SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 17/10/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27027

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışan memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile temsilciliklerinde çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Disiplin ve üst disiplin amirleri

       Madde 4 - (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

    Ekini için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar