2007 YILI MERKEZİ YÖNETİMKESİN HESAP KANUNU

    Kanun Numarası : 5829

    Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2008

    Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27097-1.Mükerrer

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2007 yılı bütçe giderleri toplamı 200.206.449.414,00 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2007 yılı bütçe giderleri toplamı 12.661.479.001,26 Yeni Türk Lirası,

       c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2007 yılı bütçe giderleri toplamı 1.473.982.406,01 Yeni Türk Lirası,

       olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2007 yılı bütçe gelirleri toplamı 185.715.244.477,55 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2007 yılı bütçe gelirleri toplamı 13.043.253.100,84 Yeni Türk Lirası,

       c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2007 yılı bütçe gelirleri toplamı 1.585.185.634,47 Yeni Türk Lirası,

       olarak gerçekleşmiştir.

    DENGE

    Madde 3 - (1) 1 inci maddede yazılı bütçe giderleri ile 2 nci maddede yazılı bütçe gelirleri toplamı arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2007 yılında 14.491.204.936,45 Yeni Türk Lirası bütçe gider fazlası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2007 yılında 381.774.099,58 Yeni Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

       c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2007 yılında 111.203.228,46 Yeni Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

       gerçekleşmiştir.

    NAZIM GELİR VE GİDER

    Madde 4 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider ve gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 2007 yılında 385.849.604,69 Yeni Türk Lirası nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider gerçekleşmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 5 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2007 yılında ödenek üstü giderlerini karşılamak için 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için toplam 5.100.135.217,15 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam 4.755.805,44 Yeni Türk Lirası,

       c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar için toplam 23.963.990,00 Yeni Türk Lirası,

       tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 114.525.923,87 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 9.989.787,07 Yeni Türk Lirası,

       2007 yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla bir sonraki yıla devrine izin verilen ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 7 - (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2007 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

       a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 13.870.171.925,09 Yeni Türk Lirası,

       b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 2.099.931.183,91 Yeni Türk Lirası,

       c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların toplam 220.312.502,85 Yeni Türk Lirası,

       ödeneği iptal edilmiştir.

    DEVLET BORÇLARI

    Madde 8 - (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2007 yılı sonu itibariyle;

       a) 6.134.000.001,04 Yeni Türk Lirası kısa vadeli Devlet iç borcu ve 249.175.982.305,36 Yeni Türk Lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu olmak üzere, toplam 255.309.982.306,40 Yeni Türk Lirası Devlet iç borcu,

       b) 78.569.590.754,59 Yeni Türk Lirası Devlet dış borcu,

       c) 9.831.562.987,21 Yeni Türk Lirası Hazine garantili borç,

       mevcuttur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar