TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA İSTİHDAM EDİLECEK YABANCI UYRUKLU PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda İstihdam Edilecek Yabancı Uyruklu Personel Yönetmeliği

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Sayısı : 24/09/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 27007

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde, sözleşmeli olarak istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin; hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Kurumda istihdam edilecek yabancı uyruklu personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Genel Müdür: Kurum Genel Müdürünü,

       b) Genel Müdürlük: Kurum Genel Müdürlüğünü,

       c) Hizmet Sözleşmesi: Kurumda belirli bir süre ücret karşılığında çalıştırılacak kişilerle yapılan ve Kurum ile kişileri, görevlerini, haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşmeyi,

       ç) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

       d) Yabancı Uyruklu Personel: Kurumda 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen hizmetlerde sözleşme ile istihdam edilen yabancı uyruklu personeli,

       e) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Başvuru Şartları ve İstihdam

       Aranacak nitelikler ve sınav

       Madde 5 - (1) Yabancı uyruklu personelde, hizmet sözleşmelerinde belirtilen göreve ilişkin niteliklerin yanı sıra aşağıda belirtilen şartlar da aranır.

       a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

       b) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak.

       c) Kurumun görev alanıyla ilgili konularda yeterli derecede bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

       (2) Sınav hakkında, 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilecek Personel Yönetmeliğinin sınava ilişkin hükümleri uygulanır.

       Başvuruda istenen belgeler

       Madde 6 - (1) Kurumda istihdam edilecek yabancı uyruklu personelden;

       a) İş talep formu,

       b) Pasaport örneği,

       c) Sağlık kurulu raporu,

       ç) Hizmetin özelliğine göre belirlenen belgeler,

       istenir.

       İstihdama yetkili merci

       Madde 7 - (1) Yabancı uyruklu personel, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile istihdam edilir. İlgililerle yapılacak sözleşme, Kurum adına Genel Müdür tarafından imzalanır.

       Tebligat ve göreve başlama

       Madde 8 - (1) Kurumda görev alması uygun görülenlerin, kendileriyle sözleşme yapılmasını izleyen 15 gün içinde göreve başlamaları gerekir. Kendileriyle henüz sözleşme yapılmamış olmakla birlikte, Kurumda görev almalarının uygun bulunduğu ve sözleşme yapılması için Kuruma müracaatları hususunda kendilerine tebligatta bulunulanların ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma başvuruda bulunmaları gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Personel İşleri

       Kişisel dosya

       Madde 9 - (1) Kurumda istihdam edilen yabancı uyruklu personel için, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca birer kişisel dosya tutulur.

       (2) Kişisel dosyada yabancı uyruklu personele ilişkin bilgi ve belgeler yer alır.

       İşyeri kimlik belgesi

       Madde 10 - (1) Yabancı uyruklu personele, Kurumda görev yaptığını gösterir fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi verilir. Kurumdan ayrılanların bu belgeleri iptal edilir.

       (2) Kimlik belgesi üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Belgelerini kaybedenler bu hususu ilgili birime derhâl bildirirler.

       Görev birimleri

       Madde 11 - (1) Yabancı uyruklu personel, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak görev yapabileceği gibi, Genel Müdür tarafından hizmet birimlerinde de görevlendirilebilir.

       Çalışma saatleri

       Madde 12 - (1) Yabancı uyruklu personel, işin ve işyerinin özelliklerine göre, Genel Müdürlükçe tayin ve tespit edilen çalışma saatleri içinde, görevinin başında bulunur ve çalışma zamanının tümünü işine verir. Çalışma süresi haftada 40 saattir. Devam kontrolü ve şekli Genel Müdürlükçe düzenlenir.

       (2) Belirli sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, yabancı uyruklu personel normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmaları karşılığında yabancı uyruklu personele herhangi bir ek ücret ödenmez. Ancak, zorunlu olarak çalışılan hafta sonu tatili ve diğer dinlenme süreleri başka günlerde kullandırılır.

       İzinler

       Madde 13 - (1) Yabancı uyruklu personelin izinleri hakkında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilecek Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

       Sözleşmenin sona ermesi

       Madde 14 - (1) Sözleşme aşağıdaki hâllerde sona erer.

       a) Kurumda istihdam edilen yabancı uyruklu personelin; bu Yönetmelik ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarının tespit edilmesi, gerekli koşulları taşımadığı hâlde gerçek dışı beyanda bulunması, sözleşmeli personel olarak istihdam edilme şartlarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya sonradan bu şartlardan birini kaybetmeleri ile sözleşme süresi sonunda sözleşmelerinin yenilenmemesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilecek Personel Yönetmeliğindeki sözleşmenin feshini gerektiren fiil veya hâlleri işlemeleri ve ölümü hâllerinde sözleşmeleri sona erer.

       b) Kurum, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

       c) Kurum ya da yabancı uyruklu personel, sözleşmenin bitiminden bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi yenilemeyebilir. Aksi takdirde, sözleşme süresi aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılır.

       (2) Sözleşmeleri sona eren ya da feshedilenlerin Kurum ile ilişikleri kesilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hak, Ödev ve Yükümlülükler

       Sosyal güvenlik

       Madde 15 - (1) Yabancı uyruklu personel sosyal güvenlik açısından, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

       Görevlerin yerine getirilmesi

       Madde 16 - (1) Yabancı uyruklu personel, kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuat ile sözleşmelerinde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdür.

       Sır saklama

       Madde 17 - (1) Yabancı uyruklu personel, Kurum ile ilgili gizlilik taşıyan bilgiler ile Kurumda yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü bilgiyi, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

       İkamet ve adres bildirme

       Madde 18 - (1) Yabancı uyruklu personelin Kurumun bulunduğu yerleşim merkezlerinde ikamet etmesi esastır.

       (2) Görevini aksatmaması şartıyla, yabancı uyruklu personelin birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmesine Genel Müdür tarafından izin verilebilir.

       (3) Yabancı uyruklu personel, resmi tatillerde ve izinlerde yetkili amire yazılı bilgi vermek suretiyle ikamet ettiği il hudutlarını terk edebilir.

       (4) Yabancı uyruklu personel, sürekli ve geçici adresleri ile adres değişikliklerini İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bir ay içinde bildirmek zorundadır.

       Bilgi ve demeç verme yasağı

       Madde 19 - (1) Yabancı uyruklu personel;

       a) Görevi ve Kurumu ile ilgili basına veya haber ajanslarına bilgi veya demeç veremez, bildiri yayınlayamaz.

       b) Görevi veya Kurum hizmetleriyle ilgili olarak öğrendiği gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile açıklayamaz.

       c) Kurum hizmetleri veya radyo ve televizyon yayınları için derlediği bilgi, haber doküman ve görüntü malzemesi gibi yayında kullanılacak bilgi ve malzemeyi hiçbir kişi ve kuruluşa veremez.

       (2) Görevi ve Kurumu ile ilgili bilgilerin açıklanması, belge veya demeç verilmesi gibi hususlar Genel Müdürün iznine bağlıdır. Gizli bilgilerin açıklanması için yazılı izin şarttır.

       Toplu hareket yasağı

       Madde 20 - (1) Yabancı uyruklu personel; toplu olarak söz ve yazı ile müracaat ve şikâyette bulunamaz; Kurum hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte görevden çekilemez; aktif veya pasif direnişe geçemez, işi yavaşlatamaz.

       (2) Kurum içinde izinsiz gösteri ve toplantı düzenleyemez; gösteri yapamaz; afiş ve pankart asamaz; İzinsiz toplantı ve gösterilere katılamaz. Görevine gelmemezlik edemez; Kurumun tarafsızlığını veya itibarını zedeleyecek toplantı ve gösterilere katılamaz.

       Grev yasağı

       Madde 21 - (1) Yabancı uyruklu personel; greve karar veremez, grev düzenleyemez, ilan edemez, herhangi bir greve ya da grev girişimine katılamaz, grevi destekleyemez ve teşvik edemez.

       (2) Yabancı uyruklu personel; Ülke ve Kurum yönetimini kötüleyici mahiyette; e-posta, SMS, faks göndermek, medya araçlarından yayın yapmak, pankart dolaştırmak, broşür ve el ilanı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdi hiç bir eylemde bulunamaz.

       (3) Yabancı uyruklu personel; toplu olarak göreve gelmeme, göreve gelip de Kurum iş ve hizmetlerini yavaşlatma veya aksatma sonucunu doğuracak eylem ve fiillerde bulunamaz.

       Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

       Madde 22 - (1) Yabancı uyruklu personel; ticaretle uğraşamaz, Kurum ile ilişkileri olan iş sahiplerinden borç para alamaz ve bunların kefilliğini kabul edemez, ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak ya da komandit şirketlerde komandite ortak olamaz. Kanun ile izin verilen hâller dışında ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamaz. Yabancı uyruklu personelin eşi ve çocukları, Kurumun açtığı ihale, eksiltme ve artırmalara katılamazlar.

       Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

       Madde 23 - (1) Yabancı uyruklu personelin; doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması yasaktır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Malî ve Sosyal Haklar

       Ücret

       Madde 24 - (1) Yabancı uyruklu personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre çalışanlar için uygulanmakta olan tavan ücretin 4 katını aşmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret oranları arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödenir.

       (2) Yabancı uyruklu personelin ücreti, her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde göreve başlayanların ücretleri gün hesabı ile ay sonlarında ödenir. Günlük ücret aylık sözleşme ücreti toplamının otuz'a bölünmesi suretiyle hesaplanır.

       (3) 506 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması, yıllık izin, 10 günü aşmayan mazeret izni, hastalık izni ve ölüm hâlleri hariç olmak üzere, ay sonundan önce görevden ayrılma hâlinde sözleşme ücretinin kalan günlere tekabül eden tutarı, doğrudan geri alınır. Varsa geçici iş göremezlik ödeneği mahsup edilir. Görev değişimi hâlinde, yeni göreve başlanıldığı tarihten geçerli olmak üzere yeni görevin ücreti ödenir.

       (4) Sözleşme süresi bir yıldır.

       (5) Yabancı uyruklu personele sözleşmelerinde belirtilen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulmaz.

       Geçici ve sürekli görev yolluğu

       Madde 25 - (1) Yabancı uyruklu personelin geçici ve sürekli görev yolluğu hakkında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilecek Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

       Sağlık yardımı

       Madde 26 - (1) Yabancı uyruklu personelin sağlık yardımı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlanır.

       Sözleşme masrafları

       Madde 27 - (1) Sözleşmenin gerektirdiği damga vergisi dâhil her türlü giderler Kurum tarafından karşılanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Hüküm bulunmayan hususlar

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilecek Personel Yönetmeliği ile 17/2/1991 tarihli ve 20789 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar