PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL SATIM İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

    Ptt Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satım İşlemleri Yönetmeliği

    Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27210

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı PTT'ye ait taşınır mal satım işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, PTT'ye ait olan ve yürürlükteki mevzuat uyarınca Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna yapılan hurda satışları dışındaki taşınır mal satım işlemlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ve 22/2/2000 tarihli ve 23972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Ana Statüsünün 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

       a) İdare: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

       b) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, taşınır malın satımının istekliler arasından seçilecek biri veya birkaçı üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip satılan malın devri ile sonuçlanan işlemleri,

       c) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin idari şartname, sözleşme tasarısı ile satım işlemlerine yönelik düzenlemeleri,

       ç) İhale onay belgesi: İhale işlemlerine başlanılması için ihale yetkilisince verilen onayı,

       d) İhale süreci: İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan, satılan malın devri ile tamamlanan süreci,

       e) İhale yetkilisi: İdarenin, satım yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

       f) İlgili birim: Satımın yapılmasını talep eden birim ile satım konusu işin özelliğine göre işbirliği yapılmasını gerektiren diğer birimleri,

       g) İstekli: Satım konusu işe teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

       ğ) Muhammen bedel: Satıma konu edilen taşınır malın özelliğine göre tespit edilen tahmini bedeli,

       h) Müşteri: Satım işlemi sonucunda malı satın alan istekli veya isteklileri,

       ı) Ortak girişim: Satım konusuna katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

       i) PTT: Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

       j) Sözleşme: İdare ile müşteri arasında imzalanan satıma ilişkin yazılı belgeyi,

       k) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak satım işlemlerinde isteklinin PTT'ye sunduğu fiyatı da içeren değerlendirmeye esas belge ve bilgileri,

       l) Yönetim Kurulu: PTT Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uygulama İlkeleri

       İlkeler

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin ve güvenilirliğin sağlanması, piyasa şartlarının dikkate alınması esastır.

       İhale yetkilileri ve parasal yetki sınırları

       Madde 6 - (1) İhale yetkilisi Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu satım işlemleriyle ilgili yetkilerini bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olarak kullanılmak kaydıyla aşağıda belirlenen sınırlar çerçevesinde; Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcısına ve Başmüdüre devreder.

       a) Genel Müdür; muhammen bedeli 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8. maddesinin (b) bendinde belirtilen eşik değere kadar olan satıma ilişkin ihale onay belgesini ve satım kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       b) Genel Müdür Yardımcısı; muhammen bedeli 4734 sayılı Kanunda belirtilen eşik değerin yarısına kadar olan satıma ilişkin ihale onay belgesini ve satım kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       c) Başmüdür; satım yetkisi önceden Genel Müdürlükten alınmış veya doğrudan verilmiş olmak kaydıyla; muhammen bedeli 4734 sayılı Kanunda belirtilen eşik değerin dörtte birine kadar olan satıma ilişkin ihale onay belgesini ve satım kararlarını onaylamaya veya iptal etmeye,

       yetkilidir.

       Muhammen bedel tespit komisyonu ve bedelin tespiti

       Madde 7 - (1) Muhammen bedel tespit komisyonu; ihale yetkilisinin belirleyeceği ihale komisyonu üyeleri dışında biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

       (2) Satımı yapılacak malın muhammen bedeli, ilgili birim tarafından oluşturulacak muhammen bedel komisyonu marifetiyle piyasa araştırması yapılarak, gerektiğinde ilgili resmi idareler, üniversiteler veya meslek kuruluşlarından görüş alınmak veya tespit yaptırmak suretiyle katma değer vergisi hariç olmak üzere tespit edilir.

       İhale komisyonu

       Madde 8 - (1) İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, muhasebe veya malzeme birimlerinden en az bir üye, talep ve/veya ilgili birimlerden ihale konusu işin niteliğine göre tecrübeli veya uzman en az bir üyenin katılımıyla en az üç ve tek sayıda kişiden olmak üzere ihale yetkilisince yedekleri ile birlikte görevlendirilir.

       (2) İhalenin yapılmasına onay veren ihale yetkilisi o ihalenin komisyonunda başkan ve üye olarak görev yapamaz.

       (3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

       İhale işlem dosyasının hazırlanması

       Madde 9 - (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Alınan olurlar, ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler, muhammen bedel komisyonu ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bu dosyada bulunur.

       Şartname

       Madde 10 - (1) Satım konusu taşınır malın özelliğine göre gerekmesi halinde idari şartname hazırlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar

       İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

       Madde 11 - (1) İstekliler, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden ihalenin özelliğine göre, istenilenleri teklifleri kapsamında idareye sunarlar:

       a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

       b) Teklif mektubu,

       c) Geçici teminat.

       İhaleye katılamayacak olanlar

       Madde 12 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamaz:

       a) İhale yapan idarenin ihale yetkilileri,

       b) İhale yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

       c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

       ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

       (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulü, Doğrudan Satış ve İlan

       İhale usulü

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde pazarlık usulü uygulanır.

       Pazarlık usulü

       Madde 14 - (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, geçerli teklif veren istekliler arasında, muhammen bedel baz alınarak açık artırma sonucunda en yüksek teklifi veren istekliye satış suretiyle yapılan ihale işlemidir.

       Doğrudan satış

       Madde 15 - (1) 4734 sayılı Kanuna tabi olan kurumların ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri halinde, taşınır malların satışı bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dışında Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

       (2) Muhammen bedeli Başmüdürlüklerin terkin yetkisi limiti dahilinde olan taşınır malların piyasa araştırması yapılmak suretiyle doğrudan satışı yapılabilir.

       (3) Doğrudan satışlarda; teminat alınması, şartname hazırlanması ve ilana çıkılması zorunlu değildir.

       İhalenin duyurulması

       Madde 16 - (1) Muhammen bedeli elli bin TL'ye kadar, elli bin TL dahil satım ihaleleri, belediye yayın araçları ve/veya organları ile satışın yapıldığı Başmüdürlüğe bağlı PTT işyerlerinde en az beş gün süre ile,

       (2) Muhammen bedeli; elli bin bir TL'den yüz bin TL'ye kadar, yüz bin TL dahil satım ihaleleri, yerel gazetelerin en az birinde bir defa,

       (3) Muhammen bedeli; yüz bin bir TL ve üstü satım ihaleleri, Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde bir defa,

       ilan edilir.

       (4) Bu maddede belirtilen ilanlar PTT'nin internet sitesinde ayrıca ilan edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Tekliflerin Sunulması, Değerlendirilmesi

       Tekliflerin sunulması

       Madde 17 - (1) İhaleye ait teklif mektubu ve teminata ilişkin belge dahil istenen tüm belgeler bir zarf içine konularak sunulur.

       (2) İstekli veya teklif vermeye yetkili kılınan kişi tarafından zarfın ağzı kapatılarak imzalanır ve kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi, teklifin hangi ihaleye ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi belirtilir.

       (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler kayıtlı gönderi olarak posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

       (4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

       (5) İstekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün koşulları kabul etmiş sayılır.

       Tekliflerin değerlendirilmesi

       Madde 18 - (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

       (2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı ve teklifin muhammen bedelin altında olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan ve teklifi muhammen bedelin altında olan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

       (3) Teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu huzurunda istekliye düzelttirilir. İhale komisyonu huzurunda düzeltmeyi kabul etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

       (4) Tekliflerin değerlendirilmesinde, evrakı tam ve usulüne uygun olan tüm teklifler ihalede hazır bulunanlara açıklanır.

       (5) İstekliler ile fiyat görüşmesine başlanır. İhale komisyonunca açık artırma oranı tespit edilir. İstekliler, tekliflerini zarfların idarece alınış sırasına göre ve tespit edilen orana uygun olarak verirler. İhale komisyonu, teklif veren isteklilerin her defasında tekliflerini yazdırmak ve imzalatmak suretiyle açık artırma tespit tutanağında kayıt altına alır. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları aynı tutanak üzerinde belirtilir ve ihale komisyonu üyelerince de imzalanmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

       Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

       Madde 19 - (1) İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

       İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

       Madde 20 - (1) Bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin üzerine bırakılır.

       (2) İhale komisyonu kararı, ihale yetkilisinin onayına sunulur.

       (3) Yetki sınırlarına göre ihale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder.

       Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

       Madde 21 - (1) İhale kararının onaylanmasını müteakip, en geç beş iş günü içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye imza karşılığı veya kayıtlı gönderi olarak tebligat adresine gönderilir. Mektubun postaya verildiğinin yedinci günü tebliğ tarihi sayılır.   

    ALTINCI BÖLÜM : Teminatlara İlişkin Hususlar

       Geçici teminat ve iadesi

       Madde 22 - (1) Geçici teminat bedeli, muhammen bedelinin % 3'ünden az olamaz.

       (2) İdare tarafından belirtilen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

       (3) Geçici teminat, mektup olarak verildiği takdirde süresi teklif geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla olmak üzere isteklilerce belirlenir.

       (4) Nakit para olarak verilecek teminat, ihale komisyonlarınca elden teslim alınmaz, idare veznesine yatırılarak makbuzları teklif zarfının içinde sunulur.

       (5) Üzerinde ihale kalan istekli ile en yüksek ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları iade edilmez. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise iade edilir.

       (6) Üzerinde ihale kalan isteklinin geçici teminatı satış bedelinin yatırılması halinde istekli veya yetkili temsilcisine iade edilir. Ayrıca bu durumda en yüksek ikinci teklif sahibi isteklinin geçici teminatı da iade edilir.

       (7) Süresi içerisinde idareye satış bedelinin yatırılmaması halinde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

       Teminat olarak kabul edilecek değerler

       Madde 23 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler:

       a) Tedavüldeki Türk Parası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen yabancı para.

       b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

       c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

       (2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

       (3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Sözleşmeler

       Sözleşmeye davet ve sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu

       Madde 24 - (1) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir. Sözleşmeye davet edilen istekliler tebligat süresinin bitimini izleyen günden itibaren on gün içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

       (2) Ancak sözleşmeye davet aşamasında sözleşmenin imzalanmasına kadar satış bedelinin ödenmesi halinde sözleşme imzalanmaz.

    (3) Sözleşme imzalanmadığı takdirde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, ihale yetkilisi tarafından da uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci teklifi veren istekli ile sözleşme imzalayabilir.

       (4) En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de teminatı üçüncü fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük   

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini PTT Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar