GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERASYON BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 12/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27139

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyon başkanlarının seçimi, göreve başlatılmaları, görevden alınmaları ile seçimde oy kullanacaklara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonların başkanlık seçimine katılacaklardan aranılacak şartları, seçimde oy kullanacak kişi, kurum ve kuruluşlar ile seçimle ilgili esas ve usulleri kapsar.

       (2) Özerk spor federasyonları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

       b) Bakanlık: Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanlığı,

       c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

       ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

       d) Federasyon: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını,

       e) İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

       f) İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

       Federasyon başkanı adaylarında aranılacak şartlar

       Madde 5 - (1) Federasyon başkanı adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

       a) T.C. Vatandaşı olmak,

       b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       c) İdari tahkikat sonucu federasyon başkanlığı görevine son verilmemiş olmak,

       ç) Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor sonucu görevine son verilmemiş olmak,

       d) Vergi ve sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

       e) Bir defada altı aydan fazla veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

       f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

       (2) Olimpiyat veya dünya şampiyonalarında şampiyon olanlarda (b) bendi hükmü aranmaz.

       (3) Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında; Genel Müdür yardımcısı, kurul ve daire başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, federasyon genel sekreteri, il müdürü ve şube müdürü görevinde bulunanlar seçimle ilgili adaylık başvurularının yapıldığı tarihte idari görevlerinden ayrılmadıkça aday olamazlar.

       (4) Adaylık ile ilgili diğer usul ve esaslarla, adaylardan alınacak seçim giderlerine katılma payı Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

       Seçim tarihi

       Madde 6 - (1) Seçimler, yeni kurulmuş olan federasyonlarda kurulma işleminin tamamlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde yapılır.

       (2) İkinci ve daha sonraki seçimleri ise yaz veya kış sporlarına göre ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

       Seçimle ilgili duyurular

       Madde 7 - (1) Seçimin yapılacağı yer ve tarih, son müracaat tarihi belirtilmek kaydıyla seçim tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

       (2) Bu ilan metinlerinde, federasyon başkanlarında aranacak şartlara ve adaylık için son müracaat tarihlerine de yer verilir.

       Seçimde oy kullanacaklar

       Madde 8 - (1) Federasyon başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak üye sayısı, ilgili spor dalında faaliyet gösteren kulüp ve sporcu sayısına göre tespit edilir. Seçimlerde oy kullanacak üye sayısı 100 üyeden fazla olamaz.

       (2) Federasyon başkanlığı seçimlerinde

       a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, 1. Hukuk Müşaviri, kurul ve daire başkanları, Spor Toto Teşkilat Başkanı,

       b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

       c) Olimpik branşlarda oy kullanmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

       ç) Bünyesinde engelliler spor federasyonları ile paralimpik komitesince benimsenen spor dallarının bulunduğu federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere, Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

       d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

       e) Branşlarında oy kullanmak üzere, bağlı oldukları uluslararası federasyonların dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu veya hakem kurulu üyeleri,

       f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

       g) Kulüp Temsilcileri

       oy kullanır.

       (3) Kulüp temsilcilerinin belirlenmesinde;

       a) Uluslar arası, ulusal veya bölgesel faaliyetlere katılma yoğunluğu,

       b) Müsabakaya katılan sporcu sayısı,

       c) Ulusal veya uluslar arası faaliyetlere ilişkin başarılar

       esas alınır.

       (4) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Seçimlerde vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar başkanlık seçimlerinde üye olarak oy kullanamazlar.

       (5) Seçim Kurulunca; seçimi yapılacak federasyon için ne kadar oy kullanılacağı Genel Müdürlük Makamından alınacak onayla belirlenir.

       Federasyon başkanları seçim kurulu

       Madde 9 - (1) Federasyon başkanları seçim kurulu, Genel Müdürün onayı ile ilgili daire başkanının başkanlığında, bir hukukçu, bir başmüfettiş ve en az şube müdürü seviyesinde iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Federasyon başkanları seçim Kurulu oy çokluğu ile kararlarını alır ve aldığı kararlar kesindir.

       (2) Federasyon başkanları seçim kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Federasyon başkanı seçimi ile ilgili seçim takvimini belirlemek, ilanları hazırlamak ve ilan etmek,

       b) Federasyon başkanı aday adaylarının belirlenen niteliklere uygun olup olmadığını tespit etmek ve Internet sitesinde duyurmak,

       c) Seçimlerde oy kullanacak olan üyeleri tespit etmek, duyurmak ve üye listelerine ve diğer işlemler hakkındaki itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

       ç) Seçimle ilgili oy pusulalarını bastırmak ve seçimle ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek,

       d) Seçim sonuçlarını Genel Müdüre sunmak.

       Federasyon başkanlarının göreve başlatılması

       Madde 10 - (1) Yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan aday, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile federasyon başkanı olarak göreve başlatılır. Oyların eşitliği halinde Genel Müdür ve eşit oy alan adayların huzurunda, oluşturulan kurul tarafından çekilecek kur'a sonucu kazanan aday federasyon başkanlığına aynı usulle göreve başlatılır.

       (2) Başkan adayı çıkmayan ve yeni kurulan federasyon başkanlıkları için; Genel Müdür, Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Genel Müdür yardımcıları, kurul başkanları, I.Hukuk Müşaviri, daire başkanları ile Spor Toto Teşkilat Başkanından oluşan üyeler tarafından 5 inci maddedeki şartları taşıyanlar arasından en geç bir ay içinde başkan seçilir.

       Federasyon başkanlarının ayrılmaları veya görevden alınmaları

       Madde 11 - (1) Federasyon başkanı kendi isteğiyle görevden ayrılabileceği gibi seçilme şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda görevde kalmasında sakınca görülmesi halinde veya Sportif Değerlendirme Kurulu tarafından sportif olarak başarısız olmasının tespiti veya yıllık hedef ve programlarını gerçekleştirememesi durumunda, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile görevden alınır.

       (2) Federasyon başkanlığı görevinin her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde tüm kurulları görevinden ayrılmış sayılır. Kalan sürenin tamamlanması için 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişiler tarafından 5 inci maddedeki şartları taşıyanlar arasından federasyon başkanı seçilir. Ancak; yeni başkan seçilinceye kadar mevcut kurullar görevlerine devam ederler.

       Federasyon kurullarının oluşturulması

       Madde 12 - (1) Federasyon kurulları, Federasyon Başkanının göreve başlamasını müteakip, 22/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulur.

       Sportif değerlendirme kurulu

       Madde 13 - (1) Spor federasyonlarının yıllık ve/veya dört yıllık faaliyetleri ile sporcu ve kulüp sayılarındaki artış oranıyla, ülkemizdeki yaygınlığını değerlendirmek amacıyla Sportif Değerlendirme Kurulu kurulur.

       (2) Sportif Değerlendirme Kurulu; Genel Müdür yardımcısının başkanlığında;

       a) Genel Müdürlükçe belirlenecek iki kişi,

       b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve belirlenecek bir üye,

       c) Merkez Danışma Kurulunca tespit edilecek iki üye,

       ç) Bünyesinde spor bölümü bulunan üniversiteleri temsilen iki üye,

       d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı,

       e) Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı,

       f) I. Hukuk Müşaviri ile Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı

       olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur. Kurul en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır. Federasyon başkanının görevden alınması toplantıya iştirak eden üyelerin 2/3'ünün oyu ile teklif edilir.

       (3) Kurulun sekreterya görevi Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

       (4) Federasyon başkanının, sportif alanda başarısızlığı aşağıdaki kriterlere göre belirlenir;

       a) Bir önceki yıla göre sporcu ve kulüp sayısı,

       b) Federasyonun Ülkemizdeki gelişmişlik potansiyeli ve faaliyette bulunduğu il ve ilçeler,

       c) Faal sporcu ve kulüp sayısının yıllar itibariyle artış oranı,

       ç) Uluslararası müsabakalarda aldığı başarı,

       d) Kaynaklarının kullanımı,

       e) Faaliyetlerini sponsorlara yaptırma başarısı,

       f) Doping maddelerine karşı mücadele yeteneği,

       g) Yıllık ve/veya dört yıllık hedef ve programlarını gerçekleştirme oranı.

       (5) Kurul, Bakanın veya Genel Müdürün talimatıyla yılda en az iki kez toplanabileceği gibi bilgi ve belgeye dayalı yapılan başvurular üzerine de toplanabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 14 - (1) 26/8/2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Özerklik işlemlerini tamamlayamamış federasyonlar

       Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte özerklik işlemlerini tamamlayamamış olan federasyonların üç ay içerisinde özerklik işlemleri bitmediği takdirde bu Yönetmelik hükümlerine göre bir ay içerisinde federasyon başkanlığı seçimleri yapılır.

       Yürürlük

       Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar