TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İÇMİMARLAR ODASI SERBEST İÇMİMARLIK HİZMETLERİNİ UYGULAMA, TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi: 16/09/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 26999   

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları, mesleki uğraşı konularını, uygulama alanlarını tanımlamak ve mesleki denetim ile mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak ve eser sahipliği kapsamında, eser sahibinin mali ve esere dair haklarını korumaktır.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, serbest içmimarlık hizmetleri üreten, Oda üyesi içmimarlara tescil belgesi, yetki belgesi ve yönetim kurulunun belirleyeceği diğer belgelerin verilmesini, belgelendirilen içmimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest içmimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Büro tescil belgesi: Oda tarafından verilen ve her yıl yenilenen, serbest içmimarın serbest içmimarlık hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirleyen ve bünyesinde içmimar çalıştıran ve içmimarlık hizmetleri vermeyi taahhüt eden firmaların hizmet vermeye yetkili olduğunu belirleyen belgeyi,

       b) İçmimar: İçmimarlık hizmetlerini, 4 yıllık lisans eğitiminden sonra, uzmanlığı ve çalışma konularına göre, Oda'nın ilgili kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevlisi ya da ücretli çalışanları,

       c) İçmimarlık hizmetleri: Uygulamaya, yapmaya, kabule ve imzaya içmimarın yetkili ve yetkin olduğu ve bu Yönetmeliğin içmimarlık hizmetleri altında tanımlanan meslek uğraşısı konularında, her türlü araştırma, danışmanlık, müşavirlik, bilirkişilik, etüt, tasarım, plan, proje, rölöve, belirleme ve sunu hazırlanması ve bunların uygulanmasıyla ilgili her türlü denetim, kontrollük ve koordinasyon hizmetlerini,

       ç) İçmimari uygulama sorumluluğu belgesi: Serbest içmimarın meslek uğraşısı içerisinde ve yalnızca içmimarlık hizmetleriyle ilgili olmak kaydıyla uygulama sorumluluğunu üstleneceği yapının kurum ve kuruluşlarına müracaat etmeden önce ilgili Oda biriminden aldığı belgeyi,

       d) İş sahibi: Serbest içmimarla sözleşme yapan, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerle, kamu tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşlarını,

       e) Kamu çalışanı içmimar: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan içmimarları,

       f) Mesleki denetim: İçmimarlık hizmetlerinin; kamu yararını gözetmek, haksız rekabeti engellemek, meslek etiğini ve eser sahibi içmimarın haklarını korumak amaçlarıyla, Oda tarafından yürürlükteki standart ve ilkelere göre incelenerek, içmimarın çalışma, eser ve uygulama kayıtlarını, denetleme rapor ve sicillerinin tutulmasını,

       g) Oda: İçmimarlar Odasını,

       ğ) Proje müellifi: İçmimarlığın, hizmet alanına giren konularda tasarladığı projenin müelliflik hakkını kazanmış eser sahibi içmimar ya da içmimarları,

       h) Serbest içmimar: 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerinin verdiği yetkiyle içmimarlık hizmet alanlarından birini ya da bir kaçını kendi hesabına ya da ortak olarak yapan ve durumunu Odaya onaylatmış, serbest içmimarlar listesine kayıtlı içmimarı,

       ı) Serbest içmimarlık hizmetleri: Sadece serbest içmimarlık hizmetleri tescil belgesi sahibi içmimarın ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisnaları taşıyan içmimarın yapmaya yetkili olduğu içmimarlık hizmetlerini,

       i) Şube: İçmimarlar Odasına bağlı şubeyi,

       j) Temsilcilik: İçmimarlar Odasına bağlı temsilciliği,

       k) Tescil: İçmimarın, Odaya başvurarak serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesi almasını,

       l) Tescil yenileme: Serbest içmimarın, bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirdikten sonra serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesini her yıl onaylatması işlemini,

       m) Ücretli çalışan içmimar: Hizmet sözleşmesi ile çalışan içmimarları

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Hizmet ve Tasarım Alanları

       Başlıca hizmet alanları ve uyulması gereken ilkeler

       Madde 5 - (1) İçmimar, hizmet konuları itibariyle, içmimarlık alanlarında yapı üretim, tadilat-düzenleme ve sürdürülebilirliği kapsamında iki ana birimde hizmet verir. İçmimar, içmekanların üretim sürecinde, birden fazla kimsenin katılımıyla, ilgili mevzuatlar dahilinde eser meydana getirir. Başlıca hizmet alanları şunlardır;

       a) Yapı üretim sürecinde birlikte çalıştığı diğer uzmanlık alanları, alanlarına bağlı olarak teknik gereksinimlerle uyumlu estetik projelendirme, uygulama, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri,

       b) İç mekânların tadilat, tamirat, işlev değişikliği, yenileme, donatımı ve sürdürülebilirliği için, teknik gereksinimlerle uyumlu estetik projelendirme, uygulama, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri.

       (2) İçmimar, birinci fıkrada sayılan hizmetlerin verildiği yapının proje müellifiyle kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü biçimde işbirliği içinde çalışır ve projenin eser haklarına saygılı davranmakla yükümlüdür. İçmimar, adı geçen iç mekânda yaptığı proje ve uygulamanın müellifi ve eser sahibidir.

       Tasarım, uygulama, danışmanlık ve diğer hizmetler

       Madde 6 - (1) İçmimar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında mesleğini iç mekâna bağlı kapalı ve yarı kapalı alanlarda, konfor koşulları, güvenlik ve işlevler üzerinden oluşturmaya, uygulama ve denetlemeye yetkili ve sorumludur. Tasarım ve hizmet alanları şunlardır;

       a) İçmimarlık tasarım hizmetleri;

       1) İç mekân tasarımı, bu mekânların özgün hareketli-sabit mobilya ve aksesuar tasarımları,

       2) İç mekâna ait donanım, donatım ve üretimlerinin projelendirilmesi ve uygulanmasını,

       3) Eski işlevi günün koşullarına göre yeni tasarım fikirleriyle geliştirme, yenileme ve/veya eski işlevi dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekânlarında öngörülecek işlev tadilat projelerinin üretimi ve düzenlenmesini,

       4) İç mekâna yönelik rölöve ve ölçülendirmeyi,

       5) İçmimarlık proje hizmetlerini,

       6) İç mekâna ilişkin şartnameler, ihale dosyası hazırlanması ve mesleki denetim ve kontrolörlük hizmetlerini,

       7) İç mekân dekorasyonunu,

       8) Çevre tasarımı, mekân içi proje ve uygulama hizmetlerinde multi disiplin alanlarına ilişkin öneri üretmeyi,

       9) Tasarlanan iç mekâna uygun olarak renk, doku ve malzeme seçimi uygulamasını,

       10) Fuar stantları ve sergi düzenleme ile sergi alanlarının organizasyonu, benzeri süreli tasarım uygulamaları, süreli kurulumlarla gerekli aksesuar ve ortam gereksinimlerinin tasarlanması ve uygulanmasını,

       11) Kara, deniz ve hava taşıt araçlarının iç mekân düzenlemelerini,

       12) Set ve sahne dekorlarını,

       13) İç mekân restorasyonu, restitüsyon ve koruma amaçlı projelerde ilgili eğitimi almış diğer disiplinlerle birlikte iç mekân proje üretilmesi ve uygulanmasını,

       14) Sürekli teknik kontrollük ve yapı sürdürülebilirliği üzerine çalışmalarını,

       15) Danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini

       kapsar.

       b) İçmimarlık uygulama ve yönetimi hizmetleri: İştiraken üretilen eser ve/veya içinde çalışılan eser için içmimarlık mesleki kontrolörlüğü, içmimarlık uygulamalarında şantiye şefliği, içmimarlık teknik uygulama sorumluluğu, yapı içi teknik sürdürebilirliği ve kabul teslim çalışmalarıdır.

       c) İçmimarlık tasarım danışmanlık hizmetleri: İştiraken üretilen eser ve/veya içinde çalışılan eser ve yapı içi teknik sürdürülebilirliği için içmimarlık hizmetine yönelik danışmanlık, müşavirlik, bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, raportörlük; içmimarlık proje yönetimi, yapılabilirlik çalışmaları, program hazırlığı, özel araştırma ve çalışmalar, dosya hazırlığı, iş ve işlem takibi gerektiren işlerin yapılması, ihale dosyası hazırlanması, karşılaştırmalı keşif mahal listeleri çıkarılması, teknik ekipman ve malzeme seçimiyle işleve uygun koşullardaki malzemelerin seçim ve uygulaması için şartname hazırlanmasıdır.

       ç) İçmimarlık eğitim çalışmaları: İçmimarlık eğitim ve öğretimiyle eğitimi geliştirme çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında Odanın kabul ve onayıyla açılmış olan bölümlerin geliştirilmesi eğitim ve öğretimin takibi, ıslahı ve öğretim kadrolarının geliştirilmesi ile Odanın meslek içi eğitim ve teknik eğitim konusunda yaptığı çalışmaları kapsar.

       d) Diğer sanatsal çalışmalar: Sanat eseri seçimi, maket çalışmaları, üç boyutlu görsel çalışmalarla fuar, toplantı ve organizasyonlarla sergi, konferans, kongre, konser, ilk gösterim geceleri ve benzeri süreli kurumlarda mekân organizasyonu ve tasarımıyla uygulaması hizmetleridir.

       (2) İçmimar ulusal/uluslararası düzenlemeler ve kanun değişiklikleriyle tanımlanacak yeni mesleki hizmet alanlarında da, birinci fıkra hükümleri çerçevesinde hizmet verir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Serbest İçmimarlık Hizmetleri Verilmesi ve Belgelendirme Koşulları

    Serbest İçmimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesine tabi içmimarlık hizmetleri

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde tanımlanan içmimarlık hizmetlerinin tümü, serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi içmimarlık hizmetleridir. Bu hizmetler, serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan içmimarlar tarafından yapılmaz.

       (2) Serbest içmimarlık hizmetleri; ilgili kanunlar, yönetmelikler, Oda şartnamesi, tarife ve içmimarlık proje çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak yürütülür.

       Kendi adına serbest çalışan içmimarın tescili ve tescil yenilemesi

       Madde 8 - (1) Kendi adına serbest çalışan serbest içmimarın, Oda tarafından tescilinin yapılması ve serbest içmimar mührü alabilmesi için;

       a) 6235 sayılı TMMOB Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen disiplin cezaları nedeniyle mesleki etkinliğini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

       b) Serbest içmimarlık hizmetini yürütebileceği kendine ait işyerinin olması,

       c) Serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatı borcunun olmaması,

       ç) Ücretli çalışan içmimar ya da içmimarlara, çalışma sözleşmesinin imzalanması ve Oda tarafından her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,

       d) Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

       e) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

       f) Odanın öngördüğü meslek içi eğitimi almış ve belgelendirilmiş olması

       gerekir.

       Tescil yenilenmesi

       Madde 9 - (1) Kendi adına serbest çalışan içmimarın tescilinin yenilenmesi için;

       a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki etkinliğini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

       b) Tescil yapılırken aranan belgelerin güncellemesinin yapılmış olması,

       c) Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması

       gerekir.

       (2) Tescille ilgili evrak Oda tarafından, üyenin mesleki faaliyeti süresince saklanır.

       Ortaklı şirketlerde içmimarların tescili ve tescil yenilemeleri

       Madde 10 - (1) Ortaklı şirketlerde içmimarların, Oda tarafından tescilin yapılması ve serbest içmimar mührü alabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı şarta ek olarak;

       a) Şirketin ortağı,

       b) Ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini Odaya vermiş,

       c) Ortakların kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi Odaya vermiş

       olması şartları aranır.

       (2) Tescilin yenilenmesinde ise; bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki şartlar aranır.

       Ücretli çalışan içmimarın serbest içmimarlık hizmeti verebilme koşulları

       Madde 11 - (1) Bir şirkette çalışan içmimar, şirket ana sözleşmesinde belirlenmiş faaliyet konularını yürütmek üzere şirket tarafından Odanın asgari ücret tarifesinden aşağı olmamak koşuluyla, büro tescil belgesi aranmaksızın serbest içmimarlık hizmeti sunabilir. Ancak; üçüncü şahısların işleri için serbest içmimarlık hizmeti veremezler. Sermaye şirketinde hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışan içmimarın hizmet sunabilmesi için;

       a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki etkinliğini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

       b) Şirketin ücretli çalıştıracağı içmimarlarla imzalayacağı çalışma sözleşmesini Odaya vermiş olması,

       c) Şirketin ücretli çalışan içmimarlara, Oda tarafından her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,

       ç) İçmimarlık hizmeti vermek üzere şirket adına yetkilendirildiğine dair noter onaylı yönetim kurulu kararını vermesi,

       d) Şirketle arasında düzenlenmiş müelliflik ve telif haklarını tanımlayan, asgari Oda tip sözleşmesinin koşullarını sağlayan sözleşmeyi vermiş olması,

       e) İçmimar, şirketteki etkinliklerinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyanı yanında Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

       f) Odanın öngördüğü meslek içi eğitimi almış ve belgelendirilmiş olması,

       g) Üyelik aidatını ödemiş olması

       gerekir.

       Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan içmimarların serbest içmimarlık hizmeti verebilme koşulları

       Madde 12 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan içmimarlar, bu kuruluşların kendilerine ait uygulamalarında telif hakkı içmimarda kalmak üzere serbest içmimarlık hizmeti verebilir. Bu uygulamalar için serbest içmimarlık hizmetleri için büro tescil belgesi aranmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan içmimarın mesleki faaliyette bulunabilmesi için;

       a) Disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

       b) İlgili kamu kuruluşu adına içmimarlık hizmeti vermek üzere yetkilendirildiğine dair belgenin örneğini Odaya vermiş olması,

       c) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olmasının yanında içmimar, kamu kurumundaki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan etmiş olması,

       ç) Odanın öngördüğü meslek içi eğitimi almış ve belgelendirilmiş olması,

       d) Üyelik aidatını ödemiş olması

       gerekir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görev, Hak, Yetki ve Sorumluluklar

       İçmimarların görev ve hakları

       Madde 13 - (1) İçmimarların bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre görev, hak ve sorumlulukları şunlardır:

       a) İçmimar, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest içmimarlık hizmetlerini Odanın mesleki denetimine sunmakla yükümlüdür. İçmimarın bu yükümlülüğü iş sahibinin, ilgili idarenin, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin Oda mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.

       b) İçmimar, bu Yönetmelik kapsamında olan serbest içmimarlık hizmetleriyle ilgili olarak, 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen tadilat uygulamaları da dahil olmak üzere bütün uygulamalarında, içmimarlık hizmetinin başlamasından önce iş sahibiyle, eser sahibiyle ve/veya eser sahipliğini paylaşacağı şahıs ve/veya gruplarla sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşme; işin kapsamı, süresi, aşamaları, bedeli ve karşılıklı haklar konularında Oda tarafından hazırlanmış tip sözleşmedeki asgari koşulları kapsar.

       c) Binanın dış bütünlüğünü ilgilendiren cepheyle, müşterek duvar ve taşıyıcı sistemle ilgili tadilat ve yenileme konularında proje müellifleriyle iletişimli çalışır.

       ç) İçmimarın kendisine tanınmış görev, hak ve sorumlulukları Oda dışında başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz.

       (2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde sayılan hizmetler, içmimarlık hizmetleri şartnamesi ve ücret tarifesi serbest içmimarlık hizmetleri sözleşmesinin ayrılmaz ekidir.

       İçmimarların sorumlulukları

       Madde 14 - (1) İçmimar, iş sahibi ve proje müellifi veya ortak proje ürettiği grup ile imzalayacağı sözleşme ve protokoller ve sunacağı serbest içmimarlık hizmetlerini;

       a) Bu Yönetmelik hükümlerine,

       b) İçmimarlık hizmetleri şartnamesi ve ücret tarifesi hükümlerine,

       c) Zorunlu ulusal ve mesleki standart ve ilkelere,

       ç) İçmimari proje çizim ve sunuş standartlarına,

       d) Odanın serbest içmimarlık hizmetleri sunulmasıyla ilişkili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belirlediği esaslara

       göre yürütmekle yetkili, yükümlü ve sorumludur.

       (2) İçmimar, sunacağı serbest içmimarlık hizmetlerinde aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirir.

       a) İçmimar, serbest içmimarlık hizmetleri için verilen evrak ve hazırladığı yazılı ve çizili dokümanları, işin sona ermesinden sonra 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

       b) Uygulamacı İçmimar, içmimarlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde işverene ve proje müellifi içmimara bilgi vermek koşuluyla projesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

       c) İçmimar, içmimarlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde yapı bütünlüğünü ilgilendiren tadilat, giydirme, yenileme gibi konularda binanın proje müellifinden izin almalıdır.

       ç) İçmimar, 13/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eserini umuma arz etme yetkisine sahiptir. Bu nedenle içmimar yapı üretim sürecinin tüm aşamalarında mesleki kontrol olarak eserin vücut bulmasını denetleyerek, eserin tamamlanıp kullanıma açılmasına izin vermek durumundadır.

       Odanın görev, yetki ve sorumlulukları

       Madde 15 - (1) Odanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

       a) Oda, serbest içmimarlık hizmetlerinin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelikli, toplum ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

       b) Oda, tescil süresi içinde serbest içmimarların, hizmetlerini ve bürolarını, denetlemeye ve sicillerini tutmaya yetkilidir. Adı geçen bürolarda üretilmiş olan proje ve uygulamaların kayıtlarını tutar ve eser haklarını korur.

       c) Oda, içmimar ile işveren arasındaki ilişkileri hakkaniyet çerçevesinde düzenleyecek tedbirler alır ve çalışmalar yapar. İşveren ile içmimar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda arabuluculuk görevini üstlenir. Aynı zamanda diğer meslek odaları ile eşgüdümlü olarak ve işbirliği içinde proje müellifi ve içmimar arasında doğabilecek problemlerde de arabuluculuk görevi üstlenir.

       (2) Oda, üye ve üçüncü şahıslar veya kurum ve kuruluşla yapılan işlerden doğacak, bu Yönetmeliğe aykırı durumlarda 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

       (3) Tescile esas bilgi ve belgelerin Odaya verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesi üzerinde bir değişiklik yapan ve bu Yönetmeliğe göre mesleki uygulama koşullarında değişiklik olan serbest içmimarın büro tescil belgesi geçersiz kılınır, mührü geri alınır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Serbest İçmimarlar Listesi ve Mesleki Denetim

       Serbest içmimarlar listesi

       Madde 16 - (1) Oda, şube ve temsilcilikleri, her yıl Aralık ayı sonuna kadar tescilini ve tescil yenilemesini yaptırmış olan serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi serbest içmimarları bir listeye kaydeder. Bu listeleri Odaya en geç Ocak ayı sonuna kadar teslim eder. Oda sicil numarasına göre düzenlenen bu listelere serbest içmimar ve bürosunun;

       a) Oda sicil numarası,

       b) Adı ve soyadı,

       c) Serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belge numarası,

       ç) Büro unvanı,

       d) İş adresi,

       e) Çalışma ve uzmanlık alanı

       işlenir ve listeler Odaca mühürlenir.

       (2) Bu listenin belirlenmesinden sonra serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alan ya da yenileyen serbest içmimarlar, listeye eklenir.

       (3) İçmimarlık hizmetleri yapması süreli ya da süresiz durdurulmuş, meslekten men edilmiş serbest içmimarın bu durumunun yürürlük kazanmasının ardından, men süresine uygun olarak listelerden çıkarılır. Yeni ekler ve listelerden çıkarılanlarla ilgili bilgilerin güncellenme süreleri ve duyuruların biçimi Oda genel merkezince belirlenir.

       Mesleki denetimin yapılmasında uyulacak esaslar

       Madde 17 - (1) Odanın mesleki denetim yapmaya yetkili birimleri, mesleki denetimi Oda adına yaparlar. Mesleki denetim işlemi, içmimarlık hizmetinin yapıldığı bölgenin bağlı olduğu Oda birimi tarafından gerçekleştirilir.

       (2) Ön proje çalışmaları, uygulama projesi, mesleki kontrollük ve kabul teslim çalışmaları, içmimar tarafından yapılması ve iş sahibi tarafından içmimara yaptırılması zorunlu olan mesleki denetim uygulanan hizmetlerdir. İçmimar tarafından üstlenilen içmimarlık hizmetlerinin, bütün alanları ve iş aşamaları için istenmesi halinde; ilgili içmimarlık hizmetine ilişkin şartname hükümlerine uygun olarak mesleki denetim işlemi yapılır.

       (3) Oda tarafından belirlenen mesleki denetim hizmet bedeli ödenir.

       (4) Odanın mesleki denetim yapan birimi en geç 15 gün içinde mesleki denetimi yapıp içmimarlık proje sicil durum belgesi düzenleyebilmesi için;

       a) İçmimarın serbest içmimarlık hizmetleri büro tescil belgesinin ilgili yıl için tescil yenilemesini yapmış,

       b) İçmimar bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tariflenen eserler için diğer müelliflerle beraber olarak iş sahibi ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tariflenen eserler için müellifle arasında uygulama ve işbirliği sözleşmesi imzalamış,

       c) İçmimarın mührü ve imzasını taşıyan, içmimarlık proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve ilkelere uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri, keşif, şartname dosyaları, mahal listeleri ve eklerini sunmuş,

       ç) Projeye dair ilgili disiplinlere ait gerekli dokümanların incelenmiş,

       d) Serbest içmimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da faturanın düzenlenmiş,

       e) Eski eser yapılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları uyarınca restorasyon projesine uygun hazırlanmış içmimari rölöve, koruma ve restitüsyon projeleri, fotoğraf ve gerekli belgeleri sunmuş

       olması gerekir.

    ALTINCI BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

       Düzenleme yetkisi

       Madde 18 - (1) Oda Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

       Yürürlük

       Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar