TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUTEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 2008/14229 - 01/10/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 12/11/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27052

    Ekli "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 19/6/2008 tarihli ve 4131 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 4/A maddesi ve 9 uncu maddesinin (A) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    HUKUKI DAYANAK

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) Bakan: Kurumun ilişkilendirildiği Devlet Bakanını,

       b) Başkan: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

       c) Kanun: 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

       ç) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

       d) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

       e) Kurum personeli: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun asli ve sürekli hizmetlerinde idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen meslek personeli ve diğer personeli,

       f) Üye: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu üyesini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : TÜTÜN VE ALKOL PIYASASI DÜZENLEME KURUMU

    KURULUŞ, IDARI VE HUKUKI YAPI

    Madde 4 - (1) Kurum; Kanun ve ilgili diğer mevzuatla öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir.

       (2) Kurum, Başkan ve üyelerden müteşekkil Kurul ile Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlıktan oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır.

       (3) Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, Kurul kararıyla belirlenen yerlerde bir başuzmanın idaresinde irtibat büroları kurabilir.

       (4) Kurum, Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

       (5) Kurum, Kanunda ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır.

    KURUMUN GÖREV VE YETKILERI

    Madde 5 - (1) Kurum, Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir:

       a) Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler piyasalarındaki faaliyetlerin düzenli, şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin temini için gerekli sektörel düzenlemeleri yapmak veya karar ve tedbirleri almak ve bunları uygulamak, uygulanmasını sağlamak, piyasa faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.

       b) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanlarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin işlem ve hesaplarını incelemek ve denetlemek, idari yaptırımları uygulamak ve idari tedbirleri almak.

       c) Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış ve sunum faaliyetlerine ilişkin piyasa takip ve kontrolünün sağlanmasına, tüketicilerin seçeneklerinin azaltılmasına veya kısıtlanmasına zemin oluşturacak uygulamaları en aza indirecek rekabet ve reklam koşullarının belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, faaliyetleri izlemek, yönlendirmek ve denetlemek.

       ç) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal veya tıbbi nitelikteki zararlı etkiler ile tütün ve alkol tüketimini teşvik edecek faaliyetleri önleyecek düzenlemeleri ve çalışmaları yapmak ve bu düzenlemelerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

       d) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanlarda yasadışı faaliyetlerin önlenmesi, denetimlerin yapılması, idari yaptırımların uygulanması konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla protokoller yapmak.

       e) Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerde bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin kullanımına ilişkin çalışmaları gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütmek.

       f) Görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla uluslararası ve yabancı kuruluşlar ile ilgili işlemleri yürütmek, bu kuruluşlarla yapılacak müzakereleri koordine etmek ve istişarelerde bulunmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.

       g) Görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, resmi kurum ve kuruluşlar ile düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanlarda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerden ve bunların her türlü birliklerinden istemek.

       ğ) Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU

    KURULUN YAPISI

    Madde 6 - (1) Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri Başkan, biri Başkan vekili olmak üzere yedi üyeden oluşur.

    KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 7 - (1) Kurul görevini yaparken bağımsızdır. Kurul, Kanun ve diğer ilgili mevzuatla kendi görev ve yetkisine verilmiş konuların tümünde en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir. Kurul, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

       a) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak.

       b) Satış, izin ve uygunluk belgesi karşılığında alınacak hizmet bedeli tutarlarını tespit etmek.

       c) Kurumun amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.

       ç) Kurumun mali durumunu gösteren raporları onaylamak.

       d) Personel atamaları da dahil olmak üzere Kurumun personel politikasını oluşturmak.

       e) Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak.

       f) Başkan ve üyeler ile Kurum personelinin ücret ve diğer mali, sosyal hak ve yardımlarını mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlemek.

       g) Başkan ve üyeler ile Kurum personeline ödenecek harcıraha ve konut tahsisine ilişkin usul ve esasları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlemek.

       ğ) Başkan hariç Kurul üyelerinin yurt içi geçici görevlendirilmesine karar vermek.

       h) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin yurt dışı geçici görevlendirilmesine karar vermek.

       ı) Kuruma taşınır ve taşınmaz mal veya hizmet alınması, satılması ve kiralanması ile Kurumun alacak, hak ve borçları hakkında karar vermek; gerektiğinde parasal sınırlar ile usul ve esasları belirleyerek bu yetkisini Başkana devretmek.

       i) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbî nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak.

       j) 4207 sayılı Kanun, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ve diğer kanunlar ile Kuruma verilmiş olan görevleri yürütmek.

       k) Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara Kurumun üye olmasına karar vermek.

       l) Kuruma bağlı akredite laboratuvarlarının tesis edilmesine ve işletilmesine ilişkin şartları tespit etmek.

       m) Kanunun uygulamasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi, denetimlerin kendi adına yapılması, yetki devri suretiyle idari yaptırımların uygulanması ve satış belgelerinin verilmesi konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ayrıca satış belgelerinin verilmesi konusunda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla protokoller yapılması konusunda karar vermek.

       n) Görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden istemek.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

    TOPLANTILAR VE GÜNDEM

    Madde 8 - (1) Kurul; Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul toplantılarının gündemi Başkan tarafından belirlenir. Kurul gündemi ve gündemdeki konulara ilişkin önerge ve ekleri toplantıdan en az yirmi dört saat önce Kurul Özel Büro Müdürlüğü tarafından Kurul üyelerine dağıtılır.

       (2) Toplantıların Kurul tarafından belirlenen zamanda Kurum merkezinde yapılması esastır. Kurul, Kurum merkezi dışında toplantı yapılmasına da karar verebilir. Gerekli görülen diğer durumlarda da, en az yirmi dört saat önceden üyelere yazılı olarak bildirilmek şartıyla Başkan tarafından belirlenen zamanda Kurul toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıları Başkan vekili, her ikisinin de bulunmadığı hallerde Kurulun belirleyeceği bir üye yönetir.

       (3) Kurul kararlarına dayanak oluşturacak bilgi ve belgeler, Kurul üyelerine gecikmeksizin sunulur.

       (4) Toplantılarda gündeme bağlılık esastır. Ancak gündeme yeni bir madde eklenmesi bir üyenin önerisi üzerine Kurulca karara bağlanır.

       (5) Bir toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesi bitirilemezse; görüşülemeyen maddeler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir sonraki toplantı gündemine taşınır.

    TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

    Madde 9 - (1) Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda hazır bulunmaları esastır. Üyelerden izin, rapor ve görevlendirme dışında toplantıya katılmamak için mazereti olanların, mazeretlerini yazılı olarak toplantıdan en az bir gün önce Başkana bildirmeleri gerekir. Acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum Başkana bildirilir.

       (2) Kurul en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır. Toplantı nisabının sağlanması açısından gerekli bulunan hallerde izinli üyeler Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

       (3) Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir ve Bakana bildirilir. Bir yıllık sürenin hesabında başlangıç olarak Kurul üyelerinin atandıkları tarih esas alınır.

    GÖRÜŞMELERDE USUL

    Madde 10 - (1) Kararlar müzakere yapılarak alınır. Konular gündemdeki sıralarına göre görüşülür. Başkan, bir maddenin görüşülmesinde söz isteyenlere bir sıra dahilinde söz verir. Görüşmelerde gündeme ilişkin konular yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya geçilir. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği dolayısıyla karar alınamayan konular, bir sonraki toplantı gündemine taşınır.

       (2) Kurul üyeleri; kendisi, eşi, evlatlıkları ve üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamazlar. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.

       (3) Kararlar, kabul veya ret için el kaldırmak suretiyle işaretle oylanır.

       (4) Kurul toplantıları gizlidir. İhtiyaç duyulması halinde görüşlerinden yararlanmak üzere Kurum personeli veya alanlarında uzman diğer kişiler Kurul toplantısına davet edilebilir. Ancak, Kurul kararları toplantıya davet edilenlerin yanında alınamaz.

    KARAR DEFTERİ, TUTANAĞIN SAKLANMASI VE KARAR ÖRNEKLERİ

    Madde 11 - (1) Kurul kararlarının toplantı esnasında imzalanması esastır. Bunun mümkün olmadığı hallerde en geç toplantıyı izleyen yedi iş günü içerisinde toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Kurul kararlarının her sayfası paraf edilir, son sayfada Kurul üyelerinin adları yazılarak imzalanır. Çoğunluk kararına katılmayan üye, en geç toplantıyı izleyen yedi işgünü içinde karşı oy gerekçesini yazılı olarak Kurul Başkanlığına bildirir.

       (2) Kurul kararlarının aslı ve varsa karşı oy gerekçesi, noterden onaylı birbirini izleyen sayfa numaralı Kurul karar defterine, tarih ve numara sırasıyla yapıştırılarak, mühürler karar defterine de taşacak şekilde dört köşesinden Kurul mührüyle mühürlenir. Karar defteri Kurul Özel Büro Müdürlüğü kasasında saklanır.

       (3) Kararların onaylı örnekleri Kurul Özel Büro Müdürlüğünce derhal ilgili birim veya birimlere gönderilir.

       (4) Kararların onaylı örnekleri ile birlikte karşı oy gerekçeleri de istekleri halinde, Kurul üyelerine verilir.

       (5) Karar örneklerinin aslına uygunluğu, Başkan veya Kurul Özel Büro Müdürü tarafından onaylanır.

    KARARLARIN YAYIMLANMASI

    Madde 12 - (1) Kurulun, Kanunun ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin düzenleyici nitelikteki kararları, tekemmül etmelerinden itibaren en geç yedi işgünü içinde ilişkili Bakanlığa ve Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : BAŞKANLIK TEŞKİLATI

    BAŞKANLIK

    Madde 13 - (1) Başkanlık, Başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.

    BAŞKAN

    Madde 14 - (1) Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, kurum çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.

       (2) Başkanın izinli veya raporlu olduğu ya da yurt içi ve yurt dışı görevde bulunduğu durumlar ile görevde bulunmadığı diğer hallerde Başkan vekili, Başkana vekalet eder.

       (3) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Kurul toplantılarını idare etmek, kararları yayımlatmak ve uygulanmasını sağlamak.

       b) Kurum bütçesi ile yıllık faaliyet raporlarını Kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak.

       c) Kurum faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetletmek, değerlendirmek, gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmek, hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlamak.   

       ç) Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini atamak, görev ve yetki alanı ile hizmet birimlerini belirlemek.

       d) Başkan yardımcılarının sorumlu olacakları hizmet birimlerini belirlemek.

       e) Başkan yardımcıları ve daire başkanlarının izin, rapor, yurt içi veya yurt dışı görevlendirmeler nedeniyle görevde bulunamadıkları hallerde, bu görevlere vekaleten görevlendirme yapmak.

       f) Kurum personelinin görevi esnasında veya görevi nedeniyle işledikleri suçlar ile ilgili soruşturma izni verilip verilmemesine karar vermek.

       g) Kurumca yapılacak inceleme, yerinde denetim ve diğer konularda görev alacakları yurt içinde geçici görevlendirmek.

       ğ) Kurum personelinin yurt içi geçici görevlendirilmesine karar vermek.

       h) Gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan istemek.

       ı) Sektöre ilişkin risk analizi yaptırmak, şikayet veya ihbarları değerlendirmek ve gerekli inceleme veya denetimlerin yapılmasını sağlamak.

       i) Yasadışı üretim ve ticaretin önlenmesi de dahil olmak üzere Kurumun görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak.

    BAŞKAN YARDIMCILARI

    Madde 15 - (1) Başkan yardımcıları, Başkanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Kurum faaliyetlerini Başkan adına ve Başkanın talimatları doğrultusunda mevzuata uygun bir şekilde düzenler ve yürütür. Görev kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları verir ve bunların uygulanmasını sağlar.

    İRTIBAT BÜROLARI

    Madde 16 - (1) İrtibat büroları, Kurumun hizmet birimleri ile koordineli bir biçimde, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonucunu ilgili hizmet birimlerine aktarmak, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve Kurumu, bulunduğu bölgede temsil etmek ile görevlidir.

    ALTINCI BÖLÜM : HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ

    HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 17 - (1) Kurumun hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir:

       a) Tütün Piyasası Daire Başkanlığı,

       b) Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı,

       c) Alkol Piyasası Daire Başkanlığı,

       ç) Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığı,

       d) Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı,

       e) Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığı,

       f) Denetim Daire Başkanlığı,

       g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı,

       ğ) Başkanlık Müşavirliği,

       h) Hukuk Müşavirliği,

       ı) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

       i) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

       j) Bilişim Daire Başkanlığı,

       k) Kurul Özel Büro Müdürlüğü,

       l) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü.

    TÜTÜN PİYASASI DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 18 - (1) Tütün Piyasası Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Tütün tohumunun taşınması, ithali, ihracı ile tütün üretimi, üretici tütünlerinin alım-satımı, denklenmesi, tütünlerin işlenmesi, depolanması, bakımı, nakledilmesi, iç ticareti, standartlara uygun tütünlerin ihracı ve tütün ithaline ilişkin çalışmaları yürütmek.

       b) Tütün işleme tesislerinin kurulması, kurulmuş tesislerin faaliyet, proje tadilatı, yer değişikliği ile kapatılması, her türlü devir işlemleri, işleme tesislerinde kullanılan makinelerin ülke dışına çıkarılması ve ithalatına ilişkin koşulların belirlenmesine ve bu konularda uygunluk belgesi veya izin verilmesine ilişkin Kurul düzenlemelerine esas teşkil edecek çalışmaları yürütmek.

       c) Tütün ticareti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ihraç ve ithal edilmek istenen tütünlere ilişkin izin veya uygunluk belgesi vermek ve bu hususlara ilişkin çalışmaları yürütmek.

       ç) Üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile alınıp satılmasının usul ve esaslarına, bölgeler itibarıyla her nevi tütün için açık artırma başlangıç fiyatının teknik olarak saptanması amacıyla iç ve dış piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak açık artırma başlangıç fiyatını tespitte kullanılan oranın belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

       d) Üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esasına göre üretim ve alım satımında kullanılacak tütün üretim ve alım satım sözleşmesinin usul ve esaslarına ilişkin çalışmaları yapmak.

       e) Üretici tütünlerinin alım satımında, alıcı ile satıcı arasında meydana gelebilecek tütün değerlendirme ve ekspertizine ilişkin anlaşmazlıklarla ilgili çalışmaları yürütmek.

       f) Açık artırma merkezlerinin kuruluşu ve işleyişi, açık artırma merkezlerinin kurulamadığı yerlerde ise sözleşme dışı üretilen tütünlerin alım satımının usul ve esaslarına ilişkin çalışmaları yürütmek.

       g) Üreticiden alınan tütünlerin tütün satış merkezlerince veya Kurumca yapılacak tescil işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek.

       ğ) Bir yere mahsus tütün çeşidinin tohum veya fidelerinin başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekilmesi, dikilmesi veya bu amaçlarla taşınması ile deneme üretimlerine ilişkin çalışmaları yürütmek.

       h) Tütünlerin tav oranları ile taşıma, depo ve işleme firelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

       ı) Tütün eksperlerinin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve mesleki sorumluluklarına ilişkin çalışmaları yürütmek.

       i) Tütün sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden görev alanı ile ilgili konularda; bilgi ve belge temin etmek, veri tabanını oluşturarak değerlendirme raporlarını hazırlamak, gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulması işlemlerini yürütmek.

       j) Tütün üretim alanlarında, tütüne alternatif ürün geliştirilmesi konusunda ilgili kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yürütmek.

       k) Satış, izin ve uygunluk belgesi karşılığında ödenecek hizmet bedellerinin tespit ve tahsiline ilişkin Kurul kararlarına esas olacak çalışmaları yürütmek.

       l) İdari yaptırımlara ilişkin çalışmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

       m) Görev alanı ile ilgili konularda; teknik kontrolleri yapmak ve Kurul düzenlemelerine esas olacak çalışmaları yürütmek.

       n) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    TÜTÜN MAMULLERİ PİYASASI DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 19 - (1) Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, kurulmuş tesislerin faaliyet, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği ile kapatılmasına ilişkin koşulların belirlenmesine ve bu konularda uygunluk belgesi veya izin verilmesine ilişkin Kurul düzenlemelerine esas teşkil edecek çalışmaları yürütmek.

       b) Tütün mamullerinin piyasaya arz koşulları, ihracat ve ithalatı ile ilgili düzenlemelerine esas olacak çalışmaları yapmak, bu faaliyetlere ilişkin uygunluk belgesi veya izin verilmesi işlemlerini yürütmek.

       c) Görev alanına giren işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek, tütün mamulleri piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin teknik denetimlerini gerçekleştirmek.

       ç) Kaçak ve sahte zannıyla yakalanan veya yasadışı yollarla piyasaya arz edilen tütün mamullerinin muayene, ekspertiz ve değer tespitine ilişkin çalışmaları yürütmek, bu konularda Kuruma iletilen diğer talepleri değerlendirmek, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına teknik eğitim ve destek vermek.

       d) Tütün mamullerinin üretiminde kullanılan girdilere ilişkin bilgileri üretici ve ithalatçı firmalardan almak, ürünlerle ilgili her türlü kontrolleri yapmak veya yaptırmak, sektöre ilişkin veri tabanını oluşturmak, değerlendirme raporlarını hazırlamak, gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulması işlemlerini yürütmek.

       e) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak ilgili kanunlar ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen sektör düzenlemelerine esas çalışmaları yapmak.

       f) Satış, izin ve uygunluk belgesi karşılığında ödenecek hizmet bedellerinin tespit ve tahsiline ilişkin Kurul kararlarına esas olacak çalışmaları yürütmek.

       g) İdari yaptırımlara ilişkin çalışmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

       ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    ALKOL PİYASASI DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 20 - (1) Alkol Piyasası Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Etil alkol ve metanolün üretimi, üretim tesislerinin kurulmaları, faaliyet izni ve proje tadilatına ilişkin çalışmaları yürütmek.

       b) Etil alkol ve metanolün iç ve dış ticareti, denatürasyonu, ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulması, depolanması, geri kazanımı ve işlemesine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu faaliyetlere ilişkin uygunluk belgesi veya izin verilmesi işlemlerini yürütmek.

       c) Etil alkol ve metanolün piyasaya arz koşullarına ilişkin düzenlemelere esas olacak çalışmaları yürütmek.

       ç) Tesislerin kapatılması ve her türlü devir işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek.

       d) Etil alkol ve metanol piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin teknik denetimlerini gerçekleştirmek.

       e) Kaçak ve sahte zannıyla yakalanan veya yasadışı yollarla piyasaya arz edilen etil alkol ve metanolün muayene, ekspertiz ve değer tespitine ilişkin çalışmaları yürütmek, bu konularda Kuruma iletilen diğer talepleri değerlendirmek, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına teknik eğitim ve destek vermek.

       f) 4250 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik işlemlere ilişkin çalışmaları yürütmek.

       g) Görev alanına giren işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

       ğ) Etil alkol ve metanol sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, sektördeki faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlere ilişkin Kurul düzenlemelerine esas olacak çalışmaları yürütmek.

       h) Etil alkol ve metanol sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden görev alanı ile ilgili konularda bilgileri almak, veri tabanı oluşturarak değerlendirme raporlarını hazırlamak, gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulması işlemlerini yürütmek.

       ı) İdari yaptırımlara ilişkin çalışmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

       i) Satış, izin ve uygunluk belgesi karşılığında ödenecek hizmet bedellerinin tespit ve tahsiline ilişkin Kurul kararlarına esas olacak çalışmaları yürütmek.

       j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 21 - (1) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri hariç olmak üzere, Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Alkollü içkilerin iç ve dış ticareti, dağıtımı, depolanması, geri kazanımına ilişkin Kurul düzenlemelerine esas çalışmaları yürütmek.

       b) Alkollü içki üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, faaliyet izni ve proje tadilatına ilişkin çalışmaları yürütmek.

       c) Tesislerin kapatılması ve her türlü devir işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek.

       ç) 4250 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik işlemlere ilişkin çalışmaları yürütmek.

       d) Üretilen rakının mevzuata uygunluğunu gözetmek ve gerekli işlemleri yapmak.

       e) Kaçak ve sahte zannıyla yakalanan veya yasadışı yollarla piyasaya arz edilen alkollü içkilerin muayene, ekspertiz ve değer tespitine ilişkin çalışmaları yürütmek, bu konularda Kuruma iletilen diğer talepleri değerlendirmek, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına teknik eğitim ve destek vermek.

       f) Görev alanına giren işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

       g) Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, sektördeki faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlere ilişkin Kurul düzenlemelerine esas olacak çalışmaları yürütmek.

       ğ) Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden görev alanı ile ilgili konularda bilgileri almak, veri tabanını oluşturarak değerlendirme raporlarını hazırlamak, gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulması işlemlerini yürütmek.

       h) İdari yaptırımlara ilişkin çalışmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

       ı) Satış, izin ve uygunluk belgesi karşılığında ödenecek hizmet bedellerinin tespit ve tahsiline ilişkin Kurul kararlarına esas olacak çalışmaları yürütmek.

       i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    SEKTÖREL REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 22 - (1) Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) 5179 sayılı Kanun hükümleri hariç olmak üzere, Kurumun yetki alanına giren nihai tüketiciye yönelik tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış ve sunum faaliyetlerine ilişkin izin ve yetki belgeleri vermek ve bu belgelerin süre uzatım işlemlerini yapmak, gerektiğinde bu işlemlerin yaptırılmasına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla yapılacak protokoller kapsamında çalışmalar yürütmek.

       b) Görev alanına ilişkin piyasa takip ve kontrolünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak ve bu amaçla gerek Kurumun ilgili daireleri gerekse ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek çalışmaları koordine etmek.

       c) Tütün ve alkol piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.

       ç) Tüketicilerin seçeneklerinin azaltılmasına veya kısıtlanmasına zemin oluşturabilecek uygulamaları en aza indirecek rekabet koşullarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

       d) Reklam koşullarının belirlenmesine yönelik çalışma ve işlemleri yapmak, gerektiğinde bu çalışmaları diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütmek.

       e) 4733 sayılı Kanun kapsamındaki ürünlerde bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin kullanımına ilişkin çalışmaları gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütmek.

       f) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak ilgili kanunlar ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen sektör düzenlemelerine esas çalışmaları yapmak.

       g) İdari yaptırımlara ilişkin çalışmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

       ğ) Satış belgesi bedellerinin tespit ve tahsiline ilişkin Kurul kararlarına esas olacak çalışmaları yürütmek.

       h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    TÜTÜN VE ALKOL KONTROLÜ DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 23 - (1) Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal veya tıbbî nitelikteki zararlı etkilerin önlenmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılacak; Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ilişkin çalışmalar ile tütün ve alkol tüketimini teşvik edecek faaliyetleri ve yasadışı ticareti önlemeye yönelik çalışmaları yürütmek.

       b) Ulusal Tütün Kontrol Programı kapsamında Kurumun sorumluluk alanındaki görevlerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

       c) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan zararlı etkiler konusunda toplumun bilgilendirilmesi, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik çalışmaları, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.

       ç) Alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal veya tıbbî nitelikteki zararlı etkileri önlemeye yönelik olarak ulusal alkol kontrol programının geliştirilmesi konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaları yürütmek.

       d) Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan zararlı etkilerin azaltılması yönündeki uygulamaların etkinliği konusunda kamuoyu araştırmaları, değerlendirme ve strateji raporları hazırlamak veya hazırlatmak, gerektiğinde bu çalışmaların kamuoyunun bilgisine sunulmasını sağlamak.

       e) Tütün ve alkol tüketimini doğrudan veya dolaylı olarak özendirici, teşvik edici reklam, promosyon ve sponsorluk faaliyetleri ile sağlık uyarıları, üretim politikaları, ürün içerikleri, ürünlerin piyasaya arz usulleri ve şekilleri gibi Kurumun ilgili birimlerince yürütülen çalışmalarda, tütün ve alkol kontrolüne ilişkin görüş ve tavsiyelerde bulunarak uygulama birliğini sağlamak.

       f) 5179 sayılı Kanun hükümleri hariç olmak üzere, insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin belirlenmesini sağlamak veya ürün standartlarına uygunluğun sağlanması gibi amaçlarla, tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilere ilişkin analizler için Kuruma bağlı akredite laboratuvarlarının tesis edilmesi ve işletilmesi şartlarının tespitine veya söz konusu analizlerin hizmet satın alımı suretiyle yapılmasına ilişkin faaliyetlerin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak.

       g) Tütün ve alkol kontrolüne ilişkin olarak görev alanına giren konularda uluslararası örgüt ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

       ğ) İdari yaptırımlara ilişkin çalışmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

       h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 24 - (1) Denetim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Kurumun düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin işlem ve hesaplarını incelemek ve denetlemek.

       b) İnceleme ve denetlemelerle ilgili gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

       c) Kurumun düzenlediği piyasalarda görülen aksaklıkların giderilmesine ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak.

       ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 25 - (1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası ve yabancı ülke kuruluşları ile ilgili işlemleri ve ikili ilişkilerin yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak; bu kuruluşlarla yapılacak müzakereleri koordine etmek, istişarelerde bulunmak.

       b) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği mevzuatının uyumlaştırılmasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak; Avrupa Birliği ile ilişkilerin ülkemiz kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen tedbir ve hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

       c) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara Kurumun üye olmasını sağlamak.

       ç) Sektördeki uluslararası gelişmeleri takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek.

       d) Sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı kişilerin karşılaştıkları teknik engeller ile eş etkili önlemlerin azaltılmasına yönelik çalışmaları, diğer birim ve kuruluşlarla koordineli olarak yürüterek bu hususta rehberlik etmek, görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

       e) Kurumun faaliyet alanına giren konularda imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda, ilgili birimler ile kuruluşlara tavsiye niteliğinde teknik yardım sağlamaya yönelik çalışmaları yürütmek.

       f) Kurumun faaliyet alanına giren konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak, yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli işlemleri yürütmek.

       g) Kurum personelinin, ilgili sektör alanında yurt dışında eğitim görmesi, staj ve ihtisas yapabilmesine yönelik ortam ve imkanları araştırarak Kuruma bilgi vermek.

       ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 26 - (1) Başkanlık Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

       a) Kurul Başkanı ve üyelere, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapmak.

       b) Kurul Başkanı ve üyeleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 27 - (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

       a) Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kurumu ilgilendiren uyuşmazlıkların takibi ve çözümlenmesi amacıyla yargı mercileri ile idari mercilerde Kurumu temsil etmek veya Kurumca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.

       b) Henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların çözümünün sağlanması, takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi hususlarında Kurula öneri sunmak.

       c) Kurul Başkanına, Kurula ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti yapmak.

       ç) Kurumun görev alanına giren konularda mevzuat çalışmalarında bulunmak, Kurumca yapılacak ikincil düzenlemeleri mevzuata uygunluk açısından incelemek, diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Kuruma gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukuki konularda görüş bildirmek.

       d) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

       e) Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak, Kurumun görev alanına giren hususlarda mevzuatı derlemek ve değerlendirmek.

       f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 28 - (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

       a) Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini planlamak ve kamuoyunda tanıtılmasına ilişkin yayın ve faaliyetleri yürütmek, Kurumun açıklamalarını basın yayın organlarına duyurmak.

       b) Kurumun faaliyet alanı ile ilgili konularda yazılı ve görsel basını takip ederek çıkan haberleri derlemek ve ilgililere sunulmasını sağlamak.

       c) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri kapsamında Kurum tarafından yapılması gereken işlemlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

       ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERI DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 29 - (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri ve Mali İşler müdürlüklerinden oluşur. Müdürlükler daire başkanının denetim ve gözetiminde faaliyetlerini yürütür.

       (2) İnsan Kaynakları Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

       a) Kurumun iş ve insan gücü planlaması, performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak.

       b) Personelin atama, özlük, emeklilik ve benzeri diğer işlemlerini yürütmek, Kuruma bağlılığını artırıcı sosyal faaliyetlerde bulunmak.

       c) Kurul Başkan ve üyeleri ile personelin ücret ve mali haklarına ilişkin çalışmaları yürütmek.

       ç) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personel mevzuatına ilişkin diğer çalışmaları yürütmek.

       d) Kurum personeline yönelik yurt içi ve yurt dışı eğitim planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek; personel ile ilgili hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

       (3) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

       a) Kurum ihtiyacı olan taşınır, taşınmaz ve hizmet alınması, satılması, kiralanması ve sigortalanması ile ilgili işlemleri yürütmek, taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.

       b) Genel evrak, arşiv, kütüphanecilik, haberleşme merkezinin faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, ulaşım ve güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

       c) Kurum rapor ve yayınları ile güncelleştirilmiş tüm mevzuatın diğer birimlerin kullanımına sunulmasını sağlamak.

       ç) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

       (4) Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

       a) 5018 sayılı Kanunun, Kurumu ilgilendiren hususları ile ilgili görevleri yürütmek.

       b) Kurul Başkan ve üyeleri ile personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak.

       c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek, Kuruma ait gelir ve alacakların tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak.

       (5) Daire Başkanlığı ve bağlı müdürlükler, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir.

    BİLİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

    Madde 30 - (1) Bilişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Kurum hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunabilmesi için, Kurumun bilişim teknolojileri alt yapısını kurmak, internet ve intranet hizmetlerini yürütmek.

       b) Kurumsal bilgi yönetim ve karar destek sistemlerini tasarlamak, yönetmek, güvenliğini sağlamak ve güncelleştirilmesini temin etmek, kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

       c) Kanun kapsamındaki kuruluşlardan temin edilecek her türlü bilginin, ilgili birimlerin görüş ve önerilerini dikkate alarak tasarımını yapmak, bunlarla ilgili veri tabanı kurmak ve yönetmek.

       ç) Bilgilerin eksiksiz, tanımlandığı şekilde, belirlenen zamanda alınmasına yönelik her türlü kontrol prosedürünü oluşturmak; güvenilir bilginin kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlamak.

       d) Elektronik ortamda hazırlanan bilgi ve belgelerin gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulması işlemlerini yürütmek, Kurum yönetimine ve diğer birimlere rapor ve yayınlarla destek sağlamak.

       e) Periyodik olarak kamuya duyurulacak verilere ilişkin usul ve esasları ilgili birimlerle eşgüdüm içinde belirlemek, bunları ilan etmek.

       f) Kurumun bilişim teknolojileri konusunda alacağı her türlü donanım, yazılım ve sarf malzemesi konularında teknik yardımda bulunmak ve danışmanlık yapmak.

       g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    KURUL ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 31 - (1) Kurul Özel Büro Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

       a) Başkan tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren toplantı gündemini ve eklerini toplantıdan önce Kurul üyelerine dağıtmak.

       b) Raportörlük hizmeti sunmak, toplantılarda alınan kararların ve eklerinin her sayfasını toplantıya katılan üyelere imzalatmak, kaydını tutmak, Kurul Karar Defterinin muhafazasını sağlamak, kararları ilgili birimlere göndermek.

       c) Kurul üyelerinin sekreterlik ve protokol hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

       ç) Başkan ve üyeler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANLIK ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 32 - (1) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

       a) Başkanın talimatlarını ilgililere duyurmak ve uygulanmasını izlemek.

       b) Kurumun iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek.

       c) Başkanlığa ait yazışmalar ile Resmî Gazete'de yayımlanması gereken düzenlemelere ait işlemleri yürütmek.

       ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ORTAK HÜKÜMLER

    YETKİ DEVRİ

    Madde 33 - (1) Başkan ve diğer yöneticiler, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek koşuluyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    YASAKLAR

    Madde 34 - (1) Kurul başkan ve üyeleri ile personelin kendileri, eşi ve birinci derece kan hısımları ile evlatlıkları Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektörlerde faaliyet gösteren özel kurum ve kuruluşlarda göreve başlama tarihinden itibaren görev süresinin sonuna kadar görev alamazlar, ilgili sermaye piyasası araçlarına sahip olamazlar.

       (2) Kurul başkan ve üyeleri ile personel, kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri veya ticari sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

       (3) Kurul başkan ve üyeleri ile personel, Devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı hükümlerine, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tabidir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

    Madde 35 - (1) 17/10/2002 tarihli ve 2002/4910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personelinin Mali ve Sosyal Hakları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 36 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 37 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar