SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İSİM HAKLARI YÖNETMELİĞİ

    Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 14/03/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27169

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç ve Kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında ismi yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara ödenecek isim hakkının tahakkuk ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (Değişik madde: 28/07/2011 - 28008 S.R.G. Yön./1. md.)

    (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Ferdi spor: Takım sporu dışında kalan ve sporcuların ferdi olarak katıldıkları spor müsabakalarını,

       b) (Mülga bent: 28/07/2011 - 28008 S.R.G. Yön./2. md.)

       c) Hasılat: Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi ile çıkabilecek sair vergiler düşüldükten sonra kalan tutarı,

       ç) İsim hakkı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara ödenen nakdi değeri,

       d) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

       e) Oyun programı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynandığı spor müsabakalarını, müsabakaların tarih ve saatlerini, başlangıç bahis oranlarını, ilgili bahis talimatlarını, belli bir program için geçerli olabilecek özel koşulları ve müsabakalara ilişkin diğer bilgileri içeren programı,

       f) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

       g) (Değişik bent: 28/07/2011 - 28008 S.R.G. Yön./2. md.) Spor kulübü: Belirli kurallara göre kurulan, amatör veya profesyonel spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşu,

    ğ) (Değişik bent: 28/07/2011 - 28008 S.R.G. Yön./2. md.) Spor müsabakası: Federasyonların düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif karşılaşma ve yarışmayı,

       h) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun aynı anda karşılıklı olarak takım halinde yapmış olduğu müsabaka ile müsabaka ferdi olarak yapılmakla birlikte sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakaları,

       ı) Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

       i) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

       j) (Ek bent: 28/07/2011 - 28008 S.R.G. Yön./2. md.) Federasyonlar: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonları, bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İsim Hakkı ve Ödemeye İlişkin Esaslar

       İsim hakkı şartları

       Madde 4 - (1) İsim hakkına hak kazanabilmek için ilgili spor müsabakasının veya etkinliğin programda yer alması, müsabakanın veya etkinliğin tamamlanmış olması ve müsabaka veya etkinliğin sonucunun ilgili olduğu federasyonca tescil edilmesi şarttır.

       (2) Programda yer alıp mücbir sebeplerle müsabaka tarihinde hakem veya ilgili federasyon kararıyla oynanmayan veya yarıda kalan müsabakalar nedeniyle isim hakkı ödenmez. Ancak, söz konusu müsabakanın tekrar edilmesi veya tamamlanması halinde yeniden programda yer alması durumunda isim hakkı ödenir.

       (3) Mücbir sebepler konusunda ilgili federasyon kararı esas alınır.

       (4) Programda takım ismi ile birlikte ferdi sporcu isminin bulunması ve etkinliğin tek olarak kabul edilmesi durumunda isim hakkı ferdi sporcuya ödenir.

       (5) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında ismi yer almayan spor kulüplerine, takımlara ve sporculara isim hakkı ödenmez.

       İsim hakkı miktarı

       Madde 5 - (1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara hasılattan ödenecek isim hakkının miktar ve oranı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

       (2) İsim hakkı maktu veya oran olarak belirlenir.

       Ödeme yapılması için gerekli evraklar

       Madde 6 - (1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine isim hakkının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin aslının Teşkilat Başkanlığına ibraz edilmesi gerekir:

       a) Banka hesap numarasını içeren talep yazısı,

       b) Kulüp adına düzenlenmiş fatura, makbuz ve benzeri,

       c) Noter onaylı yetki belgesi,

       ç) Yönetim Kurulu karar defterinin noter onaylı ilgili sayfası,

       d) Noter onaylı imza sirküleri,

       (2) Spor takımlarına ödeme yapılması için; spor takımı olduklarına dair ilgili federasyondan alınan belge, talep yazısı, bağlı bulundukları vergi dairesi, vergi numarası ve takımı oluşturan sporcuların lisans ve T.C. kimlik numaralarının beyanlarının ibrazı gereklidir.

       (3) Ferdi sporculara ödeme yapılması için ilgilinin talep yazısı, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası ile birlikte lisans ve T.C. kimlik numarası beyanının ibrazı gereklidir.

       (4) Teşkilat Başkanlığı isim hakkı ödemesini yapmadan önce ilgili ulusal veya uluslar arası federasyonlardan ve gerekli gördüğü kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkına sahiptir.

       Ödeme zamanı ve şekli

       Madde 7 - (1) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alan spor kulüplerine, spor takımlarına ve ferdi sporculara yapılacak ödemelerin zamanı ve şekli Teşkilat Başkanlığınca belirlenir.

       (2) Ödeme, kulüp, takım veya ferdi sporcu adına açılmış banka hesabına bir kerede veya taksitle yapılır.

       Şike ve teşvik primi (Değişik başlık: 28/07/2011 - 28008 S.R.G. Yön./3. md.)

    Madde 8 - (Değişik madde: 28/07/2011 - 28008 S.R.G. Yön./3. md.)

    (1) Spor kulüplerinin yönetim kurulu başkanı veya üyeleri ya da kulübü temsile yetkili idari veya teknik personelinin, 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11 inci maddesine aykırı eylemleri nedeniyle kesinleşmiş mahkeme kararı ile cezalandırılmaları ya da bu eylemler nedeniyle kişilerin veya kulübün ilgili federasyon tarafından disiplin mevzuatı kapsamında cezalandırılmasının kesinleşmesi hallerinde, ilgili spor kulüplerine yönetim kurulunca belirlenecek sürede sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer verilmez ve bunlara oyun programında yer almadıkları döneme ilişkin olarak isim hakkı ödenmez. Bu durumda, şike yapıldığı veya teşvik primi verildiği tespit edilen müsabakalara ilişkin olarak ödenen isim hakları yasal faiziyle birlikte ilgili spor kulübünden geri alınır veya spor kulübünün Teşkilat nezdindeki alacaklarından öncelikle mahsup edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Düzenleme yetkisi

       Madde 9 - (1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 10 - (1) 30/9/1987 tarihli ve 19590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları İsim Hakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 12 - (Değişik madde: 28/07/2011 - 28008 S.R.G. Yön./4. md.)

    (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar