DEVLET MALZEME OFİSİ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 13/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27140

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Malzeme Ofisinde görev yapan memurların disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Devlet Malzeme Ofisi merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

       Disiplin, üst disiplin ve en üst disiplin amirleri

       Madde 4 - (1) Devlet Malzeme Ofisi memurlarının disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 6 - (1) 18/7/2006 tarihli ve 26232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

    Ekleri görebilmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar