SANAYİ VE TİCARET UZMANI VE UZMAN YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sanayi Ve Ticaret Uzmanı Ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 24/04/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27209

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sanayi ve Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında istihdam edilecek Sanayi ve Ticaret Uzmanları ve Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 ve 36/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

       b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

       c) Başkanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

       ç) Birim Amiri: Birimin en üst amirini,

       d) (Değişik bent: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/1.mad.) Giriş sınavı: Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığına giriş sınavını,

       e) Hizmet Birimi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ana hizmet birimlerini,

       f) Jüri: Tez jürisini,

       g) Kanun: 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

       ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

       h) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

       ı) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

       i) Tez: Uzmanlık tezini,

       j) Uzman: Sanayi ve Ticaret Uzmanını,

       k) Uzman yardımcısı: Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısını,

       l) Yeterlik Sınavı: Sanayi ve Ticaret Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

       Giriş sınavı

       Madde 5 - (1) Bakanlığa Uzman Yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

       (2) (Değişik fıkra: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/2.mad.) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.

       (3) (Değişik fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/1.md.) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

    (4) (Değişik fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/1.md.) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

    Giriş sınavı duyurusu

       Madde 6 - (Değişik madde: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/3.mad.)

    (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı ve türü, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde yayımlanmak, Bakanlık panolarına asılmak ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

       Başvuru şartları

       Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

       b) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin makine, mekatronik, elektrik, elektronik, elektrik/elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, sistem ve yazılım, endüstri, işletme, inşaat, malzeme, metalurji, tekstil, kimya, fizik, harita, çevre, maden ve gıda mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

       c) Her sınav döneminde Başkanlıkça tespit edilecek KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban puanı almış olmak,

       ç) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde KPDS veya dengi sınavlardan en az (C) düzeyinde başarılı olmak,

       d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

       şarttır.

       Başvuruda istenecek belgeler

       Madde 8 - (1) Başkanlıktan veya Bakanlığın internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgeler en geç sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Başkanlığa teslim edilir.

       a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

       b) Mezuniyet belgesinin aslı veya bakanlıkça onaylı örneği,

       c) KPSS ve KPDS sonuç belgelerinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

       ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

       d) 2 adet vesikalık fotoğraf.

       (2) Giriş sınavına başvuru; şahsen veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde Bakanlık internet sitesinde yapılabilir.

       (3) İstenen belgelerin Başkanlığın evrak birimine en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

       Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

       Madde 9 - (1) (Değişik fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/3.md.) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Başkanlıkça yürütülür. Başkanlık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve giriş sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık internet sitesinde ilan eder.

       (2) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

       Sınav Komisyonu

       Madde 10 - (Değişik madde: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/4.md.)

    (1) Sınav Komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Personel Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Daire Başkanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müsteşar tarafından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye tespit edilir. İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.

       Yazılı sınav

       Madde 11 - (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, Bakanlık tarafından klasik veya test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya üniversitelere de yaptırılabilir.   

       (2) Yazılı sınav adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen üç grupta yapılır.

       a) Siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idarî bilimler grubunun sınav konuları:

       1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi,

       2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

       b) Hukuk grubunun sınav konuları:

       1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

       2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

       c) Mühendislik grubunun sınav konuları:

       1) (Değişik alt bent: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/5.md.) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

       2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

       (3) Sınav soruları, sınava girilen grubun asıl alanından %70, ikincil alanından ise %30 oranında hazırlanır ve aynı oranda değerlendirilir.

        (4) ( Değişik fıkra: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/5.mad.) Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

       (5) Çoğaltılan soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

       (6) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

       (7) Yazılı sınav Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

       (8) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

       (9) Yazılı sınav sonuçları Bakanlık duyuru panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.

       (10) Sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar protokolle belirlenir.

       Sözlü sınav

       Madde 12 - (1) Sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dahil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday çağrılır.

       (2) Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilir.

       (3) Sınav komisyonu, sözlü sınavda adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri, kavrayış, muhakeme, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin görev bakımından uygunluğunu değerlendirir.

       (4) Sınav komisyonu tarafından önceden tespit edilen kriterlere göre üyelerce her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir ve verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır.

       (5) (Mülga fıkra: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/8.mad.)

       Giriş sınavının değerlendirilmesi

       Madde 13 - (1) (Değişik fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/6.md.) Sınav komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, yalnızca sözlü sınavı yapılması durumunda ise sözlü sınav puanını esas alarak giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını alanlara göre ayrı ayrı yapar. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil aday ile aynı sayıda yedek aday belirlenir.

    (2) (Değişik fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/6.md.) Sınav sonuçları Bakanlık duyuru panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Yedek adayların hakları ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

    (3) Sınava ilişkin belgeler Başkanlıkta saklanır.

       (4) Sınav Komisyonu hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını, kadro durumunu ve adayların mezuniyetlerini esas alarak adayların görev yapacakları hizmet birimlerini önerir.

       Atama işlemleri

       Madde 14 - (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde;

       a) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

       b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

       c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

       ç) 6 adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm)

       ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

       Sınav sonucuna itiraz

       Madde 15 - (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren onbeş gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar onbeş gün içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

       Yetiştirilme ilkeleri

       Madde 16 - (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla temel eğitim ve uygulamalı eğitimden geçirilir. Bu süreç;

       a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

       b) Yazışma, rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yetenek ile bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

       c) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini

       sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.

       Uzman yardımcılarının temel eğitimi

       Madde 17 - (1) Uzman yardımcısı olarak atananların adaylık eğitimi hakkında 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       (2) (Değişik fıkra: 29/08/2009 - 27334 S.R.G Yön/7.mad.) Uzman yardımcıları adaylık eğitiminin yanında temel hukuk, iktisat ve kamu politikaları, Bakanlığın görev alanına giren mevzuat ile sanayi ve ticaret politikalarıyla ilgili diğer kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan, süresi bir aydan az olmamak üzere içeriği hizmet birimlerinin görüşü alınarak Başkanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur.

       Uygulamalı eğitim

       Madde 18 - (1) Uygulamalı eğitim dönemi, temel eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının, iş ve işlemlerde görev alarak uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla bilgi ve deneyimlerini artırmalarını kapsar. Bu dönemde, Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile meslek kuruluşlarının görev ve fonksiyonları yerinde tanıtılır.

       (2) Uygulamalı eğitim çalışmaları, ilgili hizmet biriminin sorumluluğu altında yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

       Uzmanlık için aranan şartlar

       Madde 19 - (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

       a) Ücretsiz izin, toplam iki ayı aşan hastalık ve mazeret izni ile askerlik nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

       b) (Mülga fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/7.md.)

       c) Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

       ç) Yeterlik sınavında başarılı olması

       şarttır.

       Tez jürisi

       Madde 20 - (Değişik madde: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/8.md.)

    (1) Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce Başkanlığın teklifi ve Müsteşarın onayı ile oluşturulur.

    (2) Tez jürisi, Müsteşar Yardımcısı veya ilgili hizmet birim amirinin başkanlığında, Genel Müdürler, Personel Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Daire Başkanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye tespit edilir. İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla jüri oluşturulabilir.

       Tez jürisinin görevleri

       Madde 21 - (1) Tez jürisinin görevleri şunlardır:

       a) Önerilen tez konuları hakkında görüş bildirmek,

       b) Tezlerin değerlendirilmesi yöntemini belirlemek,

       c) Tezleri değerlendirmek.

       Tez konusunun belirlenmesi

       Madde 22 - (1) (Değişik fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/9.md.) Uzman yardımcısı, göreve başlamasından itibaren yirmidördüncü ayın içinde Bakanlığın ve birimin görev ve fonksiyonlarını da dikkate alarak hazırlayacağı tez konusu ve tez danışmanı önerisini hizmet birim amirine sunar. Hizmet birim amiri, yirmi gün içerisinde Tez jürisinin görüşünü alarak tez konusunu ve tez danışmanını belirler.

       (2) (Mülga fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/9.md.)

       (3) Uzman yardımcısına tez konusunun belirlenmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak bakımından bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmez.

       (4) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu belirlemeyen uzman yardımcısı tez vermemiş sayılır.

       Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

       Madde 23 - (1) Tez konusunun seçiminde, konunun Bakanlıkta veya başka bir Bakanlık ve kuruluşta daha önce uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından benzer tarzda incelenip savunulmamış olması esastır.

       (2) Uzman yardımcısının Türkçe olarak hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, Bakanlık tarafından uygun görülen tez hazırlama yönergesi usullerine uyulması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

       Tezin teslimi

       Madde 24 - (1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi ve tez danışmanının değerlendirme raporunu birim amirine sunar.

       (2) Ücretsiz izin, toplamı iki ayı aşan hastalık ve mazeret izni ile askerlik nedeniyle tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına birim amiri tarafından altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

       (3) Mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı hakkında 33 üncü madde hükümleri uygulanır.

       Tezin değerlendirilmesi

       Madde 25 - (1) (Değişik fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/10.md.) Hizmet birim amirine sunulan tezler ve değerlendirme raporları, on gün içinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.

       (2) Tez jürisi, 23 üncü maddedeki esaslara ve kendi belirleyeceği değerlendirme kriterlerine göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde uzman yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

       Tezin savunulması

       Madde 26 - (1) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve Tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

       (2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez başarılı kabul edilir. Tez jürisi, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya başarısız sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

       (3) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

       Tezin başarısız bulunması

       Madde 27 - (1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı Tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

       (2) Uzman yardımcısının ikinci hakkını kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek kullanması halinde, kendisine altı aylık bir süre tanınır.

       Yeterlik sınavı

       Madde 28 - (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

       (2) (Değişik fıkra: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/11.md.) Yeterlik sınavı, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yapılır.

       (3) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya üniversitelere de yaptırılabilir. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.

       (4) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

       (5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara bir sınav hakkı daha verilir.

       Yeterlik Sınavı Komisyonu

       Madde 29 - (Değişik madde: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/12.md.)

    (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Personel Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Daire Başkanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Müsteşarca seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye tespit edilir.

       Uzmanlık kıdemi

       Madde 30 - (1) Uzmanlığa atananların kıdemleri, tez ve yeterlik sınavındaki notların aritmetik ortalamasına göre Yeterlik Sınavı Komisyonunca belirlenir.

       (2) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek uzmanlarda kıdem esas alınır.

       Uzmanlığa atanma

       Madde 31 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç onbeş gün içinde görev yaptığı birime uzman olarak atanır.

       Başka birime atanma

       Madde 32 - (Değişik madde: 01/06/2011-27951 S.R.G Yön/13.md.)

    (1) Atandığı birimde en az beş yıl hizmeti bulunan uzman, birim amirlerinin uygun görüşü üzerine diğer hizmet birimlerine atanabilir.

       Uzman olma hakkını kaybetme

       Madde 33 - (1) Uzman olarak atanma şartlarını taşımayanlar durumlarına uygun bir kadroya atanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Görev ve Sorumluluk

       Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri

       Madde 34 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

       a) Politika, strateji, ilke ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,

       b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,

       c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,

       ç) Sanayi ve ticaret alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak,

       d) Toplantı, seminer ve eğitim programlarında görev almak,

       e) Yukarıda belirtilen görevlere benzer veya görevler ile bağlantılı diğer görevleri yerine getirmek.

       (2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.

       Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

       Madde 35 - (Değişik madde: 17/05/2009-27231 S.R.G./1.mad)

    (1) Uzman ve uzman yardımcıları birim amiri tarafından verilen işleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı, birim amirine veya yetki devrinde bulunulan yardımcısına yahut Daire Başkanına karşı sorumludurlar.

    (2) Ancak, bu şekildeki sorumluluk hiyerarşik kademe anlamında değerlendirilemez.

       Hizmet içi eğitim

       Madde 36 - (1) Uzmanlar, ekonomi, sanayi, ticaret, teknoloji ve bilim alanlarındaki gelişme ve yenilikleri izleyebilmesi ve değerlendirebilmesi, Bakanlığın görev ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması, strateji hazırlanması ve analizler yapılması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla beş günden az olmamak üzere yılda en az bir defa hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

       (2) Uzmanlar, Bakanlık Yıllık Eğitim Programında belirlenecek konularda çalışma grupları oluşturarak mevzuat, politika ve strateji önerilerine yönelik tebliğ ve projeleri hizmet içi eğitimde sunarlar.

       (3) Gerektiğinde üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılır.

       (4) Hizmet içi eğitimin koordinasyonu, hizmet birimleri arasında dönüşümlü olarak yapılır.

       (5) Hizmet içi eğitim masrafları Bakanlıkça karşılanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Geçici görevlendirme

       Madde 37 - (1) Uzman, birim amirlerinin uygun görmesi üzerine konusu ve kapsamı belirtilmek kaydıyla diğer birimlerde bir yıl süreyle geçici olarak görevlendirilebilir. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilir.

       Yeniden atanma

       Madde 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl içinde uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde yeniden atanabilirler. Bakanlıktan ayrılıp yeniden atananların dışarıda geçirdikleri süre uzmanlık kıdemlerinde dikkate alınmaz.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 39 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 40 - (1) 24/4/1995 tarihli ve 22267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Bakanlık personelinin uzman ve uzman yardımcısı olarak atanması

       Geçici Madde 1 - (1) 16/1/2009 tarihi veya sınav ilan tarihi itibarıyla;

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Bakanlık teşkilatında görev yapan,

       b) Kırk yaşını doldurmamış olan,

       c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması seksen puan ve üzerinde olan,

       ç) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan,

       d) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde başvuran,

       personelden Bakanlıkta en az beş yıl hizmeti bulunanlar uzmanlık sınavına, en az üç yıl hizmeti bulunanlar ise uzman yardımcılığı sınavına girebilirler.

       (2) Bu maddeye göre yapılacak sınavlar için Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre sınav komisyonu oluşturulur.

       (3) Uzmanlık sınavı; Temel Matematik, Fizik, Kimya, İktisada Giriş, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Temel Hukuk Bilgileri, Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku alanlarından toplam kırk soru, Bakanlığın görev alanına giren konulardan altmış soru olmak üzere 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınav Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılır.

       (4) Sınav Komisyonu, yazılı sınav puanının yüzde yetmişini ve sözlü sınav puanının yüzde otuzunu alarak adayların başarı puanını tespit ve ilan eder. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

       (5) Uzman yardımcılığı sınavı üçüncü fıkradaki konulara ve usule göre ayrıca yapılır ve değerlendirilir. Bu şekilde uzman yardımcılığına atananlar hakkında Yönetmeliğin üçüncü ve dördüncü bölümleri uygulanır.

       (6) Adaylar, başarı sırasına göre ihdas edilen uzman ve uzman yardımcısı kadrolarının beşte birini geçmemek üzere atanır.

       Mevcut uzman yardımcılarına uygulanacak yönetmelik

       Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman yardımcısı kadrolarında bulunanlar hakkında, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı Sınav ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 41 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 42 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar