YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 06/01/2009 - 2009/14581

    Resmi Gazete Tarihi : 04/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27131

    Ekli "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre Bakanlar Kurulu'nca 6/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve mevcut (g), (ğ) ve (h) bentleri, (ğ), (h) ve (ı) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.

    "g) Gümrük Müsteşarlığı; gümrük müşaviri."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve mevcut (ı), (i), (j), (k), (1), (m) ve (n) betleri, (i), (j), (k), (1), (m), (n) ve (o) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.

    "ı) Gümrük müşaviri kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenecek mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve Gümrük Müsteşarlığında daire başkanı ve daha üst idari kadrolarda ya da gümrük müfettişi, kontrolör, gümrük uzmanı veya Avrupa Birliği uzmanı kadrolarında fiilen altı yıl veya genel müdür ve daha üst idari kadrolarda çalışmış olmak şarttır."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin eki (1) sayılı Cetvele (7) numaralı sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki (8) numaralı sıra eklenmiş ve mevcut (8), (9) ve (10) numaralı sıralar (9), (10) ve (11) olarak teselsül ettirilmiştir.

    8. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI8. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

    UnvanUnvan Disiplin AmiriDisiplin Amiri Üst Disiplin AmiriÜst Disiplin Amiri

    Gümrük MüşaviriGümrük Müşaviri Misyon ŞefiMisyon Şefi Gümrük MüsteşarıGümrük Müsteşarı

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin eki (2) sayılı Cetvele (7) numaralı sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki (8) numaralı sıra eklenmiş ve mevcut (8), (9) ve (10) numaralı sıralar (9), (10) ve (11) olarak teselsül ettirilmiştir.

       "8. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

       Unvan   1. Sicil Amiri   2. Sicil Amiri   3. Sicil Amiri

       Gümrük Müşaviri    Misyon Şefi   Gümrük Müsteşarı    Bağlı Bakan"

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar