ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Et Ve Balik Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 29/09/2008

    Resmi Gazete Sayısı: 27012

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve doğrudan merkeze bağlı kombina, işletme ve fabrika müdürlüklerinde sözleşmeli statüde çalışan personelin birinci ve ikinci sicil amirlerini düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Et ve Balık Kurumunda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personeli kapsar.

       Dayanak

       MADD 3 - (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Sicil amirleri

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel ve Sicil Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar