GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİ

    GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİ

    Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi: 12/03/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27167

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gemi ve su araçlarının tonilatolarının ölçülmesine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, tonilato ölçme ve ölçüm sonuçlarını belgelendirmeye ilişkin usul ve esasları tespit etmek, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan tonilato ölçme ve belgelendirmeye ilişkin yükümlülükleri yerine getirmektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk Gemi Sicillerinden herhangi birine kaydı zorunlu veya ihtiyari olan gemiler ile maliki veya yetkili temsilcisi tarafından talep edilmesi halinde su araçlarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Balık avlama gemisi: Deniz canlılarını ticari amaçla avlamak için donatılmış gemiyi,

       b) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her tekneyi,

       c) Gros tonilato: Gemi ve su aracının kapalı hacimlerinin bu Yönetmelik veya sözleşme hükümlerine göre tespit edilmiş değerini,

       ç) Güvenlik tonajı (GTs) = 5 (beş) yaşını geçmiş balıkçı teknelerinde, güvenliği, çalışma koşullarını, hijyeni ve ürün kalitesini geliştirmek için üst güvertede yapılan modernleştirmeler nedeni ile oluşan tonaj artışını,

       d) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

       e) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

       f) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,

       g) Net tonilato: Gros tonilatodan bu Yönetmelik hükümlerine göre indirilmiş hacimlerden sonra elde edilen hacim değerini veya sözleşme gereği tespit edilen hacim değerini,

       ğ) Sözleşme: 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesini,

       h) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı,

       ı) Tadilat: Gemi ve su aracının üç boyutundan en az birinin ya da gros veya net tonilatosundan en az birinin değişimine neden olacak yapısal değişikliği,

       i) Tam boy: Teknenin oluşturduğu yapının kıç taraftaki sabit en uç noktasından baş taraftaki en uç noktasına kadar ölçülen mesafeyi,

       j) Tonilato belgesi: Gemi ve su aracının belirleyici özelliklerini, teknik özelliklerini ve ölçüm sonuçlarını gösteren belgeyi,

       k) Uzman: Ölçümü yapacak gemi mühendisi (gemi inşaatı mühendisi, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, gemi inşaatı ve deniz mühendisi, deniz teknolojisi mühendisi) unvanına sahip olan idarenin denizcilik uzmanı veya yardımcısı, gemi sörvey kurulu uzmanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personeli " (Değişik ibare : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\1.mad) ve mühendis personeli,

       l) Yeni gemi ve su aracı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra omurgası kızağa konan ve ilk ölçüm için başvurusu yapılan gemi ve su aracını,

    m) (Ek bend : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\1.mad) İç su: Tabiî ve suni göller, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uygulama Esasları, Görev ve Yetki

       Uygulama Esasları

       Madde 5 - (1) Balık avlama gemisi haricindeki gemi ve su aracının tam boyu ölçülürken kıç tarafında yapısal olarak devam eden sabit platform olması halinde platformun en uç kısmından ölçü alınır; sökülüp takılabilen platformlar ise ölçüme dahil edilmez. Gemi ve su aracının baş tarafında pruvadan itibaren ileriye doğru uzatılan, tekne güvertesinin dışına çıkan uzantıların olması halinde tam boy ölçüsü alınırken bu uzantılar dikkate alınmaz. Gemi ve su aracının baş bodoslaması küpeşte şeklinde tasarımlanmış ise tam boy küpeştenin en ucundan alınır.

       (2) Balık avlama gemisinde tam boy ölçümüne tekne yapısının dışına çıkan baş kasara, kıç aynalık, trol rampası, küpeşte ve ön küpeşte dahil edilir, tekne yapısının dışına çıkan vardevela, civarda (geminin baş tarafından havaya doğru uzatılmış direk), bumkin (geminin kıç tarafındaki platform), ana makineler, dümen ve dümen donanımı ile dalgıç merdiven ve platformları ise dahil edilmez.

       (3) Su araçlarının bu Yönetmelik kapsamında belgelendirilmesi malikin talebine bağlıdır.

       Görev ve yetki

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte geçen gemi ve su araçlarının boy uzunluklarına göre ölçülmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

       a) (Değişik bend : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\2.mad) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçlarının tonilatoları bölge müdürlüklerindeki veya liman başkanlıklarındaki uzmanlar ile gemi ve su araçlarının ölçümü konusunda İdare tarafından teknik eğitim verilen ve eğitim sonunda belge alan gemi sörvey kurulu uzmanı, denizcilik uzmanı, denizcilik uzman yardımcısı, mühendis ve denizcilikle ilgili fakültelerden mezun olan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel veya liman başkanlarınca ölçülür. Bölge müdürlüğünde ölçülenler için hazırlanan tonilato belgesi bölge müdürü tarafından, liman başkanlığında ölçülenler için hazırlanan tonilato belgesi ise liman başkanı tarafından imzalanır.

    b) (Değişik bend : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\2.mad) Tam boyu, 15 metre dâhil olmak üzere, 15 metreden 24 metreye kadar olan gemi ve su araçlarının tonilatoları bölge müdürlükleri veya liman başkanlıklarındaki uzmanlarca veya uzman tanımında yer alan okullardan mezun liman başkanlarınca ölçülür. Bölge müdürlüğünde ölçülenler için hazırlanan tonilato belgesi bölge müdürü tarafından, liman başkanlığında ölçülenler için hazırlanan tonilato belgesi ise liman başkanı tarafından imzalanır.

    c) (Değişik bend : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\2.mad) Tam boyu, 24 metre ve daha büyük gemi ve su araçlarının tonilatoları bölge müdürlükleri veya liman başkanlıklarındaki uzmanlarca veya uzman tanımında yer alan okullardan mezun liman başkanlarınca ölçülür; tonilato belgesi ölçüm raporuna istinaden bölge müdürlüğünde hazırlanır ve bölge müdürü tarafından imzalanır.   

    (2) Hazırlanan tonilato belgesine teknik kütük defterinden alınacak bir sıra numarası verilir.

       (3) Ölçmeye yetkili uzman bulunan liman başkanlıklarındaki liman başkanları ile bölge müdürlükleri ile aynı yerde bulunan liman başkanları gemi ve su araçlarını ölçemez.

       (4) Liman başkanlıkları ölçmeye yetkili olmadıkları gemi ve su araçlarının mahallinde ölçümünü bağlı oldukları bölge müdürlüklerinden talep eder.

       (5) Yabancı limanlarda bulunan Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının ölçülmesi için gemi ve su araçlarının tescil edileceği liman başkanlığının talebiyle, bölge müdürlüğü tarafından görevlendirme prosedürü yürütülür.

       (6) Tonilatosu ölçülecek gemi ve su araçlarının yapım özellikleri nedeniyle bu Yönetmelikte belirtilen kurallara göre ölçülmesinin uygun olmayacağının veya mümkün olmayacağının veya ölçümün gerçek değerinden çok farklı sonuçlanacağının tonilato ölçmeye yetkili liman başkanlığı veya bölge müdürlüğü tarafından değerlendirilerek idareye bildirilmesi halinde, ölçmenin nasıl yapılacağı idare tarafından belirlenir. Bu durumda, gemi ve su aracının tonilatosunu ölçmek üzere idare tarafından görevlendirme yapılır.

    (7) (Ek fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\2.mad) İç sularda çalışan tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları, belediye başkanlıklarında görevli mühendis, yoksa tekniker veya teknisyen, yoksa dört yıllık üniversite mezunu olan ve İdare tarafından teknik eğitim verilerek belgelendirilenler tarafından ölçülür. Hazırlanan tonilato belgesi belediye başkanı tarafından imzalanır. İç sularda çalışan tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemi ve su araçları bölge müdürlüğünün görevlendirdiği uzman tarafından ölçülür ve hazırlanan tonilato belgesi bölge müdürü tarafından imzalanır. İç sularda çalışan gemi ve su araçlarında teknik kütük numarası yerine bağlama kütüğü numarası kullanılır.

    (8) (Ek fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\2.mad) Liman başkanlığına vekâlet eden ve gemi ve su araçlarının ölçümü konusunda eğitim verilen personele, tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçlarının ölçümü konusunda, vekâlet süresince geçerli olmak üzere, İdare tarafından yetki verilir.

    Tonilato ölçme zorunluluğu

       Madde 7 - (1) Aşağıdaki durumlarda gemi ve su araçlarının tonilatosu ölçülür:

       a) Yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında,

       b) Gros veya net tonaj değişimine neden olabilecek cins değişimi yapılan gemi ve su araçlarında,

       c) Sözleşme hükümlerine uygun tonilato belgesi olmayan gemi ve su aracının yabancı ülke bayrağından Türk Bayrağına geçmesi durumunda,

       ç) Yabancı ülke bayrağından Türk Bayrağına geçen gemi ve su aracının sözleşme kapsamındaki tonilato belgesi ile tonaj hesap ve projelerinin ibraz edilmemesi durumunda,

       d) Denetimlerde gemi ve su aracının tonaj durumunun tonilato belgesi ile uyumlu olmadığı yönünde makul şüpheye düşülmesi halinde,

       e) Ölçme sonucuna itiraz edilmesi ve itirazın uygun bulunması durumunda,

       f) İdarece ihtiyaç duyulacak diğer hallerde.

       Tonilato ölçme talebi ve gerekli belgeler

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan durumlarda gemi ve su araçlarının tonilatosunun ölçülmesi amacıyla yetkili makama başvurular aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır:

       a) Tonilato ölçüm talebini içeren dilekçe,

       b) 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarından; klaslı inşa edilenler için klas mektubu, klassız inşa edilenler için Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu,

       c) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında bulunan tekneler hariç gemi ve su araçlarından Ek VII'de yer alan Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi,

       (ç) (Değişik bend : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\3.mad) Tüm yeni gemi ve su araçlarından makinesi varsa makine faturası ve tam boyu 24 metrenin altındaki yeni gemi ve su araçlarından tekne inşa faturası,

       d) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçları için genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planı ve bunlara ek olarak gemi ve su aracının cinsi ve tipine göre ölçen makam tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar,

       e) 15/4/1955 tarihli ve 6539 sayılı Kanunla katılmış bulunduğumuz Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesine tabi gemiler için yukarıda istenenlere ek olarak fribord hesapları,

       f) 15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir taraftan) çekilmiş üç adet fotoğrafı, (Fotoğrafların, karada veya denizde çekilmesi mümkündür; arkalarına gemi ve su aracı ile malikinin adı yazılarak ölçmeyi yapan tarafından onaylanır)

       g) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca uygunluk beyanı.

       Tonilato ölçme sonucuna itirazlar ve değerlendirilmesi

       Madde 9 -(1) (Değişik fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\4.mad) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak tonilato ölçümüne ilk itiraz, gemi ve su aracının maliki veya yetkili temsilcisi tarafından ilk ölçümün yapıldığı yetkili makama, tonilato belgesinin imza karşılığı teslim alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak yapılır. Tam boyu 15 metreden küçük olan gemi ve su araçlarının ölçüm sonuçlarına yapılacak ilk itirazda üç ay sınırlaması aranmaz. İlk itirazın yapıldığı makam liman başkanlığı ise itirazın liman başkanlığı tarafından sonuçlandırılıp gemi veya su aracı maliki veya yetkili temsilcisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bölge müdürlüğüne ikinci itirazda bulunulabilir. Bölge müdürlüklerine yapılan itirazların sonuçlandırılıp gemi veya su aracı maliki veya yetkili temsilcisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne nihai itiraz yapılabilir.

    (2) Bölge müdürlüğü veya liman başkanlıklarına yapılan itiraz müracaat tarihinden itibaren onbeş (15) iş günü içerisinde, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne yapılan itiraz ise müracaat tarihinden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve aynı süre içerisinde itirazın sonucu ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

       Geçerli tonilato belgesi olmayan Türk gemi ve su araçlarına yapılacak işlemler

       Madde 10 - (1) Türk Gemi Sicillerinden herhangi birine kayıtlı gemi ve su araçlarından bu Yönetmeliğe göre geçerli bir tonilato belgesi olmayanlar, geçerli bir tonilato belgesi alıncaya kadar uğradıkları ilk Türk limanında tutulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tonilatoların Ölçülmesi

       Sözleşmenin 2 nci maddesinin 8 inci paragrafındaki tanıma göre boyu 24 (dahil) metreden büyük olan gemi ve su araçları

       Madde 11 - (1) Sözleşmenin 2 nci maddesinin 8 inci paragrafındaki tanıma göre boyu 24 (dahil) metreden büyük olan ve uluslararası sefer yapan bu Yönetmelik kapsamındaki tüm gemi ve su araçlarının tonilatoları, sözleşme ve eklerinde belirtilen gros ve net tonilato tespit esaslarına göre ölçülür.

       (2) Sözleşmenin 2 nci maddesinin 8 inci paragrafındaki tanıma göre boyu 24 (dahil) metreden büyük olan ve ulusal sefer yapan bu Yönetmelik kapsamındaki gemi ve su araçlarının tonilatoları birinci tonilato ölçme kuralı ile ölçülür. Ancak gemi ve su araçlarının maliki veya yetkili temsilcisinin yazılı talebi halinde, bu gemi ve su araçları sözleşme ve eklerinde belirtilen gros ve net tonilato tespit esaslarına göre ölçülür.

       (3) Birinci tonilato ölçme kuralı uygulandığında boyun belirli aralıklara bölünmesi ile elde edilen bölüm noktalarında simpson kuralı ile alanların hesaplanması ve bu bölüm noktalarının alanlarından simpson kuralı ile hacim hesabı yapılarak teknenin tonilato güvertesi altı hacmi hesaplanır. Simpson kuralı dışında en az aynı hassasiyete sahip başka bir hesap yöntemiyle de teknenin tonilato güvertesi altı hacmi hesaplanabilir. Simpson kuralı dışındaki kurallar Gemi İnşa ve Tersaneleri Genel Müdürlüğünün izni ile uygulanabilir. Birinci tonilato ölçme kuralı ile ilgili ayrıntılar ve simpson kuralı kullanılarak ölçme metodunun uygulanışı ile ilgili ayrıntılar EK III'te tarif edilmiştir.

       (4) Belirli geometrik şekle (kare, dikdörtgen, yamuk ve silindirler prizması) sahip gemi ve su araçlarının hacimleri basit matematiksel formüllerle hesaplanabilir.

       Sözleşmenin 2 nci maddesinin 8 inci paragrafındaki tanıma göre boyu 24 metre ile tam boyu 15 metre (dahil) arasında olan gemi ve su araçları

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe tam boyu 15 (dahil) metre ile sözleşmenin 2 nci maddesinin 8 inci paragrafındaki tanıma göre boyu 24 metre arasında olan bu Yönetmelik kapsamındaki gemi ve su araçlarının tonilatoları, 11 inci maddede yer alan birinci tonilato ölçme kuralına göre ölçülür.

       Balık avlama gemilerinin tonilatolarının ölçülmesi

       Madde 13 - (1) Sözleşmenin 2 nci maddesinin 8 inci paragrafındaki tanıma göre boyu 15 (dahil) metreden büyük olan mevcut ve yeni balık avlama gemilerinin tonilatoları, sözleşme Ek-1'de belirtilen gros ve net tonilato tespit esasları ile ölçülür.

       (2) Tam boyu 15 metreden küçük balık avlama gemilerinin tonilatoları EK-I'de tarif edilen kurallara göre ölçülür. Ancak gemi malikinin yazılı talepte bulunması ve ölçüm için yetkili makam tarafından gerekli olduğu belirtilen planları sunması durumunda bu gemiler, sözleşme Ek-1'de belirtilen gros ve net tonilato tespit esasları ile ölçülür.

       (3) Balıkçı gemileri için düzenlenen tonilato belgelerinde, tadilat nedeniyle gros tonajı değişenlerin güvenlik tonajı (GTs) bilgileri ayrıca belirtilir.

        Tam boyları 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin tonilatolarının ölçülmesi (Değişik başlık : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\5.mad)

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin tonilatoları üç boyut ölçme kuralına göre ölçülür.

       (2) (Değişik fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\5.mad) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları için üç boyut ölçme kuralının uygulanışı ile ilgili ayrıntılar ve ölçme metodunun uygulanışı EK-II (A)'da tarif edilmiştir.

    (3) (Değişik fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\5.mad) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren tekneler için üç boyut ölçme kuralının uygulanışı ile ilgili ayrıntılar ve ölçme metodunun uygulanışı EK-II (B)'de tarif edilmiştir.

       Ölçüler, ölçme aletleri, ölçme zamanı

       Madde 15 - (1) Bütün ölçmelerde metrik sistem kullanılır. Yapılan ölçümlerde beş ve daha büyük milimetreler bir üst santimetreye tamamlanır. Beşten küçük milimetreler bir alt santimetreye yuvarlanır. Ölçüler omurga hattına paralel olarak ve düz bir hat üzerinden tespit edilir. Derinlik ve yükseklikler ise omurga hattına dik olarak alınır.

       (2) Herhangi bir gemi ve su aracının herhangi bir bölümünün hacim ölçüsü metreküp olarak ifade edilir. Hacim hesaplamalarında virgülden sonra iki rakam kullanılır. Üçüncü rakam beş veya daha büyük ise virgülden sonraki ikinci rakam bir arttırılır, beşten küçükse ikinci rakam değişmez.

       (3) Gemi ve su aracı, inşasının veya tadilatının tamamlanmasını takiben ölçülür.

       (4) Ölçüm için gemi ve su aracı üzerinde proje ve gemi ve su aracı uyumu kontrolü uzman tarafından öncelikle yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tonilato Ölçme Sonuçlarının Belgelendirilmesi ve Kayıtlar

       Tonilato ölçme sonuçlarının belgelendirilmesi

       Madde 16 - (Değişik madde : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\6.mad)

    (1) Tonilato ölçümü yapıldıktan sonra 6 ncı maddede yer alan yetkiler çerçevesinde belediye başkanlığı, liman başkanlığı veya bölge müdürlüğü tarafından;

    a) Üç boyut ölçme kuralına göre ölçülen tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçlarına Ek IV-A'da yer alan,

    b) Birinci tonilato ölçme kuralına göre ölçülen gemi ve su araçlarına Ek IV-B'de yer alan,

    c) Sözleşme ve eklerinde belirtilen gros ve net tonilato tespit esaslarına göre ölçülen gemi ve su araçlarına sözleşmede yer alan,

    ç) 13 üncü maddenin (2) nolu fıkrasına göre ölçülen tam boyu 15 metreden küçük balık avlama gemilerine Ek IV-C'de yer alan

    tonilato belgesi düzenlenir.

    (2) Tonilatosu ölçülen gemi ve su aracının Türk Gemi Sicillerinden herhangi birine tescil edilecek gemi ve su araçlarından olması durumunda aşağıdaki işlemler yapılır:

    a) Zorunlu olarak sicile kaydedilmesi gereken gemi ve su aracını ölçen liman başkanlığı veya bölge müdürlüğü, gemi ve su aracını teknik kütük defterine kaydeder ve teknik kütük numarası verir. İhtiyarî olarak sicile kaydedilen gemi ve su araçlarında teknik kütük numarası yerine bağlama kütüğü numarası kullanılır.

    b) Tonilato belgesinin asıl nüshası belgenin kanunî harcı alındıktan sonra ölçmeyi yapan liman başkanlığı veya bölge müdürlüğü tarafından tescil için gemi ve su aracı malikinin tercih ettiği sicil limanına gönderilir.

    c) Gemi ve su aracının tescil işini yapan sicil dairesi, tonilato belgesini doğrudan doğruya veya ilgili liman başkanlığı kanalı ile gemi ve su aracının malikine veya yetkili temsilcisine imza karşılığında teslim eder.

    ç) Sicil limanı, tescil belgesinin fotokopisini ölçmeyi yapan makama gemi ve su aracının teknik kütük dosyasına konulmak üzere gönderir.

    (3) Tonilato belgesindeki ifadeler ve kayıtlar Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yazılır. Su araçları için düzenlenen tonilato belgesinde "gemi" ibareleri "su aracı" olarak ifade edilir.

    (4) Sicile kaydettirilmeyecek gemi ve su araçları için aşağıdaki işlemler yapılır:

    a) 6 ncı maddede yer alan yetkiler çerçevesinde, gemi veya su aracının bulunduğu mahaldeki belediye başkanlığı, liman başkanlığı veya bölge müdürlüğü tarafından ölçülerek ölçüm raporu düzenlenir.

    b) Tonilato belgesini düzenleyen makam belediye başkanlığı veya liman başkanlığı ise, bağlama kütüğü kaydı yapılarak belgenin asıl nüshası kanunî harcı alındıktan sonra gemi ve su aracı maliki veya yetkili temsilcisine imza karşılığı verilir.

    c) Tonilato belgesini düzenleyen makam bölge müdürlüğü ise, gemi ve su aracının kanunî harcı alındıktan sonra bağlama kütüğü kaydının yapılması için tonilato belgesini ve ölçümle ilgili diğer tüm belgeleri bağlama kütüğü limanına veya bağlama kütüğü belediyesine gönderir. Bağlama kütüğü kaydı yapıldıktan sonra gemi ve su aracı maliki veya yetkili temsilcisine tonilato belgesi imza karşılığı verilir. Belgenin "aslı gibidir" onaylı bir kopyası ve ölçümle ilgili tüm belgeler bağlama kütüğü dosyasında muhafaza edilir.

    ç) Özel teknelere tonilato belgesi düzenlenmez.

    (5) Sicile kaydedilecek gemi ve su araçlarında tonilato belgesinin ve tescil belgesinin sureti gemi ve su aracı ölçümünün yapıldığı yetkili makamca teknik kütük dosyasında muhafaza edilir. Sicile kaydedilmeyecek gemi ve su araçlarında tonilato belgesinin suret nüshası bağlama kütüğü dosyasında muhafaza edilir. Tonilato belgesinin kanunî harcının tutarı, belgenin tarih ve sayısı ölçme raporunun en arka sayfasına işlenir ve harç belgesinin "aslı gibidir" onaylı bir kopyası teknik kütük dosyasında veya bağlama kütüğü dosyasında muhafaza edilir.

       Tonilato ölçme kayıtları

       Madde 17 - (1) Gemi ve su aracı ölçülmesi talebiyle müracaat edilen bölge müdürlüğü veya liman başkanlığı, gemi ve su aracını bu Yönetmeliğe göre ölçerek ölçüm sonuçlarını ve tonilato hesaplarını gösteren tonilato ölçme raporunu aşağıdaki şekilde hazırlar:

       a) Üç boyut ölçme kuralına göre ölçülecek gemi ve su araçları için EK V - A'da yer alan forma,

       b) Birinci tonilato ölçme kuralına göre ölçülecek gemi ve su araçları için EK V - B'de yer alan forma,

       c) Boyları 15 metreden küçük balık avlama gemileri için EK V - D'de yer alan forma,

       ç) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 24 metreden (dahil) küçük özel tekneler için EK V - E'de yer alan forma uygun olarak hazırlar.

       (2) (Değişik fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\7.mad) Ölçüm raporları, sicile kaydedilmeyecek gemi ve su araçlarında bağlama kütüğü dosyasında, sicile kaydedilecek gemi ve su araçlarında ölçmeyi yapan liman başkanlığı veya bölge müdürlüğü tarafından teknik kütük dosyasında muhafaza edilir. Teknik kütük numarası verilen gemi ve su araçlarının tonilatoları ve ölçme ile ilgili diğer bilgiler, ölçümün yapıldığı liman başkanlığı veya bölge müdürlüğü tarafından EK VI'da yer alan forma uygun şekilde teknik kütük defterine işlenir.

       Diğer ülkelerce verilmiş tonilato belgeleri

       Madde 18 - (1) Sözleşmenin 2 nci maddesinin 8 inci paragrafındaki tanıma göre boyu 24 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçları için sözleşmeye taraf ülkelerce sözleşme hükümlerine uygun olarak verilen uluslararası tonilato belgelerine sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır.

    (Ek cümle : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\8.mad) Sözleşmeye taraf ülkeler tarafından sözleşme hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş uluslararası tonilato belgesi bulunan, sözleşme kapsamındaki gemilerden, Türk Bayrağına geçenlere, teknik kütük kaydının yapılacağı bölge müdürlüğü tarafından tonaj hesap dokümanları, ivedilikle ilgili bayrak devletinden veya mevcut tonilato belgesini düzenlemiş yetkili kuruluştan talep edilir ve mevcut tonilato belgesindeki değerler esas alınarak, altı ay geçerli olduğu şerhi yazılmak suretiyle yeni uluslararası tonilato belgesi düzenlenir. Tonaj hesap ve dokümanları gelen gemilerin, mevcut durumlarının projelerine uygunluğu gemi üzerinde kontrol edilir. Geminin altı ay içerisinde tonaj hesap dokümanlarının gelmemesi halinde geminin mevcut projelerine göre tonilato belgesi üzerindeki bilgilerin gemi ile uyumluluğu gemi üzerinde kapalı mahaller ve geminin ana boyutları incelenerek kontrol edilir. Gemi üzerinde yapılan bu kontrol sonucunda tonaj bilgilerinin doğru olduğu tespit edilirse teknik kütük kaydının yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından geminin uluslararası tonilato belgesi üzerindeki şerh kaldırılarak mevcut tonaj bilgileri ile yeni uluslararası tonilato belgesi düzenlenir. Gemi üzerinde yapılan kontrol sonucunda geminin tonilato bilgilerinin gemi ile uyumsuz olduğunun tespit edilmesi halinde gemiye altı aylık süre verecek şekilde şerhi bulunmak kaydıyla, uluslararası tonilato belgesi düzenlenir ve gemi altı ay içerisinde yeniden hazırlanacak projelerine göre tekrar ölçülür.

       (2) Türkiye dışında inşa ettirilen veya satın alınan gemi ve su araçlarının yetkili yabancı makamlardan alacakları tonilato belgeleri, gemi ve su aracının ilk Türk limanına varışından başlayarak bir (1) ay süre ile Türk limanları arasındaki seferler için de geçerlidir. Bu süre sonuna kadar bu Yönetmeliğe göre tonilato belgesi alınmaması durumunda geminin sefere çıkmasına izin verilmez.

       Tonilato belgelerinin iptali ve yenilenmesi

       Madde 19 - (1) (Değişik fıkra : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\9.mad) Tonilato belgesi üzerindeki herhangi bir bilginin değiştirilmesi gerektiğinde, ölçmeye yetkili liman başkanlığı veya bölge müdürlüğüne yapılan müracaat neticesinde söz konusu belge yenilenir ve teknik kütük defterine ilgili kayıtlar işlenir. Gemi veya su aracına teknik kütük kaydının bulunduğu bölge müdürlüğü veya liman başkanlığı dışında diğer bir bölge müdürlüğü veya liman başkanlığı tarafından yapılan işlemlere ait her türlü proje, hesap, belge ve dokümanlar, bağlama kütüğüne kaydı zorunlu gemi ve su araçlarında bağlama kütüğünün bulunduğu limana, diğer gemi ve su araçlarında teknik kütük dosyasının bulunduğu bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına gönderilir.

    (2) Gemi ve su aracının;

       a) Türk Bayrağından çıkması halinde çıkış işlemini takiben,

       b) Gemi ve su aracı niteliğinin kaybolması durumunda üç (3) ay içerisinde,

       c) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 851, 852 ve 853 üncü maddeleri gereğince kayıtlardan terkin edilmesi halinde terkin işlemini takiben tonilato belgesi iptal edilerek teknik kütük kayıtlarına işlenir ve teknik kütük dosyası iptal işleminden itibaren beş (5) yıl süreyle muhafaza edilir.

       Gemi sicil memurluğuna bildirim

       Madde 20 - (1) Türk Gemi Sicillerinden herhangi birine kayıtlı gemi ve su araçlarından, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince tonilato belgesi yenilenenlerin değişen bilgileri, teknik kütük kaydının bulunduğu bölge müdürlüğü veya liman başkanlığı tarafından ilgili gemi sicil memurluğuna en geç on (10) iş günü içerisinde bildirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Yabancı bir ülke tarafından yapılan tonilato ölçüm talebi

       Madde 21 - (1) Sözleşmenin 8 inci maddesi kapsamında yabancı bir ülke tarafından yapılan tonilato ölçüm taleplerinin yerine getirilmesinde sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır.

       Bildirim

       Madde 22 - (1) İdare, bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikleri yürürlük tarihinden itibaren üç (3) ay içerisinde IMO'ya bildirir.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 23 - (1) 4/5/1967 tarihli ve 12589 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Tam boyları 15 (dahil) metreden büyük mevcut balık avlama gemileri

       Geçici Madde 1 - (1) Sözleşme hükümlerine göre ölçümü yapılanlar dışında, tam boyları 15 (dahil) metreden büyük balık avlama gemilerinin tonilatoları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört (4) yıl içerisinde veya en geç 4922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre yapılacak ikinci denetlemede yeniden ölçülür.

       Tam boyları 15 (dahil) metreden büyük mevcut gemi ve su araçları

       Geçici Madde 2 - (1) 4/5/1967 tarihli ve 12589 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre üç boyut ölçme kuralına göre ölçülmüş tam boyu 15 (dahil) metreden büyük mevcut gemi ve su araçları, maliki veya yetkili temsilcisinin talebi halinde 11 inci maddede yer alan birinci tonilato ölçme kuralına göre yeniden ölçülür.

       (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak birinci tonilato ölçme kuralına göre ölçülmüş tam boyu 15 metreden küçük mevcut gemi ve su araçları, maliki veya yetkili temsilcisinin talebi halinde, 14 üncü maddede yer alan üç boyut ölçme kuralına göre yeniden ölçülür.

       Özel teknelerin ölçümü

       Geçici Madde 3 - (Mülga geçici madde : 02/04/2010 - 27540 S.R.G Yön\10.mad)

       Yürürlük

       Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar