BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN İDARİ İŞLERİ İLE KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri İle Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Adalet Bakanlığı'ndan

    Resmi Gazete Tarihi : 08/07/1982

    Resmi Gazete Sayısı : 17748

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin idari işleriyle kalem hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin kalem görevlilerine, tutulacak defter ve dosyaların ve yazı işlerinin tüm işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanununun 14. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

    Bakanlık deyimi : Adalet Bakanlığını,

    Mahkemeler deyimi : Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerini,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kalem Hizmetleri

    Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi                  

    Madde 5 - Mahkemelerin kalem işleri bir bütündür. Başkan veya hakimin denetimi altında yazı işleri müdürü veya yardımcısının yönetiminde kalemde görevlendirilen zabıt katipleri ve memurlar tarafından yürütülür.

    İş Bölümü

    Madde 6 - Yazı işleri müdürü veya yardımcısı, mahkeme başkanının onayını alarak yönetimi altındaki zabıt katibi ve memurlar arasında iş bölümü yapar. Bir zabıt katibine çok iş gelmesi halinde diğer zabıt katipleri ona yardım ederler. İşlerin birikmesinden asıl görevli zabıt katibi ile birlikte yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur.

    Yetiştirme Görevi

    Madde 7 - Yazı işleri müdürü veya yardımcısı, yönetimi altında bulunan zabıt katipleri ve memurların yetişmelerinden sorumludur.

    İdari Yargı Hakim Adaylarının Kalemlerde Çalıştırılması

    Madde 8 - İdari yargı hakim adayları, kalem işlerinde, mahkeme başkanının tensibi ile bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla çalıştırılabilirler. Ancak bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Defterler

    Tutulması Zorunlu Defterler                  

    Madde 9 - Mahkemelerde aşağıda gösterilen defterlerin tutulması zorunludur.

    1. Esas defteri,

    2. Değişik işler ve talimat defteri,

    3. Karar defteri

    4. Temyiz ve itiraz defteri,

    5. Muhabere defteri,

    6. Duruşma günleri defteri,

    7. Zimmet defteri,

    8. Kasa defteri,

    9. Harç pulları satış defteri,

    10. Harç yevmiye defteri,

    11. Kıymetli evrak esas defteri,

    12. Posta mutemet defteri,

    13. Resmi posta pullarının ve telgraf avanslarının sarf defteri,

    14. Kitaplık defteri.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Defterlerin tahsis amacı ve kullanılış şekli

    Esas Defteri

    Madde 10 - Dava açıldığı zaman, dava dilekçelerinin sırası ile kaydolunduğu ve dava safhasının işlendiği defterdir. Defterdeki sıra numarası, ilgili dava dosyasının üzerine, davanın esas numarası olarak yazılır.

    Değişik İşler ve Talimat Defteri

                       http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 11 - Diğer mahkemelerden gönderilen talimat talepleri ile delil tesbiti gibi işlemlerin kaydolunduğu defterdir. Bu deftere geçirilen istemler üzerine yazılacak yazılara, talimat veya delil tesbiti istemlerinin kayıt numarası verilir ve bütün yazışmalar bu deftere işlerin. Bu tür yazılar ayrıca muhabere defterine işlenmez.

    Karar Defteri

    Madde 12 - Mahkemelerden verilen kararların kaydına mahsus defterdir. Bu deftere sırasıyla; karar numarası, karar tarihi, dosya esas numarası, kararı veren kurulun veya hakimin adı ve soyadı, davacı ve davalının ad ve soyadı, kararın sonucu ve davanın konusu yazılır.

    Bu deftere yukarıda belirtilen hususlar, başkan tarafından görevlendirilen yazı işleri müdürü veya yardımcısınca kararın verildiği gün kaydedilir.

    Temyiz ve İtiraz Defterleri

    Madde 13 - İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen nihai kararlara karşı yapılan itirazlar ile, idare ve vergi mahkemelerinin verdiği nihai kararlara karşı temyizen yapılan başvuruların kaydedildiği ve izlendiği defterlerdir.

    Muhabere Defteri

    Madde 14 - Yukarıda gösterilen defterlere kaydı gerekmeyen, ancak mahkemelerden yazılan veya mahkemelere gelen evrak ve yazıların kaydına mahsus defterdir. Bu deftere, bir dava dosyasıyla muhtelif merciilere yazılan yazılarla onlara verilen cevaplar ve talimat defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunların zimmet defterine kaydolunmasıyla yetinilir.

    Muhabere defterindeki kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt muamelesine tabi tutulmaz. Sadece defterde aldığı numaranın karşısına, geldiği işaret olunur.

    Duruşma Günleri Defteri      

                    http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 15 - Duruşmalı davaların görüleceği gün ve saati gösteren bir defterdir.

    Belli edilen duruşma günü için ilgililere çağrı kağıdı düzenlenerek gönderilir.

    Zimmet Defteri

    Madde 16 - Zimmet defteri mahkemelerden muhtelif mercilere gönderilen evrakın kaydına mahsus defterdir.

    İlgililerin zimmet defterini imza ederken, isimlerini okunaklı olarak imzanın üzerine yazmaları gerekir.

    Kasa Defteri

    Madde 17 - Bu defter tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan meblağların günü gününe işlendiği bir defterdir.

    Kasaya giren ve çıkan paraların, mutlaka tahsilat veya reddiyat makbuzuna dayanması gerekir.

    Hakim ve zabıt katibi yol tazminatları da, diğer paralar gibi kasa defterine işlenir. Dosyaların itiraz ve temyize sevki için ilgilileri tarafından yatırılan paralar da tahsilat makbuzu karşılığında kasaya alınır. Dosyanın sevki sırasında alınan bu paranın sarf edilen kısmı reddiyat makbuzunda ve defterindeki reddiyatı gösteren kısımda belirtilir, artan para varsa ilgilisine makbuzla iade olunur.

    Hergün mesai saati sonunda kasa defterindeki günlük tahsilat ve reddiyat toplamlarının, tahsilat ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırılması, mevcudun kontrol edilmesi, sahife sonunda genel toplama o sahifedeki günlük tahsilat ve reddiyat tutarlarının ilave edilmesi ve sonuç olarak genel toplamla günlük tahsilat ve reddiyatın sahife sonunda toptan gösterilmesi, diğer sahifedeki (Toplam nakli) kelimesinin karşısına bir evvelki sahifedeki tahsilat veya reddiyata ait genel toplamın aynen ilgili sahifelere aktarılması ve takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılması, yıl sonunda bir evvelki yılın devri de dahil olmak üzere, yıllık tahsilat toplamından, yıllık reddiyatın çıkarılması ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği hükümleri dahilinde yılı içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paraların yeni yıl kasa defterine müfredatlı olarak yeni tahsil edilmiş bir para gibi eski tahsilat makbuzu tarih ve numaraları da gösterilmek suretiyle geçirilmesi ve bir evvelki yıla ait kasa defterine de bu paranın devir işlemine tabi tutulduğunu gösterir işaretler verilmesi ve bu arada hak edenler tarafından on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan paralar hazineye intikal ettirilip defterdeki kayıtlarının hizasına açıklama yapılması ve yeni yıl başında bankaya yatırılan paraların faizlerinin çekilip, hazineye intikal ettirilmesi ve bu konuda alınan makbuzun ayrı bir kartonda saklanmasıyla beraber yıl sonu cetvelinde bu hususun belirtilmesi gerekir.

    Harç Pulları Satış Defteri   

                       http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 18 - Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğinin 135 nci maddesine dayanılarak tutulan ve Maliyeden temin edilmesi gereken defterdir.

    Bu defterde, mali yıl sonunda bir evvelki yıldan devrolunan harç pulları ile bir yıl içinde alınan pul miktarından, bir yıl içinde satılan pul miktarı toptan gösterilerek çıkarılır ve ertesi yıla devri icabeden harç pulları tesbit edilerek yeni yıl defterinin birinci hanesinde gösterilir.

    Harç Yevmiye Defteri

    Madde 19 - Bu defter, mahkemeler yazı işleri müdürlüğü tarafından sarf olunan harç pullarının kaydına mahsustur.

    Her gün satılan harç pulları günü gününe işlenir ve mesai saati sonunda günlük toplamları alınır. Kasadaki pul ve satışından elde edilen para karşılaştırılır. Her sahifenin sonunda günlük toplamlar genel toplama eklenir, diğer sahifeye geçilince harç pulu genel toplamı, sahifenin birinci hanesine aynen aktarılarak mali yıl sonuna kadar bu işleme devam olunur. Mali yıl sonunda, o sene içinde sarf olunan harç pulları toptan gösterilir.

    Maliyeden alınan harç pulları satılarak karşılığı olan paralar Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğinin 147 nci maddesi uyarınca en geç 15 gün içerisinde Maliye veznesine yatırılır. Alınan makbuzlar bir kartonda saklanmakla beraber yevmiye defterine de işaret olunur.

    Kıymetli Evrak Esas Defteri

    Madde 20 - Kasa defterine geçirilmeyen ve paraya taalluk etmeyen her türlü kıymetli evrakın kaydına mahsus defterdir.

    Alındı belgesi ilgilisine verilerek, kıymetli evrak kasada saklanır.

    Posta Mutemet Defteri

    Madde 21 - Posta mutemet defteri, postayla gelen havale veya kıymetli kolilerin kaydına mahsus defterdir.

    Mutemetlerce PTT'den gelen havale ve kıymetli koli alındığında PTT Memurunun imza ve mühürü hanesine kadar olan sütunlar, mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili PTT memurunun imza ve mührü alınır.

    Daireye gelinir gelinmez, tahsilat makbuzu kesilerek kasa ve ilgili deftere işlenir. Gerek makbuz, gerek defterlerdeki tarih ve numaraların da son iki sütuna geçirilmesi gerekir.

    Posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı ve memuriyetleri ile tatbik imzalarını, bunlardan başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını mahkeme başkanı o yer PTT Müdürlüklerine bir yazı ile bildirir.

    Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri kıyasen uygulanır.

    Resmi Posta Pullarının ve Telgraf Avanslarının Sarf Defteri   

           http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 22 - Mahkeme kalemlerinde görevli PTT mutemetleri tarafından Maliyeden alınan avans paralar ile resmi posta pulu ve telgraf ücretlerinin kaydına mahsus defterdir. Bu defterde, yıl sonunda pul ve para olarak elde kalan miktarlar ile pul alındısı ayniyat teslim alındısı ve mahsubu yapılarak kapatılan resmi posta pullarının kullanılış şekilleri düzenli ve doğru bir biçimde gösterilir.

    Mali yıl sonunda PTT mutemetliğince alınan ve harcanan toplamlar karşılaştırılır ve varsa geri kalan para Maliyeye iade edilir. Resmi pul da sayılarak bir sonraki yıla devrolunur.

    Kitaplık Defteri

    Madde 23 - Mahkemelere gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer kitap ve dergilerin "Adalet Kitaplıkları Yönetmeliği" hükümlerine göre işlendiği defterdir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Defterlere Ait Diğer Hükümler

    Defterlerin Numaralandırılması

    Madde 24 - Defterlere sahife numarası konur ve her sahifeye mahkeme mührü basılır. Defterlerin başına ve sonuna kaç sahifeden ibaret olduğu yazılır ve bu yazı mahkeme mührü ile mühürlenerek, hakim tarafından imzalanır.

    Defterlerin Düzeni

    Madde 25 - Mahkemelerde bulunan defterler temiz, düzgün, sağlıklı bir şekilde tutularak saklanır. Belirtilen hususların yerine getirilmesinde, asıl görevli zabıt katibi ve memur ile yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur.

    Dava Dilekçesinin Esas Defterine Kaydı   

                 http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 26 - Dava dilekçesi, harç alındıktan sonra veya alınması gerekmeyen hallerde sıra numarası altında esas defterinin belli sütununa gününde kaydedilir. Esas defteri sıra numarası, açılmış olan davanın dosya numarasını teşkil eder. Bu numara, dosya kapağının sol üst köşesine yazılır. Sağa doğru diğer bölümlere ise, verilen hükmün bozulması veya yenileme gibi sebepler ile davanın yeniden esas defterine kaydı halinde, dosyanın alacağı yeni esas numarası yazılır.

    Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı ile Gelen Dosyaların Kaydı

    Madde 27 - Başka bir mahkemeden görevsizlik veya yetkisizlik kararıyla gönderilen dava dosyaları, gününde esas defterine kaydedilir.

    Bozma Kararından Sonra Dosyanın Esas Defterine Kaydı

    Madde 28 - Kararın Danıştay'ca bozularak mahkemeye iadesi halinde dava dosyası bozma kararının taraflara tebliği ile kararın düzeltilme süresi geçtikten sonra derhal esas defterine kaydolunur.

    Birleştirilen Davalarda Yapılacak İşlem

    Madde 29 - Birleştirilmelerine karar verilmiş olan davaların esas defterindeki kayıtlarına bu husus işlenir.

    Ayrılan Davalarda Yapılacak İşlem

    Madde 30 - Ayırma kararı verilen davalarda, ayrılan dava mahkemenin esas defterine ayrı kaydedilir. Esas defterindeki eski kayıt ile yeni kayıt birbirine bağlanarak ilk kayıt o dosyada kalan kısma ait olur.

    Ayrılan davanın dosyası, ilgilisinin süresi içinde başvurusu halinde, ilk dosyada bu kısımlara ait yazıların tamamının tasdikli suretleri de konularak yeniden tesis olunur.

    Esas Defterine Yıl Sonu Devir İşlemi         

           http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 31 - Yıl sonunda henüz bir hüküm ve karara bağlanmamış olan davalar yeni yıl defterine devir suretiyle kayıt olunmaz. Yıl sonunda o yıla ait esas defterinin sonuna gelen işlerden ne kadarının hüküm ve karara bağlanmış ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu toptan yazılmakla beraber, devir olunanların sıra numaraları bir cetvel halinde gösterilir.

    2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6 ncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları uyarınca, harcı veya posta pulu süresi içinde verilmeyen veya tamamlanmayan dosyaların işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olup da bir yılı geçmemiş olanları, hüküm ve karara bağlanmamış dava dosyaları arasında gösterilir. Bu dosyalar yeni yıl defterine geçirilmezler. Bir yıl içinde yenilenirlerse yeni esas numarasına kayıt olunmaz, eski esas numarası üzerinden işlem görür.

    Esas defterine eskiden kayıtlı olan ve sonra yeni numaraya nakledilmiş bulunan davalara ait dosya kayıtları, bu numaranın karşılık gösterilmesi suretiyle birbirine bağlanır.

    Defterler ve Basılı Evrakın Temini

    Madde 32 - Mahkemelerde kullanılan ve bu yönetmelikte isimleri geçen defter ve basılı evrakın örnekleri Bakanlıkça tespit edilir. Tesbit edilen örnekler uyarınca hazırlanan defterler ve basılı evrak mahkemelere gönderilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Dosyalar ve Kartonlar

    Tutulması Zorunlu Dosyalar ve Kartonlar   

                 http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 33 - Mahkemelerde aşağıda gösterilen dosya ve kartonların tutulması zorunludur.

    1. Dava Dosyaları

    2. Karar Kartonu

    3. Yürütmeyi Durdurma Kararlar Kartonu

    4. Değişik İşler Karar Kartonu

    5. İş Cetvelleri Kartonu

    6. Harç ve Para Cezası Tahsil Müzekkeresi Kartonu

    7. İçtihadı Birleştirme Kararları Kartonu

    8. Bakanlık Muhabere Dosyası

    9. Genel Muhabere Dosyası

    10. Gizli Evrak Dosyası

    11. Genelgeler Dosyası

    12. Ayniyat ve Muhasebe Dosyaları

    13. Resmi Gazete Kartonu

    YEDİNCİ BÖLÜM : Dosya ve Kartonların Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli

    Dava Dosyaları   

                         Madde 34 - Açılacak her dava için gününde ayrı bir dosya düzenlenir. İdari ve Vergi Dava Dosyaları aşağıda yazılı olduğu şekilde tertip edilir.

    a. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, davacının karşılık dilekçesi ile bunun cevapları, vergi davalarında işlem dosyası, vekaletnameler, davetiyeler, delil olarak verilen vesikalar, yazılara ve talimatlara gelen cevaplar, keşif tutanakları, raporlar, krokiler, tutanak ve karar, temyiz ve itiraz dilekçesi ve cevapları ve bunların tebliğ alındıları, hüküm Danıştay'ca tasdik edildiği takdirde buna dair ilam, karar düzeltme dilekçesi ve karar düzeltmeye ilişkin Danıştay Kararı ile diğer evrak mahkemeye geliş tarihine göre dava dosyasına sıra ile gününde konulur. Bu sıra numaraları yukarıda sayılan evrakın sağ üst köşesine yazılır ve sıra numaralarına göre evrak isim ve adet olarak dava dosyasının kapağının içinde ayrılmış olan yere işlenir.

    b.Hüküm bozulduğu takdirde yukarıda yazılı sıra ve düzen gözetilmek suretiyle gelen evrak dava dosyasına gününde konur ve dava dosyası kapağı içine işlenir.

    Karar Kartonu

    Madde 35 - Dava sonunda verilecek hüküm ve kararların, tarih ve numara sırası ile saklandığı kartondur. Bu kartona konulacak karar örneklerinde hakim imzasının ve mahkeme mühürünün bulunması zorunludur.

    Yürütmeyi Durdurma Kararlar Kartonu

    Madde 36 - Yürütmeyi durdurma kararlarının tarih sırasına göre konulduğu ve izlendiği kartondur. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/4 üncü maddesinde, yürütmenin durdurulmasına karar verilen davalarda, tekemmül etmelerinden itibaren altmış gün içinde esastan karar verme ilkesi benimsenmiş olduğu cihetle, yürütmeyi durdurma kararları, süre yönünden bu kartondan devamlı takip edilir.

    Değişik İşler Karar Kartonu

    Madde 37 - Değişik işler ve talimat defterine kaydolunan istemler sonucu verilen kararların tarih ve sıra numarası ile konulduğu kartondur. Bu kartona konulacak karar örneklerinde hakim imzasının ve mahkeme mühürünün bulunması zorunludur.

    İş Cetvelleri Kartonu         

                 http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 38 - Mahkemelerden Bakanlığa gönderilen iş cetvelleri örneklerinin, düzenli bir biçimde ve tarih sırası ile konulup saklandığı kartondur.

    Bu cetvellerde mahkemelerde görülmekte olan davaların ne kadarının Danıştay'ca bozularak gelen davalar olduğu da ayrıca gösterilir.

    Harç ve Para Cezası Tahsil Müzekkeresi Kartonu

    Madde 39 - 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 28 ve 130 ncu maddeleri uyarınca düzenlenen müzekkerelerin saklandığı kartondur.

    İçtihadı Birleştirme Kararları Kartonu

    Madde 40 - Bakanlıkça gönderilen ve Resmi Gazete'de yayınlanan İçtihadı Birleştirme Kararlarının saklandığı kartondur. Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar, yazı işleri müdürü ve yardımcısı tarafından örnekleri gününde çıkartılmak suretiyle ve sıra numarası ile bu kartona konulur.

    Bakanlık Muhabere Dosyası

    Madde 41 - Bakanlıkla yapılan yazışmaların tarih sırasına göre saklandığı dosyadır.

    Genel Muhabere Dosyası

    Madde 42 - Gelen ve giden evrak için ayrı ayrı olmak üzere tutulan ve mahkemeleri resmi daire ve makamlarla yapmış olduğu yazışmaların tarih sırası ile günü gününe saklandığı dosyadır.

    Gizli Evrak Dosyası                  

        http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 43 - Niteliği itibarı ile gizli tutulması gereken evrakın saklandığı dosyadır.

    Genelge Dosyası

    Madde 44 - Mahkemelere gelen genelgelerin saklanması için kullanılan dosyadır.

    Ayniyat ve Muhasebe Dosyaları

    Madde 45 - Ayniyat ve muhasebe işleri ile ilgili olarak ayrı ayrı tutulan ve giden gelen evrakın saklandığı dosyalardır.

    Resmi Gazete Kartonu

    Madde 46 - Mahkemelere gelen Resmi Gazetelerin tarih ve sıra numarası ile saklandığı kartondur.

       Bilgisayar Kullanılarak Kayıt Tutulması

    Madde 46/a - (Ek madde: 22/07/1998- 23410 S.R.G Yön/1.mad.)

    Bilgisayar kullanan mahkemelerde bilgisayar kullanılarak tutulan kayıtlara ilgili defterler ve kartonlar bir yıllık deneme süresinin bitiminden sonra tutulmaz. Bilgisayarın bir yıllık deneme süresinin yıl içine rastlaması halinde, defter ve kartonlar o yılın sonuna kadar tutulur.

    Bilgisayarla tutulan kayıtlar manyetik ortamda saklanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Yazı İşleri

    Gelen Evrakın Dağıtılması   

                       http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 47 - Mahkemeye gelen evrak derhal başkana sunulur ve havalesi yapıldıktan sonra yazı işleri müdürü veya yardımcısına verilir. Evrak, kaydı yapılarak dosyasına konur ve gerektirdiği işleme tabi tutulur.

    Dosyaların Hakimin Tetkiki İçin Hazırlanması

    Madde 48 - Dosyalar başkan veya hakimin tensibi ile inceleme veya muhakeme gününden önce zabıt katibi tarafından çıkartılıp, hakimin tetkikine sunulur.

    Duruşmalı işlerde tarafların ve vekillerin isimleri ve duruşma saati yazılmak suretiyle bir liste düzenlenir. Bu liste, mahkemenin adı ve günü de yazılarak duruşma salonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılır.

    Tutanaklar

    Madde 49 - Tutanaklar, her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyeler ile tarafların ad ve soyadlarının, incelenen dosya numarasını dava konusu ve verilen kararın sonucunu azınlıkta bulunanları gösterir şekilde düzenlenerek duruşmaya katılanlar tarafından duruşma günü imzalanır ve dosyalarında saklanır.

    Duruşmalara ait tutanaklarda, ayrıca taraf ve vekillerinin iddia ve savunmaları ile duruşma safahatına ait kısa bir özet ve varsa ara kararları yazılır.

    Tutanaklar kağıdın bir tarafına yazılır ve her sahife başına sıra numarası konulur.

    Yazıları Gönderme Şekli

    Madde 50 - Mahkemelerden belli bir hususun sorulması için yazılan yazılar zimmet veya posta ile gönderilir. Başkan veya Hakimin müsaadesi olmadıkça bu yazılar iş sahiplerine verilemez.

    İlgilinin istemi üzerine yazının gönderme tarih ve numarası kendisine bildirilir.

    Başkan veya hakim tarafından elden verilmesine müsaade olunan evrak zimmet defterine işlenerek ilgilinin imzası alınıp, keyfiyet yazı örneğine işaret edilir.

    Dosyaların İnceleme Usulü         

              http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 51 - Taraflar veya vekilleri dosyayı, yazı işleri müdürü veya görevlendireceği bir zabıt katibinin yanında okuyabilirler.

    Yukarıda sayılanlar dışında, başkan veya hakimin izni olmadan yazı işleri müdürü mahkeme evrakını kimseye gösteremez.

    Delil Niteliğindeki Senet ve Kıymetli Evrakın Saklanması

    Madde 52 - Mahkemelere verilen delil niteliğindeki senetler veya kıymetli evrak dosyasında bırakılmaz ve yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından kasada saklanır. Evrakın bulunduğu zarfa dava dosya numarası yazılır. Delillerin bir sureti dosyada bulundurulur. Asılların görülmesi istenirse bu deliller başkan veya hakime verilir, incelendikten sonra yine aynı surette saklanır.

    Taraflar belgeleri yazı işleri müdürü veya yardımcısının gözetiminde inceleyebilirler.

    Belgelerin kaybından yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur.

    Geri Verilmesi İstenilen Belgeler

    Madde 53 - Taraflardan biri mahkemeye verdiği bir belgenin geri verilmesini isterse;

    a.Dava sonuçlanmamış veya verilen hüküm kesinleşmemiş ise, başkan veya hakimin izni olmadan istenilen bu belge ilgilisine geri verilemez. Hakimin izni ile geri verildiği takdirde, belgelerin suret veya fotokopisi dosyasına konulur.

    b. Bu dava dolayısıyla verilen hüküm kesinleşmiş ise o belge suret veya fotokopisi dosyasına konularak ilgilisine verilir.

    Bu işlemleri yazı işleri müdürü veya yardımcısı yürütür.

    İş Sahiplerinin İstemlerinin Tesbiti      

              http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 54 - İş sahiplerinin her türlü istemlerinde imzaları alınır. Tarafların veya vekillerinin, mahkeme işlemlerinde mühür veya herhangi bir aletle imza etmelerine izin verilmez. Bu şekilde yapılan müracaatlar üzerine hiçbir işlem yapılamaz.

    Yazı bilmeyenlerin kimlikleri tesbit edilir ve istemleri altına sol ellerinin baş parmağı bastırılır.

    Acele Yazılacak Kararlar

    Madde 55 - Usul Kanunu ve diğer kanunlarda önceliği kabul edilen davalara ait ilamlar, diğerlerinden önce ve çabuk yazılır.

    İlamların Tebliği ve Verilmesi

    Madde 56 - İlamlar yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından tebliğ edilir. İlam, vekille takip edilen davalarda, taraflardan birinin vekilinin müracaatı üzerine vekile, aksi halde asile makbuz karşılığında verilir. Bu makbuzun tarih ve sayısı esas defterinin özel sütununa kayıt olunarak dosyalarda saklanır.

    Bu işlerin yürütülmesinden yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Harçlar

    Harçların Hesaplanması   

                       http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 57 - Mahkemelere verilen dava dilekçesi üzerine ödenmesi gereken harç ve masraflar yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından hesap edilerek dilekçenin arkasına dökümlü olarak yazılıp alındıktan sonra, ilgili defterlere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır.

    Uyuşmazlık konusu miktarın belirtilmesi gereken hallerde bu husus dava dilekçesinde yazılı değilse noksan davacıya tamamlattırılır.

    Davanın maktu veya nisbi harca tabi olup olmadığı veya miktarları hususunda tereddüt edilirse, yazı işleri müdürü veya yardımcısının istemi üzerine hakim tarafından verilecek talimata göre hareket edilir.

    Herhangi bir sebeple harcı veya posta pulu verilmeden veya eksik harç veya posta pulu ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta pulunun verilmesi veya tamamlanması hususu mahkeme başkanlığınca ilgiliye tebliğ olunur.

    Harç ve Masrafları Almaya Yetkili Olanlar

    Madde 58 - Harç ve masraflar, vezne teşkilatı bulunmayan yerlerde yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından ilgilisinden alınır.

    Vezne teşkilatı bulunan yerlerde bu iş yalnızca veznedara aittir. Zabıt katipleri memurlar veya mübaşirler, bir işlemin ifası için ödenmesi gerekli harç ve masrafları iş sahiplerinden alamazlar.

    Harç ve masrafların tahsili işi kendisine verilmiş olan yazı işleri müdürü veya yardımcısı, görev sebebiyle yerlerinden ayrıldıkları zaman iş sahiplerinin beklememesi için başkanın onayı ile önlem alırlar.

    Harç Pullarının İptali

    Madde 59 - Harç ve masrafları alan görevli memur, dilekçe arkasına harç pullarını yapıştırarak bunları usulünce iptal eder ve tarihi açık okunaklı olarak yazar.

    Adli Yardım      

                       http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 60 - Adli yardım istemi hakkında H.U.M.K.'un ilgili hükümleri uygulanır.

    Adli yardım kararının mevcudiyeti halinde, dava dilekçesi harçsız kabul edilir.

    Ara Kararları Gereğince Yapılacak İşlemler

    Madde 61 - Keşif, bilirkişi incelemesi veya diğer mahkeme masraflarını içeren ara kararları verilmesi halinde, bu harç ve masrafları ödemek için iş sahibinin başvurusu üzerine yazı işleri müdürü veya yardımcısı, kendisine ödenmesi gereken harç ve masraf tutarını bildirir ve iş sahibi vezne bulunmayan yerlerde tahsile memur edilmiş bulunan yazı işleri müdürü veya yardımcısına harç ve masrafları ödedikten sonra bu hususta verilmiş bulunan kararın altına,(k.. Harç.. K..Posta Pulu.. K.. ücret ödedim.) şeklinde bir açıklama yazılır ve bu açıklama altında tarih de belirtilmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. Vezne bulunan yerlerde, alındı makbuzunun tarih ve numarası kararın altına aynen yazılarak ilgiliye imzalattırılır.

    Her iki halde yazı bilmeyenlerin hüviyetleri yazılarak, sol ellerinin baş parmakları bastırılır.

    Mahkeme Dışında Yapılacak İşlemler İçin Avans Olarak Yatırılan Paranın Hakedenlere Ödenmesi

    Madde 62 - Keşif ve bilirkişi incelemesi gibi yapılacak işler için ilgili tarafca avans olarak yatırılmış ücretler, başkan veya hakimin sarf kararı ile hakedenlere ödenir. İlgili evrakın altı parayı alanlara imzalattırılır.

    Avans olarak alınan paradan geriye bir miktar para kalması halinde, bu para ilgilisinin müracaatı üzerine reddiyat makbuzu karşılığında geri verilir.

    Bu işlemlerin yapılmamasından veya geciktirilmesinden ilgili memur ile yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur.

    Örnekler      

                       http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 63 - Mahkemelerce verilen ilam örnekleri başkan veya hakim, ilam dışındaki her nev'i örnek ise yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından onanır. Örnekler, harcı alındıktan sonra ilgilisine verilir.

    Teminat Akçesinin Geri Verilmesi

    Madde 64 - Yürütmenin durdurulması ve haciz istemlerinde, teminat olarak yatırılan para, banka mektubu ve tahvil gibi evrakın ilgilisi tarafından geri istenmesi halinde yazı işleri müdürü veya yardımcısı durumu mahkemeye arzeder.

    Bu hususta ilgili, yürütmenin durdurulması veya haciz kararının uygulanmasından infazdan önce vazgeçerse, karşı tarafa tebligata gerek kalmadan verdiği para veya evrakı mahkemenin kararı ile geri alabilir.

    Kararın infazına geçildikten sonra yapılan iade talebinde karşı tarafa usulü dairesinde tebligat yapılır ve iadeye bundan sonra karar verilir.

    İade işlemi yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından yerine getirilir.

    Harç Pullarının Yapıştırılacağı Yer

    Madde 65 - Mahkemelerin bir kararı gereğince yapılacak bir işlemde ödenmesi icab eden harçlar için, vezne olmayan yerlerde harç pulları bu husustaki kararın altına, vezne bulunan yerlerde ise dosyadaki karar örneğinin arkasına yapıştırılır.

    Harç ve Para Cezalarının Tahsili      

                 http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 66 - İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince hükmolunacak para cezaları ile harçların tahsilinde 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 28 ve 130 ncu maddeleri uyarınca düzenlenecek harç tahsil müzekkeresinin tarih ve sayısı esas defterinin "Düşünceler" sütununa işlenir ve müzekkerenin bir nüshası dosyasında saklanarak bir nüshası özel kartonuna konulur. Diğer nüsha da zimmet defterine kaydolunmak suretiyle Maliye'ye gönderilir.

    Hüküm verildiği halde tarafların ilamı almamalarından dolayı harç tahsil müzekkeresi yazıldıktan sonra kendisine harç yüklenmiş olan tarafın, ilam almak üzere müracaatı halinde Maliyece harcın tahsil edildiğine dair yazı ibraz etmesi kendisinden istenir. Bu yazının ibrazından sonra, ilam sureti verilir.

    Kendisine harç yüklenmemiş olan tarafın ilam sureti almak üzere müracaatı halinde de aynı hüküm uygulanır.

    Bu işlemlerin yürütülmesinden yazı işleri müdürü veya yardımcısı sorumludur.

    İlamlara Yapıştırılacak Pullar

    Madde 67 - İlamlara yapıştırılması gereken pullar, ilam tebliğ ettirmek isteyen tarafa verilen nüshaya yapıştırılır. İtiraz ve temyiz merciinden gönderilen ilamlar hakkında da aynı işlem uygulanır.

    Peşin Yatırılan Dörtte Bir Harcın İadesi

    Madde 68 - Mahkemece, davacının peşin yatırdığı dörtte bir harçtan az ilam harcına hükmolunması nedeniyle fazla alınan harcın geri verilmesi istenirse;

    a.Fazla harcın reddi istemi tahsil edildiği mali yıl içinde yapılırsa ait olduğu hesaptan düşülüp, emanet hesabına naklolunarak bu hesaptan red suretiyle,

    b.Red istemi, tahsil edildiği mali yıl geçtikten sonra yapılırsa, reddiyat tertibinden getirilecek ödeme emrine dayanılmak suretiyle,

    Yazı işleri müdürü veya yardımcısınca ilgililerine geri verilir.

    Temyiz ve İtiraz İşlemleri Konusunda Yapılacak İşlemler      

        http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 69 - Mahkeme hüküm ve kararları, temyiz edilebilir ise, harç ve posta giderleri ödendikten ve diğer tarafa tebliğ olunan temyiz dilekçesinin cevabı geldikten veya belli süre geçtikten sonra, dava dosyası dizi listesi ile birlikte noksansız olarak Danıştay'a gönderilir.

    İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakimle verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar konusunda da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

    Bozma İlam Harçlarının Alınması

    Madde 70 - Hükmün Danıştay'ca bozularak geri gelmesi halinde bozma ilamında belirtilen harçlar ilgilisinden alınır. Harçlar Kanunu hükümlerine göre iki ay zarfında ödenmeyen harçlar hakkında yazı işleri müdür veya yardımcısı bu müddeti takip eden onbeş gün içerisinde harcın ilgilisinden tahsili hususunu Maliyeye bir müzekkere ile bildirir.

    Kasa ve Pul Fazlası Hakkında Yapılacak İşlem

    Madde 71 - Kasanın kontrolü veya yapılan teftiş ve murakabe neticesinde kasada bulunduğu anlaşılan fazla para tek kalem halinde tahsilat makbuzu kesilmeden kasa defterine yazılır ve keyfiyet "Düşünceler" kısmında açıklanır. Her yıl sonu, tesbit edilen iş bu fazlalığın yeni yıla devredilerek adı geçen defterde gösterilmesi ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 36. maddesi hükmü dairesinde on senelik zaman aşımı sonuna kadar ilgilinin müracaatının beklenmesi, zaman aşımı cereyan ettikten sonra Hazineye gelir kaydedilmek üzere makbuz mukabilinde Maliyeye yatırılması ve makbuzun özel kartonunda saklanması zorunludur.

    Harç hesabında pul fazlalığı çıktığı takdirde, hangi işleme pul yapıştırılmasından ileri geldiğinin anlaşılmaması halinde, yevmiye defterine fazla miktara tekabül eden pul yapıştırılır ve usulen iptal olunur.

    Pul noksanı çıktığı takdirde, noksanın neden ileri geldiği araştırılır, bulunmadığı halde noksan pul yevmiye defterine sarf gösterilir ve bedeli kasaya koydurulmak suretiyle mutabakat sağlanır.

    ONUNCU BÖLÜM : Son Hükümler

    Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması      

              http://www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/yonetmelik.htm

    Madde 72 - Bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde mahkeme başkanı, hakim ve adalet müfettişleri gözetimle görevlidirler.

    Yönetmelik Hükümlerinin Bilinmesi ve Sorumluluk

    Madde 73 - Bütün görevliler Yönetmelik hükümlerini okumak ve bilmek zorunluluğunda olup bu hükümleri bilmediklerini mazeret olarak ileri süremezler.

    Yönetmeliği ve kendilerini ilgilendiren Bakanlık tamimlerinin uygulanmamasından dolayı yazı işleri müdürü veya yardımcısı ile memur ve katipler, birlikte görev yaptıkları başkan ve hakime karşı sorumludurlar.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 74 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 75 - Bu yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar