ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    Ormancılık Ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 08/04/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27194

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; meslek icrasına hak kazanmış ruhsat sahibi meslek mensuplarının serbest meslek icra edebilmeleri için kuracakları ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluşlarıyla çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/1.mad.)

    (1) Bu Yönetmelik; serbest ormancılık, serbest orman ürünleri, serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri büroları açmak isteyen meslek mensupları ile ormancılık ve orman ürünleri bürolarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/2.mad.)

    (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 7 nci ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddeleri ile 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

       a) Aday meslek mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan, serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri bürolarında mesleği serbestçe ifa edebilmeleri için mesleğe hazırlayıcı tekniğe, mevzuat ve uygulamaya yönelik temel bilgileri kazanmak amacıyla, bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan mühendisleri,

       b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

       c) Danışman: Mesleki konularda bilgi ve deneyimini danışmanlık isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı kişiler ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, danışmanlık hizmeti sunduğu kişilerden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan hizmet sunucularını,

       ç) Eksper: Mesleğe ait konularda, mahallinde ya da dosya üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tespiti, zarar ziyan tespiti ve benzeri işler ile ilgili rapor tanzimi hizmetlerini yapan hizmet sunucularını,

       d) İdare: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

       e) İş sahibi: Ormancılık ve orman ürünleri bürolarına iş yaptıran gerçek ve tüzel kişileri,

       f) Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu,

       g) Meslek: Orman mühendisliği, orman yüksek mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği mesleğini,

       ğ) Meslek mensubu: Mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık ve orman ürünleri bürosunu kurmak üzere, Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen kişileri,

       h) Mesleki faaliyet: Mühendis unvanına sahip olan ruhsatlı serbest meslek mensuplarının, Kanun hükümleri uyarınca icra edecekleri faaliyetleri,

       ı) Mesleki deneyim: Mühendislerin mesleklerini icra etmeleri amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında ve ormancılık ve orman ürünleri bürolarında sosyal güvenceli olarak çalıştıkları süreleri,

       i) Mesleki deneyim kazanma: Aday meslek mensubu mühendislerin, serbest meslek mensupluğu sınavına girebilmeleri amacıyla kendi uzmanlık alanlarına uygun, serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında çalıştıkları ve Oda eğitiminde geçirdikleri bir yıllık süreyi,

       j) Mesleki geliştirme eğitimi: Ruhsatlı meslek mensuplarının, uzmanlık alanları kapsamındaki konularda mesleki deneyimlerinin geliştirilip yeniliklere uyum sağlamaları amacıyla, Oda tarafından planlanan ve uygulanan eğitimleri,

       k) Mühendis: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca en az dört yıllık lisans eğitimini bitirmiş orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisini,

       l) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri Odasını,

       m) Ormancılık ve orman ürünleri büroları: Mühendis unvanına sahip olanların, mesleklerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, danışmanlık ve teknik müşavirlik yapabilmek için kurdukları serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarını,

       n) Ortaklık bürosu: Aynı unvana sahip ruhsatlı birden çok meslek mensubunun Kanunda sayılan mesleki faaliyetleri hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek amacıyla adi ortaklık şeklinde bir araya gelerek kurdukları büroları,

       o) Ruhsat: Sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarıyla Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kazanılmış haklara sahip olan meslek mensuplarına; ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak amacıyla Oda tarafından verilen izin belgesini,

       ö) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest meslek mensubu: Mühendis olup, odadan ruhsat almış ve mesleğini hizmet akdi ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesabına icra eden meslek mensubunu,

    p) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest ormancılık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları serbest ormancılık bürolarını,

    r) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri serbest orman ürünleri bürolarını,

    s) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest ormancılık ortaklık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları ortaklık bürolarını,

    ş) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest orman ürünleri ortaklık bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest meslek mensuplarının; uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında yapacakları mesleki çalışmalarının sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere, mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları ortaklık bürolarını,

    t) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu: Serbest meslek mensubu unvanına sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki çalışmaların sorumluluğu kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları ortaklıkları,

    u) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest ormancılık şirketi: Serbest meslek mensubu unvanına sahip birden çok ruhsatlı orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi serbest meslek mensubunun kurduğu şirketi,

    ü) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest orman ürünleri şirketi: Serbest meslek mensubu unvanına sahip birden çok ruhsatlı orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi serbest meslek mensubunun kurduğu şirketi,

    v) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketi: Serbest meslek mensubu unvanına sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki çalışmaların sorumluluğu kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları şirketleri,

    y) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest yeminli ormancılık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları yeminli ormancılık bürolarını,

    z) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest yeminli orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları yeminli ormancılık bürolarını,

    aa) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest yeminli ormancılık ortaklık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının; mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları ortaklık bürolarını,

    bb) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest yeminli orman ürünleri ortaklık bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip ruhsatlı serbest yeminli meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki çalışmalarının sorumluluğu kendilerinde olmak üzere, mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek için kurdukları ortaklık bürolarını,

    cc) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu: Serbest yeminli meslek mensubu unvanına sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları mesleki çalışmaların sorumluluğu kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları ortaklıkları,

    çç) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest yeminli ormancılık şirketi: Serbest yeminli meslek mensubu unvanına sahip birden çok ruhsatlı orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi serbest yeminli meslek mensubunun kurduğu şirketi,

    dd) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest yeminli orman ürünleri şirketi: Serbest yeminli meslek mensubu unvanına sahip birden çok ruhsatlı orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi serbest yeminli meslek mensubunun kurduğu şirketi,

    ee) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri şirketi: Serbest yeminli meslek mensubu unvanına sahip ruhsatlı orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarıyla ilgili faaliyet konularında yapacakları çalışmaların sorumluluğu kendilerinde olmak koşuluyla kurdukları şirketleri,

    ff) (Ek tanım: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Sorumlu müdür: Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının teknik ve idari yönetimini yapan, büro personelinin mevzuata uygun olarak çalıştırılması sorumluluğunu üstlenen ruhsat almış meslek mensubunu,

    gg) (Ek tanım: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Şirket: Aynı mesleki unvana sahip ruhsatlı birden çok meslek mensubunun Kanunda sayılan mesleki faaliyetlerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilmek, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilmek amacıyla bir araya gelerek Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketleri,

    ğğ) (Ek tanım: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Teknik müşavir: Mesleğe ait konularda, bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin yapılmasına fikren katkıda bulunan hizmet sunucularını,

    hh) (Ek tanım: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Tüzük: 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğünü,

    ıı) (Ek tanım: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Uzmanlık alanları: Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan faaliyet konularından birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler orman mühendisi ve orman yüksek mühendislerinin, (b) bendinde belirtilenler orman endüstri mühendislerinin, (c) bendinde belirtilenler ağaç işleri endüstri mühendislerinin yetkili oldukları alanları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Meslek Mensupluğuna Müracaat, Meslek İcrası, Kazanılmış Haklar, Ruhsat, Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları

       Serbest veya serbest meslek mensupluğuna müracaat

    Madde 5 - (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/4.mad.)

    (1) Serbest veya serbest yeminli meslek mensubu olma ve ruhsat alma müracaatı bu Yönetmeliğin Ek-1 veya Ek-2'sinde yer alan Başvuru Formu doldurularak Oda genel merkezine yapılır.

    (2) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir.

    a) 6 adet 4.5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf,

    b) Diploma veya çıkış belgesinin aslı yahut Oda onaylı fotokopisi,

    c) Sabıka durumuna dair yazılı beyan,

    ç) Serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınav kazanma belgesi yahut ilgili Yönetmelik uyarınca serbest meslek mensupluğu sınavına girmeden serbest meslek mensupluğunun kazanıldığını gösterir Oda genel merkezinden alınmış belge."

       Müracaatların incelenmesi ve ruhsatların verilmesi

       Madde 6 - (Değişik fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/5.mad.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle Oda genel merkezine yapılan müracaatlara ilişkin dosyalar Oda yönetim kurulunca incelenir. Eksik veya yanlış bilgi ve belge olduğu görülürse, en geç otuz gün içinde tamamlatılmak üzere ilgilisine yazı ile iade edilir. Dosyası tamam olanların başvuruları Oda yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Serbest veya serbest yeminli meslek mensubu unvanını almaya hak kazanan meslek mensuplarına bu Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4'ünde yer alan ruhsat belgeleri verilir.

       a) Serbest meslek mensubu unvanını almaya hak kazananlardan;

       1) Orman mühendisi veya orman yüksek mühendislerine,

       2) Orman endüstri mühendislerine,

       3) Ağaç işleri endüstri mühendislerine

       bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan Ruhsat Belgesi verilir.

       (2) Meslek mensubu sahibi bulunduğu ruhsat belgesini, her yıl Ocak ayı içinde bu Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan vize belgesiyle Odaya vize ettirir.

       (3) Yapılan vize işlemi meslek kütüğünde ilgili meslek mensubunun kaydının bulunduğu haneye işlenir.

       (4) Ruhsat Belgesi ve Vize Belgesi, ormancılık ve orman ürünleri bürolarında görülebilen bir yere çerçevelenmiş olarak asılır.

       İtiraz

       Madde 7 - (1) Oda yönetim kurulunca ruhsatnamenin verilmemesine dair karar alınmışsa bu karar, müracaat sahibine en geç onbeş gün içinde yazılı olarak tebliğ edilir.

       Meslek kütüğüne kayıt

       Madde 8 - (1) Ruhsat alan meslek mensupları Oda meslek kütüğüne kaydedilir. Meslek kütüğünde serbest meslek mensupları ile serbest yeminli meslek mensuplarının kayıtları ruhsat tarih ve sayısına göre sıra ile ayrı sayfalarda yapılır. (Ek-4)

       Ruhsatlı meslek mensuplarının hakları ve ödevleri

       Madde 9 - (1) Ruhsat almış meslek mensupları; mesleki faaliyette bulunmadıkları, meslek konusu dışında başka işlerde çalıştıkları veya bağımlı olarak çalıştıkları halde meslek kütüğündeki kayıtları kanunlarında mani bir durum yoksa veya kendi istekleri dışında silinemez. Meslek kütüğüne kayıtlı olmaları halinde; Odanın faaliyetlerine katılırlar ve üyelikten doğan haklarını kullanırlar.

       (2) Ruhsat alan meslek mensupları; mesleki faaliyetlerde bulunmadıkları, meslek konusu dışında başka işlerde çalıştıkları veya bağımlı olarak çalıştıkları takdirde unvanlarını ve tasdik yetkilerini kullanamazlar. Odaya karşı üyelikten doğan ödevlerini yerine getirirler.

       Ruhsat alan meslek mensuplarının meslek kütüğünden silinmesi

       Madde 10 - (1) Ruhsat alan meslek mensupları aşağıdaki hallerde meslek kütüğünden silinir.

       a) Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yazılı hallerin tespiti,

       b) Kendi isteği,

       c) Ölümü.

       Mesleki faaliyete başlama

       Madde 11 - (1) Ruhsatını alıp meslek kütüğüne kayıtları yapılan serbest meslek mensupları; Odanın çalışanlar listesine (Ek-7) kayıt yaptırdıktan ve vergi mükellefi olduktan sonra mesleki faaliyetlere başlayabilirler. Ruhsat almayanlar, vergi mükellefi olmayanlar ile odanın çalışanlar listesine kayıt olmayanlar mesleki faaliyette bulunamazlar.

       (2) Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait iş yerlerinde hizmet akdiyle çalışan ruhsat belgeli meslek mensupları aynı zamanda, ormancılık ve orman ürünleri büroları açamazlar ve şirket kuramazlar.

       (3) Bu hususa uymadan mesleki faaliyette bulunanlar hakkında 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu disiplin hükümleri uygulanır ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

       Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile ortaklıklar

       Madde 12 - (1) (Değişik fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/7.mad.) Meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini serbest icra etmeleri halinde, ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak zorundadırlar. Ormancılık ve orman ürünleri büroları aynı mesleki unvana sahip meslek mensuplarınca kişisel, ortaklık veya şirket şeklinde faaliyet gösterirler. Serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları;

    a) Serbest veya serbest yeminli ormancılık bürosu,

    b) Serbest veya serbest yeminli orman ürünleri bürosu,

    c) Serbest veya serbest yeminli ormancılık ortaklık bürosu,

    ç) Serbest veya serbest yeminli orman ürünleri ortaklık bürosu,

    d) Serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu,

    e) Serbest veya serbest yeminli ormancılık şirketi,

    f) Serbest veya serbest yeminli orman ürünleri şirketi,

    g) Serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri şirketi,

    şeklinde kurulabilir.

       (2) Bürolarda, ortaklık bürolarında ve şirketlerde yapılan faaliyetler mesleki faaliyet olup, ticari faaliyet sayılmaz.

       (3) Ortaklık bürolarında ve şirketlerde yapılan mesleki işlerde sorumluluk, işi yapan meslek mensubuna aittir.

       (4) Birden çok meslek mensubunun çalıştığı bürolarda veya ortaklık bürolarında; bürolar sorumlu müdürlerce yönetilir. Ortaklardan herhangi biri sorumlu müdür olarak görevlendirilebilir.

    (5) (Ek fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/7.mad.) Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarında hizmet akdi ile çalıştırılan serbest yeminli meslek mensupları sorumlu müdür olarak görevlendirilmesi halinde, bu görevlerinin devamı süresince serbest yeminli meslek mensuplarına tanınan hak ve yetkileri kullanamazlar.

    Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketlerin açılması ve çalışanlar listesi kaydı

       Madde 13 - (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/8.mad.)

    (1) Ruhsat almış olan meslek mensupları, bağımsız olarak tek başına, ortaklık veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde Odaya başvurarak çalışanlar listesine kayıt olmak zorundadırlar.

    (2) Başvuru dilekçesi (Ek-8) Bildirim Formu (Ek-9) da eklenmek suretiyle iki nüsha düzenlenir. Dilekçenin, kayıt ve tarih numarasını havi nüshası ilgiliye verilir. Diğer nüsha dosyada saklanır.

    (3) Oda, serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ve şirketleri ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları ve şirketlerine tescil belgesi verir. (EK: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

       Kurulan ortaklık bürosu veya şirketin bildirilmesi

       Madde 14 - (1) Meslek mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları takdirde;

       a) Ortaklık bürolarında ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneğini,

       b) Şirketlerde şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshasını

       kuruluş tarihinden itibaren bir ay içinde bir dilekçe ekinde Odaya verirler.

       (2) İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları veya şirketler, yeni adreslerini on beş gün içinde Odaya bildirmek zorundadır.

       Büro edinme zorunluluğu

       Madde 15 - (1) Serbest olarak çalışmak isteyen her meslek mensubu, mesleki faaliyetine başlamadan önce Oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır. Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde işyeri açılması zorunludur.

       (2) Mesleki faaliyette meslek mensupları ikametgâhlarının bulunduğu bölgenin Oda şubesine kaydolurlar.

       (3) Ormancılık ve orman ürünleri büroları; yönetim, aktif çalışma ortamı, lavabo, WC ve benzeri bölümlerden oluşan, çalışma şartlarına uygun, iş sahiplerinin rahatça başvuruda bulunabilecekleri sıhhi bir mekan özelliği taşıyacak şekilde olmalıdır.

       (4) Ormancılık ve orman ürünleri bürolarında en az birer adet bilgisayar, yazıcı, telefon, faks, yapacakları işlere uygun mesleki yazılım programı, internet bağlantısı, teknik araç ve gereçler bulunmalıdır.

       Bürolara tabela asılması zorunluluğu

       Madde 16 - (1) Serbest olarak çalışmak isteyen her meslek mensubu işyerinin bulunduğu binanın herkesçe kolaylıkla görülebilen bir yerine, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen uygun büro adı ile kendisinin adı, soyadı ve meslek unvanını taşıyan bir tabela asmak zorundadır. Konutunun bir bölümünü büro olarak kullanan meslek mensupları, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre hareket eder.

       (2) Birden çok meslek mensubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirdikleri takdirde, tabelaya bu Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen uygun ortaklık bürosu veya şirket unvanı yazılır. Ayrıca ortaklar ad ve soyadları ile unvanlarını da tabelaya yazmak zorundadır.

       Kimlik belgesi alınması ve değiştirilmesi

       Madde 17 - (1) Ruhsatı olup da bağımsız çalışmak isteyenlere Oda tarafından kimlik belgesi verilir. İşyeri nakli halinde yeni kimlik belgesi verilir, eskisi iptal edilir.

       (2) Meslek unvanından başka nüfus hüviyet cüzdanında belirtilen bilgiler ile iş ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik belgeleri Oda başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir.

       (3) Kimlik belgeleri tek tip olarak Oda tarafından bastırılır.

       Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının denetimi

       Madde 18 - (1) Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının arazi ve büro çalışmaları Oda denetleme kurulunca denetlenir. Oda yönetim kurulu gerek gördüğü hallerde ücreti karşılığında, büroları üç kişilik denetim heyetine de denetlettirebilir.

       (2) Meslek mensuplarınca idareye iş yapılması durumunda ve idarece gerek görülmesi halinde, denetim elemanlarınca yapılacak denetimler dışında teftiş kuruluna işin yapım aşamasında veya bitiminde denetim yaptırabilir.

       (3) Oda yönetim kurulu, bu denetimler sonucunda düzenlenen raporlar doğrultusunda gerekli işlemleri yerine getirir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve Esasları

       Meslek unvanı ile yeterlik ilkesi

       Madde 19 - (1) Mesleki unvanları alarak Kanunun belirttiği mesleki yeterliği sağlamış olan meslek mensupları, meslek unvanlarının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmek zorundadır.

       Meslek içi eğitim ve bilgi

       Madde 20 - (1) Mesleki bilgi mesleki konularda meslek içi eğitim yapılarak geliştirilir. Bu eğitim çalışmaları Oda tarafından yürütülür.

       Bağımsızlık, dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık

       Madde 21 - (1) Bağımsızlık, dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık mesleğin temelini oluşturur. Meslek mensupları çalışmaları sırasında çıkar çatışmalarından uzak kalırlar ve görevlerini sürdürürken gerekli mesleki tarafsızlık, özen ve titizliği gösterirler.

       (2) Meslek mensupları çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir mesleki bağımsızlıkla yürütürler. Meslek mensupları bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve davranışlardan kaçınmalıdır.

       Sır saklama

       Madde 22 - (1) Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, ancak suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması zorunludur.

       (2) Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır.

       (3) Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz.

       (4) Yukarıdaki hükümler Oda personeli hakkında da uygulanır.

       Sorumluluk

       Madde 23 - (1) Meslek mensupları, mesleği ifa ederken topluma karşı sosyal sorumluluk taşır.

       (2) Meslek mensupları, işletme sahip ve yöneticilerinin isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgileri vermekle yükümlüdür.

       (3) Meslek mensupları, ilgili mevzuat çerçevesinde ve mesleki eğitimlerde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.

       Haksız rekabet

       Madde 24 - (1) Meslek mensupları mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınırlar.

       (2) Meslek mensupları başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi devam eden gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet sunamazlar.

       (3) Meslek mensupları ücret ve eleman temini gibi konularda birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.

       Serbest meslek mensuplarının çalışma konuları ve alanları

       Madde 25 - (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/10.mad.)

    (1) Serbest ve serbest yeminli meslek mensupları Kanunun 4 üncü maddesinde belirlenen konu ve alanlarda çalışmalarını yürütürler.

       Bildirim zorunluluğu

       Madde 26 - (1) Meslek mensupları hizmet verdikleri iş sahiplerini ve işe ait bilgileri, her yıl Ocak ve Temmuz ayları içinde, ekteki form ile Odaya bildirmek zorundadır. (Ek: 18)

       (2) Meslek mensupları, iş sahiplerinin işlerini kendi bürolarında yapmak zorundadır. Ancak denetim ve büro hizmetlerinin kontrolünü iş sahiplerinin bürolarında yapabilirler.

       (3) Yaptıkları işlerle ilgili belgeleri gerekli özen gösterilerek muhafaza altına almak zorundadırlar.

       Hukuki sorumluluk

       Madde 27 - (1) Meslek mensupları verdikleri hizmet sırasında, yaptıkları işe ait ilgili Kanun ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında sorumludur.

       İşyerlerinde çalıştırılabilecek kişiler

       Madde 28 - (1) (Değişik fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/12.mad.) Meslek mensuplarına ait büro ve şirketler, genel nitelikli büro elemanı dışında; yetki alanlarına giren konularda yapılacak işlerde yardımcı personel, tekniker ve teknisyen ile konunun uzmanı mühendis çalıştırabilir veya onlardan danışmanlık hizmeti alabilirler.

       (2) Meslek mensupları, kişisel veya ortaklık bürolarında veya şirketlerde, mesleği yapmaları yasaklananları çalıştıramayacakları gibi, bunlarla her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili iş birliği yapamazlar.

       İş kabulü

       Madde 29 - (1) Meslek mensupları aldıkları işleri, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde Oda merkezine bildirmek zorundadır.

       (2) Meslek mensupları, getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilir, ret kararı iş sahibine gecikmeden yazılı olarak bildirilir.

       (3) İşi, iki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi Odaya müracaat eder. Oda, işi yapabilecek meslek mensubunu belirleyerek iş sahibine yazılı olarak bildirir.

       Sözleşme yapılması

       Madde 30 - (1) Taraflar, Kanun, tüzük ve ilgili yönetmelikler kapsamına giren mesleki konulara ilişkin yapılan işlerde sözleşme yapmak zorundadır.

       Sözleşmede bulunması gereken asgari bilgiler

       Madde 31 - (1) Sözleşmelerde en az aşağıda yazılı hususlara yer verilir.

       a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları,

       b) Yapılacak işlerin amaç ve kapsamı,

       c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri,

       ç) Ücret tutarı ve ödeme şekli,

       d) Sözleşme yeri, tarihi ve süresi.

       Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi

       Madde 32 - (1) Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. İş sahibinin iflası, işi bırakması veya ölümü ile meslek mensubunun çalışamayacak duruma gelmesi veya ölümü halinde iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

       (2) Bu takdirde işin gereği olarak alınmış olan defter ve belgeler sahiplerine geri verilir.

       (3) Tarafların tazminat hakları sözleşme hükümleri ile genel hukuk kurallarına tabidir.

       Meslek mensuplarının yapabileceği işler ve unvanların kullanılması

       Madde 33 - (1) Mesleğin konusuna giren işleri, serbest meslek faaliyeti olarak yalnız mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları yapabilir.

       (2) Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili olmayanlar meslek mensuplarının çalışma konularına giren işleri yapamaz.

       (3) Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından meslek unvanlarının veya bu unvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır.

       Ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunma

       Madde 34 - (1) Birden çok meslek mensubu, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilir. Bu takdirde;

       a) Meslek mensuplarının bu büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz.

       b) Ortaklık bürosu veya şirket ancak aynı mesleki unvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir.

       c) Kanunda belirtilen kendi faaliyet konuları dışında başka işlerle uğraşamazlar.

       ç) Şirket veya ortaklık bürosu, mesleğin icrasına taalluk eden işlerde ancak ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebilir.

       d) Varislere intikal eden hisselerin en geç bir yıl içinde tasfiye edilmesi gerekir. Bu müddet içinde mirasçılar meslek mensubu sayılmaz ve mesleki faaliyette bulunamaz.

       e) Ortaklık bürosu veya şirketlerde yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.

       f) Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanında meslek unvanının açık şekilde kullanılması zorunludur.

       g) Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanlarında, mesleki konulara ilişkin isimlerin dışında yabancı isim ve unvanlar kullanılamaz.

       Görevle ilgili suçlar

       Madde 35 - (1) Çalışan meslek mensuplarının görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Türk Ceza Kanununa göre yapılan soruşturma, disiplin hükümlerine göre yapılan soruşturmayı engellemez.

       İşyeri adresinin değişmesi ve nakil

       Madde 36 - (1) Mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları nakil için yeni işyeri merkezinin; mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ise yeni ikametgâhlarının bulunduğu yeri Oda genel merkezine ve ilgili oda şubesi yönetim kuruluna yazı ile bildirirler.

       (2) Başvurma yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun oda sicil numarası, ruhsatname numarası ve günü, nakletmek istediği oda şube bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir.

       İnceleme ve nakil talebinin kabulü

       Madde 37 - (1) Başvurulan Oda şube yönetim kurulu nakil başvurusu üzerine gerekli incelemeleri yapar. Talebin kabulü halinde meslek mensubunu oda şubesine kayıt eder. Kayıt günü, Odaya ve geldiği şubeye bildirilir. Meslek mensubunun geldiği oda şubesi, bu bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlarından siler, dosyasını naklolduğu oda şubesine gönderir ve durumu Oda genel merkezine bildirir.

       Çalışanlar listesinden silinme

       Madde 38 - (1) Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden silinir.

       a) Meslek mensubunun mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması,

       b) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,

       c) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,

       ç) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması.

       (2) Çalışanlar listesinden silme, Oda yönetim kurulu salt çoğunluğunun kararı ile olur.

       (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı gerekçeli olmak zorundadır. Meslek mensubu kendisine tebliğ edilen karara karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Oda Yönetim Kurulu'na itiraz edebilir.    (4) İlgili, Yönetim Kurulu kararına karşı idari yargıya başvurabilir. İdari yargıya gitmek kararın uygulanmasını engellemez.

       (5) Meslek mensubu itirazı karara bağlanıncaya kadar mesleğini yapma hakkına sahiptir. Ancak, itirazın reddedilmesi durumunda mesleki faaliyette bulunamaz. Şu kadar ki; ilgilinin idari yargıya başvurması halinde Oda Yönetim Kurulu, yargı yerince karar verilinceye kadar mesleki faaliyette bulunmayı askıya alabilir.

       Çalışanlar listesine yeniden yazılma

       Madde 39 - (1) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması dışında bir nedenle çalışanlar listesinden kaydı silinen meslek mensupları; çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat etmeleri halinde bu listeye yeniden yazılmaya hak kazanır.

       Meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayan haller

       Madde 40 - (1) Meslek mensuplarının aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmaları meslek ve meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden sayılır.

       a) Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak,

       b) Meslektaşlarına, iş sahiplerine ve Kanunlara göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve kuruluşlara bilgi vermemek veya kasten yanıltıcı bilgi vermek,

       c) Mesleki davranış kurallarına riayet etmemek.

       Hizmet akdi ile çalışma

       Madde 41 - (1) Ormancılık ve orman ürünleri bürolarını açan serbest meslek mensupları ve serbest yeminli meslek mensupları, gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.

       En az ücretin altında iş kabul etme

       Madde 42 - (1) Meslek mensupları, hizmetlerine karşılık alacakları ücretin en az miktarının tespitine dair usul ve esaslara göre Odaca belirlenen ücretin altında iş kabulü yapamaz. Bunun üzerindeki ücret ise meslek mensubu ile iş sahipleri arasında serbestçe belirlenebilir.

       (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu esaslarına göre iş yapılması bu madde kapsamı dışındadır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kayıt ve Belge Düzeni, Kaşeler

       Defterler ve kayıt düzeni

       Madde 43 - (1) Meslek mensupları, ilgili kanunlardaki defter, belge ve kayıt düzenlerine uyarlar.

       Gelen-giden evrak kayıt defteri

       Madde 44 - (1) Meslek mensupları, kendilerine gelen ve kendilerinin yolladığı ve mesleki faaliyetleri ile ilgili her türlü yazı, tutanak ve raporları bir gelen-giden evrak kayıt defterine kaydederler.

       (2) Bu defterlere yazışmaların ilgili olduğu dosya sayıları yazılır ve yazı aslı ya da örnekleri ilgili dosyalarda saklanır.

       Dosya düzeni

       Madde 45 - (1) Meslek mensupları, gelen ve giden evrak ile mesleki faaliyetlere ilişkin düzenlenmesi gerekli belgelerin örneklerini dosyalarda toplarlar. Dosyalara yılbaşından yıl sonuna kadar teselsül eden numaralar verilir.

       (2) Her mesleki faaliyet konusu için ayrı bir çalışma dosyası açılır. Çalışma dosyasının kapsamı, ilgili yönetmelik ve mevzuattaki çalışma usul ve esaslarına uygun olarak hazırlanır. Başka meslek mensuplarınca istenilen işlemler için de ayrı dosya açılır.

       (3) Meslek mensupları işlerini yaptığı gerçek ve tüzel kişiler için düzenli dosya tutmak zorundadırlar. Bu dosyalarda çalışma kâğıtları, yazışmalar ve diğer lüzumlu bilgileri kapsayan belgeler saklanır.

       Yazışmalar

       Madde 46 - (1) Yazışmalar, ihtiyaç duyulan durumlarda hizmet sunulan firmaya, üçüncü şahıslara, diğer resmi olan ve olmayan kuruluşlara gönderilen yazılar ile gelen cevaplardır.

       (2) Yazışmaların meslek mensubunun imzasını ve mührünü taşıması gerekir.

       Yazışmaların numaralanması

       Madde 47 - (1) Meslek mensuplarının yazışmalarına verecekleri sayılarda, meslek mensubu remizi, kaşe ve ruhsat numaraları, işlem yılı, giden evrak defteri sıra numarası yer alır. Numaralanma yılbaşından yıl sonuna kadar devam ettirilir.

       Raporlama ilkeleri

       Madde 48 - (1) Raporların kaç örnek düzenleneceği sözleşmelerde belirtilir. Raporlar, en az üç örnek düzenlenip iki örneği firmaya veya idareye verilir. Bir örneği de meslek mensubunca ilgili dosyada saklanır. Raporların alınıp verilmesi tutanakla ya da rapor örneğine konulan şerhle yapılır. Rapor ekleri, raporun parçası olup tüm örneklerine eklenir.

       (2) Raporlara, meslek mensupları göreve başladığı tarihten başlayarak ayrıldığı tarihe kadar meslek mensubu remizi, kaşe ve ruhsat no, işlem yılı ve rapor sayısı şeklinde numara verilerek teselsül ettirilir.

       Gizlilik

       Madde 49 - (1) Meslek mensuplarının yaptıkları analiz, denetleme, tasdik işleri dolayısıyla düzenledikleri dosyalar gizlidir. Bu dosyalarla ilgili yazışmalar da gizli yapılır. İdare gerek duyduğu takdirde dosyaları incelemek üzere talep edebilir.

       Defter ve belgelerin saklanması ve iadesi

       Madde 50 - (1) Meslek mensupları, kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyiniyetle muhafaza ve işin bitiminde iade etmek zorundadır. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililere teslim edilir.

       Kaşeler

       Madde 51- (1) (Değişik fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/13.mad.) Çalışanlar listesine kayıtlı ruhsatlı meslek mensupları aşağıdaki şekilde kaşe kullanırlar.

    a) Serbest meslek mensupları, düzenledikleri rapor ve yazışmalar için, elips şeklinde çevresi çift çizgili en üstte "TC" rumuzu altında Odanın amblemi, Orman Mühendisleri Odası, SMM ve serbest meslek mensubu ibareleri ile kaşe numarasını taşıyacak şekilde hazırlanıp Oda tarafından temin edilen özel kaşeleri Odadan almak ve kullanmak zorundadırlar.

    b) Serbest yeminli meslek mensupları, düzenledikleri rapor ve yazışmalar için, kare şeklinde çevresi tek çizgili, en üstte "TC" rumuzu, altında Odanın amblemi, Orman Mühendisleri Odası, SYMM ve serbest yeminli meslek mensubu ibareleri ile kaşe numarasını taşıyacak şekilde hazırlanıp Oda tarafından temin edilen özel kaşeleri Odadan almak ve kullanmak zorundadırlar.

       (2) Kaşeler, birinci fıkrada yazılı şekle göre Oda tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır.

       (3) Oda, çalışanlar listesinde kayıtlı ruhsatlı meslek mensuplarına kaşelerini kaşe talep formu ve ücreti karşılığında tutanakla teslim eder.

       (4) Teslim edilen kaşenin numarası, meslek mensupluğu kütüğündeki ilgili meslek mensubunun özel hanesine de kaydedilir.

       (5) Meslek mensupları düzenlemek zorunda oldukları evraklarda kullanacakları kaşelerin kullanımından ve saklanmasından sorumludur.

       (6) Meslek mensupları, Oda tarafından istendiğinde kaşeyi ibraz etmek zorundadır.

       (7) Meslek mensupları, meslek mensupluğu ruhsatının iptali, meslekten ayrılma, ölüm ve diğer hallerde kendileri veya mirasçıları kaşeyi onbeş gün içinde Odaya tutanak karşılığında iade ederler.

       (8) Unvan değişikliğinde, eski kaşe tutanakla iade edilerek yenisi alınır.

       (9) Kaşelerini kaybeden meslek mensupları, onbeş gün içinde ulusal yayın yapan bir gazetede kayıp ilanıyla birlikte Odaya başvurarak bedeli karşılığında yeni kaşe talep ederler. Kayıp kaşe Odanın şubelerine duyurulur.

       (10) Meslek mensuplarınca düzenlenecek mesleki bilgi formlarına kaşe numarası yazılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Serbest Yeminli Meslek Mensuplarının Yapacakları Denetimler ve Tasdik (Ek bölüm: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/14.mad.)

    Denetimin tanımı

    Madde 52 - (1) Denetim, ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan işlerin mevzuata, şartname ve sözleşmelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının her aşamada denetlenmesidir. Bu denetlemeye serbest yeminli meslek mensupları yetkilidir.

    Denetimin amacı

    Madde 53 - (1) Denetimin amacı, faaliyet konuları ile ilgili işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve gerçek durumun ilgililerin ve resmi mercilerin yararlanmasına tarafsız olarak sunulmasıdır.

    Denetim faaliyetleri

    Madde 54 - (1) Kurum ve kuruluşların ilgililere sundukları bilgilerin gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olup olamadığının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

    a) Teknik denetimde;

    1) Bakanlık ve idareye bağlı birimlerde yapılan teknik denetimde; bütçe ile yatırımlara ayrılan kaynakların yerlerinde harcanıp harcanmadığı, yatırım programlarının tekniğine uygun olarak uygulamaya konulup konulmadığı, uygulamalarda yürürlükteki ilgili mevzuatına ve teknik kurallara uyulup uyulmadığı, sonuçların Bakanlık ve idarenin belirlediği başarı kriterlerine göre ne durumda olduğu, Bakanlık ve idarenin denetlenmesini istediği hususlar ve benzeri konular,

    2) Bakanlık ve idare dışındaki gerçek ve tüzel kişilere ait yerlerde yapılan denetimlerde; teknik çalışmalar ve yatırımlar için ayrılan kaynakların verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı, yatırımların ormancılık mevzuatına ve yatırım tekniğine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, yatırım sonuçlarının kabul edilebilir başarı kriterlerine göre ne durumda olduğu ve işverenin denetlenmesini istediği benzer konular.

    b) İdari denetimde;

    1) Bakanlık ve idareye bağlı birimlerde yapılacak idari denetimlerde; Bakanlık ve idarenin istekleri doğrultusunda, sözleşmede belirlenen hususlarda ve teftiş kılavuzlarına uygun konular,

    2) Gerçek ve diğer tüzel kişilere ait yerlerde yapılacak idari denetimlerde; işyeri sahibinin istekleri doğrultusunda işyerinin hali hazır durumunun tespiti, mevcut sistemde gelecekte alacağı durumun tespiti, yeni önerilerin belirlenmesi ve gelecek projeksiyonunun raporlanması ve benzer konular.

    Denetim sözleşmesi

    Madde 55 - (1) Bakanlık ve idare ile firma, kurum ve kuruluşların serbest yeminli meslek mensuplarına yaptıracakları denetimler yazılı sözleşme ile belirlenir.

    (2) Sözleşmede aşağıdaki hususların gösterilmesi mecburidir.

    a) Sözleşmeyi yapan ilgililer,

    b) Denetimin kapsamı,

    c) Hazırlanacak tablolar,

    ç) Denetimin yapılacağı yerler,

    d) Denetim kapsamına alınacak süre ve dönem,

    e) Varsa önceki dönem denetim yapan meslek mensubunun adı,

    f) Denetimin başlama ve bitiş tarihleri,

    g) Raporun teslim edileceği tarih,

    ğ) Denetimde görev alacak elemanlar.

    Denetim öncesi saptanacak hususlar

    Madde 56 - (1) Serbest yeminli meslek mensupları, uzmanlık deneyimlerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak, teklif edilen işi kabul edip etmemekte serbesttirler. Serbest yeminli meslek mensupları, İdareye bağlı birimler ile gerçek ve diğer tüzel kişilerde denetlenmesi istenen hususlara ait her türlü dosya, doküman, bilgi ve belgeyi kullanarak işi kabul edip etmemeye karar verir ve denetim ücretini, denetiminin kapsamı ve planlamasını tespit ederler.

    Denetimin planlaması

    Madde 57 - (1) Yetkili meslek mensubu, denetimin zaman sürecini, denetimde görevlendirilecek eleman sayısını ve iş bölümünü, iç kontrol organizasyonundan yararlanıp yararlanılmayacağını, denetimde ağırlık verilecek hususları içeren yazılı bir denetleme programı hazırlar. Hazırlanan denetleme programı, denetlemeyi isteyen iş sahibinin mutabakatına sunulur. Mutabakatın sağlanması halinde, çalışma dosyası açılarak denetime başlanır.

    Denetim kontrolü

    Madde 58 - (1) Serbest yeminli meslek mensupları denetimin her safhasında planlama ve kontrolü etkin ve yeterli şekilde yerine getirmelidirler. Denetim faaliyetinde görev alan elemanların çalışmaların yönlendirilmesi ve denetimin amacına uygun bitirilmesi, denetim sorumluluğunu üstlenen serbest yeminli meslek mensubunun görevidir.

    Bilgi ve belgelerin toplanması

    Madde 59 - (1) Serbest yeminli meslek mensubu, kurum ve kuruluşların tablolarında yer alan teknik çalışma ve uygulama sonuçları ile idari işlemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğinin tespiti için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve değerlendirmek amacı ile aşağıdaki çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdür.

    a) Teknik denetimde; saptanan doküman ve bilgiler ışığında uygulamaların yerinde olup olmadığı, arazi ve işyerinde yapılacak çalışmalarla karşılaştırmalı olarak incelenir. Bu tespit edilen doküman ve bilgiler, yapılan fiili çalışmaların kayıtlara uygunluğu ve ilgili mevzuatına uygunluğunun tespitinde kullanılır.

    b) İdari denetimde; tespit edilen doküman ve bilgiler ışığında (a) bendinde belirlenen şekilde ve denetim amacına uygun olacak şekilde hareket edilir.

    (2) Kurum ve kuruluşlarca istenilecek denetim hizmetlerinde yukarıda belirtilen hususlara göre denetim yapılır.

    Denetim çalışma kâğıtları ve çalışma dosyası

    Madde 60 - (1) Serbest yeminli meslek mensubu, denetimini düzenli bir kayıt sistemi içinde yürütür. Bu kayıt düzeni, çalışma kâğıtları ve bunların toplandığı çalışma dosyasından oluşur.

    (2) Çalışma kâğıtları; meslek mensuplarının denetleme yöntem ve teknikleri ile toplanan kanıt ve değerlendirmeleri sonucu ulaşılan kanaati ihtiva eder.

    (3) Çalışma kâğıtlarında;

    a) Denetlenen idari birim, firma, denetimin dönemi, hazırlandığı tarih, hazırlayan serbest yeminli meslek mensubunun adı ile sorumlu serbest yeminli meslek mensubunun imzası yer almalıdır.

    b) Yapılan denetim çalışmalarının tüm aşamaları ve sorumluluk alanları gösterilmelidir. Bir yılı kapsayan denetimlerde çalışma kâğıtlarının aylık denetim faaliyetlerinin gösterilmesi zorunludur.

    c) Denetim programına göre denetimi yapılan hususlar ile aksayan denetim faaliyeti konuları aksama gerekçesiyle belirtilmelidir.

    (4) Çalışma dosyası; çalışma kâğıtları ile doğruluk testleri, yazışmalar, denetlenen kuruluşa ait mukaveleler, talimatlar, yönetim karar suretleri gibi meslek mensubunun denetlenen kurum ve kuruluştan ibrazını istediği belgelerden oluşur.

    (5) Çalışma kâğıtları çalışma dosyası içinde on yıl süre ile yetkililere ibraz edilmek üzere saklanır.

    Kanunsuz işlemleri bildirim yükümlülüğü

    Madde 61 - (1) Meslek mensupları; denetim faaliyeti sırasında mevzuat hükümlerine aykırı, hatalı ve kusurlu işlemleri tespit ettikleri takdirde, ilgililere hata ve kusurların düzeltilmesini teklif ederler. Bu teklife rağmen, hata ve kusurların düzeltilmemesi halinde, durum bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen olumsuz raporla birlikte ilgili idari mercilere aksettirilir.

    (2) Adli yargıya intikali gerekli olan ve suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.

    Denetim raporu

    Madde 62 - (1) Bakanlık ve idareye bağlı birimlerde yapılan denetimlerde, Bakanlık ve idarenin istekleri doğrultusunda ve ilgili teftiş mevzuatında yer alan denetim raporları düzenlenir.

    (2) Gerçek ve diğer tüzel kişilere ait yerlerde yapılan denetimlere ilişkin raporlarda,

    a) Genel bilgi bölümü,

    b) Denetim kapsamı bölümü,

    c) Meslek mensubunun açıklama ve görüş bölümü,

    ç) Raporun tarih bölümü,

    d) Meslek mensubunun imzası,

    yer alır.

    Denetim raporu çeşitleri

    Madde 63 - (1) Meslek mensubunun denetim sonucu oluşan görüşüne göre üç tür denetim raporu vardır.

    a) Olumlu rapor: Denetim faaliyetinin bitiminde meslek mensubunun olumlu görüşünü ihtiva eden raporudur.

    b) Şartlı denetim raporu: Meslek mensubunun denetim sırasında karşılaştığı denetim kapsamındaki sınırlamalar ile denetlenmesini istediği halleri ihtiva eden rapordur.

    c) Olumsuz rapor: Meslek mensubunun, denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gerçek durumunu yansıtmadığı kanaatine varması sonucu düzenlediği rapordur.

    (2) Bakanlık ve idareye bağlı birimlerde yapılan denetlemeler için, Bakanlık ve idarenin kullandığı raporlar düzenlenir.

    Denetleme raporu ile ilgili diğer hususlar

    Madde 64 - (1) Serbest yeminli meslek mensuplarınca düzenlenen raporlarda "ilgili mevzuata uygundur" ibaresi kullanılmaz. Bunun yerine ilgili olan mevzuat hükümlerinin açıkça yazılması zorunludur.

    (2) Denetim raporlarının, denetimden sorumlu serbest yeminli meslek mensubunca bizzat imzalanması ve kaşelenmesi esastır. İmzaları yanında meslek unvanı ile ruhsat ve oda sicil kayıt numaraları belirtilir.

    (3) Denetim ücretleri, denetime konu işlemlerin durumuna göre ve Kanunun 13 üncü maddesine uygun olarak Oda tarafından belirlenecek tarifeyle belirlenir.

    Tasdik

    Madde 65 - (1) Serbest yeminli meslek mensuplarının yapacakları tasdik işlemleri, Tüzüğün 7 nci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılır.

    (2) Tasdik ücretleri, tasdike konu işlemlerin durumuna göre ve Kanunun 13 üncü maddesine uygun olarak Oda tarafından belirlenecek tarifeyle belirlenir.

    Tutanaklar

    Madde 66 - (1) Serbest yeminli meslek mensuplarının tasdik işlemleri ile ilgili olarak düzenleyecekleri tutanaklarda bilgi verenin kimliği, tutanağın düzenlendiği yer ve tarihin bulunması zorunludur.

    (2) Tutanaklar bilgi verenler ve serbest yeminli meslek mensupları tarafından imzalanır ve mühürlenir.

    Örnek çıkarma

    Madde 67 - (1) İş yaptıran iş sahipleri, iş yaptırdıkları serbest yeminli meslek mensuplarının arşivinde bulunan analiz, denetleme ve tasdik işlemlerine ait raporlardan örnek isteyebilirler.

    (2) Söz konusu örnekler ücret tarifesindeki ücretin %1'i karşılığında meslek mensuplarınca onaylanıp verilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Ruhsat bedelleri

       Madde 68 - (1) Oda, meslek mensuplarına yeni verilen, yenilenen ve vize edilen ruhsat bedellerini belirlemeye yetkilidir.

       Haksız unvan kullanımı

       Madde 69 - (1) Haksız unvan kullanımı yasak olup tespiti halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

       Çalışma alanlarının belirlenmesi

       Madde 70 - (1) Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesini alan meslek mensupları, kendi faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere, Kanunun 4 üncü maddesindeki konulardan çalışma yapmadıkları alanlarda da çalışma yapmak istemeleri halinde, bu alanlara uyum sağlamak için, Oda tarafından açılacak mesleki geliştirme eğitimlerine katılmaları ve sertifika almaları zorunludur.

       (2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslek mensubu, ruhsat belgesine esas olacak kazanılmış haklarının ve çalışma alanlarının belirlenebilmesi için kamu görevlerini, görev yerlerini ve sürelerini belirten dilekçesini Odaya verir. Oda, onaylı hizmet cetvelinin çıkartılması amacıyla dilekçeyi ilgilinin özlük dosyasının bulunduğu kuruma gönderir. Kurumdan gelen hizmet cetveli, yönetim kurulunca incelenerek hizmetlerin ilgili yönetmeliğe uygun olması halinde ruhsat belgesini düzenler uygun değilse reddeder ve gerekçesiyle birlikte yazılı olarak meslek mensubuna bildirilir.

       (3) Kamu kurumu dışında çalışan meslek mensupları, belgelere dayalı olarak çalışma alanlarını, yerlerini ve sürelerini çıkartarak Odaya verirler.

       (4) Oda yönetim kurulu, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu dışında çalışılan görevlerin hangi çalışma alanları ile hangi konuları kapsadığını belirlemeye yetkilidir.

       Düzenleme yetkisi

       Madde 71 - (1) Oda, bu Yönetmelik uygulanmasını açıklığa kavuşturmak ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla uygulama esaslarına ilişkin alt düzenleme yayımlayabilir. Düzenlemeler, Odanın internet sayfasında, genel merkez ve Oda şubelerinde ilan edilir.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 72 - (1) 27/2/ 2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Geçici Madde 1 - (1) Kanunun Resmî Gazete'de yayınlandığı 8/7/2006 tarihinden önce fakülte veya lisans düzeyinde eğitim veren yüksek okullardan mezun mühendislere, istedikleri takdirde ve kanunî bir engelleri yok ise Odaca serbest meslek mensupluğu ruhsatı verilir.

       Yürürlük

       Madde 73 - (1) Bu Yönetmelik 27/2/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 74 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Ekleri görebilmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar