TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 03/05/2009

    Resmi Gazete Sayıs : 27217

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun çalışmalarını düzenler.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Başkan: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanını,

       b) Başkan Yardımcısı: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısını,

       c) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

       ç) Üye: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesini,

       d) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Görev ve Sorumluluk

       Kuruluş

       Madde 5 - (1) 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesi uyarınca, Kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulu; Genel Müdür, Bakanlar Kurulu tarafından genel müdür yardımcıları arasından atanan iki üye ile elektronik veya kitle iletişimi alanlarında bir, hukuk alanından bir, işletme, iktisat veya maliye alanlarından bir ve sanat veya kültür alanlarından bir kişi olmak üzere, bu alanlarda temayüz etmiş kişiler arasından seçilen ve atanan dört üyeden oluşur. Dışarıdan seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından her bir alandan teklif edilen iki kat aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanır.

       (2) Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkanın toplantı yetkilerini kullanır ve toplantıyı yönetir.

       (3) Göreve başlayan Yönetim Kurulu Üyesine;

       a) Kurumun teşkilatlanma şemasını içeren dosyanın birer kopyası;

       b) Müdür ve üstü düzeylerdeki yöneticiler ile Genel Müdüre bağlı çalışan müşavir ve danışmanların iş tecrübelerini ve özgeçmişlerini içeren dosyanın birer kopyası;

       c) Kurumun faaliyetlerinin yürütülmesine temel teşkil eden tüm kanun, yönetmelik, usul ve esaslar ve diğer hukukî metinlerin elektronik ortamda hazırlanmış birer kopyası;

       verilir.

       Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi ve sona ermesi

       Madde 6 - (1) Yönetim Kurulu üyeliği dört yıldır. Süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine yeniden atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin yeniden atanmaları mümkündür. Herhangi bir sebeple üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde aynı usulle yenisi dört yıllığına atanır. Yeni atanan üye göreve başlayıncaya kadar mevcut üyenin görevi devam eder. Bir yıl içinde mazeretsiz iki toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer. Bakanlar Kurulu tarafından atanan genel müdür yardımcısı üyeler gerektiğinde Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilebilir.

       Sorumluluk

       Madde 7 - (1) Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurumun görev ve yetkilerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasi partilere üye olamazlar.

       (2) Yönetim Kurulu üyelerinin, ilgili mevzuat ile düzenlenen görev ve sorumluluklarına aykırı davranışlarının tespiti halinde, durum, Yönetim Kurulunca alınacak karara istinaden Başbakanlığa bildirilir. İlgili Üye, bu konuda yapılacak müzakerelere ve kendisi hakkındaki oylamaya katılamaz.

       Üyelerin basın ve yayın organlarıyla ilişkileri

       Madde 8 - (1) Yönetim Kurulu Üyelerinin basın ve yayın organlarına, Kurum ile ilgili olarak yaptıkları açıklama ve verdikleri demeçler kişisel görüş niteliğinde olup Kuruma izafe olunamaz.

       Görevleri

       Madde 9 - (1) Kurum'un en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Kurumun program, yayın, teknik, personel, idari, mali ve her türlü hizmetlerine dair temel ilkeleri ve hedefleri tespit etmek ve bunlarla ilgili kararları almak,

       b) Kurumun bütçesini, bilançosunu, kadrosunu karara bağlamak, yatırım ve finansman programlarını onaylamak,

       c) Kurumun her seviyedeki teşkilat değişikliklerine (lağv, tensik, yeni kuruluş) ait Genel Müdürün tekliflerini inceleyerek, uygun görülenleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun onayına sunmak,

       ç) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar vermek,

       d) Yıllık genel yayın planını karara bağlamak,

       e) Alınan kararların uygulanışını Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanının vereceği bilgilerle takip ve kontrol etmek,

       f) Kurumun hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak,

       g) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda kararlar almak,

       ğ) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca hazırlanan yayın değerlendirme raporları ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca hazırlanan yıllık ve ara raporları inceleyerek düzeltici ve geliştirici tedbirleri almak,

       h) Kurum ile ilgili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar almak,

       ı) 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda belirtilen başkaca görevleri yerine getirmek,

       i) Üyeleri Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından belirlenen Danışma Kurulları vasıtasıyla, Kurumun 2954 sayılı Kanunda belirtilen görevleri çerçevesinde, radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuoyunun düşünce ve dileklerini tespit ettirmek, bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak, lüzum görülecek konularda özel uzmanlardan yararlanarak varılan sonuçları değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak,

       j) Kurumun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştırılmasında, kamu yararı kararı almak,

       k) Genel Müdürün teklifi üzerine, dairelerden hangilerinin hangi Genel Müdür Yardımcısına bağlanacağı hususunda karar vermek,

       l) Kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile gösterilecek esaslar çerçevesinde, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, özel hukuk hükümlerine tâbi sınırlı sorumlu ortaklıklar kurulmasına karar vermek,

       m) Kurumun kadrolu ve sözleşmeli personeline, yılda dört aylık ücret tutarını aşmamak üzere ikramiye verilmesiyle ilgili Genel Müdür teklifini onaylamak,

       n) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile beyanname, bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususları tespit etmek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Toplantı ve Kararlar

       Toplantı ve karar yeter sayısı

       Madde 10 - (1) Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarını en az dört üyenin oyu ile alır. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu en az on beş günde bir defa Ankara'da toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde toplantının Ankara dışında yapılmasına da karar verebilir. Müteakip toplantının on beş gün içinde yapılması fiilî veya hukukî sebeplerle mümkün olmuyorsa bu durum bir tutanakla tespit edilir.

       (2) Olağan toplantıların sonunda bir sonraki toplantının yeri, tarihi ve saati tespit edilir. Çeşitli sebeplerle tespitin yapılamadığı hallerde, daha sonra üyelerin muvafakati alınarak toplantının yeri, tarihi ve saati tespit edilir.

       (3) Yönetim Kurulu Başkanının gerekli görmesi veya üyelerden en az ikisinin yazılı olarak başvurması halinde, Kurul, Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantıyı teklif eden Başkan veya Üyeler, toplantıda görüşülecek konuları istek yazısında açıkça belirtirler. İstek üyelerden gelmiş ise, Başkan, talep tarihinden itibaren en geç üç gün içinde, toplantının yapılması için çağrıda bulunur.

       (4) Alınan herhangi bir karara karşı oy kullanan üyeler, karşı oy gerekçesini toplantıda açıklamak ve en geç bir sonraki toplantıya kadar yazılı olarak Yönetim Kurulu Bürosuna bildirmek zorundadır.

       (5) Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantı sonrasında yazacakları karşı oy yazıları, toplantıda ortaya koydukları görüşlerden ve yaptıkları açıklamalardan farklı ve çelişkili olamaz.

       (6) Yönetim Kurulu tarafından, uygulaması izlenecek kararlar ile ilgili olarak bir izleme listesi oluşturulur. Her kararın ardından, kararın izleme listesine alınması ile ilgili olarak bir oylama yapılır. Yönetim kurulu karar yeter sayısınca üye tarafından izleme listesine alınması istenilen kararlar izleme listesine eklenir.

       Gündem

       Madde 11 - (1) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemine alınacak konuları ve bunların sırasını Başkan tespit eder. Gündemin birinci maddesini, izleme listesine alınmış olan kararlar oluşturur. Üyelerden birisinin en az yedi gün önce yazılı olarak teklif ettiği konular da gündeme alınır.

       (2) Gündem ve tasdikli ekleri toplantı tarihinden en az beş gün önce üyelerin eline geçecek şekilde gönderilir.

       (3) Gündemin gönderilmesinden sonra, ivedilik ve öncelikle görüşülmesi Genel Müdürlük tarafından gerekli görülen konular veya Üyelerden gelen daha sonraki teklifler ek bir gündemde gösterilir ve ek gündem, üyelere toplantı başlamadan önce dağıtılır. Ek gündemdeki konuların gündeme alınıp alınmayacağına ya da hangilerinin gündeme alınacağına Yönetim Kurulu karar verir. Üyelerden birisinin toplantı başlamadan önce veya toplantı sırasında yapacağı sözlü ya da yazılı ek gündem önerisi de aynı hükme tabidir.

       Mazeretin tespiti

       Madde 12 - (1) Meşru bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üyenin yazılı mazereti Kurula sunulur ve bu husus tutanağa geçirilmek suretiyle tespit edilir.

       Görüşme usulü

       Madde 13 - (1) Yönetim Kurulu toplantılarının açılışı Başkan tarafından yapılır. Konular gündemdeki sıralarına göre görüşülür. Birinci madde, "İzleme Listesindeki Konuların Görüşülmesi"dir. Bu madde hakkında Yeterlik kararı verilmeden ve birinci madde kalemleri oylanmadan gündemin ikinci maddesine geçilemez.

       (2) Gündemin birinci maddesi görüşülürken, izleme listesine alınmış olan geçmiş kararlar gözden geçirilir. Bu kararlar ile ilgili olarak Genel Müdür veya uygun göreceği kişiler tarafından Yönetim Kuruluna uygulama süreci konusunda yazılı veya sözlü bilgi verilir. Bu madde kalemleri oylanmadan gündemin ikinci maddesine geçilemez.

       (3) İzleme maddesinin gözden geçirilmesi sonrasında izleme hedefinin gerçekleştiği düşünülen kararların listeden çıkartılması konusunda oylama yapılır. Yönetim Kurulu karar yeter sayısınca üye tarafından listeden çıkartılması onaylanan kararlar izleme listesinden çıkartılır.

       (4) Bu kararların oylamasında da Yönetim Kurulu üyeleri çekimser kalamaz. Karşı oy kullanan üyeler, karşı oy gerekçesini toplantıda açıklamak ve en geç bir sonraki toplantıya kadar yazılı olarak Yönetim Kurulu Bürosuna bildirmek zorundadırlar.

       (5) Başkan, Yönetim Kurulu toplantılarında, gerek duyması veya Yönetim Kurulu üyelerinin talepte bulunması halinde, önceki toplantılarda alınan fakat izleme listesine alınmamış kararların uygulamaları hakkında da bilgi verir. Yönetim Kurulunun karar alması halinde, bu bilgilerin yazılı olarak verilmesi zorunludur.

       (6) Yönetim Kurulu görüşülen gündem maddeleri hakkında kabul veya ret yönünde karar verebileceği gibi uygun gördüğü şekilde değiştirerek kabul edebilir veya yeniden düzenlenerek teklif edilmesine karar verebilir. Kararların uygulanmasını sağlamak Genel Müdürün sorumluluğundadır.

       Yeniden görüşme

       Madde 14 - (1) Karara bağlanan bir konunun aynı toplantıda veya daha sonraki bir toplantıda yeniden görüşülmesine Yönetim Kurulu karar verir. Gündemin düzenlenmesine ilişkin 11 inci madde hükmü saklıdır.

       Konuşmaların sınırlanması

       Madde 15 - (1) Yönetim Kurulu, Başkan veya üyelerden birinin teklifi üzerine konuşmaların süresini sınırlama kararı alabilir.

       Yönetim Kurulu raportörlüğü

       Madde 16 - (1) Yönetim Kurulunun raportörlüğü Yönetim Kurulu Bürosu Müdürü tarafından yapılır. Müdürün izinli, raporlu olması gibi sebeplerle geçici süre ile görevde bulunmaması veya çeşitli sebeplerle sürekli olarak görevinden ayrılması hallerinde bu görevi vekâlet eden kişi yürütür.

       Görüşmelerin ses kayıt cihazı ile tespiti

       Madde 17 - (1) Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir.

       (2) Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler aksine karar alınmadıkça iki ayrı ses kaydı ile tespit edilir.

    (3) Konuşmaların tespit edildiği ses kayıt materyalinden biri, toplantı sonunda bir zarfa konulup zarfın üzeri mühürlenerek, üyeler tarafından da imza edilir. Bu zarf ancak, adlî mercîler tarafından istenilmesi halinde açılır ve kopyası alındıktan veya muhtevası bir kâğıda geçirildikten sonra yeniden mühürlenir. Bu işlem Genel Müdür tarafından yapılır ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında bilgi verilir.

       (4) Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyeleri ile Kanunlarına göre denetleme yapmakla yetkili ve görevli kılınan kurumların yetkililerince yazılı olarak istenmesi halinde, ikinci ses kayıt materyalinin kopyasının alınması veya muhtevasının kağıda çıkarılması, Genel Müdürün talimatı ile yapılır.

       (5) Ses kayıt materyalinin saklanma süresi on yıldır. Ses kayıt materyalinin gizliliği ve korunmasından Yönetim Kurulu Bürosu Müdürü sorumludur.

       Yönetim Kurulu kararlarının yazılması

       Madde 18 - (1) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, teklif yazılarıyla birlikte raportör tarafından tutanak haline getirilir ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Teklif yazılarının ekinde yer alan belgeler Yönetim Kurulu Büro Müdürü tarafından paraf edilerek dosyasında saklanır. Kararlar alındığı tarihte yürürlüğe girer.

       (2) Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Bürosu Müdürünün sorumluluğu altında, Türk Ticaret Kanunu'nun defterlerle ilgili hükümlerine göre ve noterlikçe onaylı karar defterine tarih ve sıra numarası ile yapıştırılarak mühürlenir. Karar defteri ciltli olur.

       (3) Yönetim Kurulu toplantısına katılan ve katılmayan üyelerin adları ve katılmayan üyelerin mazeretli olup olmadıkları, gündemde olan veya olmayıp da gündeme alınmasına karar verilen Genel Müdürlük veya üyelerin teklif yazıları, karar metinleri ve varsa karşı oy gerekçelerini içeren tutanaklar karar defterine yapıştırılır.

       Karar defterinin korunması

       Madde 19 - (1) Yönetim Kurulu karar defteri, Yönetim Kurulu Bürosu Müdürü tarafından muhafaza edilir. Karar defteri Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin talebi ile Büro Müdürlüğünde veya gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantısında incelenebilir.

       (2) Yönetim Kurulu üyeleri gerek görevdeyken gerekse de görevlerinden ayrıldıktan sonra kendi görev dönemlerinde alınan kararların veya yaptıkları konuşmaların tasdikli birer örneğinin kendilerine verilmesini talep edebilirler.

       Kararların dağıtılması

       Madde 20 - (1) Yönetim Kurulu karar örnekleri, aslına uygunluğu Yönetim Kurulu Bürosu Müdürü tarafından imza ve mühürle tasdik edildikten sonra istemci üniteye gönderilir. Gönderilecek tasdikli karar örneklerinde oylama sonuçlarına ve karşı oy gerekçelerine yer verilmez.

       Yönetim Kurulu üyelerince talep edilen bilgiler

       Madde 21 - (1) Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanışı veya Kurum çalışmaları ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Başkanı aracılığıyla İdare'den yazılı ya da sözlü olarak bilgi veya belge talebinde bulunabilir.

       (2) Yönetim Kurulu Başkanı bu bilgilerin en kısa sürede verilmesi için gerekli önlemleri alır. Bu süre her halde on beş günü geçemez. Yönetim Kurulu üyeleri, gerekli görmeleri halinde, daha ayrıntılı bilgi talebinde de bulunabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar