TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

    Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Satım Ve Kiraya Verme Yönetmeliği

    Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinden:

    Resmi Gazete Tarihi : 20/12/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27086

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

       Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi ile bağlı şirketlerin iç ve dış satım ile kiraya verme işlerinde uygulanacak kuralları ve çalışacak komisyonların yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Aday/İstekli: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde teklif verebilecek durumda olan ve/veya veren katılımcıları,

       b) İdare: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirket ile bağlı şirketleri,

       c) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan işlemleri,

       ç) İhale dokümanı: İsteklilere talimatları da içeren idarî, teknik, özel şartnameler ile sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

       d) İhale onay belgesi: İdarenin ihaleye çıkılması ve tasdiki hususlarının ihale yetkilisince onaylandığını gösteren belgeyi,

       e) İhale yetkilisi: İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

       f) İlgili birim: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi ile bağlı şirketlerin müdürlükleri, daire başkanlıklarını ve işletmelerini,

       g) İş: Bu Yönetmelikte belirtilen her türlü satım ve kiraya verme işlerini,

       ğ) İşletme: Fabrika, müstakil tuzla, yaprak tütün işletme müdürlükleri ile başmüdürlükleri,

       h) Kamu kurum ve kuruluşları: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri, kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşları ve sayılan idarelerin sermayesinin en az %50'sine sahip oldukları işletmeleri,

       ı) Kiraya verme: Taşınır ve taşınmazlar ile her türlü ihtiyaç maddeleri ve hakların en iyi şekilde uygun değer ve koşullarla zamanında kiraya verilmesini,

       i) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşmayla oluşturulan iş ortaklığını,

       j) Satım: Taşınır ve taşınmazlar ile her türlü ihtiyaç maddeleri ve hakların en iyi şekilde uygun değer ve koşullarla zamanında satımını,

       k) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

       l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî esas ve usullerini gösteren ve İdare tarafından hazırlanan veya benimsenen belge veya belgeleri,

       m) Şirket: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketini,

       n) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

       o) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

       ifade eder.

       Temel ilkeler

       Madde 4 - (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

       Yaklaşık maliyet

       Madde 5 - (1) İhale isteğinde bulunan birim yetkililerince bir ön inceleme ile günün piyasa koşulları ve birim fiyatları göz önünde tutularak yaklaşık bedel tespiti yapılır. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhale Hazırlıkları

       Şartnameler

       Madde 6 - (1) Şartnameler ihalesi yapılacak iş ve hizmetlerin gerçekleşmesine ilişkin her türlü özellik ve ayrıntıları içeren teknik ve idarî belgelerdir. İlgili birimler, idarî şartnamelerin hazırlanmasında Hukuk Müşavirliği ile ihtiyaç duymaları hâlinde, diğer ilgili birimlerin görüşüne başvurabilirler.

       (2) Önceden Hukuk Müşavirliğince incelenen ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla birimlerce kullanılan şartnameler için yeniden görüş almaya gerek yoktur. İlgili birimce bunlarda yeni ve değişik hükümlerin yer alması istendiğinde; ihale yetkilisince gerek görülürse, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilebilir.

       (3) Hazırlanan şartname ile ilgili dokümanlar istekliler tarafından İdarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin bu dokümanın İdarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. İhale dokümanı talep edenlere rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılır. İhale dokümanının satış hakkı yalnız İdareye aittir. İhale dokümanının basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

       (4) Bu Yönetmelikteki esaslar ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılacak ihalelere ait şartnameler ilgili birimin en büyük amiri tarafından hazırlattırılır ve onaylanarak ilgili ihale komisyonuna intikal ettirilir.

       Şartnamelerde bulunması zorunlu hususlar

       Madde 7 - (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idarî ve teknik şartnameler ile varsa gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

       (2) İdarî şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

       a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı,

       b) İlgili birimin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

       c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

       ç) İsteklilere talimatlar,

       d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

       e) Tekliflerin geçerlilik süresi,

       f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı,

       g) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

       ğ) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

       h) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

       ı) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

       i) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

       j) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme hâlinde alınacak cezalar,

       k) Ödeme yeri, süresi ve şartları,

       l) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

       m) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

       n) Anlaşmazlıkların çözümü,

       o) Varsa diğer hususlar,

       ö) Şartnamede belirtilmeyen hususlarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı,

       p) Bu ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı.

       İhale onayı

       Madde 8 - (1) İhale işlemlerine, ihale yetkilisinden onay alınmak suretiyle başlanır. İhtiyaç sahibi birimler, ihaleye çıkmadan evvel ihale yetkilisinden ihaleye çıkma onayı alırlar.

       (2) İhale onayının ekinde varsa aşağıdaki belgeler bulunur.

       a) Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,

       b) İdarî şartname,

       c) Teknik şartname,

       ç) Sözleşme tasarısı,

       d) İhtiyaç sahibi birim tarafından gerekli görülen diğer belge ve bilgiler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar

       Ortak girişimler

       Madde 9 - (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması hâlinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

       İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

       Madde 10 - (1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden İdarece istenilenleri teklif kapsamında sunmaları gerekir.

       a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefonu ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

       b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi,

       1) Gerçek kişi olması hâlinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

       2) Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

       c) İhaleye teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

    1) Gerçek kişi olması hâlinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

       2) Tüzel kişi olması hâlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

       ç) Teklif mektubu,

       d) Geçici teminat,

       e) Vekâleten ihaleye katılma hâlinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

       f) İsteklinin ortak girişim veya konsorsiyum olması hâlinde;

       1) Ortak girişim ise iş ortaklığı beyannamesi,

       2) Konsorsiyum ise konsorsiyum beyannamesi,

       g) İstenilmesi hâlinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

       ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

       (2) İsteklinin ortak girişim olması hâlinde, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler, her bir ortakça ayrı ayrı verilir. Ortak girişimlerde fiyat teklif mektubu pilot ve diğer ortakların her biri tarafından imzalanır.

       İhaleye giremeyecek olanlar

       Madde 11 - (1) Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

       a) Bu Yönetmelik ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

       b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

       c) İhale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

       ç) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

       d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

       e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

       f) Ayrıca, yapılacak işin ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında 13 üncü maddede belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilen istekliler de ihaleye iştirak ettirilmeyeceği gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre İdarenin diğer ihalelerine de iştirak ettirilmezler.

       g) Münhasıran satım ihalelerinde uygulanmak üzere; İdarece daha önce yapılan ihalelerde kasıtlı durumları veya yetersizlikleri veya kendilerine daha önce İdare tarafından Yeterlilik Belgesi verildiği hâlde ciddi teklif vermemeyi alışkanlık hâline getirdikleri tespit edilenlerle, üzerine ihale yapıldığı hâlde, usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen, mücbir sebepler dışında taahhütlerini yerine getirmediği İdarece belirlenenler, Hukuk Müşavirliğinin görüşü ve Yönetim Kurulu kararı alınmak suretiyle bir yıla kadar ihaleye alınmazlar. İhaleden men kararları, ilgili birimler tarafından Ticaret Dairesi Başkanlığına iletilir. Ticaret Dairesi Başkanlığı en geç bir hafta içinde bütün birimlere bu kararı aktarır ve firmaya tebligat çıkartılır. Bu firmaların kapalı zarfla verdikleri teklif mektupları açılmaz. Hakkında ihaleden men kararı verilenler bu sebebe dayanarak herhangi bir hak, masraf ve tazminat talep edemezler. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında da aynı biçimde yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

       ğ) İhaleyi yapan İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler İdarenin ihalelerine katılamaz.

       (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Sözleşme yapılanların ise sözleşmeleri fesh edilerek kesin teminatları irad kaydedilir.

       İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

       Madde 12 - (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hâllerde ihale yetkilisinin onayı ile ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

       (2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur.

       (3) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdare'den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

       Yasak fiil veya davranışlar

       Madde 13 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

       a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

       b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

       c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

       ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

       d) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak.

       (2) Bu yazılı fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 11 inci maddenin (g) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İlan

       İlan

       Madde 14 - (1) İhaleye çıkılacak iş, her türlü hazırlığı ve şartnamesi tamamlandıktan sonra, isteklilere aşağıda belirtilen yöntemlerle gazete, ilan panosu, mektup, hoparlör ve elektronik haberleşme (internet gibi) benzeri araçlarla duyurulur.

       (2) Şirket merkezinde yapılacak ihalelerin duyuruları Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından, bağlı şirketler ve işletmelerce yapılacak ihalelerin ilanları ise ihale sekreteryalığı hizmetlerini üstlenen ilgili birimlerce yapılır.

       (3) İlanlar aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

       (4) İhale konusu işin her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra ilana çıkılır.

       a) Yaklaşık maliyeti Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen işletme müdürü yetki limitinin üst sınırına kadar olan işlerin ihalelerinde, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ile işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete olmak üzere en az bu iki mahaldeki birer gazetede, ihalenin ve işin yapılacağı mahallin aynı olması hâlinde tek mahallî gazetede bir defa,

       b) Bu meblağı aşan ve yaklaşık maliyeti işletme müdürü yetki limitinin iki katına kadar olan ihalelerde, ihale tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete'de ve ayrıca işin yapılacağı yerde çıkan mahallî gazetelerin birinde olmak üzere en az birer defa,

       c) Yaklaşık maliyeti işletme müdürü yetki limitinin iki katını aşan ihalelerde, ihale tarihinden en az onbeş gün önce Resmî Gazete ile ayrıca işin yapılacağı yerde yayınlanan gazetelerin birinde, birer defa yayınlanmak suretiyle ilan edilir.

       (5) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması hâlinde ilan, aynı süreler içinde ilgili İdare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

       (6) İlgili birimler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yoluyla da ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması hâlinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

       (7) İhracatla ilgili ihale koşulları, gerek görüldüğü takdirde Ticaret Ataşelikleri aracılığıyla veya İdarenin doğrudan ilişkide bulunduğu firmalara ilana ilaveten mektupla da duyurulur.

       (8) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayınlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek sürede göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

       (9) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

       İlanlarda bulunması gerekli hususlar

       Madde 15 - (1) İhale edilecek işin önem ve özelliklerine göre duyurularda yer alması gerekli hususlar aşağıya kaydedilmiştir.

       (2) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlar ile yaklaşık maliyete ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

       a) İlgili birimin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

       b) İhalenin adı, niteliği, miktarı,

       c) İhale konusu işin yapılacağı yer,

       ç) İhale konusu işin süresi,

       d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

       e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

       f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

       g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

       ğ) İdarece belirlenecek tutarda geçici teminat alınacağı,

       h) Tekliflerin geçerlilik süresi,

       ı) Postada doğacak gecikmeler ile telgraf, teleks, faks veya elektronik postayla yapılacak başvuruların geçersiz olduğu,

       i) İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında olmadığı ve İdarenin işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte serbest olduğu.

       Düzeltme ilanı

       Madde 16 - (1) İlanda değişiklik yapılması zorunlu görülürse, değişiklikler ve nedenleri bir tutanakla tespit edilir. Yapılmış ilana ilaveten yeniden ilan ve düzeltme ilanı ihale tarihinden en az bir hafta önce ilan edilmek kaydıyla yeniden yapılır. Gerektiğinde ihale tarihi yeniden belirlenebilir. Bu durumda, ilk ilan nedeniyle istekliler İdare'den herhangi bir masraf talebinde bulunamazlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

       Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

       Madde 17 - (1) Teklifler aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanır.

       a) A Zarfı: İhaleye ilişkin İdarece istenen tüm belge ve bilgilere ait dokümanlar bu zarf içine konularak İdareye sunulur. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata ait açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan birimin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli veya teklif vermeye yetkili kılınan tarafından kaşelenir ve imzalanır.

       b) B Zarfı: Bu zarfa fiyata ilişkin teklif mektubu konur. Fiyatı içeren teklif mektubunda aşağıda belirtilen hususların yer alması zorunludur.

    1) Teklif mektubunun İdareye hitaplı olması,

       2) İşin cins ve miktarının belirtilmesi,

       3) Şartnamenin okunup tümünün kabul edilmiş olduğunun açıklanması,

       4) Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açık şekilde yazılı olması,

       5) İsteklinin açık adresi, adı soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalı olması,

       6) Kazıntı ve silinti olmaması,

       7) Teklifin geçerlilik sürelerinin belirtilmesi.

       c) Ortak girişim olması hâlinde teklif mektupları bütün ortaklarca imzalanır.

       ç) B Zarfı İdarece istenilen diğer dokümanlarla birlikte (A) zarfının içine konularak İdareye sunulur.

       (2) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye (ilgili birimine) verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyerek açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Postayla gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konulmayacak olan tekliflerin geliş zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

       (3) Verilen teklifler ilan suretiyle düzeltme yapılması hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilmez.

       Teklifle ilgili belgelerin sunuluş şekli

       Madde 18 - (1) İstekliler, İdarece istenilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini verirler.

       (2) Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, İdarece ihale dokümanında belirtilen belgeler ile Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmî belgeler, "apostille" kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. İdarece belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hâllerde ise, yurt dışından sağlanan resmî belgeler ile İdarece ihale dokümanında belirtilen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerden Türkçe tercümeleri istenenlerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

       Tekliflerin geçerlilik süresi

       Madde 19 - (1) Tekliflerin asgari geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdare ihtiyaç duyulması hâlinde bu süreyi sözleşme koşulları değiştirilmemek kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılmasını teklif sahiplerinden yazılı olarak isteyebilir. İstekliler cevaplarını yazılı olarak belirtilen süre içinde bildirirler. Kabul etmeyen istekliler ihale dışı kalır. İhale dışı kalanların geçici teminatları iade edilir.

       Teminat

       Madde 20 - (1) Teminat; ihaleye katılmalarda isteklilerden, ihalenin kesinleşmesinden sonra ise yüklenicilerden istenen aşağıda belirtilen şartlarda işin önemsenmesini ve güvenirliliğini sağlayacak maddi değerlerdir.

       Teminat olarak kabul edilecek değerler

       Madde 21 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

       a) Tedavüldeki Türk Parası.

       b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

       c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

       (2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

       (3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

       (4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların muhasebe birimlerine yatırılması zorunludur.

    (5) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci durumdaki teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe birimlerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması hâlinde, ikinci durumdaki teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

       (6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

       (7) Her ne sebep ve suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar üzerine istekliler veya yükleniciler tarafından ihtiyati tedbir konulamaz ve haciz uygulanamaz.

       Teminat mektupları

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek teminat mektuplarının kimin adına olacağı ihaleyi yapan ilgili birimin tüzel kişiliği göz önüne alınarak, idarî şartnamede belirtilir.

       (2) Teminat mektupları ilgili bankacılık mevzuatına göre düzenlenmiş olmalıdır.

       (3) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması hâlinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. İşin süresinin iki katından az olmamak üzere kesin teminat mektuplarında süre belirtilir.

       (4) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

       Geçici teminat

       Madde 23 - (1) İhalelerde; ihaleye gireceklerden işin yaklaşık bedeli belli olan işlerde isteklilerce teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, yaklaşık bedeli belirlenemeyen işlerde ise İdarenin takdir edeceği maktu bir miktarda, geçici teminat alınır.

       Kesin teminat

    Madde 24 - (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden, ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır. İşin süresinin iki katından az olmamak üzere kesin teminat mektuplarında süre belirtilir.

       Teminat aranmayacak hâller

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak satım ve kiraya verme ihalelerine genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşları ve sayılan İdarelerin sermayesinin en az %50'sine sahip oldukları işletmeleri, hayır kurumları, kamu yararına çalışan dernek ve kuruluşların katılması hâlinde ihale yetkilisinin onayı ile bu kurum ve kuruluşlardan geçici ve kesin teminat alınmayabilir.

       Teminatların geri verilmesi

       Madde 26 - (1) Geçici ve kesin teminatların geri verilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

       a) Geçici teminatların iadesi:

       1) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe birimine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

       2) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması hâlinde iade edilir.

       3) İkinci durumda bulunan teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekliyle sözleşme imzalanmasından hemen sonra sözleşmeyi yapan birim tarafından, ihaleyi yapan birime sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili yazı ile bilgi verilmesini müteakip iade edilir.

       4) Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Ancak, İdareye dilekçe aslı verilmek koşuluyla ilgili banka şubesine de iadesi yapılabilir.

       b) Kesin teminatın iadesi:

       1) İşin sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı ilgili birimce tespit edildikten sonra, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesi uyarınca, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, 22/9/2008 tarihli ve 2008/14174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdarî Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ile İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan resmî yazışma ile alınacak ilişiksiz belgesinin İdareye gelmesinden sonra, iade edilir.

       2) İşin konusunun piyasadan hazır hâlde alınıp satılan işlerden olması hâlinde (işçi çalıştırılmaması durumunda) Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmadan kesin teminat yükleniciye iade edilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Satım Yetkileri

       Yetki

       Madde 27 - (1) Her türlü mal satım ve kiraya vermede, İdarenin ve ilgili birimlerin yıllık, ek ve münferit yazılı isteklerinin veya muhtemel taleplerin yetkili mercilerce onaylanarak, ilgililere satış ve kiraya verme yetkisinin verilmesidir.

       İhale yetkilisi

       Madde 28 - (1) Yetki ve Yetki Limitlerinin Değiştirilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda eşik değerler göz önüne alınarak ve/veya gerektiğinde günün şartlarına göre Ticaret Dairesi Başkanlığının teklifi, Şirketin uygun görüşü üzerine, Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

       (2) İhaleye çıkma kararı verme, ihale sonucunu onaylama veya iptal etme ve harcama yetkilisi olarak Şirket Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiş/belirlenecek kurul ve makamlar, belirtilen limitler dâhilinde bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde de ihale yetkilisidir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Satım Yöntemleri

       Kapalı zarf yöntemiyle açık arttırma

       Madde 29 - (1) Belirli yollarla duyuru yapmak, doğrudan doğruya firmalara elden şartname vermek veya mektupla davet etmek suretiyle kapalı zarf içinde teklif alma yöntemidir.

       (2) Yapılacak satımlarda, gazeteyle duyuru zorunludur ve duyurularda bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.

       (3) Bu yöntemde teklifler yazılı olarak alınır. Teklif mektubu bir zarf içerisine konularak kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf, İdarenin maktuen tespit ettiği (ve ihale duyurusunda belirttiği) miktarda geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle beraber ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi ile teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır.

       (4) Bu yönteme göre hazırlanan teklif mektuplarında aşağıda belirtilen hususların bulunması gerekir.

       a) İşin cins ve miktarının belirlenmiş olması,

       b) Şartnamesinin okunup tümünün kabul edilmiş olması,

       c) Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık şekilde yazılı olması,

       ç) Teslim süresinin ve yerinin bildirilmiş olması,

       d) Açık adresli ve imzalı olması,

       e) Kazıntı ve silinti olmaması.

       (5) Teklif mektupları ilanda bildirilen ve şartnamede yazılı bulunan gün ve saate kadar, alındı belgesi karşılığında komisyon başkanlığı sekreteryasına teslim edilir. Belirli gün ve saate kadar alınan teklifler bir tutanakla tespit edilir. Bu saatten sonra verilen teklif mektupları kabul edilmez.

       (6) Postayla gönderilen teklif mektuplarının, ilanında ve şartnamesinde belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığının eline geçmiş olacak şekilde postaya verilmesi gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklif ve teminat mektupları dikkate alınmaz ve bir tutanakla bu durum tespit edilir. Fiyat ihtiva eden teklif zarfı açılmadan dosyasında saklanır. Diğer belgeleri ve varsa teminatı iade edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

       (7) Tekliflerin verilmesinden sonra aşağıdaki usullere uyulur.

       a) Oturum ve zarfların açılması:

       1) Şartnamesinde belirlenmiş ve ilan türlerinden, biri veya birkaçı ile ilgililere duyurulmuş olan artırmanın yapılacağı gün ve saatte komisyon başkan ve üyeleri oturuma geçer. Toplantıya katılmak üzere gelen istekliler salona alınırlar. İlanda belirtilen gün ve saate kadar alınmış olan zarflar istekliler önünde sayılır ve kaç tane kapalı zarf olduğu bir tutanakla tespit edilir.

       2) Bu işlemden sonra, alınan tekliflerin dış zarfları teker teker açılır. Şartnamesinde aranan koşulların yerine getirilip getirilmediği, istenilen belge ve teminatın verilip verilmediği incelenerek, hangi teklif mektuplarının geçerli sayılacağı tespit olunur.

       Geçerli sayılmayan teklif mektuplarının iç zarfları işleme konulmaz. Geçersizlik nedenlerini belirtir tutanak düzenlenir ve zarflar açılmadan, istekli ihale salonunda ise kendisine iade edilerek salondan çıkartılır. İstekli salonda değil ise, iç zarf açılmadan dosyasında saklanır.

       3) Geçerli sayılan teklif mektuplarının iç zarfı açılarak, teklif ve eklerine açılış tarihi yazılır ve birden başlayarak sırayla numara verilip komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Her teklif, oturumda hazır bulunan komisyon üyeleri ve istekliler tarafından duyulacak şekilde okunarak tutanağa kaydedilir.

       4) İstekliler şartname hükümlerini tamamen okuyup bu hükümleri aynen kabul ettiklerini şartnamenin son bölümüne yazarak, imzalamak zorundadırlar.

       5) Bu tekliflerde çıkan en yüksek bedel baz alınmak kaydı ile en küçük bedeli veren istekliden başlayarak sırası ile isteklilerin fiyat artırımı sağlanır. Bu sözlü teklifler pey sürme olarak adlandırılır.

    6) İsteklilerin sürdükleri peyler, komisyon raportörü tarafından hazırlanan açık arttırma tutanağına yazıyla kaydedilir.

       7) İsteklilerden birinin verdiği fiyatı diğer veya diğerleri arttırmak zorundadırlar. Pey sürmenin devamı sırasında fiyat vermekten çekinen isteklinin son olarak verdiği fiyatın karşısına "çekildim" yazılarak imzası alınır. En yüksek fiyatı veren tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.

       8) Postayla teklif gönderilmesi hâlinde, en yüksek fiyat oluşana kadar pey (fiyat) mektupları açılmaz. En yüksek fiyat oluşunca pey mektupları açılır, teminatı incelenir, şartname hükümlerini kabul edip etmedikleri kontrol edilir ve bu hususların tamam olduğu anlaşılırsa, fiyatlarına bakılır. Zarfta kayıtlı fiyat, açık arttırmada oluşan en yüksek fiyattan düşük ise, hakkını kaybetmiş sayılır ve bu husus tutanağa yazılır. Şayet yüksek ise, arttırma anında en yüksek fiyatı veren istekliye yeniden pey sürme hakkı tanınır, bu istekli mektupta çıkan fiyatı da arttırdığı takdirde, ihaleyi kazanır. Aksi takdirde arttırmadan çekilmiş sayılarak ihale, postayla teklif verene yapılır.

       9) Açık arttırmada en yüksek fiyatı veren tek istekli kaldığında, oluşan bu fiyatla işi kabul ettiğine dair tutanağa imzası alınır.

       10) Arttırmaya tek müracaat varsa veya muhtelif sebepler yüzünden arttırma dışı bırakılan isteklilerden dolayı bu durum ortaya çıkmışsa, komisyon tek kalan istekli ile pazarlık yapar.

       11) Açık arttırma sonucu elde edilen fiyat komisyon tarafından yeterli bulunduğu takdirde, en uygun fiyatı veren istekliye işin geçici ihalesi kararlaştırılır.

       12) Teklif mektuplarında, istenilen teminatın verilmemiş olması, fiyatın bildirilmemiş olması veya kuşku ve yanlış anlamaya meydan verecek şekilde yazılmış olması, tekliflerin imzasız olması, tekliflerin faks ve benzeri cihazlarla verilmiş olması, şartnamesinde kayıtlı belgelerin bulunmaması durumlarında teklifler geçersiz sayılarak işleme konulmazlar.

       13) Kapalı zarf yönteminde tamamlattırılabilir noksanlıklar:

       a) Şartnamesinde yazılı olup da tekliflerle birlikte verilmesi gereken Ticaret Odası Belgesi, Yeterlilik Belgesi ve vekâletname dışında kalan ihale için istenilen diğer evraklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen evraklardaki eksiklikler geçici teminatlardaki %20'ye kadar olan noksanlıklar, teklifi eksik olan istekliye tamamlattırılabilir.

       b) Bazı belgelerin teklif mektubu içeren iç zarfa konulmuş olması veya tamamının bu zarf içinde bulunması noksanlık sayılmaz ve kabul edilir.

       c) Tespit edilen noksanlıkların teklif sahibince tamamlanmaması veya isteklinin oturumda bulunmaması yüzünden ikmal edilememesi hâlinde, bu gibi teklifler geçersiz sayılırlar. Alınan tekliflerde en yüksek fiyat tespit edilerek açık arttırmaya geçilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İhale Komisyonu, Çalışmaları, Komisyon Kararının Onaya Sunulması

       İhale komisyonu

       Madde 30 - (1) İhale işleri, ihale konusu işin büyüklüğüne ve özelliğine göre komisyonlar eliyle yapılır. Komisyonların görev ve yetki sınırları, Şirketin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir ve değiştirilir.

       İhale komisyonlarının çalışma kuralları

       Madde 31 - (1) İhale komisyonları çalışmalarını aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütür.

       a) İlgili birimlerce hazırlanan ihtiyaca ilişkin ihale dosyası, ihale hazırlıklarının yapılabilmesi amacıyla ihale komisyonu sekreteryalığına gönderilir. Söz konusu sekreteryalık tarafından da tüm prosedürleri tamamlanarak ihaleye çıkılan ihale dokümanı; gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale dokümanının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

       b) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Komisyon mutlaka bir karar almak zorunda olduğundan çekimser oy kullanılmaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

       c) Komisyon toplantıları ve teklif sahipleri ile yapılan nihai sonuçlar komisyon tarafından tutanakla tespit edilir.

       ç) Komisyon tamamlayıcı bilgiye ihtiyaç duyduğu takdirde teknik birimlerin yetkililerinden komisyonda bilgi alabilir.

       d) İhale komisyonu, ihalede oluşan fiyatları uygun bulmaması hâlinde bütün tekliflerin reddedilmesine ve ihalenin iptaline; ihalede oluşan fiyatı uygun bulması durumunda ihalenin fiyatı uygun bulunan istekli üzerine bırakılmasına ve ikinci durumdaki isteklinin teminatının tutulmasına dair kararlardan birini alır.

       Komisyon kararının onaya sunulması

       Madde 32 - (1) Sekreterya birimi tarafından komisyon kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur.

       (2) İhale; ihale yetkilisince on gün içinde kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.

       (3) İhaleyi onaya yetkili makam ihaleyi kabul, kısmen kabul veya iptal etmeye yetkilidir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : İhalenin Sonuçlandırılması

       İhalenin kesinleşmesi ve sonuçların duyurulması

       Madde 33 - (1) Komisyonca alınan geçici ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip kesinleşmiş olur.

       (2) Kesinleşen ihale kararı onaylandıktan sonra üç gün içinde tebliğe çıkarılır.

       (3) İhalenin onayını müteakip keyfiyet ihale üzerinde bırakılan istekliye elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yurt dışı satımlarda bu süre onbeş gündür. Yapılan tebliğin bila tebliğ iadesi hâlinde gönderilecek ikinci tebliğ mektubu aynı şekilde iade edilse dahi yükleniciye tebligat yapılmış sayılır.

       (4) Acele hâllerde, ihale üzerine bırakılan istekliye imza karşılığı tebliğ İdare personeli vasıtasıyla yapılır. İdare personeli vasıtasıyla yapılacak tebligatta yüklenici veya mümessili beyan ettikleri adreste bulunmazlar veya tebellüğden kaçınırlarsa, tebligatı yapacak personel tarafından tanzim edilecek zabıtla keyfiyet tespit ve tevsik olunur. Bu takdirde de tebligat, müddeti içinde yapılmış sayılır.

       İhale serbestisi

       Madde 34 - (1) İdare işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte serbesttir.

    ONUNCU BÖLÜM : Sözleşmeler

       Sözleşmelerde bulunması zorunlu hususlar

       Madde 35 - (1) Sözleşmelerde ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

       a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

       b) İdarenin adı ve adresi,

       c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

       ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi,

       d) Ödeme yeri,

       e) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı,

       f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

       g) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

       ğ) İşin yapılma yeri, teslim etme şekil ve şartları,

       h) Gecikme hâlinde alınacak cezalar,

       ı) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,

       i) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

       j) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,

       k) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

       l) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

       m) Anlaşmazlıkların çözümü.

       Sözleşmenin imza süresi

       Madde 36 - (1) İhale üzerinde kalan istekliler, ihalenin ihale yetkilisince tasdik edildiğinin kendilerine tebliği tarihinden itibaren on gün içinde kesin teminatlarını İdare veznesine vermeye, şartnamede yazılı damga vergisi, resim, harç ve diğer masrafları kendilerine ait olmak üzere imzalayacakları sözleşmeyi veya taahhütnameyi, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak protokoller ve akdedilecek sözleşmeleri, şartnamesinde hüküm olması hâlinde notere tescil ettirerek İdareye vermeye mecburdurlar. Yabancı istekliler için yukarıda belirtilen süreye on gün daha eklenir.

       (2) Sözleşme, protokol ve taahhütnamelere, şartnameler eklenir.

       Yüklenicinin sorumluluğu

       Madde 37 - (1) İhale üzerinde kalan istekliler, 36 ncı maddede belirtilen sürede, geçici teminatı kesin teminata dönüştürmedikleri ve kesin teminatı vermekle beraber sözleşmeyi imzalamadıkları veya işin icabına göre (kesin teminat yerine taahhüt mektubunun istenildiği ve benzeri durumlarda) taahhüt mektubunu vermedikleri takdirde, protesto çekmeye veya hüküm almaya hacet kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda geçici teminatı tutulan ikinci durumdaki firmanın fiyat teklifi ihale yetkilisince değerlendirmeye alınır. Bu takdirde yukarıdaki hükümler aynen geçerlidir. İkinci firmanın da vecibesini yerine getirmemesi hâlinde, teminatı gelir kaydedilir ve ihale iptal edilir.

    Sözleşmenin uygulanması

       Madde 38 - (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında gerçekleşen İdare alacakları idarî şartnamelerde açıklandığı şekilde ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Yüklenicinin taahhüt ettiği işi arızi olarak yapmaması hâlinde, meydana gelecek kısmi aksamayı ortadan kaldırmak amacıyla, sözleşmeyi feshetmeden de nam ve hesaba iş yaptırılabilir. Bunun için yükleniciye azami beş gün süreli bir tebligat yapılır. Buna rağmen işi aksatmaya devam ederse iş, yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılarak, fark tutarı yükleniciden tahsil edilir. Nam ve hesaba, iki aydan fazla süreyle ve/veya işin toplam bedelinin %25'inden fazla iş yaptırılamaz ve yüklenicinin üstlendiği söz konusu işi yürütemeyeceğinin anlaşılması üzerine, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       (2) Taahhüdün sözleşme hükümleri uyarınca yerine getirilemeyen kısmının, sözleşme konusu iş bedelinin %5'ini aşmaması hâlinde, İdare, yükleniciyi beş gün süreli tebligatla ifaya davet eder. Bu tebligattan bir sonuç alınmaması veya alınmayacağının anlaşılması üzerine, taahhüdün kalan kısmını veya noksanlığı yüklenici nam ve hesabına yaptırmaya ve bedelini kesin teminatından kesmeye İdare yetkilidir. Teminattan arta kalan kısım yükleniciye iade edilir. Nam ve hesaba yapılan/yaptırılan iş ile alıcının/ikmal ettirilenin fark bedelinin kesin teminat tutarını aşması hâlinde, yüklenici bu bedeli tebligat üzerine derhâl vermek mecburiyetindedir.

       İdarenin sorumluluğu

       Madde 39 - (1) İhaleden sonra İdare üstüne düşen mükellefiyetleri yerine getirmediği takdirde, üzerine ihale yapılanlar, onay ve tebligat müddetleri geçtikten sonraki tarihten itibaren onbeş gün içinde İdareye yazılı bilgi vererek tekliflerinden vazgeçebilirler. Bu süre içinde başvurulmadığı takdirde yükleniciler, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve İdarenin sözleşme yapılmasını istemesi hâlinde, bu teklifi kabul etmezlerse, teminatları irat kaydolunur.

       (2) Sözleşme Sonrası Sorumluluklar: İdare, sözleşme ve şartname ile kendisine düşen vecibeleri, her ne sebeple olursa olsun yerine getirmediği takdirde, yüklenicilerin kesin teminatları iade olunur ve sadece kesin teminat masrafları ile sözleşme giderleri, belgelenmek kaydıyla ödenir. Bu durumda yükleniciler her ne nam altında olursa olsun İdare'den, başka bir masraf ve tazminat talep edemezler.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Sözleşme Sonrası İşlemler

       Süre uzatımı isteği

       Madde 40 - (1) Süre uzatımı İdarenin yaptıracağı iş ve sağlayacağı hizmetlere ilişkin sözleşmelerde yer alan taahhütlerin icaplarına, yatırım faaliyetleri ve ekonomik konjonktür esaslarına, İdareyi ilgilendiren mevzuat ve teamüllere göre ve aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde geciktirici nedenlerle bu nedenlerin, taahhüdün tamamlanmasına tesiri nispetinde belirlenecek ilave süre verilmesidir. Süre uzatımı, ancak yüklenici isteğinin ihale komisyonunda incelenmesi yapıldıktan ve ihale yetkilisinin onayı sağlandıktan sonra verilir.

       (2) Yüklenici süre uzatımına dayanak olan nedenin doğması hâlinde, bu durumu varsa sözleşme ve/veya şartnamedeki sürede, süre belirtilmemişse olayın vukuundan itibaren en geç on gün içinde ilgili birime yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi hâlde süre uzatımına ait istekleri işleme konulmaz ve yükleniciler bu nedenle bir talepte bulunamazlar.

       (3) Süre uzatımı talebi, yüklenici tarafından ilgili birime verilecek bir dilekçe ile yapılır. Bu dilekçeye, varsa, süre uzatımına esas belgeler eklenir. Süre uzatımına mesnet teşkil eden sebepler, bunların başlayış ve bitiş tarihleri, sözleşmenin ilgili hükümleri, istenilen süre (ay ve/veya gün) belirtilir. Süre uzatımına esas belge yoksa, talep ilgili birimince gerekirse mahallî idare biriminden de bilgi alınmak kaydıyla incelenir.

       Süre uzatım nedenleri

       Madde 41 - (1) İdarenin sebep olduğu durumlarla, yüklenicinin çalışmasını engelleyen ve doğal afet vasfını haiz olduğu ilgili resmî kurumlarca belgelendirilen yangın, sel, kasırga, deprem, su baskını ve heyelan ile taahhütte gecikmeye yol açan savaş hâli, hükümet tasarrufları, ambargo konulması, kısmi ve genel seferberlik hâlleri süre uzatım nedenleridir.

       Süre uzatımı talebinin ön incelemesi

       Madde 42 - (1) Süre uzatımı ile ilgili işlemlerin aksamaması ve kısa zamanda neticelendirilmesi için aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi gerekir.

       a) Süre uzatımı talebinin incelenmesi işin sahibi birim tarafından yapılır. Karara bağlamaya değer görülenler, bir önerge ile ihaleyi yapan komisyona gönderilir.

       b) Düzenlenecek önergede; İşin niteliği, sözleşme kapsamı, sözleşme bedeli ve verilecek süre uzatımının doğuracağı tahmini parasal külfet ile finansmanın nereden karşılanacağı, (özkaynak, iç-dış kredi ve benzeri) işin mevcut durumu, fiziki ve parasal değer olarak gerçekleşme yüzdeleri ile verilecek süre uzatımı ve süre uzatımı nedenlerinin taahhüdün tamamlanmasına tesir durumu, sürenin cezalı olarak uzatılması gerekiyorsa, sözleşmenin bitim tarihi ve alınacak ceza miktarı, ayrı ayrı belirtilir. Ayrıca, sözleşme örneği, iş programı, süre uzatımı talebi tarihindeki ödeme durumu, süre uzatımı nedenlerinin belgeleri ve gerekli bulunacak diğer belgeler ile ilgili birimin görüşleri önergeye eklenir.

       Süre uzatımı taleplerinin karara bağlanması

       Madde 43 - (1) Süre uzatımı taleplerini inceleme ve karara bağlama mercii, söz konusu işin ihalesini yapan komisyondur.

       (2) Komisyonun kararları, ihale yetkilisinin onayı ile yürürlüğe girer ve üç işgünü içinde ilgililere tebligat çıkartılır. Yükleniciler bu karara itiraz edemez, herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

       (3) Prensip olarak, verilecek ek süre sözleşme süresinden fazla olamaz. Haklı nedenlerle bu sürenin aşılması hâlinde taraflardan birinin talebi üzerine sözleşme feshedilebilir.

       (4) İdare süre uzatımı talebini kabul edip etmemekte serbesttir.

       Yüklenicinin sözleşmenin bozulmasına neden olması ve sözleşmenin feshi

       Madde 44 - (1) Sözleşme yapıldıktan sonra; yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya yerine getiremeyeceğinin anlaşılması üzerine İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen durumun devam etmesi hâlinde protesto çekmeye ve hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşme fesh edilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir. Taahhüdün gerçekleştirilemeyen kısmına ait tutarın %30'una tekabül eden miktar ceza-i şart olarak alınarak yüklenicinin borç ve alacağı tasfiye edilebileceği gibi, işin özelliğine göre nam ve hesaba ihaleye de çıkılabilir. Bu takdirde gelir kaydolunan teminat ceza-i şartlara ve başkaca borçlara mahsup edilemez.

       (2) Nam ve hesaba ihaleye iştirak eden olmaz veya ihale neticelendirilmezse %30 cezaî şartla yetinilerek iş tasfiye edilir.

       (3) İdarenin yaptığı satımlara ilişkin sözleşme şartlarının yüklenici tarafından yerine getirilmemesinden dolayı sözleşmenin feshi hâlinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

       (4) Nam ve hesaba ihaleye çıkma kararı verildiği takdirde, feshin tebliği tarihinden itibaren dört ay içinde, söz konusu işin tamamının ve/veya bakiyesinin, sözleşmeye esas şartname hükümlerinde değişiklik yapılmaksızın, yeniden ihaleye çıkılması hâlinde; feshedilen sözleşmenin yüklenicisi, İdarenin talebi hâlinde meydana gelen zararı derhâl ödemek zorundadır. Eski yüklenici, ihale şekil ve şartlarında değişiklik yapıldığından bahisle ödemeden kaçınamaz ve bu yolda herhangi bir itiraz ve talepte bulunamaz.

       (5) Nam ve hesaba ihaleye çıkma kararını takip eden altıncı ayın sonuna kadar sözleşme yapılamaması hâlinde ikinci fıkra hükmü uygulanır.

       Yüklenicinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hâli

       Madde 45 - (1) Yüklenici, sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyecek derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hapis nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma girerse, bu hâllerin oluşundan itibaren otuz gün içinde, İdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek suretiyle taahhüdünü sürdürebilir.

       (2) Eğer yüklenici kendi serbest iradesiyle vekil tayin imkânından mahrum ise, ilgililerce aynı süre içinde yerine bir kayyum tayini istenebilir.

       (3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması hâlinde sözleşme bozulur, zarar meydana gelirse 44 üncü maddeye göre işlem yapılır.

       Yüklenicinin ölümü

       Madde 46 - (1) Yüklenicinin ölümü hâlinde, yapılmış işler tasfiye edilerek, kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde teminat yatırmak suretiyle, taahhüdü sürdürmek isteyen varislere İdare işi devredebilir.

       Yüklenicinin iflası

       Madde 47 - (1) Yüklenicinin iflası hâlinde, sözleşme bozularak teminatları gelir kaydedilir.

       Yüklenicinin birden fazla olması

       Madde 48 - (1) Birden çok gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, yüklenicilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi hâller, sözleşmenin devamını engellemez.

       (2) Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri pilot firma olarak bildirilmiş ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas ve dağılma hâllerinde, sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer yüklenicilerin teklifi ve İdarenin uygun görmesi hâlinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

       (3) Birlikte yapılan taahhütlerde pilot firmanın dışındaki ortağın ölümü veya şirketin herhangi bir sebeple dağılması hâlinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dâhil işin o ortağa ait sorumluluklarını da üstlenerek işi bitirirler.

       Devir

       Madde 49 - (1) Sözleşme, zorunlu hâllerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

    ONİKİNCİ BÖLÜM : Kiraya Verme

       Kiraya verme

       Madde 50 - (Değişik madde: 27/10/2009 - 27389 S.R.G Yön/1.mad.)

    (1) Mülkiyeti İdareye ait boş veya atıl durumda bulunan taşınmazlar piyasa rayiçlerine göre belirlenecek kira bedeli üzerinden, 29 uncu maddede belirtilen ihale yöntemiyle kiraya verilebilir.

    (2) Sözleşmelere;

    a) Kiralanan veya tahsis edilen gayrimenkule ait tüm giderlerin (elektrik, su, güvenlik ve benzerleri) kiracı tarafından karşılanacağına,

    b) İdarece 45 gün önceden fesih ihbarı yapılmak şartıyla kira sözleşmesinin tazminatsız olarak tek taraflı feshedilebileceğine ve taşınmazın boşaltılmasının talep edilebileceğine,

    ilişkin hüküm konulur.

    (3) Kira süreleri, yıllık yasal kira artışı oranında zam yapılarak İdarenin onayıyla uzatılabilir.

    (4) Her türlü taşınmazın kiraya verilmesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca belirlenen düzenlemelere uyulması zorunludur.

    (5) 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri ve 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

    (6) İdareye ait taşınmazların kiraya verilmesi veya tahsisi için yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulundan karar alınması zorunludur.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Ünite ve işyerleri ıskartaları

       Madde 51 - (1) İşyerlerinde kullanma neticesinde yıpranan veya kullanma imkânı kalmayan işletmeyle ilgili madde ve eşyalar veya işletme esnasında hasıl olan ıskartalar, yetkili mercilerin kararı ile mümkünse başka maksat ve hizmetlerde kullanılır, mümkün değilse usulü dairesinde satılır veya ihtiyacı bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda bedelsiz verilebilir.

       (2) Söz konusu işletmeyle ilgili madde ve eşyalar veya üretim ve kullanımda hasıl olan ıskartaların ticari değerinin olmadığı tespit edilirse veya isteklisi çıkmazsa yetkili mercilerden terkin kararı alınarak usulünce imha edilir.

       Yurt içinde ve dış ülkelerde açılan ihalelere katılma

       Madde 52 - (1) Şirket, Yönetim Kurulunca prensip olarak kabul edilmek kaydıyla, tek başına veya Türk özel firmalarıyla müştereken veya bu firmaların aracılığı ile kendi ürettiği veya iştigal konusuna giren mal ve hizmetlerin dış ve iç satışı ihalelerine iştirak edebilir.

       Gizlilik

       Madde 53 - (1) İdarenin ihale edeceği Satım ve Kiraya vermeye ait firmalardan gelecek teklif mektupları, proforma faturalar ve bunlar üzerinde verilecek kararlar, yapılacak yazışmalar gizlidir. Bu işlemlerle ilgili hususları, kişisel çıkar karşılığı olsun ya da olmasın açıklayan veya gizlilik icaplarına uymayan İdare personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, toplu iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır.

       Dağıtım ve satışlarda uygulanacak kurallar

       Madde 54 - (1) İdare ve işletmeler tarafından imal ve ithal edilen madde ve mamuller ile yaprak tütünlerinin iç ve dış piyasalarda tevzi ve satışları, bu Yönetmelik hükümleri dışında ticari usul ve teamüllere ve mahallî icaplara göre yapılır.

       Başlamış işlerin sonuçlandırılması

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış veya başlamış olan ve bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler, yapıldıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

    Mevcut Kiracılar

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 27/10/2009 - 27389 S.R.G Yön/2.mad.)

    27/10/2009 tarihinden önce akdedilmiş ve devam etmekte olan sözleşmelere kiracının talebi üzerine 27/10/2009 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanabilir.

       Yürürlük

       Madde 55 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 56 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar