VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 10/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27137

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

       b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde, alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

       c) Genel Müdür: Vakıflar Genel Müdürünü,

       ç) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

       d) Genel Müdürlük teşkilatı: Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerini,

       e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

       f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek eğitimi,

       g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

       ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek belirlenen süreleri,

       h) Kanun: 5737 sayılı Vakıflar Kanununu,

       ı) Personel: Genel Müdürlük teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışanları,

       i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

       j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

       Hizmet grupları

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi olan kadrolar hizmet gruplarıyla aşağıda belirtilmiştir.

       (2) Görevde yükselmeye tabi olan kadrolar;

       a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

       1) Daire Başkanı, Bölge Müdürü,

       2) Baştabip, Baştabip Yardımcısı,

       3) İşletme Müdürü,

       4) Hastane Müdürü, Müdür, Şube Müdürü, Saymanlık Müdürü,

       5) Hastane Müdür Yardımcısı.

       b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

       1) Hukuk Müşaviri.

       c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

       1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

       2) Uzman,

       3) Araştırmacı, Müze Araştırmacısı.

       ç) Sağlık Hizmetleri Grubu;

       1) Başhemşire.

       d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

       1) Çözümleyici.

       e) İdari Hizmetler Grubu;

       1) Musahhih,

       2) Ayniyat Saymanı, Teberrükât Saymanı,

       3) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Satın Alma Memuru, Veznedar, Kameraman, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

       f) Destek Hizmetleri Grubu;

       1) Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Hizmetli, Hastabakıcı, Kaloriferci, Aşçı.

       (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

       a) Mühendis, mimar, kimyager, matematikçi, fizikçi, fen memuru, istatistikçi, tekniker, teknisyen,

       b) Psikolog, eczacı, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, veteriner, çocuk gelişimcisi, biyolog, sağlık fizikçisi, laborant, sağlık teknisyeni, sağlık memuru,

       c) Avukat, arkeolog, şehir plancısı, mütercim, kütüphaneci, kitap pataloğu, programcı, teknik ressam, desinatör, restoratör.

       Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentleri ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi değildir. Ancak bu unvanlara atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

       a) Daire Başkanı ve Bölge Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       1) Hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, Mimarlık, mühendislik, iletişim, fen, Türk dili ve edebiyatı, dil-tarih veya eğitim fakültesi mezunu olmak,

       b) Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) Tıp fakültesi veya dört yıllık fakülte yüksek okullarının sağlık idaresi, işletme, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bölümlerinden mezun olmak,

       c) Baştabip kadrosuna atanabilmek için;

       1) Klinik veya laboratuar şefi veya şef yardımcısı olarak tıp alanında doçent veya profesör unvanı almış olmak,

       ç) Baştabip Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) Uzman tabip, tabip, eczacı veya diş tabibi olmak,

       d) İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakültelerin iktisat, işletme veya maliye bölümü mezun olmak.

       e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

       Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

       a) Son yıl sicili olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

       b) Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışmış olmak,

       c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

       a) Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların sağlık idaresi, işletme, iktisat, maliye veya kamu yönetimi bölümlerinden mezun olmak,

       b) Müdür, şube müdürü ve saymanlık müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

       2) Uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı, mimar, mühendis, arkeolog, şehir plancısı, istatistikçi, matematikçi, kitap pataloğu, musahhih, programcı, çözümleyici, kütüphaneci, mütercim, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı veya tekniker kadrolarından birinde çalışmış olmak,

       c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

       2) En az on yıl avukat olarak çalışmış olmak,

       ç) Uzman ve araştırmacı kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

       2) Genel İdare hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda sekiz yıl görev yapmak,

       d) Müze araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için; Fakültelerin arkeoloji-sanat tarihi veya sanat tarihi bölümünden mezun olmak,

       e) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için;

       1) Yüksek hemşirelik okulu mezunu olmak,

       2) Mesleğinde en az 10 yıl çalışmış olmak.

       f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların fizik, matematik ve istatistik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yüksek öğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcısı Sertifikasına, ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair sertifikaya sahip olmak,

       3) En az dört yıl hizmeti bulunmak,

       g) Musahhih kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı veya Tarih lisans programından mezun olmak,

       ğ) Ayniyat saymanı veya teberrukat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

       2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, satın alma memuru, teknisyen, veznedar, kameraman, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför kadrolarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,

       h) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya konuyla ilgili eğitim aldığını belgelendirmek,

       ı) Memur, ambar memuru, satın alma memuru, veznedar kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       i) Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fotoğraf, fotoğrafçılık veya fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programlarından birinden mezun olmak,

       j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) En az dört yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

       k) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak.

       l) Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı, Hastabakıcı, Kaloriferci ve Aşçı kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       m) Bekçi ve Hizmetli kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az ilköğretim mezunu olmak.

       Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 9 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

       a) Son yıl sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

       b) Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışmış olmak,

       c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

       Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

       Madde 10 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

       a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, istatistikçi, arkeolog, psikolog, eczacı, biyolog, diyetisyen, kimyager, fizikçi, sağlık fizikçisi, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

       b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

       2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini gösteren mezun olduğu okuldan alacağı bir belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurstan alacağı bir sertifikaya sahip olmak,

       c) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakültelerin arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon, kütüphanecilik veya bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olmak,

       d) Kitap pataloğu kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakültelerin biyoloji, geleneksel Türk el sanatları, kimya, sanat tarihi veya taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümünden mezun olmak,

       e) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

       2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

       f) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakültelerin filoloji, mütercim-tercümanlık, dil bilimi, dil ve edebiyat veya yabancı dil öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak,

       2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 80 puan almış olmak,

       g) Veteriner kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmak,

       h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az 2 yıllık mesleki veya teknik yüksek okul mezunu olmak,

       ı) Teknisyen, teknik ressam, desinatör, restoratör, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, fen memuru kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

       i) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak,

       j) Ebe kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

       k) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

       2) Sağlıkla ilgili bir birimde staj yaptığına dair belgeye sahip olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

       Görevde yükselme eğitiminin ilanı ve başvurusu

       Madde 11- (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az bir ay önce bütün personele; eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Genel Müdürlük tarafından duyurulur.

       (2) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyurunun yapılmasından sonra durumları aranılan koşullara uyan personel, eğitime girme isteklerini bir dilekçe ile görev yaptıkları birimlere bildirir. Birimler, başvuru dilekçelerini bir hafta içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderirler.

       (3) Adaylar, ancak bir unvanın görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler.

       (4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise; sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

       (5) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin usul ve esaslara tabidir.

       (6) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme sınavına katılacak personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki ders konularından 30, (f) bendinde yer alan ders konularından 45 saatten az olmamak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları şarttır.

       (7) Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar verilecek mazeret izni bu süreden sayılır. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.   

       Görevde yükselme eğitiminin şekli ve eğitime alma

       Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitim programları, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda; 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte belirtilen usule uygun bir şekilde, başka bir kamu kurum ve kuruluş ile müştereken görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

       (2) Aday listelerine itirazlar, eğitime katılacakların listesinin ilanından itibaren beş gün içerisinde Sınav Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılır. İtirazlar, itiraz tarihinden itibaren yedi gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

       (3) Aynı unvan için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı beş kişiden az ise gruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına girecekler ile birleştirilebilir. Ortak konularda birlikte eğitim yapılabilir.

       Görevde yükselme eğitiminin konuları

       Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

       a) T.C. Anayasası;

       1) Genel esaslar,

       2) Temel hak ve ödevler,

       3) Devletin temel organları,

       b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

       c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

       ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

       d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

       e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

       f) Atanılacak görev alanı ve görevin niteliği ile mesleki etik kurallarına ilişkin konular.

       (2) Düzenlenecek eğitim programında, (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

       Görevde yükselme sınavı

       Madde 14 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

       (2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

       (3) Bu sınavda yüz puan üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

       (4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca bu kişiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

       (5) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

       Görevde yükselme sınavının şekli ve konuları

       Madde 15 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır.

       (2) Görevde yükselme sınavı soruları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan konulardan oluşur.

       Sınav kurulu ve görevleri

       Madde 16 - (1) Genel Müdürlükçe yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere Genel Müdürün veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Daire Başkanı ve görevlendirilecek üç üye olmak üzere beş kişilik sınav kurulu oluşturulur. Sınav kurulu başkan ve üyelerinden herhangi bir nedenle kurula katılamayacakların yerine görevlendirilmek üzere yeteri kadar yedek üye belirlenir.

       (2) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyelerden biri iştirak eder.

       (3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

       (4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar.

       (5) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini tespit etmek,

       b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

       c) Eğitime katılacakların tespitine ilişkin itirazları incelemek ve sonuçlandırmak,

       ç) Yazılı sınav konularının kapsamını belirleyerek sınavı yapacak kurumlara bildirilmesini sağlamak,

       d) Sınav sonuçlarını ilgililere duyurmak,

       e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak,

       f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

       Unvan değişikliği sınavı

       Madde 17 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce, unvan değişikliği sınavının yeri ve tarihi sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

       (2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

       (3) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

       (4) Unvan değişikliği sınavı, kurumunca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, yazılı olarak Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

       (5) Yapılacak sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden 70 puan alınması şarttır.

       Sınav sonuçlarının açıklanması ve belgelerin saklanması

       Madde 18 - (1) Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren en geç beş gün içerisinde sınav kurulunca Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir ve sınava katılan personele yazılı olarak bildirilir.

       (2) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde aynı unvanda kadro boşalması halinde başarı sırasına göre atama yapılır.

       (3) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava kadar ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

       Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına itiraz

       Madde 19 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılanlar, sınav sonucunun kendilerine tebliğinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edebilirler.

       (2) İtirazlar, sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Sınav kurulunca verilen kararlar kesindir.

       Sınavı kazananların atanması

       Madde 20 - (1) Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak sıralama belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise; sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

       (2) Ataması yapılan ve geçerli mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlamayan personel sınavdan doğan hakkını kaybeder ve atama iptal edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Hizmet grupları arasında geçişler

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

       a) Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara veya istekleri halinde bulundukları unvana göre aynı düzeyde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere; aranan şartları taşımak kaydıyla, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın naklen atanabilirler.

       b) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar ve unvan değişikliğine tabi kadrolardan sayılan unvanları elde etmiş olanlar, aynı unvanla veya istekleri halinde daha alt bir göreve bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın naklen atanabilirler.

       c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

       (2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele ilişkin Genel Müdürlük dışından yapılacak atamalarda bu maddede belirtilen hükümler uygulanır.

       Özelleştirilen kuruluşlardan atama

       Madde 22 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Kazanılmış haklar

       Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazanmış olanların hakları saklıdır.

       Özürlülerin eğitim ve sınavı

       Madde 24 - (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 26 - (1) 11/11/2005 tarihli ve 25990 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Geçici Madde 1 - (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

       Geçici Madde 2 - (1) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce şef kadrosunda görev yapanlar, diğer şartları taşımaları halinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmek için görevde yükselme sınavına katılabilirler.

       Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

    Ekini görebilmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar