SAĞLIK HİZMETİ SUNAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK OLARAK BİRBİRLERİNDEN YAPACAKLARI MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik

    Maliye Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 07/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27134

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarının usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (h) bendi ile aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

    b) İdare: Kanunun 2 nci maddesinde sayılan idarelerden sağlık hizmeti sunanları,

    c) Geri ödeme kurumu: İlgili mevzuatı uyarınca hak sahibi kişilerin sağlık yardımını karşılamakla yükümlü kamu kurum ve kuruluşlarını,

    ç) Fiyat tarifeleri: Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen fiyatları ya da bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,

    d) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

    e) Hizmet: Teşhis ve tedaviye yönelik olarak idarelerce üretilen veya Kanuna göre hizmet alımı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen hizmetleri,

    f) Mal: Teşhis ve tedaviye yönelik olarak idarelerce üretilen veya Kanuna göre temin edilen malları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hizmet Alımları

    Hizmet alınması

    Madde 5 - (1) İdareler, aralarında imzalayacakları protokollerle birbirlerinden doğrudan hizmet alabilirler.

    Fiyatlandırma

    Madde 6 - (1) İdarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan hizmetlerden, fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların bu Yönetmelik kapsamındaki alım ve satımlara esas alınacak fiyatları, maliyetinin altında kalmamak kaydıyla idareler arasında yapılacak protokolle belirlenir. Ancak, bu suretle belirlenecek fiyat, fiyat tarifeleriyle belirlenen fiyatı hiçbir şekilde geçemez. Fiyat tarifelerinde belirlenmiş olan tutarlardaki değişikliklerin; protokol ile belirlenen fiyatları etkileyip etkilemeyeceği, etkileyecekse hangi oranda etkileyeceği ve karşılıklı alımlarda mahsuplaşma yapılıp yapılmayacağı hususları da protokolde ayrıca karara bağlanır.

    (2) İdarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan hizmetlerden, fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve hizmet alımı yoluyla üçüncü şahıslardan temin edilen hizmetlerin fiyatı; yapılacak kanuni kesintiler ihale bedeline ayrıca dâhil edilmek kaydıyla, ihale bedelinin üzerine % 10'a kadar ilave edilmek suretiyle belirlenebilir.

    (3) İdarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan hizmetlerden, fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve idarelerce üretilen hizmetlerin fiyatı, kanuni kesintiler maliyet bedeline ayrıca dâhil edilmek kaydıyla, maliyet bedelinin üzerine % 10'a kadar ilave edilmek suretiyle belirlenebilir.

    Faturalandırma ve ödemeler

    Madde 7 - (1) Sunulan hizmetlerin bedeli, protokolde belirlenen fiyatlar üzerinden hizmeti satan idarece düzenlenecek fatura karşılığında, hizmeti alan idarece ödenir. Faturanın düzenleme ve ödeme süresi protokolde belirlenir.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamında hastaya sunulan hizmetlerin bedeli, geri ödeme kurumuna hizmeti alan idare tarafından faturalandırılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Mal Alımları

    Mal alınması

    Madde 8 - (1) İdareler aralarında imzalayacakları protokollerle birbirlerinden doğrudan mal temin edebilirler.

    Fiyatlandırma

    Madde 9 - (1) İdarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan mallardan, fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların bu Yönetmelik kapsamındaki alım ve satımlara esas alınacak fiyatları, maliyetinin altında kalmamak kaydıyla idareler arasında yapılacak protokolle belirlenir. Ancak, bu suretle belirlenecek fiyat, fiyat tarifeleriyle belirlenen fiyatı hiçbir şekilde geçemez. Fiyat tarifelerinde belirlenmiş olan tutarlardaki değişikliklerin; protokol ile belirlenen fiyatları etkileyip etkilemeyeceği, etkileyecekse hangi oranda etkileyeceği ve karşılıklı alımlarda mahsuplaşma yapılıp yapılmayacağı hususları da protokolde ayrıca karara bağlanır.

    (2) İdarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan mallardan, fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan, amortismana tabi olmayan malların fiyatı, maliyetinin üzerine %10'a kadar ilave edilmek suretiyle belirlenebilir. Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan, amortismana tabi malların fiyatı ise amortisman tutarları da dikkate alınarak satışı yapacak olan idare tarafından 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre tespit edilir.

    Faturalandırma ve ödemeler

    Madde 10 - (1) Malların bedeli, protokolde belirlenen fiyatlar üzerinden malı satan idarece düzenlenecek fatura karşılığında malı satın alan idarece ödenir. Faturanın düzenleme ve ödeme süresi protokolde belirlenir.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamında kullanılan malların bedeli geri ödeme kurumuna malı alan idare tarafından faturalandırılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ortak Hükümler

    Protokol düzenlenmesi

    Madde 11 - (1) Her bir mal ve hizmet alımı için ayrı ayrı protokol düzenlenebileceği gibi, birden fazla mal ve hizmet alımı için ortak protokol düzenlenebilir.

    (2) Karşılıklı mutabakat sonucu hazırlanan Protokol, Protokolün tarafı olan birimlerin harcama yetkilileri tarafından imzalanır.

    (3) Mal alımına ve hizmet sunumuna ilişkin diğer hususlar, her alım konusunun özelliğine göre idarelerce protokolde belirlenir.

    (4) Protokolde "bu alımlar hakkında uygulanacak ceza ve yasaklama hükümlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olunacağı" hususuna yer verilir.

    (5) Protokolün feshine ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler protokolde belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar