AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 04/01/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27100

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan personelin hizmet gerekleri esas alınarak kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

       (2) Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yer alan yardımcı hizmetler sınıfına dahil memurlar ile aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurlar ve aday memurları kapsamaz.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkan: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanını,

       b) Başkanlık: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığını,

       c) Bölge müdürlükleri: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlüklerini,

       ç) Hizmet alanı: Bölge müdürlüklerine bağlı olarak görev yapan işletme müdürlüklerinin bulunduğu il veya ilçeleri, bölge müdürü açısından bölge müdürlüğünün bulunduğu ili,   

       d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

       e) İdari İşler ve İkmal Daire Başkanlığı: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı İdari İşler ve İkmal Daire Başkanlığını,

       f) İşletme müdürlükleri: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı İşletme Müdürlüklerini,

       g) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

          ğ) Müdürlük: İşletme ve depo müdürlüğünü,

       h) Personel şefi: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personel Şefini,

       ı) Personel ve idari işler şube müdürü: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personel ve İdari İşler Şube Müdürünü,

       i) Yönetim kurulu: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

       j) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde, zorunlu olarak çalışılması gereken ve 6 ncı maddede belirtilen asgari süreyi

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

       Hizmet bölgeleri

       Madde 5 - (1) Türkiye'nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçeler ve diğer ilçeler; dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       (2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

       Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma ve fiili hizmet süresi

       Madde 6 - (1) Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

    Hizmet BölgesiHizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

    4. Bölge4. Bölge 4 yıl4 yıl

    3. Bölge3. Bölge 6 yıl6 yıl

    2.Bölge2.Bölge 8 yıl8 yıl

    1. Bölge1. Bölge 10 yıl10 yıl

       (2) Bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi hallerinde başkanlık onayı ile bu süreler uzatılabilir.

       (3) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır. İkinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ataması yapılamayan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler birinci hizmet bölgesi hariç bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden indirilir.

       (4) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve bölgeler arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca resen değerlendirilir.

       Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel

       Madde 7 - (1) Başkanlık işletme müdürü ve depo müdürü kadrolarında görev yapan personel, zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

       Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

       Madde 8 - (1) Yer değiştirme sureti ile atamalar, her yılın Haziran-Eylül döneminde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atama dönemleri Başkanlığın internet sitesinde duyurulur. Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir.

       Yer değiştirme sureti ile atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

       Madde 9 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar; personelin adil ve dengeli bir şekilde dağılımı amacı gözetilerek, ilgililerin öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi ve sicil durumu gibi özelliklerini içeren bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formu ile boş kadro durumu ve hizmet bölgelerindeki iş ve personel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bir plan dahilinde Yer Değiştirme Kurulunca yapılır.

       Hizmet gereği atama

       Madde 10 - (1) Aşağıda belirtilen zorunlu hallerde personelin görev yeri, bölge ve süre şartı aranmaksızın değiştirilebilir.

       a) Adli ve idari bir soruşturma sonucunda yerinde kalmasında sakınca görülmesi,

       b) İki defa üst üste olumsuz sicil alması.

       (2) İdari teşkilatlanmadaki değişiklik sonucunda bir hizmet alanının kapatılması durumunda, söz konusu hizmet alanındaki personelin ataması öncelikle aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması durumunda diğer bir bölgedeki hizmet alanlarından birine yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya İlişkin İşlemler

       Yer değiştirme kurulu

       Madde 11 - (1) Yer Değiştirme Kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere İdari İşler ve İkmal Daire Başkanı başkanlığında, İşletme ve Teknik İşler Daire Başkanı, Personel ve İdari İşler Şube Müdürü, Personel Şefi ve Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğünde görev yapan bir memur olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

       (2) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir ve Başkanlık onayına sunulur. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

       (3) Kurulun raportörlüğü Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

       (4) Kurul, atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını; puanlamaya öncelik vermek suretiyle birlikte değerlendirerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek karar verir.

       Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

       Madde 12 - (1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet birimleri ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi ve başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar başkanlığın internet sitesinde veya tebligat ile duyurulur.

       (2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi suretiyle doldurarak üçüncü fıkrada belirtilen yerlere başvururlar.

       (3) Başvurular merkez hizmet birimlerinde kişinin bağlı olduğu birime yapılır. Taşra hizmet birimlerinde ise her yılın 1-30 Nisan tarihleri arasında görev yaptıkları müdürlüklere yapılır. Müdürlükler, başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 1-10 Mayıs tarihleri arasında bölge müdürlüklerine gönderirler. Bölge müdürlükleri de 15-30 Mayıs tarihleri arasında yine kendi görüşlerini de ekleyerek, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığına gönderirler. Bu tarihler dışında yapılan müracaatlar ile doğrudan Başkanlığa yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Personel kendi isteği ile yaptığı atanma talebi ile bağlıdır. Başvurular İdarece yapılacak gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve duyulmasını müteakip internet ortamında da yapılabilir.

       (4) Atama sonuçları, ilgililere tebliğ edilmek suretiyle duyurulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Diğer personel

       Madde 13 - (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personel dışında kalan personelin, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları hakkında da bu Yönetmeliğin ve Devlet Memurlarının Yer değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel ihtiyaç olan bölgelere tercih kullandırılmak sureti ile aynı usulle atanabilir.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 14 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Kazanılmış haklar

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ile diğer personelin halen görev yaptıkları bölgelerdeki hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Sayılı Cetvelde belirlenen hizmet bölgelerine ilişkin süreler yönünden kazanılmış hak kapsamında değerlendirilir.

       Yürürlük

       Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

    Ekleri görebilmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar