SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

    Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

    Sosyal Güvenlik Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 22/02/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27149

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak Kurum içinde atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

       (2) Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yer alan yardımcı hizmetler sınıfına dâhil memurlar ile aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurlar ve aday memurları kapsamaz.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

       b) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

       c) Başkan yardımcısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısını,

       ç) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan ve bu çerçeve içinde çalışan Kurum merkez ve taşra kuruluşlarını,

       d) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

       e) Hizmet bölgesi: Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilen bölgeleri,

       f) Hizmet puanı: Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,

       g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dâhil olmak üzere, Kurumda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda fiilen çalışılan hizmet sürelerini,

       ğ) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

       h) Merkez teşkilatı: Ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerini,

       ı) Norm kadro sayısı: Merkez ve taşra teşkilatı birimleri itibariyle belirlenen kadroların dağılımını,

       i) Taşra teşkilatı: Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerini,

       j) Yer değiştirme suretiyle atanma: Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin, bu Yönetmelikte yer alan hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

       k) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,

       l) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Atanmaya İlişkin Genel Esaslar ve Atama Şekilleri

       Genel ilkeler

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak;

       a) Yapılacak atamalarda kadro imkânları ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,

       b) Hizmet puanının belirleyici olarak esas alınması,

       c) Personelin birimler arasında hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

       ç) Atamalarda, görevlendirmeler dâhil belirlenen norm kadro sayısının aşılmaması,

    d) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilmesi,

       ilkeleri esas alınır.

       Atama şekilleri

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte öngörülen atama şekilleri şunlardır:

       a) Kurum içi naklen atama.

       b) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama.

       c) Zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanların yer değiştirme suretiyle ataması.

       ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle naklen atama.

       d) Birimlerin kapanması, devri ve iş yükünün önemli ölçüde azalması nedenleri ile personelin naklen atanması.

       Kurum içi naklen atama ve nakil dönemi

       Madde 7 - (1) Personelin, il içi ve iller arası naklen atamalarında, doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar ile bir ilden ayrılabilecek azami personel sayısı Mayıs ayı sonuna kadar Kurumca intranet sitesinden ilan edilir.

       (2) Personel ilan edilen kadronun niteliklerini taşıması kaydıyla, 1-15 Haziran tarihleri arasında Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 "Atanma İstek Formu"nu doldurarak en çok beş tercihle birlikte çalıştığı birime müracaat eder. Birimler, talepte bulunan personelin müracaatlarını, başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderir. Yapılan müracaatlar Temmuz ayında değerlendirilir ve personelden durumu uyanların atamaları, ilan edilen kadro sayısından fazla olmamak kaydıyla 10 Ağustos tarihine kadar yapılır. Son başvuru tarihi itibariyle ilan edilen kadroların niteliklerini taşımayanların ataması yapılmaz. Yapılan atamalar Kurumun intranet sitesinde ilan edilir.

       (3) Kurum, başvuran personelin sırasıyla; tercih sırasını, hizmet puanını ve hizmet süresini dikkate alarak nakil işlemlerini tamamlar. Birinci tercihlerine yerleştirilemeyenler varsa sırasıyla diğer tercihleri dikkate alınarak aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulurlar.

       (4) Hizmet süresinin hesabında son başvuru tarihi esas alınır.

       (5) Kurum, atanma talebinde bulunan personelin görev yaptığı yerde hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri alır.

       (6) Personel, atandığı il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen iki yıl görev yapmak zorundadır. Ancak karşılıklı yer değiştirme taleplerinde bu süre dikkate alınmaz. Göreve başladıktan sonra ortaya çıkan mazerete dayalı taleplerde ise bu süre 1 yıl olarak dikkate alınır. Bu sürelerin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izin ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır.

       (7) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, sadece personelin belirttiği acil ve zorunlu hallerin belge ile ispatı halinde değerlendirilir ve uygun görülenlerin talepleri yerine getirilebilir.

       (8) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına bu maddede yer alan sürelere bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir.

       Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

       Madde 8 - (1) Birimleri vasıtasıyla müracaat edilmesi kaydıyla, aynı sınıf ve eşdeğer unvanda ve hizmet süreleri birbirine yakın personelin, karşılıklı yer değiştirme talepleri talep tarihini takip eden yedi iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirilir. Yer değiştirme taleplerinin uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atamaları yapılabilir.

       (2) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerden birinin atamasının yapılması üzerine görevinden ayrılmasından sonra diğerinin, atamadan vazgeçme talebi dikkate alınmaz.

       (3) Karşılıklı yer değiştirme talepleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

       (4) Emeklilik süresini dolduran personel hakkında karşılıklı yer değiştirme hükümleri uygulanmaz.

       Zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanların yer değiştirme suretiyle ataması

       Madde 9 - (1) Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin ataması, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde talebi ve boş kadro bulunması halinde yapılabilir.

       Görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle naklen atama

       Madde 10 - (1) Personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atama işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

       Birimlerin kapanması, devri ve iş yükünün önemli ölçüde azalması nedenleri ile personelin naklen atanması

       Madde 11 - (1) Görev yapılan birimin; kapanması, devri, iş yükünün önemli ölçüde azalması veya benzeri nedenlerle personele ihtiyaç duyulmaması hallerinde; atama yapılması planlanan birimlere, her kadro unvanı için ayrı ayrı belirlenen boş kadro sayısı kadar personelin ataması hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere tercihleri dikkate alınarak yapılır. Ancak, hizmet puanlarının eşitliği halinde; öncelikle hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir. Aynı yere, belirlenen boş kadro sayısından fazla talebin olması nedeniyle yukarıdaki hükümlere göre atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları Kurumun ihtiyaç duyulan birimlerine resen yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet Bölgeleri ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

       Hizmet bölgeleri

       Madde 12 - (1) Türkiye'nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçeler ve diğer ilçeler dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       (2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

       Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel

       Madde 13 - (1) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.

       Zorunlu çalışma süreleri

       Madde 14 - (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir:

       Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar

       Madde 15 - (1) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

       a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, o hizmet bölgesi içindeki illerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok ilde de geçirilebilir. Bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz. Ancak, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içerisinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

       b) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin atanması, zorunlu çalışma süresini tamamladığı tarihi takip eden ilk atama dönemi içinde gerçekleştirilir.

       c) 3 üncü ve 4 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları halde, bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların durumları Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir ve sonuç ilgili personele bildirilir. Ancak, 4 üncü hizmet bölgesinde toplam çalışma süresi altı yılı, 3 üncü hizmet bölgesinde sekiz yılı geçemez.

       ç) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (birinci bölge hariç) bir üst bölgeden başlamak üzere çalışılmayan bölgelerde geçmiş sayılır. Bu halde de fazla süre kalması veya birinci hizmet bölgesinde bulunulması halinde, söz konusu fazla geçen süreler, sırasıyla çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan alt bölgelerde geçmiş sayılır.

       d) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların atamaları, bu bölgenin, çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan en fazla iki üst veya iki alt bölgesindeki hizmet alanlarına yapılır.

       e) Bir il sınırı içerisinde farklı hizmet bölgelerine dâhil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırı içerisindeki görev süresi, çalışılan iki ayrı hizmet bölgesindeki toplam zorunlu çalışma süresini aşamaz.

       f) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların, yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde gerçekleştirilmesi esastır.

       g) Aynı hizmet bölgesindeki yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olmayan kadrolarda geçen süreler, zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınmaz.

       ğ) Alt hizmet bölgesinden başlayarak sırayla üst hizmet bölgesine atama yapılması esastır. Boş kadro bulunmaması veya Yönetmelikte sayılan özürleri yahut Yönetmelikte belirtilen istisnalar sebebiyle, alt hizmet bölgesinde görevlendirilmeden üst hizmet bölgesinde görevlendirilen personel, görevlendirildiği hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra, yapılacak ilk yer değiştirmede zorunlu hizmet süresini tamamlamadığı en alttaki hizmet bölgesine atanabilir. Ancak; sıkıyönetim, olağanüstü hal veya müfettiş raporlarına istinaden bölgelerdeki zorunlu çalışma sürelerine bağlı kalınmaksızın başka bir il'e veya merkez teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atama yapılabilir. Bu özel durumların ortadan kalkması halinde yarım kalan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlattırılabilir.

       h) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve Emeklilik Belgesini vermeleri koşulu ile, takip eden yer değiştirme dönemi sonuna kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilirler.

       ı) Talepte bulunup da, yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçen veya emekliliğe hak kazanmadıkları tespit edilenler ya da herhangi bir nedenle emeklilikleri iptal edilenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin ve talep aranmaksızın resen atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez (h) bendi hükmünden yararlanamazlar.

       i) Kurum personelinden merkez denetim elemanlığında bulunanlardan veya bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kadro unvanlarına asaleten atanacak olanların ilk görev yerleri Yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan 4 ve 3 üncü hizmet bölgeleridir.

       j) Diğer hizmet bölgelerinden bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kadro unvanlarına atanabilmek için ilgililerin bu kadro unvanlarında iki yılını tamamlamış olmaları gerekir.    

       k) 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerine dâhil illerde bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen unvanlarda boş kadro bulunmaması halinde daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

       l) Tüm bölgelerde çalışan personelin durumu boş kadro imkânları dikkate alınarak Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir.

       m) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin; biriminin kapanması, devri, iş yükünün önemli ölçüde azalması nedenleri gereği yapılacak atamaları, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki hükümlere göre yapılır.

       n) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları sonucu yer değiştirmeye tabi kadrolara ataması yapılacak personelin atamaları bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki hükümlere göre yapılır.

       Başvuru ve yer değiştirme suretiyle atama dönemleri

       Madde 16 - (1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış veya o yılın Temmuz ayı sonuna kadar tamamlayacak olanlar atanma talebinde bulunabilirler. Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

       (2) Yer değiştirmeye ilişkin başvurular 1-15 Mart tarihleri arasında bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-3 "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu" doldurularak en çok üç tercihle birlikte çalışılan birime yapılır. Birimler, talepte bulunan personelin müracaatlarını, başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderirler. Yapılan müracaatlar Mayıs ayında değerlendirilir.

       (3) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların her yılın Haziran ve Temmuz aylarında yapılması esastır. Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddeleri uyarınca yapılacak atamalar atama dönemi beklenmeksizin yapılır.

       İstek üzerine daha alt hizmet bölgelerinde çalışma

       Madde 17 - (1) Personelin isteği ve talebinin uygun görülmesi kaydıyla, personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmadan daha alt hizmet bölgesine atanması mümkündür. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen fazla hizmet süreleri ayrıldıkları üst bölge hizmetinden sayılır.

       Bütün bölge hizmetlerinin tamamlanması

       Madde 18 - (1) Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan personelin hizmet bölgesi ayrımı yapılmaksızın hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı ilgililerin istekleri de göz önüne alınarak Yer Değiştirme Kurulunca belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet Puanı ve Diğer Esaslar

       Hizmet puanı

       Madde 19 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi personelden yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel hariç nakil talebinde bulunanların, her nakil döneminden önce, nakil için müracaatın son başvuru tarihi itibariyle hizmet puanı tespit edilir. Hizmet puanının hesabında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Puanı Değerlendirme Formu kullanılır.

       Yer Değiştirme Kurulu

       Madde 20 - (1) Yer Değiştirme Kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Kurum Başkanı veya yetkilendireceği Kurum Başkan Yardımcısı tarafından belirlenecek toplam beş üyeden oluşur.

       (2) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir ve Başkan onayına sunulur.

       Görevli birim

       Madde 21 - (1) Atama ve yer değiştirme ile ilgili her türlü iş ve işlem İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Atanılamayacak hizmet yerleri

       Madde 22 - (1) Sosyal Güvenlik İl Müdürü, Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrolarında görev yapanlar;

       a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu ile bağlı ilçelere,

       b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

       atanamazlar.

       (2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

       a) Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelindeki 3 ve 4 üncü bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

       b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

       yapılacak atamalarda bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

       (3) Bu maddenin uygulanmasında, büyükşehir belediyesi olan illerde il merkezi ile büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 23 - (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       (2) Yönetmelikle ilgili doğacak tereddütlerin giderilmesinde Kurum Başkanı yetkilidir.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

       Madde 24 - (1) 15/4/1996 tarihli ve 22612 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ile 15/10/1993 tarihli ve 21729 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

    Ekleri görebilmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar