ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5892

    Kanun Kabul Tarihi : 22/04/2009

    Resmi Gazete Tarihi : 27/04/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27212

    Madde 1 - 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, bu fıkrada geçen "yılbaşı günü" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve 1 Mayıs günü" ibaresi eklenmiş ve birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir."

    Geçici Madde 1 - 1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar