REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ SEÇME, YETİŞTİRME VE YÜKSELTME YÖNETMELİĞİ

    Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme Ve Yükseltme Yönetmeliği

    Rekabet Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27003

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ve Rekabet Uzmanlığı yeterlik sınavına, uzmanlık kademelerine atanma ve meslek personelinin yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Rekabet Kurumu kadrolarına meslek personeli sıfatıyla Rekabet Uzman Yardımcısı ve Rekabet Uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

       Dayanak   

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin (f) bendi, 35 inci ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,

       a) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,   

       b) Kurum: Rekabet Kurumunu,

       c) Kurul: Rekabet Kurulunu,

       ç) Başkan: Rekabet Kurumu Başkanını,

       d) Başkan Yardımcısı: Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısını,

       e) Meslek Personeli: Rekabet Uzmanları ve Rekabet Uzman Yardımcılarını,

       f) Uzman: Rekabet Uzmanını,

       g) Uzman Yardımcısı: Rekabet Uzman Yardımcısını,

       ğ) Giriş Sınavı: Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavını,

       h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

       ı) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

       Giriş sınavı

       Madde 5 - (1) Kuruma Uzman Yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurul tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

       (2) Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.

       (3) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.

       Giriş sınavı duyurusu

       Madde 6 - (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı, Uzman Yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar sınav tarihinden en az bir ay önce, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az üçünde ikişer defadan az olmamak kaydıyla yayımlanmak, Kurum panolarına asılmak ve Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.   

       Katılma şartları

       Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için,

       a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

       b) Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ya da en geç sözlü sınav tarihinde mezun olabilecek durumda olmak,

       c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

       ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS'den, her sınav döneminde Başkanlıkça tespit edilerek sınav ilanında belirtilen puan türünde taban puanı almış olmak,

       d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

       e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı bulunmamak,

       şarttır.

       Başvuru belgeleri

       Madde 8 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyen aday dolduracağı başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekler:

       a) T.C. Kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanının Kurumca onaylı örneği,

       b) 4 adet vesikalık fotoğraf,

       c) Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

       ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.

       (2) Başvuru tarihinde mezun olmayan adayların, mezuniyet belgesi yerine son sınıfta olduklarını gösterir öğrenci belgeleri ile başvurmaları mümkündür. Bu şekilde başvuran ve Uzman Yardımcısı olarak atanma hakkını kazanan aday, sözlü sınav tarihi itibarıyla mezun olduğuna dair mezuniyet belgesinin aslını ya da Kurumca onaylı suretini atanma için gerekli diğer belgelerle birlikte teslim etmek zorundadır.

       (3) Birinci fıkradaki belgelerin en geç sınav ilanında belirtilen tarihte Kuruma teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

       Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

       Madde 9 - (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Kurumun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı süresinde yapılan başvuruları inceleyerek ilgilide aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına kabul edilen adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz. Aranan şartları taşımadığı anlaşılanlara giriş sınavına alınmayacakları sınav tarihinden önce bildirilir.

       (2) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara bildirilir.

       Sınav komisyonu

       Madde 10 - (1) Giriş sınavı, Başkanın görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, mesleki daire başkanları ve en az on yıllık kıdemli meslek personeli arasından seçilecek üç üye ile üç öğretim üyesinden oluşan yedi kişilik komisyonca yapılır. Ayrıca Başkan tarafından aynı esaslara göre üç yedek üye belirlenir. Branşlara göre birden fazla sınav komisyonu aynı esaslara göre oluşturulabilir.

       Yazılı sınav

       Madde 11 - (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, klasik veya test usulünde Kurum tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kuruluşlara da yaptırılabilir.

       (2) Yazılı sınav alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

       a) I. İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı,

       b) II. HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku,

       c) III. İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Finansman, Pazarlama,

       ç) IV. YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

       (3) Sınava girecek adayların bu ana dalların hangi alt dallarından sorumlu tutulacakları sınav duyurusunda açıklanır. Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, yazılı sınav soruları sınav komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanır veya yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerine hazırlattırılan sorular arasından komisyonca seçilir. Komisyonca seçilen sınav sorularını, puanlarını ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

       (4) Yazılı sınav İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

       (5) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi ve yabancı dil sınavlarının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

       Sözlü sınav

       Madde 12 - (1) Yazılı sınavda aldıkları sonuçlar adaylara yazılı olarak bildirilir ve sözlü sınava girme hakkını kazananlar sınav tarihinden en az on gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılırlar.

       (2) Sınav komisyonu, sözlü sınavda adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin yanı sıra kavrayış, muhakeme, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin mesleğe uygunluğunu da değerlendirir.

       (3) Sınav komisyonu tarafından önceden tespit edilen kriterlere göre üyelerce her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir ve verilen puanların basit aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır.

       Giriş sınavının değerlendirilmesi

       Madde 13 - (1) Sınav komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda sınav ilanında belirtilen kontenjan sayısına göre sınavı kazananlar belirlenir ve ilan edilir. Değerlendirme sonuçları sözlü sınava katılan adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının üçte birini geçmemek üzere yedek liste belirlenebilir. Yedek listelerde yer alan adayların hakları ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir.

       (2) Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş işgünü içerisinde sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

       (3) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konulur. Kazanamayan adayların belgeleri ise İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında bir yıl süre ile saklanır.

       Atama işlemleri

       Madde 14 - (1) Sınavı kazananların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atama işlemleri için tebligatta belirtilen süre içinde, aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gereklidir. Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri ibraz edenlerin atamaları Kurul tarafından yapılır.

       a) Mezuniyet belgesi veya Kurumca onaylı sureti,

       b) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

       c) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

       ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

       d) 4 adet fotoğraf.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Rekabet Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

       Yetiştirilme ilkeleri

       Madde 15 - (1) Uzman Yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece rekabet uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla temel eğitim ve uygulamalı eğitimden geçirilirler. Bu süreç;

       a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

       b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve soruşturma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

       c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

       ç) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini,

       sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

       Adaylık eğitimi ve mesleki eğitim

       Madde 16 - (1) Uzman Yardımcısı olarak atananların adaylık eğitimi hakkında 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       (2) Uzman Yardımcıları adaylık eğitiminin yanında mesleğin gerektirdiği hukuk, iktisat ve işletme bilgisinin kazandırılmasını amaçlayan, içeriği ve süresi Başkanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur. Eğitim döneminin sonunda, esasları Başkanlıkça saptanan bir Mesleki Eğitim Değerlendirme Sınavı yapılır. Sınav sonucunda 100 puan üzerinden verilecek notlar ilgililerin dosyalarına işlenmek üzere bağlı bulundukları Daire Başkanına teslim edilir.

       Uygulamalı eğitim

       Madde 17 - (1) Uygulamalı eğitim dönemi, adaylık eğitimi ve mesleki eğitimlerini tamamlayan Uzman Yardımcılarının, inceleme, araştırma ve soruşturmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanısıra yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmalarını kapsar.

       (2) Uygulamalı eğitim çalışmaları, ilgili Daire Başkanının sorumluluğu altında ve uzman meslek personelinin refakatinde yürütülür. Uzman Yardımcısının bu dönem içerisinde en az üç Uzman refakatinde çalışması, bağlı bulunduğu Daire Başkanınca sağlanır.

       (3) Refakat döneminin sonunda ilgili Uzman tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Refakat Uzmanı Değerlendirme Formu raporu düzenlenir ve 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu rapor ve notlar ilgilinin dosyasına işlenmek üzere bağlı bulunduğu Daire Başkanına teslim edilir.

       (4) Uzman Yardımcısına, refakatinde çalıştığı uzmanlar dışında, birleşme-devralma, muafiyet, önaraştırma ve soruşturma dosyalarında birlikte çalıştığı meslekte yedi yılını doldurmuş meslek personeli tarafından 100 tam puan üzerinden not verilerek, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Uzman Yardımcısı Değerlendirme Formu raporu ile birlikte Daire Başkanına teslim edilir.

       Eğitim döneminin değerlendirilmesi

       Madde 18 - (1) Uzman Yardımcısının mesleki eğitim dönemi değerlendirme sınavında ve uygulamalı eğitim sırasında aldığı notlar sicil raporlarının düzenlenmesi sırasında sicil amirlerince dikkate alınabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Uzmanlık Kademeleri

       Uzmanlık için aranan şartlar

       Madde 19 - (1) Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca Rekabet Uzmanı olarak atanabilmek için Uzman Yardımcısının,

       a) Ücretsiz izin, toplam iki ayı aşan hastalık ve mazeret izni ile askerlik nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın Uzman Yardımcısı olarak üç yıl fiilen çalışmış olması,

       b) Uzman Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde aldığı tüm sicillerinin olumlu olması,

       c) Kurumun çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

       şarttır.

       Tez değerlendirme heyeti

       Madde 20 - (1) Tez Değerlendirme Heyeti, tez konularının belirlenme tarihinden en az bir ay önce oluşturulur.

       (2) Tez Değerlendirme Heyeti, Başkanlıkça Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında, ilgili Mesleki Daire Başkanı, meslekte on yılını doldurmuş meslek personeli arasından seçilecek iki üye ve bir öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca aynı esaslara göre iki de yedek üye belirlenir.

       (3) Tez Değerlendirme Heyetinin çalışmalarına mazereti nedeniyle katılamayacak asil üyelerin yerine, tespit sırasına göre, yedek üyelerden görevlendirme yapılır.

       (4) Tez Değerlendirme Heyetinin sekretarya hizmetleri Kurumun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

       Tez değerlendirme heyetinin görevleri

       Madde 21 - (1) Tez Değerlendirme Heyetinin görevleri şunlardır:

       a) Tez konularının belirlenmesi aşamasında Başkana görüş bildirmek,

       b) Tezlerin değerlendirilmesi yöntemini belirlemek,

       c) Tezleri değerlendirmek.

       Tez konusunun belirlenmesi

       Madde 22 - (1) Uzman Yardımcısı, bağlı bulunduğu Daire Başkanının talebi üzerine, uzman yardımcılığı görevine atanmasından otuz ay sonra tez konusunu ve planını belirler. Uzman Yardımcısının bağlı olduğu Daire Başkanı, tez konusu ve planını iki işgünü içinde, Tez Değerlendirme Heyetine iletilmek üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir. Tez Değerlendirme Heyeti tez tekliflerini yedi iş günü içinde değerlendirerek Başkanın onayına sunar. Tez konusunu belirleme süresi ücretsiz izin, toplamı iki ayı aşan hastalık ve mazeret izni ile askerlik hallerinde, Uzman Yardımcısının görevinden ayrı kaldığı süre kadar uzatılır.

       (2) Uzman Yardımcısının tez konusu ile birlikte Kurum içinden veya dışından belirleyeceği bir tez danışmanı da birinci fıkradaki esaslarına uygun olarak Başkanın onayına sunulur. Tez danışmanının Uzmanlar arasından belirlenmesi halinde meslekte yedi yılını tamamlamış olma şartı aranır. Kurum dışından belirlenecek tez danışmanının hazırlanacak tez konusu ile ilgili bilim dalında öğrenim görmüş veya uzmanlaşmış olması esastır. Tez danışmanı her dönemden ancak bir Uzman Yardımcısına danışmanlık yapabilir.

       (3) Başkanın yedi işgünü içerisinde vereceği onaydan sonra tez konusu ve tez danışmanı belirlenmiş olur. Bu şekilde tez konusunun belirlenmesinden itibaren Uzman Yardımcısına altı aylık tez hazırlama süresi verilir. Verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak bakımından bu sürenin son üç ayı içerisinde Uzman Yardımcısına başka görev verilmemesi esastır.

       (4) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, Uzman Yardımcısının en geç onbeş gün içinde, uygun bulunmama gerekçelerini dikkate almak suretiyle belirlediği yeni tez konusu, birinci fıkraya uygun şekilde tekrar onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun bulunmaması halinde tez konusu, Tez Değerlendirme Heyetinin de görüşü alınmak suretiyle Başkan tarafından belirlenir. Tez konusunun kabul edilmemesi Uzman Yardımcısına ek süre hakkı vermez.

       (5) Tez konusu, belirlendikten sonra onbeş gün içinde Uzman Yardımcısının talebi ve Başkanın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi Uzman Yardımcısına ek süre hakkı vermez.

       (6) Belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu bildirmeyen Uzman Yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

       Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

       Madde 23 - (1) Kurumun görev alanıyla ilgili olması gereken tez konusunun seçiminde, konunun Rekabet Kurumunda veya başka bir kurum ve kuruluşta daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından benzer tarzda incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman Yardımcısının Türkçe olarak hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, Başkanlık tarafından uygun görülen tez hazırlama yönergesi usullerine uyulması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

       Tezin teslimi

       Madde 24 - (1) Tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde Uzman Yardımcısı hazırladığı tezi bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim eder. Tez danışmanı, tezin teslimini izleyen 15 gün içinde rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini ve Uzman Yardımcısının çalışmalarını rapor halinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına sunar.

       (2) Mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcısı meslek personeli sıfatını kaybeder ve hakkında 29 uncu madde hükümleri uygulanır.

       (3) Başkan tarafından geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tezini teslim edemeyen Uzman Yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

       Tezin değerlendirilmesi

       Madde 25 - (1) Teslim edilen tezler ve tez danışmanlarının değerlendirme raporları Tez Değerlendirme Heyeti sekretaryası tarafından Kurul üyeleri ile Tez Değerlendirme Heyetinin asil ve yedek üyelerine üç iş günü içinde gönderilir.

       (2) Tez Değerlendirme Heyeti, 21 inci maddedeki esaslara ve kendi belirleyeceği değerlendirme kriterlerine göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren, bir ay içinde Uzman Yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Bu durum tez savunması tarihinden en az on gün önce Uzman Yardımcısına yazılı olarak bildirilir. Tezini teslim ettiği halde, Başkan tarafından geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan Uzman Yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

       Tezin savunulması

       Madde 26 - (1) Uzman Yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve Tez Değerlendirme Heyetinin tez ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez Değerlendirme Heyeti gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

       (2) Tez Değerlendirme Heyeti üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez başarılı kabul edilir. Tez Değerlendirme Heyeti her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya başarısız sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporunu Kurula sunar.

       (3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen Uzman Yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

       Tezin başarısız bulunması

       Madde 27 - (1) Tezi başarılı bulunmayan Uzman Yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman Yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı Tez Değerlendirme Heyeti raporunu dikkate almak suretiyle, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

       (2) Uzman Yardımcısının ikinci hakkını kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek kullanması halinde, kendisine altı aylık bir süre tanınır.

       Uzmanlığa atanma

       Madde 28 - (1) Tezi yeterli bulunan Uzman Yardımcısı, uzmanlık için aranan diğer şartları da taşıması kaydıyla Kurul tarafından Rekabet Uzmanı olarak atanır. Ataması yapılanlar birden fazla ise aralarındaki başarı sıralaması, uzman yardımcılığı dönemindeki çalışmaları ve tez değerlendirme sonuçları birlikte değerlendirilerek Kurulca belirlenir.

       Uzman olma hakkını kaybetme

       Madde 29 - (1) Aranan şartları taşımadığı için Uzman kadrosuna atanmayan Uzman Yardımcısı, meslek personeli sıfatını kaybeder. Bu durumda olan Uzman Yardımcısı, Kurulun belirleyeceği hizmet birimlerinde durumuna uygun bir kadroya atanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Yeniden atanma

       Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Uzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı çerçevesinde Kurul kararı ile yeniden atanabilirler. Kurumdan ayrılıp yeniden atananların dışarda geçirdikleri süre uzmanlık kıdemlerinde dikkate alınmaz.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 31 - (1) 20/7/2001 tarihli ve 24468 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar