DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 06/03/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27161

       Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Disiplin ve üst disiplin amirleri

       Madde 4 - (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 6 - (1) 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

    Ekini görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar