TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Sayısı : 24/09/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 27007

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personelin, hizmete alınma, atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsündeki personeli kapsar.

       (2) Sözleşmeli personel ile geçici personel hakkında, ilgili mevzuatında bu Yönetmeliğe atıfta bulunulan hükümler dışında, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 56 ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Açıktan İlk Defa Atama: Kurum kadrolarında memur statüsünde istihdam edilecek personelin ilk atama işlemini,

       b) Açıktan Yeniden Atama: İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memur statüsünde görev verileceklere yönelik atama işlemini,

       c) Birim Amiri: 4/9/2008 tarihli ve 304 sayılı Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Esaslarda belirtilen hizmet birim amirini,

       ç) Geçici Personel: Kurumda, 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükmüne göre istihdam edilen ve sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi, çalışma süresi bir yıldan az olan ve işçi sayılmayan personeli,

       d) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

       e) Genel Müdürlük: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünü,

       f) Giriş Sınavı: Kamu Personel Seçme Sınavından Kurumca saptanan asgari puanı alanların (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışanlar dâhil) katılabileceği bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen sınav şekillerinden biri veya birkaçı uygulanarak yapılan sınavı,

       g) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

       ğ) (Değişik bent: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/1.mad ; Değişik bent: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./1.md.) Personel (Memur): Kurumun aslî ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen ve kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personeli,

       h) Sözleşmeli Personel: Kurumda, 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bendi ile Geçici 12 nci maddesi hükümlerine göre sözleşme ile istihdam edilen personeli,

       ı) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Personel Politikası ve Personel Komisyonu

       Personel politikası

       Madde 5 - (1) Personel politikasının hedefi, Kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak personelin seçilmesi, eğitilmesi, uluslararası normlara uygun olarak yetiştirilmesi ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesi hususlarını objektif kıstaslarla belirlemektir.

       (2) Kurumun personel politikasının temel ilkeleri şunlardır:

       a) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,

       b) Personelin, görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,

       c) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkân sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit imkânlar sağlamak,

       ç) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak,

       d) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü"nün oluşmasını sağlamak,

       e) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânları sağlamak,

       f) Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerini idareye kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek,

       g) Personelin kişiliğine saygı göstermek, haklarını korumak ve gözetmek,

       ğ) Aylık ücret dışında mevzuat gereğince yapılacak ödemelerde objektif esaslara bağlı kalmak.

       Personel Komisyonu

       Madde 6 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/4.mad.)

       Personel Komisyonunun görevleri

       Madde 7 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/4.mad.)

    Personel Komisyonunun çalışma usulü

       Madde 8 - (Mülga madde: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/4.mad.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Haklar, Ödevler, Yükümlülükler ve Yasaklar

       Uygulamayı isteme ve güvenlik

       Madde 9 - (1) Kurum personeli, yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerinin kendisi hakkında da aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir.

       (2) Mevzuatta belirtilen haller dışında personelin görevine son verilemez. Malî ve diğer hakları elinden alınamaz.

       Çekilme

       Madde 10 - (1) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilir.

       Müracaat, şikâyet ve dava açma

       Madde 11 - (1) Personel, Kurum ile ilgili resmî ve şahsî işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya Kurum tarafından kendilerine uygulanan idarî eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir.

       (2) Müracaat ve şikâyetler sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla ve şikâyet edilen amir atlanmak suretiyle yapılır. Şikâyet ve müracaatlar, yetkililerce en çok otuz gün içerisinde incelenir ve sonuçları ilgililere bildirilir.

       Sosyal güvenlik

       Madde 12 - (1) Kurum personeli, 2954 sayılı Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu kanunların öngördüğü yönetmelikler ile sağlanan sosyal güvenliğe ilişkin her türlü haktan yararlanır.

       İzin

       Madde 13 - (1) Kurum personeli, bu Yönetmelikte belirlenen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptir.

       Ödev ve sorumluluklar

       Madde 14 - (1) Personel, Kurum menfaatini korumak, mevzuatla belirlenen esaslara uymak, verilen görevleri dikkat ve itina ile yapmak, ödev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü ve amirlerine karşı sorumludur.

       (2) Amirler, kanun, tüzük ve yönetmelik ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

       (3) Personelin başlıca ödevleri şunlardır:

       a) Görevi ile ilgili mevzuatı, Kurum organlarının kararlarını ve meslekî bilgi, usûl ve teamülleri bilmek, onlara uymak ve gereği gibi uygulamak, mevzuatta hüküm olmaması veya bir emrin bulunmaması dolayısıyla görevin ifasında tereddüde düşülmesi halinde ilk amire başvurmak; iş, başvurmaya imkân vermeyecek kadar ivedi ise sorumluluğu üstlenerek kendiliğinden gerekli tedbiri almak ve durumu ilk fırsatta amire bildirmek,

       b) Görevine gereken dikkat, disiplin ve özeni göstermek, verimli bir şekilde çalışmak,

       c) Çalıştığı birimin düzeni, görevlerin yürütülmesi ve güvenlik ya da gizliliğin sağlanması amacıyla alınan önlemlere titizlikle uymak,

       ç) Amirleri, iş arkadaşları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde gereken saygı, nezaket ve kolaylığı göstermek,

       d) Özel hayatında Kurumun itibarına yakışır bir şekilde hareket etmek, kumar, aşırı alkol bağımlılığı gibi kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak,

       e) Görevi, özlük ve başka hakları ile dilek ve şikâyetlerini yerleşik teamüllere ve usullere uygun bir biçimde yapmak, bu konuda Kurum içinden veya dışından başkalarının tavassutuna ve yardımına başvurmamak,

       f) Görevi nedeniyle ve/veya yetkisinden yararlanıp iş sahipleri veya diğer şahıslarla ilişki kurmamak, görevini yapmak ve/veya yapmamak suretiyle kendisine maddi veya manevi menfaat sağlamamak, mevzuata aykırı hareket etmemek, kendisine teklif edilen menfaati kabul etmeyip durumu gecikmeden amirlerine bildirmek,

       g) Amirlerini açık ve doğru bir şekilde bilgilendirmek, hiç kimseye yanıltıcı, eksik ya da yanlış yönlendirme amaçlı bilgi vermemek.

       Sır saklama

       Madde 15 - (1) Personel, görevini yerine getirirken ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi, belge ve her türlü sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz. Bu yükümlülük personelin görevden ayrılmasından sonra da devam eder.

       Adres bildirme (Değişik başlık: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./1. md.)

    Madde 16 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./1. md.)

    (1) Personel, sürekli ve geçici adresleri ile adres değişikliklerini en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirir.

    (2) Adres değişikliklerini bildirmeyen personelin daha önce Kuruma vermiş olduğu adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır.

       Basına bilgi veya demeç verme, gizli bilgileri açıklama yasağı

       Madde 17 - (1) Kurum personeli;

       a) Basına veya haber ajanslarına görevi ve Kurumu ile ilgili bilgi veya demeç veremez, bildiri yayınlayamaz.

    b) Yaptığı görevle veya Kurum hizmetleriyle ilgili olarak öğrendiği gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile açıklayamaz.

       c) Kurum hizmetleri veya radyo ve televizyon yayınları için derlediği bilgi, haber, doküman ve görüntü malzemesi gibi yayında kullanılacak bilgi ve malzemeyi hiç bir kişi ve kuruluşa veremez.

       ç) Gizli bilgilerin açıklanması, görevi ve Kurumu ile ilgili belge veya demeç verilmesi gibi hususlar Genel Müdürün iznine bağlıdır. Gizli bilgilerin açıklanması için yazılı izin şarttır.

       İhbar

       Madde 18 - (1) Mevzuata aykırılıktan veya yayın aksaklığından haberi olan personel, durumu ivedilikle bağlı bulunduğu amirlere, amirlere ulaşamadığında diğer Kurum yetkililerine bildirmekle yükümlüdür.

       (2) İhbarın yazılı ve imzalı olması esastır. Acil durumlarda sonradan yazılı hale getirilmek şartıyla sözlü ihbar da yapılabilir. İhbar edenin, açık kimlik ve adresini bildirmiş bulunması şarttır. Bu şartlara uymayan ihbarlar dikkate alınmaz. Ancak, açık kimlik, adres ve imza bulunmayan yazılı ihbar mektuplarına, olayla ilgili olarak inandırıcı, yeterli bilgi ve belgeler eklenmiş ise, bu konuda herhangi bir işlem yapılıp yapılmaması Genel Müdürün takdirine bağlıdır.

       (3) Haksız ihbarda bulunduğu anlaşılan personele, disiplin hükümleri uygulanır.

       Emirlerin yerine getirilmesi

       Madde 19 - (1) Personel, amirlerin emirlerini yerine getirmekle görevlidir. Verilen emrin anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, ilke, kural ve yöntemlere aykırı olduğunu görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emiri veren amirine bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, personel bu emri yerine getirmeye zorunludur. Ancak, emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

       (2) Personel, amirinden aldığı emri, konusu suç teşkil etmediği halde yanlış değerlendirme ile suç sayar ve emri yerine getirmez ise amir, gecikmenin zarara yol açabileceği durumlarda, hizmetin başka bir görevli tarafından yapılmasını sağlar ya da gerekirse kendisi yapar; görevi yerine getirmeyen personel hakkında disiplin soruşturması yapılır.

       (3) Konusu suç teşkil eden emir hiç bir biçimde yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

       Kurum yararlarını gözetme

       Madde 20 - (1) Personel, yaptığı bütün işlerde Kurum yararını birinci planda tutmak ve Kurumu zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.

       (2) Personel, Kurum malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

       (3) Personelin kasıt, kusur, ihmal ya da tedbirsizliği sonucu Kurum zarara uğratılmışsa, bu zarar, ilgili personele rayiç bedel üzerinden tazmin ettirilir.

       Tarafsızlık

       Madde 21 - (1) Kurum personeli, siyasî partilere üye olamaz; herhangi bir siyasî parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz; hiç bir şekilde siyasî ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

       (2) Kurum personeli, her durumda Kamunun menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

       Devam zorunluluğu

       Madde 22 - (1) Kurum personeli mesai saatleri içinde görevinin başında bulunmak zorundadır.

    (2) (Ek fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./2. md.) Personelin yürüttüğü hizmetin özelliklerine göre Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bu madde gereğince belirlenen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür.

    (3) (Ek fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./2. md.) Özürlü personel için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde Genel Müdür, taşrada ise birimin en üst amiri tarafından farklı belirlenebilir.

    (4) (Ek fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./2. md.) Kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez.

       Devir ve teslim

       Madde 23 - (1) Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmî belgeleri, araç ve gereci devir ve teslim etmek zorundadır.

       (2) Personel, görevi ile ilgili resmî belge, araç ve gereci, yetki verilen mahal dışına çıkaramaz, hususî işlerinde kullanamaz.

       Devir teslim tutanakları ve ilişik kesme fişi

       Madde 24 - (1) Nakledilen veya ayrılan personel, üzerinde bulunan devredilmesi gereken parayı, para hükmündeki değerleri, araç ve gereci ve diğer evrakı devir teslim tutanağına bağlamak suretiyle devreder.

       (2) Görevleri sona erenlerden, nakil ve emeklilik dâhil, ilişik kesme fişi alınır. Bu ilişik kesme fişinde devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin her türlü alacak ve borçları gösterilerek, tahakkuk birimlerince tasdik edilir.

       (3) Tahakkuk birimlerince belirtilen tahsilât yapılmadıkça ilişiği kesilmez. Bu hususlara riayet edilmemesi halinde disiplin hükümleri uygulanır.

       Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

       Madde 25 - (1) Kurum personeli ticaretle uğraşamaz. Kurum ile ilişkileri olan iş sahiplerinden borç para alamaz ve bunların kefilliğini kabul edemez. Ticari vekillik yapamaz. Kolektif şirketlerde ortak ya da komandit şirketlerde komandite ortak olamaz. Kanun ile izin verilen haller dışında ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamaz. Kurum personelinin eşi ve çocukları, Kurumun açtığı ihale, eksiltme ve artırmalara katılamaz.

       Kıyafet mecburiyeti

       Madde 26 - (1) Kurum personeli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorundadır.

       Grev ve eylem yasağı

       Madde 27 - (1) Kurum personeli, greve karar veremez, grev düzenleyemez, ilân edemez, herhangi bir greve ya da grev girişimine katılamaz, grevi destekleyemez ve teşvik edemez.

       (2) Kurum personeli, Ülke ve Kurum yönetimini kötüleyici mahiyette, e-posta, SMS, faks göndermek, medya araçlarından yayın yapmak, pankart dolaştırmak, broşür ve el ilânı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdî hiç bir eylemde bulunamaz.

       (3) Kurum personeli, toplu olarak göreve gelmeme, göreve gelip de Kurum iş ve hizmetlerini yavaşlatma veya aksatma sonucunu doğuracak eylem ve fiillerde bulunamaz.

       Askerlik durumu

       Madde 28 - (1) Kurumda görev alacakların ilgili kanunlar gereğince askerlik görevini yapmış veya tecil ettirmiş olmaları veya askerlikle ilişkilerinin bulunmaması şarttır.

       (2) İş talebinde bulunanların ve Kurum personelinin askerlik durumlarını ne şekilde belgelendirecekleri, Genel Müdürlükçe belirlenir.

       (3) Personel, askerlik durumu ile ilgili olarak istenilen belgeleri belirtilen şekilde ve zamanda Kuruma getirmek zorundadır. Kurum, tecil süresi biten personel hakkında gerekli işlemi yapmak için ayrıca ihbarda bulunmak zorunda değildir.

       (4) Askerlik görevini yapmak üzere Kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihlerinden önce askere duhul etmeleri halinde, kendilerine bu süre için ödenen ücret duhul tarihine göre tahsil veya mahsup edilir.

       (5) İstenilen şekilde ve zamanda belgelerini ibraz etmeyenlerin veya tecilli bulunup da ileride tekrar tecil belgesi alması gerekenlerin, bu belgelerini tecilli bulundukları bir önceki dönemin son onbeş günü içinde Kuruma göndermeleri, kendi yükümlülük ve sorumluluklarındadır.

       Mal bildiriminde bulunma

       Madde 29 - (1) Kurum personeli, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunur.

       Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

       Madde 30 - (1) Personel, görevle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden hediye kabul edemez ve herhangi bir menfaat sağlayamaz.

       Başka iş ve hizmet yasağı ve istisnalar

       Madde 31 - (1) Personel, kanunlarda öngörülen veya aşağıda belirtilen istisnalar dışında, ücretli veya ücretsiz, sürekli veya geçici bir hizmet kabul edemez.

       (2) Personelin, esas görevlerini aksatmamak şartıyla, başka iş ve hizmet yasağının istisnaları şunlardır;

       a) Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, Kurumun aslî fonksiyonları ile ilgili konularda üniversite ve yüksek okullar ile her derecedeki resmî öğretim kurumlarında öğretim görevi almak,

       b) Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde ve Genel Müdür tarafından görevlendirilme hallerinde Kurumun müzik yayınlarındaki amaç ve politikasına uygun hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla konser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde görev almak,

       c) Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirildiği takdirde, Kurum ortaklıklarında hizmet görmek,

       ç) Kuruma bağlı radyo ve televizyon postalarında ilgili yönetmelik uyarınca, aslî görevi dışında yayın hizmeti veya Kurumca yürütülecek eğitim faaliyetlerinde öğretmenlik yapmak,

       d) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklığı bulunan şirketlerde, Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşlarında veya sosyal, meslekî ve benzeri kuruluşların yönetim ve denetim organlarında görev almak,

       e) Resmî merci kararı ile tevcih edilen bilirkişilik ve hakemlik görevini yapmak,

       f) Kurumun müzik yayınları amaç ve politikası ile yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla, Genel Müdürün veya yetkili merciin onayı ile mesleklerin icra edilmesi kapsamında, plak, kaset, CD ve benzeri ses albümü ile video klip çalışmaları yapmak ve yayınlamak,

       g) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde meydana getirilen roman, makale, fıkra, resim, karikatür ve benzeri eserlerini kitap, dergi ve gazetelerde yayımlamak, sergilemek ve çıkarılan ses albümleri veya video kliplerini Kurumu bağlamamak ve istihdam niteliğinde olmamak kaydıyla medya kuruluşlarında tanıtmak, röportaj vermek.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İstihdam ve İşe Alma

       Kadroların tespiti

       Madde 32 - (1) Kurumdaki hizmet alanları göz önüne alınarak görev tanımları yapılmak ve görev yerleri belirtilmek suretiyle kadro cetveli hazırlanır. Kadrosuz memur çalıştırılamaz.

       İnsan gücü ihtiyacının belirlenmesi

       Madde 33 - (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle işbirliği yapmak suretiyle gelecek yılların insangücü ihtiyacına ilişkin nitelik ve sayı bakımından tespitlerde bulunur ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağını bir plana bağlar.

       (2) İnsan gücü ihtiyacının belirlenmesi için gerektiğinde ihtisas kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliğine gidilebilir.

       Kadroların belirlenmesi ve dağılımı (Değişik başlık: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./3. md.)

    Madde 34 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./3. md.)

    (1) Kurumda çalıştırılan personelin kadro iptal ve ihdasları, sayısı, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, personele sağlanacak sosyal yardımlar, Kurum Genel Müdürünün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun onayı ile belirlenir. Bu kadroların derece, unvan ve sayı itibarıyla hizmet birimleri arasında dağılımı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görüşü ve Genel Müdürün kararı ile tespit edilir.

       İnsan gücü planlaması

       Madde 35 - (1) İnsan gücü planlaması yapılırken;

       a) Kurum çalışanlarının gelecek yıllardaki iş yüküne göre alacağı biçim,

       b) Kurumun mevcut kadrosunun ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı,

       c) Teknolojik ve sosyal gelişmelerin Kurumun yayın, yapım, teknik ve idarî personel ihtiyacında meydana getireceği değişiklikler,

       ç) İhtiyacın karşılanması için nasıl bir personel eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu,

       d) Mevcut kadroların rasyonel kullanımı,

       gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

       (2) İnsan gücü planlamasında gereksiz kadro oluşturulmaması esastır.

       İstihdam kaynakları

       Madde 36 - (1) Kurum kadrolarında;

       a) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tâbi görev yapmakta olanlar kurumlarının muvafakati ile naklen,

       b) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tâbi görev yapmış olanlar, açıktan yeniden atama yöntemiyle,

       c) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tâbi görev yapmakta olanlar, kurumlarının muvafakati ile kadroları kurumlarında kalmak kaydıyla Kurumda geçici görevlendirilerek,

       ç) Kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olanlar, giriş sınavı sonucuna göre açıktan ilk defa atama yöntemiyle,

       istihdam edilir.

       İşe alınmada aranacak genel şartlar

       Madde 37 - (1) Kurumda istihdam edilecek personelde, aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

       a) Türk vatandaşı olmak,

       b) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

       c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

       ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

       d) 18 yaşını tamamlamış olmak,

       e) Özürlü personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

       Özel şartlar

       Madde 38 - (1) Kurumda istihdam edilecek personelde, genel şartlar dışında aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

       a) Kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde atanacaklar için, Kurumun yapacağı giriş sınavında başarılı olmak,

       b) Kurumda görev yapmak üzere atama yapılacak kadro unvanı için bu Yönetmelikte ve kurumun diğer mevzuatında öngörülen şartları taşımak.

       Açıktan ilk defa atama

       Madde39 - (1) Kamu görevlerine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacakların açıktan ilk defa atamaları, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılacak sınavlarda Kurum tarafından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasından, Kurumca yapılacak giriş sınavı sonucuna göre Genel Müdür tarafından yapılır.

       Görev talep formu

       Madde 40 - (1) Kurumda açıktan ilk defa, yeniden veya naklen görev alacaklar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından sağlayacakları görev talep formunu anlaşılır bir şekilde ve doğru olarak doldururlar ve imzalarlar.

       (2) İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, görev talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak Kurumu yanıltanların, atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir. Naklen atanmış olanlar ise kurumlarına iade edilir. Ayrıca, haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

       Giriş sınavı

       Madde 41 - (1) Kurum, hizmet ihtiyaçlarına göre giriş sınavı açabilir.

       Sınav ilanında;

       a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı ve sayısı,

       b) Alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar,

       c) Müracaat yeri ve son müracaat tarihi,

       d) Sınavların yapılacağı yer, zaman ve sınava ilişkin diğer hususlar,

       belirtilir.

       (2) İlanlar, sınav tarihinden en az onbeş gün önce Kurumda ve Kurumun uygun göreceği yer ve vasıtalarla yapılır.

       (3) Sınava ilişkin komisyon aşağıdaki şekilde oluşturulur:

       a) Sınavlar, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşavirliğinden bir, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir, atama yapılacak kadronun hizmet alanıyla ilgili birim/birimlerden en az iki en fazla dört kişi olmak üzere Genel Müdür tarafından görevlendirilecek; en az beş, en fazla yedi kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Ayrıca, Genel Müdür tarafından üç yedek üye görevlendirilir. İhtiyaç duyulan hallerde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

       b) Genel Müdür gerekli görürse atama yapılacak kadro ile ilgili hizmet alanından olmak üzere Sınav Komisyonu Üyesi olarak TODAİE veya yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinden yararlanabilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Bu şekilde görevlendirme yapıldığı takdirde, görevlendirilen üye sayısı, atama yapılacak kadro ile ilgili hizmet alanından görevlendirilecek üye sayısından tenkis edilir.

       (4) Sınav soruları Komisyon tarafından hazırlanabileceği gibi bu konuda uzmanlaşmış kişilere veya kamu kuruluşlarına da hazırlattırılabilir.

       (5) Sınavlarda, kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler, kopya verenler, yerlerine başkalarını sınava sokanlar, sınav kurallarına aykırı davrananlar başarısız sayılırlar ve haklarında kanuni işlem yapılır.

       (6) Sınava katılanlar sonuçların ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak Kuruma itirazda bulunabilirler. Kurum, itirazları Komisyona inceleterek en geç bir ay içinde ilgiliye cevap verir.

       (7) Sınava ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır.

       (8) Bazı kadrolar için birden fazla sınav şekli benimsenebilir. Bu şekilde birden fazla sınav şekli benimsenen kadrolar için söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler, en yüksek ortalamadan başlayarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Atama yapılacak boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek liste ilan edilir. (Değişik cümle: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/1.mad.) Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Kurumsal hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

       (9) Sadece bir sınav şeklinin benimsenmesi halinde, söz konusu sınavdan alınan puana göre en yüksekten başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. (Değişik cümle: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/1.mad.) Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Kurumsal hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

       (10) Giriş sınavı açılan kadroların sınav şekli ile sınava ilişkin hususlar Genel Müdür tarafından belirlenir. Sınavlara ilişkin işlemler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

       (11) Sınavlarla ilgili yazılı belgeler, sınav tarihinden başlayarak 6 ay süreyle saklanır. Süre sonunda, sınav sonuç tutanağı ile ekleri dışındaki yazılı belgeler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının kuracağı bir komisyon tarafından imha edilir. Sınav sonuçlarına itiraz eden veya kanunî yollara müracaat edenlerin belgeleri, hükmün kesinleşmesine kadar saklanır.

       Giriş sınavı şekilleri

       Madde 42 - (1) Giriş Sınavı şekilleri şunlardır;

       a) Yazılı sınav: Adayların genel bilgi ve yeteneklerini ölçmek amacıyla yapılan yazılı değerlendirmedir. Çoktan seçmeli test veya uzun cevaplı yazılı şeklinde yapılabileceği gibi bu konuda uzmanlaşmış diğer kurum veya kuruluşlara da yaptırılabilir. Yazılı sınavın diğer kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar Kurum ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

       b) Sözlü-mülâkat sınavı: Adayların bilgilerini, becerilerini, davranışlarını, anlatım yeteneklerini konuşma yoluyla yapılan değerlendirmedir.

       c) (Değişik bent: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/2.mad.) Uygulamalı Sınav: Adayların genel bilgi ve yeteneklerini gerekirse eğitim de vererek uygulamalı olarak değerlendirmedir. Sözlü-mülâkat ve/veya yazılı şeklinde uygulanabilir. Eğitimli olması hâlinde; adaylar, önce sözlü-mülâkat ve/veya yazılı sınava, bu sınavda başarılı olanlar eğitime tabi tutulur. Eğitim sonucu yapılacak sözlü-mülâkat ve/veya yazılı sınavda da başarılı olanlar sınavı başarmış sayılır. Eğitim öncesi ve sonrası yapılan sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler.

       (2) (Değişik fıkra: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./2.md.) Giriş sınavında, yazılı sınav zorunlu olmak üzere, kadroların özelliğine göre birinci fıkradaki sınav şekillerinden biri veya birkaçı bir arada uygulanabilir.

       Adaylık dönemi ve yeterlik sınavları

       Madde 43 - (1) Aday memurların adaylık dönemine ilişkin sınavlar ile giriş sınavını müteakip belirli süreli eğitimden sonra, personelin atanacağı kadronun gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan yeterlik sınavlarına ilişkin hususlar, diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

       İşe alınacaklardan istenecek belgeler

       Madde 44 - (1) İlk defa Kurumda hizmete alınacaklardan, atama işleminden önce aşağıdaki belgeler istenir:

       a) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

       b) Geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi,

       c) En geç altı ay önce çekilmiş 8 fotoğraf,

       ç) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,

       d) Alınacakları görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu gösterir yazılı beyan,

       e) Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi,

       f) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan kanun gereğince alınacak belgeler,

       g) Ölüm yardımı ödeneğinin kimlere verileceğini gösterir beyanname,

       ğ) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların hizmet belgeleri.

       Belgelerin incelenmesi

       Madde 45 - (1) Göreve atanacakların getirdiği belgeler İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için onbeş gün süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanların veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

       (2) Daha önce memuriyet yapmış olanların, çalıştıkları yerlerdeki özlük bilgileri veya dosyaları getirtilir. İlgilinin önceki memuriyetinden ayrılış sebepleri ile memuriyetleri arasında boşluk bulunup bulunmadığı araştırılır. Boşluk varsa, ilgiliden bu süre içinde hangi işleri yaptığı ve bu işlerden ayrılış sebepleri hakkında yazılı bilgi ve belge istenir.

       (3) Atanma için aranılan belgelerin tamamlanması ve istihdama engel bir durum bulunmadığının bu belgelere dayanılarak tespit edilmesinden önce, hiçbir şekilde atama yapılamaz.

       (4) Belgelerde yanlış bilgi verdiği sonradan anlaşılanlar hakkında, disiplin hükümleri uygulanır.

       (5) Naklen atanacakların, görev talep formunu Kuruma vermiş olmalarının yanı sıra, görev yapmakta oldukları kurumdan istenen muvafakat ve özlük bilgilerinin gönderilmiş olması da gerekir.

       Referans ve soruşturma

       Madde 46 - (1) Kurum, atanacaklar hakkında, görev talep formunda adlarını bildirdikleri kişilerden yazılı olarak bilgi alabilir. Gerektiğinde, adayın gösterdiği kişiler dışındaki kaynaklardan da bilgi toplayabilir, araştırma yapabilir.

       Atamalarda tebliğ, görev yerine hareket ve işe başlama süresi

       Madde 47 - (1) İlk defa veya yeniden atanmak suretiyle Kurum kadrolarında istihdamı uygun görülenlerin atama tebligatı görev talep formundaki adreslerine yapılır. Adresinde bulunmadıkları için kendilerine tebligat yapılamayanların atamaları, tebligatın yapılamadığının Kurumca anlaşıldığı tarihten itibaren ilgililerin 15 gün içerisinde başvuruda bulunmaması halinde, atamadaki usule göre iptal edilir.

       (2) Kurum kadrolarına atamanın yapılması ve ilgiliye tebliği ile ayrılış ve başlayışın bildirilmesi konusunda, ilgili kurum veya kuruluşla gerekli yazışma işlemleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

       (3) Kurumda görevli personelin görev değişiklikleri ile atama emirleri, imzaları alınmak suretiyle kendilerine tebliğ edilir. Görev yerinde emri tebellüğ etmekten kaçınan personel ile ilgili olarak, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca en az iki imzalı bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak tebligat yerine geçer. Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan personele, Kurum tarafından görevlendirilen bir personel eliyle veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun şekilde tebligat yapılır.

       (4) İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

       a) Aynı mahaldeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

       b) Başka mahaldeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

       izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Yönetim Kurulu kararı ile kısaltılabilir.

       (5) Yukarıdaki süreler;

       a) Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

       b) Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

       c) Eski görevlerine devamları kurum tarafından yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurum tarafından tebliği,

       tarihinde başlar.

       (6) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber bu maddenin 4 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitiminde başlar.

       İşe başlamama halinde yapılacak işlem

       Madde 48 - (1) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 47 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Kurumda istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili mercilerce iptal edilir.

       (2) Başka mahaldeki bir göreve atananlardan 47 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Adaylık, Kadrolara Atanma, İlerleme ve Yükselme

       Adaylık ve süresi

       Madde 49 - (1) Adaylık, hizmete yeni giren personelin göreve uyumunu sağlamak ve görevi sürdürmesinde yarar olup olmadığına karar vermek için uygulanan bir deneme süresidir.

       (2) Kamu hizmetine ilk kez Kurumda başlayacaklar (istisnai kadro atamaları hariç), aday personel olarak atanırlar. Personelin adaylık süresi en az bir, en çok iki yıldır.

       (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup adaylık süresini tamamlamamış olanlar açıktan ya da naklen Kurum kadrolarına alınmazlar. (Değişik cümle: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad) Ancak istisnai memuriyet hükümleri ve Kurumca yapılacak sınav sonucuna göre alınacaklar için bu hüküm uygulanmaz.

       (4) Kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayanlardan, adaylık süresini tamamlamadan kendi istekleriyle Kurumdan ayrılmış olanlar Devlet memurluğundan ayrılanların tekrar memuriyete dönebilmeleri için zorunlu bekleme sürelerine uyulması kaydıyla, yeniden Kurumda istihdam edilebilir.

       Adayların yetiştirilmesi

       Madde 50 - (1) Aday olarak atanan personel, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak ve Genel Müdür tarafından uygun görülecek bir program dâhilinde, bütün personelin ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar.

       (2) Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları halinde, tamamlanmayan adaylık süreleri ve eğitimleri terhislerinden sonra tamamlattırılır.

       (3) Asıl olarak atanabilmeleri için, aday personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj evrelerinin her birinde başarılı olmaları ve adaylık dönemi içerisinde disiplin cezası almamış olmaları şarttır.

       Adayların sicil raporlarının düzenlenmesi

       Madde 51 - (Mülga madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./6. md.)

       Adayların görevine son verilmesi

       Madde 52 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./7. md.)

    (1) Adaylık devresi içinde veya sonunda; disiplin cezası almış olanların veya temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirinin teklifi üzerine atamadaki usule uygun olarak memuriyetle ilişikleri kesilir.

    (2) Adaylık devresi içinde veya sonunda birinci fıkra çerçevesinde memuriyetle ilişikleri kesilenler üç yıl süre ile Kuruma dönemezler.

       Asaletin onaylanması ve yemin

       Madde 53 - (1) (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./8. md.) Adaylık devresi içerisinde eğitimde başarılı olan ve disiplin cezası almayan personel, Genel Müdür onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere kadrosuna asil memur olarak atanır.

       (2) Personelin asaleten atanma tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

       (3) Asaleti onaylanan personel, en geç bir ay içinde birim amirlerinin huzurunda 657 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen yemini eder ve yemin belgesini imzalar. Yemin belgesi ilgilinin özlük dosyasında saklanır.

       Eğitim

       Madde 54 - (1) Kurum personelinin eğitimi ile ilgili hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanan düzenleme ile belirlenir.

       Kadro unvanlarına atanma şartları

       Madde 55 - (1) Kurum kadrolarına unvanlar itibarıyla atama; ilk defa, yeniden, naklen veya Kurum içi yükselme suretiyle yapılır.

       (2) Kurum kadrolarına bu şekilde atanacakların, Devlet memuru olabilmek için gerekli genel şartların yanı sıra;

       a) (Değişik bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./9. md.) Kamu hizmetine yeniden Kurumda başlayacaklar ile naklen veya Kurum içi yükselme suretiyle atanacakların; 63 üncü maddede belirtilen hizmet süresi şartını taşıması, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olması,

       b) İlk defa kamu hizmetine Kurumda başlayacak olanların, giriş sınavı sonucuna göre ilgili kadrolara atanabilmek için gerekli başarıyı sağlamış olması,

       şarttır.

       (3) Bununla birlikte, Kurum kadrolarına atanacak personelde, ayrıca ilgili diğer Kurum mevzuatında unvanlar itibarıyla belirlenen şartlar aranır.

       Sınıflara intibak, hizmete başlama derece ve kademesi

       Madde 56 - (1) Kurum hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yüksek öğrenim görmüş olanlar 8 inci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Ancak bu fıkra hükümlerine göre belirlenen giriş ve yükselebilme dereceleri, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirlenen derecelerden aşağı olamaz.

       (2) Diğer personelin sınıflara intibakı ile bu sınıflarda hizmete başlama ve yükselebilme derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilir.

       Sınıf değiştirme

       Madde 57 - (1) Personel bir sınıftan başka bir sınıfa geçebilir. Ancak, bu şekilde sınıf değiştirilebilmesi için, ilgili yönetmelikteki hükümler uygulanır.

       (2) Kurum, personelini meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilir.

       (3) Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre hizmete daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır. Bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

       Diğer hizmet sınıflarında iken haber ve program kadrolarına atanma ve ayrılma

       Madde 58 - (1) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürüten personelin bu kadroya atanmadan önce kazandıkları aylık derece ve kademeleri bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde belirtilen hizmete başlama derece ve kademelerinden aşağı olması halinde, bu derece ve kademelere yükseltilir.

       (2) Bu görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece ve kademesi 56 ncı maddede belirtilen giriş derece ve kademesinden aşağı olan sınıflardan birine geçenlerin ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sürelerine kazandıkları süre kadar ilave edilir.

       Yeniden atama

       Madde 59 - (1) (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./10. md.) İki defadan fazla olmamak üzere, Memurluktan herhangi bir sebeple ayrılanlardan atanacağı kadro için gereken nitelik ve şartları taşıyanların, boş kadro bulunması halinde hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak yeniden atamaları yapılabilir.

       (2) Hastalık izin süreleri içinde iyileşemedikleri için sağlık sebebiyle Kurumla ilişkileri kesilmiş olanlardan, sonradan hastalıklarının geçtiğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler yeniden atanabilirler.

       Kademe İlerlemesi

       Madde 60 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./11. md.)

    (1) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, personelin aylığındaki ilerlemedir.

    (2) Personelin kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

    (3) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan personele, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

    (4) Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki personel, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

    (5) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercii kademe ilerlemesi ile ilgili yetkilerini devredebilir.

    (6) Kademe ilerlemesine hak kazanamayan personel, her ay alınacak toplu onayla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

    Kademe ilerlemesinin toplu olarak yapılması

    Madde 61 - (Mülga madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./12. md.)

       Derece yükselmesi

       Madde 62 - (1) Derece yükselmesi; personelin yetki ve sorumluluğunda bir değişiklik olmaksızın aylığının daha üst dereceye yükselmesidir.

       (2) Derece yükselmesinde aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

       a) Bir üst derecede boş kadronun bulunması,

       b) Derece içinde en az 3 yıl ve derecesinin 3 üncü kademesinde 1 yıl görev yapmış olması,

       c) Kadronun tahsis edildiği görev için belirlenen nitelikleri taşıması,

       ç) (Mülga bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./13. md.)

       (3) Derece yükselmesi Genel Müdürün onayı ile yapılır.

       İlk dört dereceli kadrolara atama

       Madde 63 - (1) 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

       (2) (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./14. md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

    a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadroları hariç olmak üzere 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

    b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

    c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

    hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

       (3) Bu madde hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dâhil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

    (4) (Ek fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./14. md.) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.

       Kurum içi yükselme

       Madde 64 - (1) Kurum içi yükselme, personelin yetki ve sorumluluk yönünden daha üst bir göreve atanmasıdır.

       (2) Kurum içi yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, Kurum hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınır.

       (3) Yükselme suretiyle atanacak personelin, atama yapılacak kadro unvanı için öngörülen niteliklere sahip olması şarttır.

    ALTINCI BÖLÜM : Vekâlet Görevi, Nakil, Yer Değiştirme ve Geçici Görev

       Vekâlet görevi

       Madde 65 - (1) Kurum personelinin kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma sebepleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine vekil personel atanabilir.

       (2) Yukarıda sayılan haller dışında da boş kadrolara gerekli görüldüğü takdirde ücretsiz olarak vekil atanabilir.

       (3) Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâlet asıldır.

       (4) Vekil personel bir zaruret hali bulunmadıkça Kurum içinden atanır. Gerekli görülen hallerde Kurum dışından veya açıktan vekil atanabilir. Vekil, asıl görevlinin yetki ve sorumluluklarına aynen sahiptir.

       (5) Amir mevkiinde bulunan ve aynı yetkiyi kullanacak yardımcısı bulunmayan kadrolarda çalışanların üç aydan az bir süre ile ayrılmaları halinde, görevlerini yürütecek personeli, ayrılanın çalıştığı birimin en üst amiri tespit eder.

       Vekâlet aylığına hak kazanma ve vekâlet ücreti

       Madde 66 - (1) Vekâleten atanan personele, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil) bir arada taşımaları kaydıyla vekâlet ücreti ödenir.

       (2) Kurum içinde, bu Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekâlet görevinin üç aydan fazla devam eden süresi için; Kurum dışından veya açıktan atananlara ise göreve başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.

       (3) Bir göreve vekâleten atanan personele, vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise üçte ikisi vekâlet ücreti olarak ödenir. Bulundukları yerden başka yerdeki bir göreve vekâlet suretiyle atananlara, asıl görevlerinin karşılığı aylık ve diğer haklar dışında, sadece Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenler hakkındaki hükümleri uygulanır. Vekâlet görevinin fiilen yapılması şarttır.

       (4) Kurum içinden atanan vekile, vekâlet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında izin veya diğer bir sebeple vekâlet ettiği görevin başında bulunmadığı günler için vekâlet ücreti ödenmez. Kurum içinde vekâlet görevi verilenlere, ancak asıl kadrolarının görevini de fiilen yürütmeleri halinde vekâlet ücreti ödenir.

       Nakil

       Madde 67 - (1) Kurum, personelini, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylıklarıyla, bulundukları kadro derecelerine eşit veya kazanılmış hak aylık derecelerine uygun veyahut bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesindeki esaslar çerçevesinde daha üst, aynı yerdeki veya başka yerdeki kadrolara naklen atayabilir.

       (2) Beşinci veya daha aşağı derecelerdeki kadrolara, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri en üst dereceyi ve kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesini aşmamak kaydıyla atama yapılabilir.

       (3) Personel, isteği üzerine, kazanılmış hak aylık derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerdeki kadrolara atanabilir. Bunların, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

       (4) Yukarıdaki fıkralara göre yapılan atamalarda personelin, kazanılmış hak aylık ve emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespiti ile atandıkları derecelerde geçirdikleri sürelerin değerlendirilmesinde, kamu iktisadi kuruluşlarına uygulanan genel hükümler uygulanır.

       (5) Diğer kamu kurum veya kuruluşlarından naklen gelenlerin hizmete başlama derecelerinin, Kurumdaki hizmete başlama derecesinden yüksek olması halinde, ilk ilerleme ve yükselmeleri için gerekli bekleme sürelerine, hizmete başlama dereceleri arasındaki süre kadar ilave edilir.

       Kurum içi yer değiştirme

       Madde 68 - (1) Kurum personeli, hizmet gereği, sağlık sebepleri, eş durumu veya personelin isteği üzerine yahut da görevinin veya görev yerinin değiştirilmesini gerektiren diğer hallerde aynı veya başka yerdeki kadrolara atanabilir.

       Hizmet gereği yer değiştirme ve rotasyon

       Madde 69 - (1) Kurum personeli, hizmetin gelişmesi sebebiyle ortaya çıkan personel eksikliğini gidermek, verimli çalışmayı sağlamak, iş gücü ihtiyacındaki gelişme ve değişmeleri karşılamak, mahrumiyet yerlerinde hizmet görülmesi zorunluluğunu adil bir şekilde paylaştırmak veya rotasyon uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla aynı yerde veya başka yerlerdeki kadrolara naklen veya terfian atanabilir.

       (2) Gerekli görülmesi halinde, rotasyon usûl ve esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

       İstek üzerine yer değiştirme

       Madde 70 - (1) Personelin nakil isteğinde bulunabilmesi için son atandığı mahalde en az üç yıl çalışmış olması şarttır.

       (2) Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık bakımından bulundukları mahalden ayrılması gerekçesine dayanan nakil isteklerinin gerçekleştirilebilmesi için bu durumun sağlık raporu ile belgelendirilmesi şarttır.

       (3) Eşlerin aynı yerde yaşamaları gerekçesine dayanan nakil istekleri, münhal kadro ve hizmet ihtiyaçları uygun olduğu takdirde, bir yıl içinde gerçekleştirilir. Personelin bu şekilde yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi bir kurumda çalışmakta olması ve bu durumu belgelendirmesi şarttır.

       (4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki hallerde birinci fıkradaki süre şartı aranmaz.

       Görev ve görev yerinin değiştirilmesi

       Madde 71 - (1) 67, 68, 69 ve 70 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde Genel Müdür onayı ile personelin görevi veya görev yeri değiştirilir:

       a) Teftiş veya tahkikat raporları ile muayyen bir yerdeki göreve devamları hizmet bakımından yararlı görülmeyenlerle, hizmetteki tutum ve davranışları sebebiyle bulundukları görev veya yerde çalıştırılmamaları teklif edilenler,

       b) Bulundukları kadronun gerekli kıldığı nitelikleri kaybettikleri belgelerle tespit edilenler,

       c) Görevlerini yapamadıkları veya yapmadıkları belgelerle belirlenenler.

       Geçici Görev

       Madde 72 - (1) Aşağıdaki amirler kendi görev alanları içinde kalmak kaydıyla personelini bulunduğu şehirden başka bir mahalde görevlendirebilirler. Bu şekildeki görevlendirmelerde;

       a) Temsilci, bulunduğu ülke sınırları içerisinde 10 güne,   

       b) (Değişik bent: 07/09/2010 - 27695 S.R.G. Yön./3.md.) Daire ve Kurul Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, TRT Müdürü, Özel Kalem Müdürü ile Yönetim Kurulu Bürosu Müdürü 30 güne,

       c) Genel Müdür Yardımcıları 6 aya,

       ç) Genel Müdür 2 yıla,

       kadar yetkilidir.

       (2) Yurt dışına geçici görevle gönderme yetkisi Genel Müdüre aittir.   

       Kadronun kaldırılması

       Madde 73 - (1) Kadrosu kaldırılan personelin memurlukla ilgisi, emekliliği, aylığı ve diğer özlük hakları ile yükümlülüğü devam eder.

       (2) Kadrosu kaldırılan personelin diğer kurumsal mevzuat hükümleri dikkate alınarak mevcut derecesine eşit dereceli bir kadroya atanması zorunludur. Kadrosu kaldırıldıktan sonra atandığı göreve başlamayan personel çekilmiş sayılır.

       (3) Kadrosu kaldırıldığı için açıkta kalan personelin sınıf ve derecesinde boşalma olursa, açık kadroya bu personelden başkası atanamaz.

       (4) Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan personel, bu Yönetmelikte yer alan sınıf değiştirmeye ilişkin hükümlere uyulmak kaydıyla, diğer bir sınıftaki kadroya atanabilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Özlük, Değerlendirme, Ödül ve Görevden Uzaklaştırma

       Özlük dosyası

       Madde 74 - (1) Personel, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında tutulacak personel kütüğüne kaydolunur. Her personele bir sicil numarası verilir ve bir özlük dosyası açılır.

       (2) Özlük dosyasında;

       a) Kurumla imzalanan sözleşme,

       b) Göreve alınmada Kurumca istenilen belgeler,

       c) (Değişik bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./15. md.) Önceki görev yerlerinden gelecek özlük bilgileri,

       ç) Kimlik bilgileri ile bunlardaki değişikliklere ilişkin bilgi ve belgeler,

       d) Atama, yükselme, nakil, aylıksız izin, vekâlet ve diğer olurlar ile bunlarla ilgili yazışmalar,

       e) Aylık durumunu ve emekliliğe esas aylığını gösterir cetveller ve yazılar,

       f) (Değişik bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./15. md.) Ödül, takdirname ve başarı belgeleri,

       g) Sendika ve özlük işleriyle ilgili diğer belgeler,

       ğ) Mahkeme ve disiplin ile ilgili kararlar,

    h) (Ek bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./15. md.) Mal bildirimleri,

    ı) (Ek bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./15. md.) İnceleme, soruşturma ve denetim raporları,

       bulunur.

       Sicil dosyası

       Madde 75 - (Mülga madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./16. md.)

       Özlük dosyasının önemi (Değişik başlık: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./17. md.)

    Madde 76 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./17. md.)

    (1) Kurum personelinin başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde, hizmet içi eğitime alınmada, yurt dışına bilgi ve görgü artırmak için gönderilmelerde, adaylık süresi sonundaki değerlendirmelerde, kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışanların ücretlerinin tespitinde, emekliye ayırma veya hizmetle ilişiğinin kesilmesinde özlük dosyası başlıca dayanaktır.

       Özlük dosyasının incelenmesi (Değişik başlık: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./18. md.)

    Madde 77 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./18. md.)

    (1) Özlük dosyasının gizliliği esastır. Bu dosyadaki bilgiler hakkında, kanunların yetki verdiği hal ve merci dışında hiç kimseye açıklama yapılamaz.

    (2) Ancak;

    a) Genel Müdür bütün özlük dosyalarını,

    b) Genel Müdürün izni ile; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı bütün özlük dosyalarını, diğer Genel Müdür Yardımcıları ilgili özlük dosyalarını,

    c) Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu, ilgili özlük dosyalarını Kurulda,

    ç) Soruşturma veya dava konusu olduğunda, ilgililer kendilerine intikal eden işler nedeniyle gerekli gördükleri takdirde ilgili özlük dosyalarını yerinde,

    inceleyebilir.

    (3) Ancak, mahkeme tarafından talep edilen veya mahkemeye sunulmasında yarar görülen durumlar hariç dosyadaki herhangi bir belge ya da örneği bu görevlilere verilemez.

    (4) Kurumdan ayrılanların veya ölenlerin özlük dosyaları arşive kaldırılır ve burada saklanır. Başka kurumlara gidenlerin özlük dosyaları ise ilgili kurumlara devredilir.

       Hizmet belgesi (Değişik başlık: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./19. md.)

    Madde 78 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./19. md.)

    (1) Her personel için, öğrenim, eğitim ve hizmet durumlarını gösteren bir hizmet belgesi düzenlenir.

    (2) Hizmet belgesi, personelin özlük dosyasının bir özeti niteliğindedir. Personelin başka bir kuruma geçmesi halinde, ilgili kuruma önce personelin onaylı hizmet belgesi gönderilir. Karşı kurumca, atamanın yapıldığının bildirilmesinden sonra ise dizi pusulası yapılarak özlük dosyası devredilir.

       Kimlik belgesi ve kurum giriş kartı

       Madde 79 - (1) Personele fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi ve kurum giriş kartı verilir. Görev ve unvan değişikliklerinde kimlik belgesi yenilenir. Kurumdan ayrılanların kimlik belgeleri ve kurum giriş kartı kendilerinden alınarak iptal edilir.

       (2) Kimlik belgesi üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Kimlik belgelerini ve kurum giriş kartlarını kaybedenler bu hususu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına derhal bildirmek zorundadırlar.

       Sicil raporlarının doldurulması

       Madde 80 - (Mülga madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./20. md.)

       Takdirname ve ödül

       Madde 81 - (1) Görevinde olağanüstü gayret ve çalışmaları ile başarı sağlayan personele, ilgili birim amirinin önerisi üzerine Genel Müdür tarafından takdirname verilebilir. Takdirname personelin siciline geçer.

       (2) Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı artıran personele genel müdürce bir aylık, genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca iki aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere ödül verilebilir. Ancak bu şekilde bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı ilgili yılbaşındaki fiilî personel sayısının % 2'sinden fazla olamaz.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İzinler

       İzinler

       Madde 82 - (1) Personele verilebilecek izinler şunlardır:

       a) Yıllık izin,

       b) Mazeret izni,

       c) (Değişik bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./21. md.) Hastalık ve refakat izni,

       ç) Aylıksız izin.

       Yıllık izin

       Madde 83 - (1) Kurum personelinin yıllık izin süresi, toplam hizmeti ( (Değişik ibare: 31/03/2009 - 27186 S.R.G Yön/3.mad.) Aylıksız izinli iken primi ödenen süre hariç olmak üzere hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dâhil ) bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, on yıldan fazla olanlar için otuz gündür.

       (2) Yıllık izin kullanacak olan personel, bağlı olduğu amirin gerek duyması halinde kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgileri yazılı olarak bağlı olduğu birim amirine bildirir.

       (3) Hizmet süresi bir yıldan az olan personel yıllık izin kullanamaz. Personel, bir yıllık hizmet süresini tamamladığı tarihte yıllık izne hak kazanır. Sonraki izinlerde takvim yılı dikkate alınır.

       (4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Kuruma naklen gelenlerin kullanılmamış izin hakları saklıdır.

       (5) Kurumda, doğrudan Genel Müdüre bağlı olan personelin yıllık izinleri Genel Müdür tarafından, diğer personelin yıllık izinleri ise ilgili birimin en üst amiri tarafından verilir. Personel, izin talebi yetkili makamca onaylanmadan görevinden ayrılamaz.

       (6) Yıllık izin kullanan personelin görevden ayrılış ve göreve başlayış tarihleri, izin veren amirler tarafından takip edilir.

       Yıllık izinlerin kullanılışı

       Madde 84 - (1) Yıllık izin, iş durumu ve personelin isteği göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili amirler tarafından uygun görülen tarihlerde, tam olarak ya da bölünerek kullandırılır.

       (2) Birbirini izleyen iki yıla ait yıllık izinler birleştirilerek bir defada ya da bölünerek kullanılabilir. Ancak cari yıl içinde, personelin bir önceki yıla ait izinleri dışındaki kullanılmayan diğer yıllık izin hakları düşer.

       (3) Personelin; yıllık izin süresinin bitiminde görevine başlaması şarttır. Yıllık iznini kullananlar, zaruri hallerde, 2954 sayılı Kanun ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenmek kaydıyla, izin veren makam tarafından yazılı olarak göreve çağrılabilir.

       (4) Yıllık izinli iken sağlık kuruluşunda yatarak tedavi amacıyla geçirilen süreler ile usulüne uygun olarak alınan tabip veya sağlık kurulu raporuna istinaden kullanılan hastalık izin süreleri yıllık izni böler. Ancak, hastalık izin süresi ile kullanılmış olan yıllık izin süresi toplamının, yıllık izin onayında belirtilen toplam izin süresini aşması halinde, hastalık izninin bitiminde göreve başlanılması gerekir. Yıllık iznin kullanılmayan kısmı, yetkili amirin uygun göreceği zamanlarda kullandırılır.

       Mazeret izni

       Madde 85 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./22. md.)

    (1) Kadın personele; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın personel, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

    (2) Personele, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

    (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hâller dışında, merkezde Genel Müdür, taşra ve yurtdışı teşkilatında en üst amir tarafından, ilgili birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle personele on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde, aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

    (4) Kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın personelin tercihi esastır.

    (5) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

    (6) Bu maddede belirtilen mazeretlerden dolayı izin kullananlardan mazeretlerinin gerçek dışı olduğu sonradan anlaşılanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

       Hastalık ve refakat izni (Değişik başlık: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./23. md.)

    Madde 86 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./23. md.)

    (1) Personele, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

    (2) Personelin, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

    (3) Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen personelin, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki personel için mahalli usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen personelin izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

    (4) Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanır.

    (5) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personel, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

    (6) Ayrıca, personelin bakmakla yükümlü olduğu veya personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

       Aylıksız izin

       Madde 87 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./24. md.)

    (1) Personele, 86 ncı maddenin altıncı fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

    (2) İstekleri üzerine; doğum yapan personele, 85 inci madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan personele ise, doğum tarihinden itibaren yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

    (3) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

    (4) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen personel ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 657 sayılı Kanunun 77 nci maddesine göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

    (5) Personele, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

    (6) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

    (7) Muvazzaf askerliğe ayrılan personel askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. Terhis tarihinden itibaren otuz gün içinde göreve dönmek için Kuruma yazılı olarak başvurmayanlar görevden çekilmiş sayılırlar.

    (8) Aylıksız izin, ilgili birim amirinin uygun görüşü ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Genel Müdür tarafından verilir.

    (9) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesine göre; sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç 30 gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler, seçildikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde Sendika Tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izinli sayılırlar.

       İzinlerin takibi

       Madde 88 - (1) Her birim, personelinin izin ve rapor durumunu takip eder. İzin ve raporlarla ilgili hükümlere aykırı hareket edenler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

       Sosyal haklar ve yardımlar

       Madde 89 - (1) Personel, 2954 sayılı Kanunla sağlanan her türlü haklar ile kamu iktisadi kuruluşları personeli ve Devlet memurlarına sağlanan her türlü hak ve yardımlardan yararlanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Kurumla İlişiğin Kesilmesi ve Görevden Uzaklaştırma

       Personelin Kurumla İlişiğinin Kesilmesi

       Madde 90 - (1) Aşağıdaki durumlarda personelin Kurum ile ilişiği kesilir:

       a) Memurluktan çekilmek ya da çekilmiş sayılmak,

       b) Emeklilik,

       c) (Değişik bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./25. md.) Adaylık devresinde; başarısız olmak veya disiplin cezası almış olmak,

       ç) Sağlık yetersizliği,

       d) Başka bir kuruma geçmek,

       e) Mahkûmiyet,

       f) İşe alınma koşullarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da görev sırasında, bu koşullardan herhangi birini kaybetmek,

       g) Ölüm.

       Memurluktan çekilme ya da çekilmiş sayılma

       Madde 91 - (1) Personel, yazılı olarak başvurmak suretiyle çekilme isteğinde bulunabilir. Çekilme isteğinde bulunan personel, yerine atanan kimsenin gelmesine veya isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.

       (2) Yukarıdaki şartlara uymayan veya sürekli şekilde on gün görevini terk eden veyahut izninin bitiminden itibaren geçerli bir sebebe dayanmaksızın on gün içinde görevine dönmeyenler çekilmiş sayılır.

       (3) Çekilme isteğinde bulunan personel, yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, ilk amirine haber vererek görevini bırakabilir. Çekilmesi olağanüstü bir mazerete dayanan personel, birim amirine haber vermesi şartıyla bir aylık süreye uymak zorunda tutulmaz.

       (4) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, yükümlülüklerini yerine getirmeden görevlerini bırakamaz.

       (5) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki personel, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamaz.

       (6) Personelin, mâli ve cezaî sorumlulukları saklı kalmak üzere; çekilme istekleri kabul edilenler bir ay, çekilmiş sayılanlar ile (2) ve (3) üncü fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler iki ay, (4) üncü fıkra hükmüne aykırı hareket edenler 3 yıl geçmeden, (5) inci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hiçbir surette kurumda istihdam edilemezler.

       Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları

       Madde 92 - (1) İki defadan fazla olmamak üzere, Kurumdaki görevlerinden kendi istekleri ile çekilenlerden tekrar görevlerine dönmek isteyenler, Kurumun hizmet ihtiyacı ve münhal kadro bulunmak kaydıyla yeniden atanabilirler.

       Çekilmede devir ve teslim süresi

       Madde 93 - (1) Çekilen personelden, devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar.

       (2) Görev gereği devir ve teslim işleri için gerekli süre en çok bir aydır.

       Adaylıkta başarısızlık

       Madde 94 - (1) Bu Yönetmelikte tanımlanan adaylık süresi içinde ya da sonunda başarısızlığı tespit edilen adayın Kurumla ilişiği kesilir.

       Emeklilik

       Madde 95 - (1) Personelin istek, malûllük veya yaş haddi nedeniyle ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili makamlarca emekliye sevk edilmesi halinde Kurumla ilişkisi kesilir.

       Görevden uzaklaştırma

       Madde 96 - (1) Görevden uzaklaştırma, görevleri başında kalmalarında sakınca görülen Kurum personeli hakkında uygulanan geçici bir önlemdir.

       (2) Görevden uzaklaştırma önlemi, yürütülen soruşturmanın herhangi bir evresinde de alınabilir.

       Görevden uzaklaştırmada yetki

       Madde 97 - (1) Görevden uzaklaştırmaya, Genel Müdür ile Kurum Müfettişleri yetkilidir.

       Görevden uzaklaştırmada sorumluluk

       Madde 98 - (1) Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanılması şarttır.

       (2) Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonucunda anlaşılan amirler, hukuki, malî ve cezaî sorumluluğa tabidirler.

       Ceza kovuşturmasında görevden uzaklaştırma

       Madde 99 - (1) Hakkında mahkemelerde cezaî kovuşturma yapılan personel, görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar tarafından görevinden uzaklaştırılabilir.

       Görevden uzaklaştırmayı gerektiren haller

       Madde 100 - (1) Aşağıdaki halleri görülen personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınabilir:

       a) Kasasını kontrol ettirmekten, para veya kıymetli evrakı ve bunların hesaplarını göstermekten ve sorulara, kanuni bir sebep olmaksızın zamanında cevap vermekten kaçınanlar,

       b) Müsbit evrak ve senetler, bilânço, tutanak, rapor ve benzeri belge ve defterler üzerinde suç işlediklerine ilişkin ciddi delil bulunanlar,

       c) Zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikâp ve hırsızlık gibi bir suçtan veya işlemlerinde suiistimali görülmesinden ötürü, haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılması gerekli görülenler,

       ç) Teftiş ve soruşturmayı zorlaştıranlar,

       d) Herhangi bir disiplin suçu işlemek suretiyle radyo ve televizyon yayınlarının aksamasına veya yapılamamasına yahut durmasına sebebiyet verenler,

       e) Uyarma ve kınama cezasını gerektiren ve (e) bendinde belirtilen haller dışında bir disiplin suçu işleyenlerden amirleri tarafından soruşturma sonuna kadar görevi başında kalması sakıncalı olduğu bildirilenler.

       Görevden uzaklaştırmada usul ve süre

       Madde 101 - (1) Görevden uzaklaştırma, bir disiplin soruşturması gereği olduğu takdirde en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde, personel görevine başlatılır.

       (2) Bir ceza kovuşturması sebebiyle personelin görevinden uzaklaştırılması halinde, Genel Müdür ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleterek, görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye tebliğ eder.

       Tutuklanan veya görevinden uzak kalan personelin hak ve yükümlülükleri

       Madde 102 - (1) Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içerisinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Ancak, tazminatı ve fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu durumdaki personel, kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

       (2) Bu durumdaki personel, tutukluluk veya gözaltına alınma hallerinin kalkması veyahut muhakemelerinin tutuksuz devam etmesi ve Kuruma müracaat etmeleri şartıyla, Genel Müdürün onayı ile görevlerine başlatılabilirler. On gün içinde müracaat etmeyenler görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Tutukluluk veya gözaltına alınma hali kalktığı halde Genel Müdür tarafından işe başlatılmasına müsaade edilmeyen personele aylıklarının üçte ikisinin ödenmesine devam olunur, bu sürede tazminatları ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

       (3) Tekrar göreve başlatılma zorunluluğu doğması halinde bunlar görevlerine başlatılarak aylıklarından kesilmiş olan üçte bir ile ödenmeyen tazminatları ve fazla çalışma ücretlerinin tamamı kendilerine ödenir. Görevden uzakta geçirdikleri süre kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

       (4) Personelin tutuklanmasının garaz veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı veya iftiradan doğduğu soruşturma veya yargılama sonunda anlaşılırsa, Genel Müdür isnatta veya iftirada bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isteyebilir.

       Tedbirin kaldırılması

       Madde 103 - (1) Soruşturma sonunda, disiplin yönünden, Kurum ile ilişkisinin kesilmesi veya hakkında cezai bir işlem uygulanması gerekli görülmeyen personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, Genel Müdür tarafından derhal kaldırılır.

       (2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturma konusu fiil ve halleri personelin görevine devamı için sakıncalı görülmediği takdirde Genel Müdür tarafından her zaman kaldırılabilir.

       Göreve tekrar başlatılma zorunluluğu

       Madde 104 - (1) Aşağıdaki hallerde ve haklarındaki kararların kesinleşmesi üzerine personel görevine iade edilir:

       a) Haklarında memurluktan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası verilenler,

       b) Kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatına karar verilenler,

       c) Hükümden önce haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

       ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın, memuriyette kalmalarına engel olmayan bir ceza ile hükümlü olup, bu cezası paraya çevrilenler ile cezası ertelenenler.

    ONUNCU BÖLÜM : Ücretler, Malî Haklar ve Diğer Haklar

       Ücret veya aylık

       Madde 105 - (1) Personele, kendileriyle yapılan idarî hizmet sözleşmelerinde belirlenen miktarlarda ücret veya genel hükümlere göre belirlenen aylıkları her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir.

       (2) Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen ücret veya aylık geri alınmaz.

       (3) Personele, 23/6/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde tazminat ödenir.

       (4) (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./26. md.) Kadro Karşılığı Çalıştırılan Sözleşmeli Personel Sözleşmesinin gerektirdiği her türlü giderler Kurum tarafından karşılanır.

    (5) (Mülga fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./26. md.)

       Göstergeler

       Madde 106 - (1) Personelin emeklilik açısından aylık ve ek göstergeleri aşağıdaki gibidir:

       a) Aylık gösterge: Personelin derece ve kademe aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek aylık gösterge tablosu, Devlet memurları için uygulanan aylık gösterge tablosudur.

       b) Ek gösterge: Personelin görev unvanları, kadro veya aylık dereceleri ve idarî sorumlulukları dikkate alınarak belirlenen gösterge rakamlarıdır.

       Görev yeri değiştirilen personelin aylıkları

       Madde 107 - (1) Aynı veya başka mahaldeki görevlere naklen atanan personelin aylıkları işe başladığı tarihi takip eden aybaşından veya göreve başladığı tarihten itibaren verilir.

       (2) Kanunî izinlerin kullanılması sırasında görev yeri değiştirilen personelin aylıkları, izinlerinin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

       Başka kamu kurum veya kuruluşlarından naklen atanan personelin aylıkları

       Madde 108 - (1) Başka kamu kurum veya kuruluşlarından naklen atanan personelin aylığı, Kurumda işe başladıkları günden itibaren hesaplanır ve ay sonunda veya göreve başladığı tarihte ödenir. Ancak, mahal değiştirmek suretiyle naklen atanan personelin eski görevinden ayrılış tarihi ile yeni görevinde aylığa hak kazandığı tarih arasında geçen süreye ait aylığı, yeni görev yerinde kadro tasarrufundan karşılanır.

       Açıktan veya yeniden atanmada aylığa hak kazanma

       Madde 109 - (1) Kuruma açıktan veya yeniden atanan personel, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanır. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabıyla peşin veya ay sonunda ödenir.

       Başka bir sınıfa geçmede aylığa hak kazanma

       Madde 110 - (1) Başka bir sınıfa geçen personel, görevine başladığı tarihten itibaren yeni sınıfının aylığına hak kazanır.

       Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma

       Madde 111 - (1) Personel, kademe ilerlemesinde bu ilerlemeye müstahak olduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

       Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma

       Madde 112 - (1) Derece yükselmesi suretiyle veya daha aşağı derecelere atanan personel, kamu iktisadi kuruluşlarına uygulanan genel hükümlere göre tespit edilen derecenin kademe aylığına, ek gösterge dâhil, yeni görevine başladığı tarihi takip eden aybaşında hak kazanır. Yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaksızın derece yükselmesi yapan personel, onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren, yeni derecenin kademe aylığına hak kazanır.

       Sosyal hak ve yardımlar

       Madde 113 - (1) Sosyal hak ve yardımlar hakkında kurum mevzuatı ile 657 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

       Geçici ve sürekli görev yolluğu

       Madde 114 - (1) Yurt içinde geçici görevle görev mahalli dışına görevlendirilen personele ödenecek geçici görev yolluğu ile konaklamaya ilişkin hususlar, 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

       (2) Yurt içinde sürekli görevle başka yere atanan personele ödenecek yol gideri ve gündelikler kadro dereceleri esas alınarak Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun (H) cetvelinde belirlenen miktarlar üzerinden 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanır. Başka kurumlardan naklen atananlara aynı şekilde sürekli görev yolluğu ödenir.

       (3) Personelin yurt içinde geçici görevle görev mahalli dışına görevlendirilmesi halinde, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesindeki on günlük sınırlama dikkate alınmaz.

       (4) Kadro karşılığı sözleşmeli dâhil Kurumda ilk defa memur statüsünde işe başlayan personele, ikamet mahalli ile görev mahalli arasında harcırah ödenmez.

       (5) Diğer hususlarda 6245 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Bildirimde bulunma zorunluluğu

       Madde 115 - (1) Personel, verilmesi zorunlu olan bildirimleri, usulüne göre düzenlemek ve süresi içinde ilgili yerlere vermek ve ilgili makamlar da bunları isteyip, değerlendirmekle yükümlüdürler.

       Hüküm bulunmayan hususlar

       Madde 116 - (1) Kurum personeli hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 117 - (1) Bu Yönetmeliğin

       a) 41 ve 42 nci maddeleri 1/1/2009,

       b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 118 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar