ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Et Ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 29/09/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 27012

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve doğrudan merkeze bağlı kombina, işletme ve fabrika müdürlüklerinde çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Et ve Balık Kurumunda çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Disiplin amirleri

       Madde 4 - (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde görevli personelin disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

       Madde 6 - (1) 5/1/2002 tarih ve 24631 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar