez danışmanı

       Madde 17 - (1) Kredili dersler ile seminer dersini başarıyla tamamlayan ve Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari kredi notu ortalamasını tutturan öğrenciler, üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

       (2) İlgili ana bilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konularının seçiminde Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Harp Akademileri Komutanlığına tez konusu yapılmak üzere her yıl Aralık ayının ilk haftasına kadar bildirilen araştırma konularına öncelik verilir. Tez danışmanı tez konusu ile ilgili görüşünü bildirirken öğrencinin de görüşünü alır. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, kredili dersler ile seminer dersini başarıyla tamamlayan ve Enstitü Kurulu tarafından belirlenen asgari kredi notu ortalamasını tutturan öğrenciler için enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

       (3) Tez danışmanı, o ana bilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından seçilir. Enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir üniversiteden tez danışmanı görevlendirilebilir. Bu durumda, enstitü müdürlüğünce, üniversiteden görevlendirilecek başka öğretim üyesinin bağlı bulunduğu fakülte dekanının veya enstitü müdürünün yazılı oluru alınır.

       (4) Tez danışmanı, tez çalışması için bir program düzenler ve öğrencinin tez çalışmasını, yapacağı sınamalarda aldığı notlarla değerlendirir, başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek enstitüye bildirir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız not alan öğrencinin enstitü ile ilişiği, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesilir.

       Tezli yüksek lisans programında tezin sonuçlanması

       Madde 18 - (1) Öğrenciler, yüksek lisans tezlerini, enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanan Tez Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesine uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

       (2) Tez jürisi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ile en az biri enstitü içindeki başka bir ana bilim dalından ve en az biri Harp Akademileri Komutanlığı dışındaki bir yükseköğretim kurumunun ilgili ana bilim dalından olmak üzere beş öğretim elemanından oluşur (Öğretim üyesi olması tercih edilir). Ancak, bilim dalı itibari ile jüri oluşturmak için beş üye bulunamaması hâlinde enstitü yönetim kurulu kararı ile jüri üç üyeli olarak teşkil edilebilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda var ise ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

       (3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15, en geç 30 gün içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar.

       (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, ana bilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde veya ana bilim dalı başkanlığı önerisi enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni atanan jüri önünde yeniden savunur. Jüri, enstitü yönetim kurulunun karar aldığı tarihten itibaren en erken 15 gün en geç 30 gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

       Yüksek lisans diploması

       Madde 19 - (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin enstitü müdürlüğünce belirlenmiş miktar kadar ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden enstitü yönetim kurulunda kabul edilen öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

       (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalı ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

       Tezsiz yüksek lisans programı

       Madde 20 - (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80'dir.

       (2) Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

       (3) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavı sözlü olarak, enstitü yönetim kurulunca atanan beş öğretim üyesinden (yoksa öğretim elemanından) oluşan jürilerce yapılır.

       (4) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

       Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri

       Madde 21 - (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü 13 üncü madde, kayıt işlemleri 14 üncü madde hükümlerine tabidir.

       Tezsiz yüksek lisans programında danışman görevlendirilmesi

       Madde 22 - (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ana bilim dalı başkanlığı; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirleyerek enstitü yönetim kuruluna teklif eder.

       Tezsiz yüksek lisans programının süresi

       Madde 23 - (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki, en fazla altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını altı yarıyıl içinde tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencilerin hangi gerekçeler neticesinde ilişiklerinin kesileceğini akademik danışman bir rapor hâlinde enstitü müdürlüğüne bildirilir ve ilişiği kesilir.

       Yüksek lisans diploması

       Madde 24 - (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yapılmasına karar verildiği takdirde yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

       (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalı ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Doktora Programı

       Doktora programı

       Madde 25 - (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

       Doktora programının kapsamı

       Madde 26 - (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

       Doktora programına öğrenci kabulü

       Madde 27 - (1) Doktora programına başvurabilmek için, adayların bir lisans/yüksek lisans derecesine sahip olmaları ve bu koşula sahip olan adayların, kendi alanlarında açılmış olan doktora programları için duyuruda yazılı süre içinde enstitüye başvurması gerekir. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilen kontenjanlar için müracaatlar öncelikle bu makamlara yapılır. Diğer müracaatlar, sivil öğrenciler için uygulanacak olan genel başvuru koşullarına tabi olarak ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.

       (2) Adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart puandan az olmamak koşulu ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES standart puanı almış olmalıdır. Enstitü programlarına yapılacak yabancı uyruklu öğrenci başvurularında ALES sonucu yerine Enstitü Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT ve benzeri sınav sonuçları da kabul edilebilir.

       (3) Doktora programına, başvuran adaylardan; ALES notunun %50'si, lisans derslerinin not ortalamasının %5'i, yüksek lisans derslerinin not ortalamasının %5'i, (yüksek lisans yapmamış olan adaylar için lisans derslerinin not ortalamasının %10'u), bilim sınavı notunun %10'u yabancı dil notunun %10'u mülakatın %20'si oranında toplam nota etkili olup adayın kabulü için gerekli en düşük not Enstitü Kurulunca belirlenir. Yabancı dil notu olarak, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gereklidir. Kurmay Subayların mezun oldukları Kuvvet Harp Akademilerinde almış oldukları eğitim paralelindeki programlara başvurularında yüksek lisans mezuniyeti kredi notu yerine Harp Akademileri mezuniyet notu dikkate alınır. Başvuracakları programların almış oldukları eğitime paralelliği enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

       (4) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Harp Akademileri Komutanlığının kararı ile yapılır ve genel ilanda duyurulur.

       (5) Daha önce ilan edilmiş bulunan kontenjanlar, genel başarı notu dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralama ile doldurulur. Ancak bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi genel başarı notunun en az 70 olmasına bağlıdır. Gerekli görüldüğünde Enstitü Kurulu tarafından genel başarı taban notu ve adayların genel başarı notunun hesaplanması kıstasları yeniden belirlenir. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi için mülakat sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 alması gerekir.

       (6) Giriş sınavında belirlenen gerekli toplam notu alanların sayısı beş veya daha az ise o programda, o ders yılı için doktora öğretimi açılıp açılmaması konusundaki Enstitü Kurulu kararı Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanır.

       Doktora programına kayıt

       Madde 28 - (1) Doktora öğrenciliği hakkını kazananların kayıt işlemleri, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümlerine tabidir.

       Doktora programında ders yükü

       Madde 29 - (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü dersler ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerinin toplam kredi değeri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Lisans ve yüksek lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

       (2) Bir dersin yarıyıl/kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Doktora programlarında derse devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80'dir.

       (3) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına enstitü yönetim kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde geçebilir.

       Doktora programının süresi

       Madde 30 - (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Doktora programını öngörülen sürede tamamlayamayacağı kesinleşen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

       (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ve Enstitü Kurulunun öngördüğü asgari genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

       (3) Kredili derslerini başarı ile bitiren yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonunda (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonunda) tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

       (4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışında ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Harp Akademileri Komutanlığının önerisi ile Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

       Doktora programında tez çalışması ve tez danışmanı

       Madde 31 - (1) Enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu Enstitü Kurulunda önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir üniversiteden tez danışmanı görevlendirilebilir. Tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının asgari doktora derecesine sahip olması gerekir.

       (2) Tez danışmanı, o ana bilim dalında veya o doktora programında görevli profesör ve doçentler ile zorunluluk bulunması hâlinde yardımcı doçentler arasından seçilir.

       Doktora yeterlik sınavı

       Madde 32 - (1) Öğrenci derslerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir yeterlik sınavına tabi tutulur. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

       (2) Yeterlilik sınavları yılda iki kez yapılır.

       (3) Doktora yeterlik sınavı enstitü ana bilim dalı başkanlıklarınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan, bir yıl süre ile görev yapan biri başkan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Jüri sınavı doğrudan yapabileceği gibi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyeleri, bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde doktora yapmış bulunan öğretim görevlilerinden oluşan sınav jürileri de kurabilir. Sınav jürilerinde yer alan öğretim üyelerinden en az biri Harp Akademileri Komutanlığı dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden seçilir.

       (4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Doktora yeterlik jürisi, sınav jürisinin önerileri ile yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

       (5) Doktora yeterlik jürisi, gerekli görmesi hâlinde, ders yükünü tamamlayan ve en az genel not ortalamasını tutturan öğrencinin dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan bu derslerden en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

       (6) Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, enstitü ile ilişiği kesilir.

       (7) Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, bir sonraki yarıyılda sadece sözlü sınava girer. Başarılı olamaması hâlinde, enstitü ile ilişiği kesilir.

       Doktora tez izleme komitesi

       Madde 33 - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

    (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitünün ilgili ana bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

       (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

       Doktora tez önerisi savunması

       Madde 34 - (1) Doktora Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

       (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez önerisini takip eden üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

       (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu seçilmesi talebiyle enstitüye başvurabilir. Bu talep, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

       (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilecek zamanlarda olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, söz konusu Yönergede belirtilecek zamanlardan en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "Başarılı" veya "Başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

       Doktora tezinin sonuçlandırılması

       Madde 35 - (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitüce hazırlanan ve Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanan Tez Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesine uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

       (2) Doktora tez jürisi ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

       (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş, en geç 30 gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açıktır.

       (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde veya ana bilim dalı başkanlığı önerisi enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni atanan jüri önünde yeniden savunur. Jüri, enstitü yönetim kurulunun karar aldığı tarihten itibaren en erken 15 gün en geç 30 gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

       Doktora diploması

       Madde 36 - (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin enstitü müdürlüğünce belirlenmiş miktar kadar ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden enstitü yönetim kurulunda kabul edilen öğrenciye doktora diploması verilir.

       (2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalı ve bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

    ALTINCI BÖLÜM: Ortak hükümler

       Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler ile Türk ve yabancı uyruklular

       Madde 37 - (1) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler ile Türk ve yabancı uyrukluların lisansüstü, sertifika ve kurs programlarının kabulü Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

       Misafir askerî personel

       Madde 38 - (1) Misafir askerî personelin Harp Akademilerine kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ile ikili antlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararıyla olur. SAREN'e alınacak personelin, eğitim ve öğretimi takip edebilecek niteliği haiz olması ile ilgili hususlar, ikili antlaşmalarda düzenlenir.

       (2) Misafir askerî personel; eğitim öğretim süresi, sınav ve değerlendirme ve disiplinle ilgili hususlarda bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak yönergelerin hükümlerine tabi olup, diğer hukukî ve idarî mevzuat, ikili antlaşmalarda belirtilir.

       (3) Misafir askerî personel için uygun görülmeyen ders ve ders dışı faaliyetler, Harp Akademileri Komutanlığı tarafından belirlenir.

       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenci başvuru koşulları

       Madde 39 - (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil öğrenciler için uygulanacak olan genel başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir.

       a) Kendisinin, annesinin, babasının, eşinin ve kardeşlerinin;

       1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

       2) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olması,

       3) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve ilgili kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,

       4) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması.

       b) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamış olmak,

       c) Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okullardan ve lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

       ç) Enstitüde yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

       d) Erkek öğrenciler için askerlikle ilişiği olmamak.

       (2) Lisansüstü eğitim programlarına başvuru için gerekli olan diğer koşullar ve istenen belgeler Enstitü Kurulu kararı dikkate alınarak Harp Akademileri Komutanlığınca belirlenir ve duyurulur.

    Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

       Madde 40 - (1) Harp Okulları bünyesinde bulunan enstitüler de dâhil olmak üzere diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan başarılı sivil öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan üç öğretim üyesinden (yoksa öğretim görevlisinden) oluşan bir jüri tarafından yapılacak olan yazılı sınavda yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 80 puan alarak başarılı olmak koşuluyla enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

       (2) Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve ana bilim dalı başkanının görüşü alınarak ayrıca belirtilir.

       (3) Hangi ana bilim dalından, hangi ana bilim dalına yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları, ilgili ana bilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile her ders yılı başında belirlenir ve duyurulur.

       Özel öğrenci kabulü

       Madde 41 - (1) Bir yükseköğrenim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen, Enstitü Kurulunun onayı ile lisans üstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hususlar Harp Akademileri Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerde belirtilir.

       Ders saydırma

       Madde 42 - (1) Öğrencilerin yatay geçiş sureti ile daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

       Kredi transferi

       Madde 43 - (1) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce, son beş yıl içinde bir enstitüden özel öğrenci statüsü ile yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başardığı lisansüstü derslerden yeni bilim alanı ile ilgili olanlar, danışmanın uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulunun onaylaması şartıyla devam edeceği lisansüstü programa transfer edilebilir. Bu şekilde transfer edilecek kredi miktarı, programın gerektirdiği toplam kredinin yarısını geçemez.

       (2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilemez.

       (3) Herhangi bir lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, yüksek lisans/doktora programına transfer edilemez.

       Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

       Madde 44 - (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

       a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

       b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

       c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

       ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

       (2) Bu programa alınacak öğrenciler ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından, adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek enstitü yönetim kuruluna önerilir ve bu Kurul tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez.

       (3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.

       (4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, doktora yeterlik programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.

       (5) Bu programdaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programından en çok iki ders alabilir.

       (6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan derslere devam zorunludur.

       (7) Herhangi bir dersten başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı verilmez ve öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

       Yaz okulu uygulamaları

       Madde 45 - (1) Enstitü Kurulunun önerisi ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde lisansüstü eğitim ve öğretim programı öğrenciler için yaz okulu açılabilir.

       a) Yaz okulu eğitim süresi dört haftadan az olamaz. Yaz okulu yarıyıl sınavları dersler sona erdikten sonra yapılır. Sınav dönemi yaz okulu süresine dâhil edilemez.

       b) Yaz okulunda açılacak dersler ikinci yarıyıl sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden hafta içinde belirlenerek ilan edilir. Yaz okulunda açılacak her dersin toplam ders saati; o dersin yarıyıllarda teorik ve uygulamalı olarak uygulanan toplam süresinden az olamaz.

       c) Bir öğrenci toplam dokuz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilir.

       ç) Yaz okulunda diğer üniversitelerin yaz okullarında açılan dersler de alınabilir. Ancak bu derslerin, enstitüde açılmamış olması ve alınacak dersin eş değerliliğinin her yıl yaz okulu kaydından önce enstitü yönetim kurulunca onaylanmış olması gerekir.

       d) Yaz okullarında derslere devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80'dir.

       e) Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarında yer verilen yarıyıllarda zorunlu ve seçmeli olarak verilmesi gereken dersler yarıyıllarda açılmayarak yaz okuluna ertelenemez.

       f) Yaz okulunda açılan derslerden en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

       g) Yaz okulu uygulamaları konusundaki uygulamalara ilişkin detaylar Harp Akademileri Komutanlığınca çıkarılacak Yönergede belirtilir.

       Program yaptırma ve kayıt yenileme

       Madde 46 - (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde program yaptırıp, kayıt yenilemek zorundadır. Bunun için öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, o yarıyıl için Enstitü Kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından programlarını, danışmanları ile birlikte belirleyerek, enstitüye teslim ederler. Bu işlemler tamamlanmadan, öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz.

       (2) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenci, programını bizzat kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, programını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, öğretimin başlangıcından itibaren iki hafta içinde mazeretli olarak program yaptırabilir. Bu süre içinde de programını yaptırmayan öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere bunu izleyen yarıyıl başında programını yaptırır. Program yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre, öğrenim süresinden sayılır.Bu sürede de kaydını yaptırmayan öğrencinin öğrencilik statüsü sona erer.

       (3) Sivil öğrenciler için öğrenci katkı paylarının yatırıldığına dair banka ödenti makbuzu enstitü müdürlüğüne teslim edilmeden öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz.

       (4) Program yaptıran öğrencilerden, daha önceki yarıyıllarda başarısız oldukları dersi olanlar, bu dersleri başarısız oldukları yarıyılı takip eden ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Başarısız oldukları ders, o yarıyılda açılmadığı takdirde, enstitüden kaydı silinme durumuna gelen öğrenciler, danışmanın uygun görmesi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bu derslerin yerine kredili başka dersler alabilirler.

       Ders ekleme ve bırakma

       Madde 47 - (1) Lisansüstü öğrencileri, yarıyılın derslerinin başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın onayını da alarak, o yarıyılın öğretim programında mevcut başka dersleri programlarına ekleyebilir veya aldıkları bazı dersleri bırakabilirler.

       Devam, ders sınavları ve başarı koşulları

       Madde 48 - (1) Lisansüstü programlara devam esastır. Derse devam oranı teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80'in altında kalan öğrenci ilgili dersin ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremez. Bu durumdaki öğrenciler için bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.

       (2) Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği, öğretim üyesinin ana bilim dalı başkanına her ay vereceği çizelgeler yardımıyla ana bilim dalı başkanlarınca izlenir; enstitü müdürü tarafından denetlenir.

       (3) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl/yıl içinde yapılacak ara sınavlarla ve yarıyıl/yıl sonunda yapılacak sınavlarla ölçülür. Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri ya da her ikisi ödev, proje, araştırma veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

       (4) Yıllık faaliyet takvimine uygun olarak her yarıyılda her kredili dersten asgari bir ara sınav yapılır. Yarıyıl sonunda dersin bütünü ile ilgili bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Sınav notları 100 tam puan üzerinden verilir. İlgili ana bilim dalı başkanlığı ve enstitü yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini üç gün içinde belgelemek koşuluyla, mazeret sınavına alınır.

       (5) Yıl sonu sınav notu olarak her ders için yüksek lisansta en az 65, doktorada en az 75 veya Enstitü Kurulunca belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşılmış olması gerekir.

       Lisansüstü eğitim engel sınavları

       Madde 49 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen bütün lisansüstü eğitim sınav ve değerlendirmelerinin engel sınavları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

       a) Eş, çocuk, ana, baba ve kardeşlerin ağır hastalığı veya ölümleri ile aynı aile efradının doğrudan etkilendiği yangın, zelzele, kaza gibi beklenmeyen hâller ve doğal afetler nedeniyle verilen izin ile acil viziteye çıkma, hastanede yatma, istirahat ve hava değişimi alma nedeniyle yukarıda belirtilen sınavlara katılmayan öğrencilere, katılmadığı tez savunması sınavları dâhil olmak üzere bir engel sınavı hakkı verilir. Burada belirlenen özürler dışında bir nedenle herhangi bir sınava katılmayan öğrenciye, o sınavdan sıfır not verilir.

       b) Yukarıda belirtilen mazeretleri nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler, mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildirirler ve mazeretlerini belirten belgeyi de verirler. Mazeretler, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek uygun olup olmadığına karar verilir. Mazeretleri uygun bulunan öğrenciler engel sınavlarına girebilirler. Aksi hâlde mazeretsiz sınava girmemiş sayılırlar.

       c) Engel sınavlarının uygulama usul ve esasları, enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

       Lisansüstü eğitim programlarında uygulanan derslerin taban notları, başarı harfleri ve not aralıkları

       Madde 50 - (1) Öğrencilerin kredili ve kredisiz dersler ile uygulamalardaki başarıları, yarıyıl bazında başarı harfleri ile değerlendirilir.

       (2) Enstitüde lisansüstü eğitim için 100 üzerinden verilen başarı notları aşağıdaki çizelgeye göre harfli nota dönüştürülür.

       Harfli Notu   Ağırlık Kat Sayısı   Yüzde Puanı

       AA   4,00   Pekiyi

       BA   3,50   İyi-Pekiyi

       BB   3,00   İyi

       CB   2,50   Orta-İyi

       CC   2,00   Orta

       D (Devamsız)    0,00   Geçmez

       F   0,00   Geçmez

       G    (Kredisiz dersler için)    Geçer

       (3) Her eğitim ve öğretim yılı başında, bir önceki yıla ait ders başarıları da dikkate alınarak; başarı harflerine ait "Not Aralıkları" Enstitü Kurulunca tespit edilerek yayınlanır.

       (4) Yüksek lisans/doktora programlarında derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (Devamsız) notu verilir. D notu, not ortalaması hesabında F notu işlemi görür. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye başarı notu olarak "F" verilir. Üç ve daha fazla dersten "F" aldığı enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

       (5) Öğrencilerin, yarıyıl sonunda her dersten ayrı ayrı başarı durumları yarıyıl sonu başarı notu olarak değerlendirilir. Öğrencilerin herhangi bir dersten bir yarıyılda başarılı olabilmeleri için, yarıyıl sonu başarı notunun; yüksek lisans öğrencileri için en az 65; doktora öğrencileri için en az 75 veya Enstitü Kurulunca belirlenmiş olan taban notuna veya daha fazlasına ulaşmış olması gerekir. Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu aşağıdaki şekilde hesaplanır:

       A: Ara sınav notu veya ara sınav notları ortalaması; ara sınavlar notları toplamının, ara sınav sayısına bölünmesi ile elde edilir.

       B: Yarıyıl Sonu Sınav Notu.

          A+B

       Yarıyıl Sonu Başarı Notu = ------

          2

       (6) Öğrencilerin mezuniyet sıralama puanının derecelendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

       Başarı Puanı   Yüksek Lisans   Başarı Puanı   Doktora   

       3.50-4.00    Pekiyi   3.50-4.00   Pekiyi   

       3.00-3.49    İyi   3.00-3.49   İyi   

       2.50-2.99    Orta   -2.99   Başarısız   

       -2.49   Başarısız   

       Sınav sonuçlarına itiraz

       Madde 51 - (1) Yıl sonu ders notları, en geç bir hafta içinde ilan edilir.

       (2) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve başarı notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. Enstitü müdürü, ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, sınav kâğıtlarını inceleyerek herhangi bir maddi hata bulunup bulunmadığını araştırır ve kesin kararını verir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

       Sınav evrakının muhafazası

       Madde 52 - (1) Ara sınav, yarıyıl sonu, yeterlik sınavı, giriş sınavı ve engel sınavlarının birer nüsha orijinal soru metni, cevap anahtarları, uygulamalı sınavlara ait tutanaklar gibi evrak beş yıl süre ile saklanır, bilahare usulüne uygun olarak imha edilir.

       Tez, seminer, proje ve uygulama metinlerinin muhafazası

       Madde 53 - (1) Tezlerin iki nüshası, enstitü kütüphanesinde sürekli olarak saklanır. Tezlerin enstitü dışındaki kurum ve kuruluşlara dağıtım şekli ve dağıtılacak miktarlar enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Harp Akademileri Komutanlığınca onaylanan Tez Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinde belirtilir.

       İzinler

       Madde 54 - (1) Enstitü Kurulunca belirlenen nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda kalan veya öğrenimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi olanakların ortaya çıkması hâlinde, öğrenciye, danışmanı ve ana bilim dalı başkanlığının uygun görmesi şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile bir yıla kadar izin verilmesi ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına teklif edilir. Ana bilim dalı başkanlığı ve danışmanın önerisi üzerine gerekli görüldüğü hâllerde, enstitü yönetim kurulu kararıyla bu sürenin, bir yıl daha uzatılması teklif edilebilir. Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının izin vermesi durumunda öğrencinin bu izni, karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar. İzin süresi sonunda öğrenci, enstitü yönetim kurulunun olumlu kararı ile, takip eden ilk yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır.

       (2) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurtdışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamadan geri dönenler, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ve Harp Akademileri Komutanlığının onayı ile öğrenciliklerine devam edebilirler. Sivil öğrencilerden askerlik görevleri nedeniyle enstitüden geçici olarak ayrılan öğrenciler, askerlik süresi kadar izinli sayılırlar.

       (3) İzin süresi sonunda dönmeyenlerin veya kaydını yenilemeyenlerin, enstitü ile ilişiği kesilir.

       Ders tekrarı

       Madde 55 - (1) Derslerden başarılı olma koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya ilgili ana bilim dalı başkanlığınca seçmeli derslere eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabildikleri gibi, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile alabilirler.

       Kayıt dondurma

       Madde 56 - (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, enstitüye girişte verdikleri belgelerin iade edilmemesi şartıyla, öğrenim süresi ve ek süresi işlememek üzere enstitü yönetim kurulu kararıyla uygun görülecek süre kadar (ruhsal bozukluklar nedeniyle kayıt dondurma hariç bu süre en fazla iki yarıyıldır) dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar. Ancak, ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla dört yarıyıl süreyle kayıt dondurulabilir. Dört yarıyılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilenlerin, kayıtlı oldukları enstitüden kayıtları silinir. Haklı ve geçerli nedenler;

       a) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ihtiyacı nedeniyle personelin görevine devam etmesi gerektiği durumlarda, Genelkurmay Başkanlığınca verilecek emirle,

       b) Öğrencinin, tam teşekküllü askerî ve sivil hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

       c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

       ç) Savaş hâli nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

       d) Öğrencinin görev ya da eğitim amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

       e) Bir Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu Disiplin Yönetmeliği maddeleri itibarıyla, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli,

       f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

       g) Öğrencinin tutukluluk hâli,

       ğ) Enstitü yönetim kurulunca uygun görülen diğer hâller.

       (2) Bu süreler zarfında öğrenciye giremediği uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir.) Öğrenci mazereti sebebiyle kaldığı yerden öğrenciliğine devam eder.

       Disiplin, enstitüden çıkarılma ve ayrılma

       Madde 57 - (1) Enstitüde lisansüstü öğrenim gören Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin disiplin ile ilgili işlemleri; 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ile 6-7-8/9/1961 tarihli ve 10899-10900-10901 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Enstitüde lisansüstü eğitimine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin birinci disiplin amiri Ana Bilim Dalı Başkanları, ikinci disiplin amiri enstitü müdürüdür. Öğrencilerin akademik başarısızlık sebebiyle enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre icra edilir.

       (2) Enstitüde lisansüstü öğrenim gören sivil öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Enstitüde öğrenim gören sivil öğrencilerin birinci disiplin amiri Ana Bilim Dalı Başkanları, ikinci disiplin amiri enstitü müdürüdür.

       (3) Enstitüde lisansüstü öğrenimlerine başlamadan önce veya öğrenimleri esnasında 39 uncu maddede belirtilen başvuru koşulları kapsamında yer alan suçlardan hakkında dava açılmış ve öğrenimleri devam ettiği süre içinde bu suçlardan mahkûm olmuş öğrenciler, cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af yasaları kapsamına girmiş, adlî sicilden hükümlülükleri çıkartılmış olsalar da enstitü ile ilişikleri kesilir.

       (4) SAREN'de eğitim ve öğretim görmekte olan sivil öğrencilerden, öğrenimleri esnasında genel ve özel kayıt-kabul şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

       (5) Enstitüden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrenci dilekçe ile enstitü müdürlüğüne müracaat eder. Ayrılma ile ilgili enstitü yönetim kurulu kararının Harp Akademileri Komutanı tarafından onaylanmasını takiben öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

       (6) SAREN Lisansüstü öğrencileri öğrenimleri devam ettiği süre içinde bir başka eğitim kurumunda örgün, ikinci veya uzaktan öğretim şeklinde lisans/lisansüstü eğitim yapamaz. Enstitüye öğrenci olarak kabul edilmeden önce herhangi bir eğitim kurumunda lisansüstü öğretim yapmakta olan öğrenciler, SAREN'deki eğitim süresi boyunca kayıtlarını dondurur. Bu şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin ilişiği enstitü yönetim kurulu kararıyla kesilir.

       Öğrencilerin özlük hakları

       Madde 58 - (1) Enstitüde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programları, bu programlara seçilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için ücretsizdir. Sivil öğrencilerin, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 46 ncı maddelerine göre her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda katkı payı yatırmaları gerekir.

       (2) Lisansüstü eğitim öğrencilerinin; yiyecek, barındırma, genel eğitim ve öğretim, kırtasiye gibi masrafları ile kişisel masraf ve ihtiyaçları, kendileri tarafından karşılanır.

       (3) Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geriye alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzeme için ilgililer hakkında mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

       Sivil öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması

       Madde 59 - (1) Enstitü bünyesinde açılacak programların yürütüldüğü ana bilim dallarında verilecek dersler ve tez çalışmalarını yürütmek üzere ihtiyaç duyulan öğretim elemanları, enstitü müdürlüğü tarafından üniversitelerden mevcut usul ve esaslara göre temin edilebilir.

       (2) Öğretim elemanı temininde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre, yükseköğretim kurulu ve üniversitelerle işbirliği yapılır.

       Uygun kıyafet zorunluluğu

       Madde 60 - (1) Enstitüde Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu öğrencilerin kıyafeti Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararnamesine uygun olmalıdır.

       (2) Enstitüde eğitim gören sivil öğrenciler kampus içinde, dershane, kütüphane, sosyal tesisler, spor salonları, uygulama alanları ve koridorlarda çağdaş görünümde bulunmak zorundadırlar. Sivil öğrencilerin kıyafeti, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde sivil memurlar için belirtilen kıyafete uygun olmalıdır.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Yönergeler

       Madde 61 - (1) Bu Yönetmelikte esasları belirtilen hususların ayrıntıları çıkarılacak yönergelerde belirtilir. Çıkartılması öngörülen yönergeler, Harp Akademileri Komutanlığınca altı ay içinde yürürlüğe konulur.

       Yürürlük

       Madde 62 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 63 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

    Mevzuat Kanunlar