ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ

    Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma Ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 06/05/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27220

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/1.mad)

    (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesleki deneyim kazanma programları ve serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğuna hak kazanma sınavları ile kamuda kazanılmış mesleki hakların kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisiyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilere ait yerlerde çalışanlar ile mühendislik mesleğini, hizmet akdi ile herhangi bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbest olarak icra edenleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/2.mad.)

    (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 7 nci ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddeleri ile 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Aday meslek mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan, serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri bürolarında mesleği serbestçe ifa edebilmeleri için, mesleğe hazırlayıcı tekniğe, mevzuat ve uygulamaya yönelik temel bilgileri kazanmak amacıyla, bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan mühendisleri,

       b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

       c) İdare: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

       ç) Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu,

       d) Meslek: Orman mühendisliği, orman yüksek mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği mesleğini,

       e) Meslek mensubu: Mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık ve orman ürünleri bürosunu kurmak üzere, Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen kişileri,

       f) Mesleki faaliyet: Mühendis unvanına sahip olan ruhsatlı serbest meslek mensuplarının, Kanun hükümleri uyarınca icra edecekleri faaliyetleri,

       g) Mesleki deneyim: Mühendislerin mesleklerini icra etmeleri amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, ormancılık ve orman ürünleri bürolarında sosyal güvenceli olarak çalıştıkları süreleri,

       ğ) Mesleki deneyim kazanmak: Aday meslek mensubu mühendislerin, serbest meslek mensupluğu sınavına girebilmeleri amacıyla, kendi uzmanlık alanlarına uygun, serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında çalıştıkları ve Oda eğitiminde geçirdikleri süreleri,

       h) Mesleki geliştirme eğitimi: Ruhsatlı meslek mensuplarının, uzmanlık alanları kapsamındaki konularda, mesleki deneyimlerinin geliştirilip, yeniliklere uyum sağlamaları amacıyla, Oda tarafından planlanan ve uygulanan eğitimleri,

       ı) Mühendis: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca en az dört yıllık lisans eğitimini bitirmiş orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisini,

       i) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri Odasını,

       j) Ormancılık ve orman ürünleri büroları: Mühendis unvanına sahip olanların, mesleklerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, danışmanlık ve teknik müşavirlik yapabilecekleri serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarını,

       k) Ruhsat: Sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarıyla, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kazanılmış haklara sahip olan meslek mensuplarına; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi büroları açmak amacıyla Oda tarafından verilen izin belgesini,

       l) Serbest ormancılık bürosu: Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının, mesleklerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri serbest ormancılık bürolarını,

       m) Serbest orman ürünleri bürosu: Orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının, mesleklerini, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri serbest orman ürünleri bürolarını,

       n) Serbest yeminli ormancılık bürosu: Yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanan, orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlarda, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına mesleklerini serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri büroları,

       o) Serbest yeminli orman ürünleri bürosu: Yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanan, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen alanlarda, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına mesleklerini serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri büroları,

       ö) Sınav komisyonu: Orman fakültelerinden veya ağaç işleri endüstri mühendisi unvanıyla mezun veren lisans düzeyindeki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmuş, meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on beş yıl çalışmış veya bu süre kadar öğretim üyeliği yapmış olanlardan seçilmek üzere; ikisi Bakanlık, biri Orman Genel Müdürlüğü, biri orman mühendisliği ve diğeri orman endüstri mühendisliği veya ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümlerinden olmak üzere ikisi Yükseköğretim Kurulu ve ikisi de Oda tarafından seçilen yedi kişilik komisyonu,

       p) Sınav: Mesleki yeterliliğin ölçülmesi amacıyla, serbest yeminli meslek mensubu ve serbest meslek mensubu adayları için sınav komisyonunca yapılan sınavları,

       r) Sorumlu müdür: Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının, teknik ve idari yönetimini yapan, büro personelinin mevzuata uygun olarak çalıştırılması sorumluluğunu üstlenen, ruhsat almış meslek mensubunu,

       s) Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM): Mesleki geliştirme eğitimleri, aday meslek mensuplarının mesleki deneyim kazanmak amacıyla meslek mensuplarının yanında çalışmalara başlamalarının planlanması ve değerlendirilmesi, eğitim ve mesleki deneyim kazanma programlarının hazırlanması ve denetlenmesi ile görevli Oda bünyesinde oluşturulan merkezi,

    ş) (Ek bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/3.mad.) Tüzük: 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğünü,

    t) Uzmanlık alanları: Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan faaliyet konularından birinci fıkranın (a) bendinde belirtilenler orman mühendisi ve orman yüksek mühendislerinin, (b) bendinde belirtilenler orman endüstri mühendislerinin, (c) bendinde belirtilenler ağaç işleri endüstri mühendislerinin yetkili oldukları alanları,

       u) Yetkili meslek mensubu: Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da ormancılık ve orman ürünleri bürolarında aralıksız iki yıl çalışmış olan ve mesleğin icrasına engel bir hali bulunmayan, Odanın açmış olduğu uzmanlık alanlarına ilişkin sınavlarda başarılı olan, Odanın meslek içi eğitimine katılarak belgelendirilmiş, Kanunun 4. maddesinde belirtilen konularda hizmet sunacak meslek mensuplarını,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Aday Meslek Mensuplarının Mesleki Deneyim Kazanma Usul ve Esasları

       Genel ilkeler

       Madde 5 - (1) Aday meslek mensuplarının mesleki deneyim kazanmalarına ilişkin genel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

       a) Mesleki deneyim kazanmanın amacı; mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek mensubu yetiştirmektir.

       b) Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine imkân sağlayacak, yanında veya gözetim ve denetiminde mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapılacak meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir programın uygulanması esastır.

       c) Meslek mensupluğu adaylığının tamamlanabilmesi için, aday meslek mensubunun mesleki deneyim kazanma programını bitirme değerlendirmeleri ile yanında çalışılan meslek mensubunun verdiği tezkiyenin olumlu olması gerekir.

       ç) Mesleki deneyim kazanma programları; TEMDEM tarafından hazırlanan program çerçevesinde orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri ve ağaç işleri endüstri mühendisleri için ayrı düzenlenir ve yürütülür.

       Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM)

       Madde 6 - (1) Oda, mesleki deneyim kazanmaya başlama değerlendirmeleri, programlarının hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi ile görevli bir Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM) kurar. Bu merkez; mesleki deneyim kazanma programlarının her yıl yenilenmesine, mesleki deneyim kazanma çalışmalarının düzenli ve disiplinli yapılmasına, çalışmaların denetlenmesine yönelik tedbirleri belirler ve odaya bildirir.

       (2) Oda yönetim kurulu, bu merkezin taleplerine uygun mesleki deneyim kazanma uygulamalarının yapılmasını sağlar.

       (3) TEMDEM, aday meslek mensuplarının mesleki yayınlardan yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

       (4) TEMDEM; Oda yönetim kurulunca Odaya kayıtlı ruhsatlı meslek mensupları arasından seçilen, ikisi orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi, biri orman endüstri mühendisi veya ağaç işleri endüstri mühendisi olmak üzere üç üye tarafından yönetilir. Üyelerin ücret veya huzur hakları Oda yönetim kurulu tarafından belirlenir.

       (5) Oda şube merkezlerinin bulunduğu illerde Oda yönetim kurulunun onayı ile TEMDEM şubeleri açılabilir.

       (6) TEMDEM tarafından düzenlenen eğitim programlarına ilişkin giderler aday meslek mensuplarınca karşılanır. Oda, hibe şeklinde kaynak yaratıcı muhtelif eğitim projeleri hazırlatmak suretiyle aday meslek mensuplarının eğitim giderlerine karşılıksız katkıda bulunabilir.

       (7) TEMDEM, aday meslek mensuplarına yönelik aday meslek mensubu çalışma kütüğünü oluşturur.

       (8) TEMDEM şubelerinin çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir.

       Mesleki deneyim kazanmanın hedefleri

       Madde 7 - (1) Mesleki deneyim kazanmanın hedefleri şunlardır:

       a) Mesleğin gerektirdiği etik kurallar ve meslek bilincini yerleştirmek,

       b) İlgili mevzuatı ve uygulamayı doğru ve etkili bir biçimde öğretmek ve mesleki bilgileri geliştirmek,

       c) Meslekte standartlaşmayı temin etmek ve sürekli geliştirmektir.

       Aday meslek mensubu olma şartları

       Madde 8 - (1) Serbest meslek mensupluğu mesleki deneyim kazanma programlarına başlayabilmek için;

       a) Kanunun 6 ncı maddesindeki genel ve özel şartlar ile öğrenim şartlarına sahip olmak,

       b) TEMDEM tarafından gerekli görülmesi halinde mesleki deneyim kazanma programlarına ilişkin değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak,

       c) Oda tarafından belirlenen mesleki deneyim kazanma programı giderlerini karşılamış olmak,

       gerekir.

       Mesleki deneyim kazanma süresi

       Madde 9 - (1) Serbest meslek mensupluğu adayları için mesleki deneyim kazanma süresi bir yıldır. Bu sürenin, Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarının tamamını kapsayacak şekilde kullanılması esastır. Bunu sağlamak için gerektiğinde TEMDEM tarafından eğitim programları düzenlenebilir.

       (2) Mücbir sebepler, mesleki deneyim kazanma süresinin fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişinin iradesi dışında meydana gelen hallerdir. Mesleki deneyim kazanma programları mücbir sebepler dışında kesintisiz olarak sürdürülür. Ancak, mücbir sebeplerden dolayı eksik kalan mesleki deneyim kazanma süresi Oda yönetim kurulu kararı ile tamamlattırılır.

       Mesleki deneyim kazanmak için ön görülen çalışma süreleri

       Madde 10 - (1) Mesleki deneyim kazanma olarak kabul edilen süreler aşağıdadır.

       a) Bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde sayılan kamu görevlerinde geçen süreler,

       b) Resmi tatil ve izinlerle, Oda ve TEMDEM tarafından yapılan eğitim veya değerlendirmelerde geçen süreler,

       c) Lisansüstü diploma ve tezinin ibraz edilmesi, bu bentteki haktan yararlananların bu fıkranın (a) bendindeki haktan yararlanmamaları şartı ile genel ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin üç ayı,

       ç) Doktora diploması ve tezinin ibraz edilmesi, bu bentteki haktan yararlananların bu fıkranın (a) bendindeki haktan yararlanmamaları şartı ile genel ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi ile ilgili alanlarda doktora yapanların altı ayı.

       (2) Mesleki deneyim kazanma programı süreleri, Kanunun 4 üncü maddesindeki uzmanlık alanlarını ilgilendiren faaliyet konularını kapsayacak şekilde TEMDEM tarafından belirlenir. Bir yıllık mesleki deneyim süresi içinde, aday meslek mensupları bu konularda mesleki deneyim kazanma amaçlı çalışmaları sürdürmek veya programlanan eğitimleri almak zorundadır.

       Mesleki deneyim kazanma programı

       Madde 11 - (1) Aday meslek mensuplarının mesleki deneyim kazanma konuları, çalışma programları ve mesleki deneyim kazanmaya ilişkin zorunlu eğitim programları, TEMDEM tarafından hazırlanır.

       (2) Oda ve TEMDEM Şubeleri; mesleki deneyim kazanma konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını mensuplarına duyurur ve bunların uygulanmasını denetler.

       (3) Zorunlu eğitim programları; teorik ve uygulamalı olarak, mesleki deneyim kazanma çalışmalarının yapılacağı her yıl yeniden hazırlanır ve uygulanır.

       Başvuru

       Madde 12 - (1) Aday meslek mensupları, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlamak için Odaya başvuruda bulunurlar.

       (2) Başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklenmesi gereklidir.

       a) Adayın Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen suçları işlemediğine dair savcılıktan alınacak adli sicil belgesi,

       b) Yanında mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapacağı meslek mensubunun muvafakat yazısı veya meslek mensubunun ilgili Odaca belirlenmesine ilişkin yazılı talebi,

       c) Aday hakkında bilgi alınabilecek, adayın birinci ve ikinci derecede yakın akrabası dışında iki kişinin adresi ve telefon numaralarını gösterir dilekçe,

       ç) Mesleki deneyim kazanma çalışma giderlerinin ödendiğini gösteren belge.

       (3) Her başvuru sahibi için Oda tarafından bir dosya açılır. Aday meslek mensubunun, mesleki deneyim kazanmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü süre içinde yapılacak işlemlere ait belge ve yazışmalar bu dosyada saklanır. Bu dosya, mesleğin ifası sırasında her türlü işlem ve yazışmanın saklanması için kullanılmaya devam edilir.

       (4) Oda, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlayanlar için aday meslek mensubu kütüğü tutar. Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve meslek kütüğüne kaydı yapılır.

       (5) (Değişik fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/4.mad.) Mesleki deneyim kazanma başvuruları, Mart, Temmuz ve Kasım aylarının 20 nci günlerine kadar yapılır.

       Başvuruların incelenmesi

       Madde 13 - (1) Oda Yönetim Kurulu adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve meslekle bağdaşmayan işlerle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere TEMDEM'i görevlendirir. TEMDEM, başvuruları bir ay içinde inceler ve Oda yönetim kuruluna bir rapor halinde bildirir. Oda yönetim kurulu raporda eksiklikler var ise tamamlatır.

       Aday meslek mensuplarının ilanı

       Madde 14 - (1) TEMDEM'in yapacağı mesleki deneyim kazanma programlarına başlamak için yapılacak değerlendirmelere katılacaklar, başvuru tarihlerinden itibaren en geç iki ay içinde,

       (2) Mesleki deneyim kazanma programlarına başlama hakkını elde edenler ise, mesleki deneyim kazanma programlarına başlama değerlendirmelerinin bitiminden itibaren en geç bir ay içinde,

       ilan edilir.

       İtiraz

       Madde 15 - (1) Aday Meslek Mensubu; aleyhine verilmiş ilişik kesme kararının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Odaya itiraz edebilir. İtiraz üzerine onbeş gün içinde Oda yönetim kurulunun vereceği karara göre işlem yapılır.

       Yanında mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapılacak meslek mensupları

       Madde 16 - (1) Serbest meslek mensubu adayları, mesleki deneyim kazanma çalışmalarını serbest meslek mensubu ve serbest yeminli meslek mensupları yanında ve onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.

       (2) (Değişik fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/5.mad.) Oda, aday meslek mensuplarının TEMDEM ve şubelerinde yapacakları mesleki deneyim kazanma çalışmalarından sonra, yanlarında mesleki deneyim kazanma amacıyla çalışılacak ormancılık ve orman ürünleri bürolarının bulunmasında yardımcı olur. Oda bu bağlamda idare ile işbirliği yapma imkânlarını araştırır.

       (3) Oda, aday meslek mensuplarının mesleki deneyim kazanma amacına yönelik çalışmalar yapabilmelerine ilişkin olarak, gerekli çalışma ortamlarını hazırlayacak tedbirlere yönelik çalışmalar yapar.

       Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının yöntemi ve devam zorunluluğu

       Madde 17 - (1) Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında başlanır.

       (2) Mesleki deneyim kazanma çalışmaları sırasında mesleğin icrasına ait tüm konuların, çalışma mahallinde aday meslek mensubuna öğretilmesi esastır.

       (3) Aday meslek mensubu, yanında veya gözetim ve denetiminde mesleki deneyim kazanma çalışmaları yaptığı meslek mensubunca verilen işleri zamanında yapmaya mecburdur.

       (4) Mesleki deneyim kazanma çalışmalarında devam zorunludur. Çalışma süresi hiçbir şekilde kısaltılamaz. Mesleki deneyim kazanma çalışmaları kesintisiz yapılır. Aday meslek mensuplarının devamıyla ilgili hususlar, yanında çalıştığı meslek mensubunun devam çizelgesiyle takip edilir. Yapılan denetlemelerde bir yılda üç gün mücbir sebep olmaksızın mesleki deneyim kazanma mahallinde bulunmayan adaylar başarısız sayılır.

       (5) Mesleki deneyim kazanma programına uyulmadığı ya da yanında veya gözetim ve denetiminde çalışma yaptığı meslek mensubunun uygun olmayan davranışlarda bulunduğu kanaatine varan aday meslek mensubu, kendiliğinden mesleki deneyim kazanma çalışmalarını kesemez. Aday bu durumu, bir dilekçe ile Oda Yönetim Kuruluna bildirerek tedbir alınmasını isteyebilir. Oda yönetim kurulunun incelemesine göre gerekli işlem yapılır.

       (6) Yanında veya gözetim ve denetiminde çalışma yapılan meslek mensubunun ölümü, işi terki, disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla meslekten ayrılması durumunda; kalan mesleki deneyim kazanma süresinin yanında geçirileceği meslek mensubunu Oda belirler.

       Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlama

       Madde 18 - (1) TEMDEM tarafından mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlamalarına karar verilen aday meslek mensubunun, hangi meslek mensubunun yanında veya gözetim ve denetiminde çalışmalara başlayacağı Oda tarafından ilan edilir ve yanında çalışma yapacak meslek mensubuna bildirilir.

       (2) Aday meslek mensubu, ilgili mesleki deneyim kazanma döneminin ilk on günü içinde çalışmaya başlamak zorundadır. Yanında mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlanan meslek mensubu; durumu bir yazıyla Odaya bildirir ve bu yazı aday meslek mensubunun dosyasında saklanır.

       İzin durumu

       Madde 19 - (1) Aday meslek mensubu mesleki deneyim kazanma süresi içinde toplam 20 gün izin kullanabilir.

       Disiplin

       Madde 20 - (1) Kanunun ve ilgili yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlenen disiplin esasları aday meslek mensuplarına da uygulanır.

       Özlük hakları

       Madde 21 - (1) Meslek mensubu ile aday meslek mensubu arasındaki çalışma koşulları TEMDEM tarafından hazırlanan mesleki deneyim kazanma sözleşmesi ile düzenlenir.

       (2) Mesleki deneyim kazanma süresince aday meslek mensubuna yapılacak ödeme, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen ve tanımlanan meslek mensubunca yapılır.   

       (3) Meslek mensubunca hak ettiği ödemesi yapılmayan aday meslek mensubunun çalışma yeri gerektiğinde Oda tarafından değiştirilir.   

       Bağdaşmayan işler

       Madde 22 - (1) Kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak işler; aday meslek mensupları için de geçerlidir. Ayrıca; aday meslek mensupları, adaylıkları süresince kendi ve üçüncü kişiler nam ve hesaplarına çalışamazlar.

       Mesleki deneyim kazanma süresi içinde ilişik kesme

       Madde 23 - (1) Bu Yönetmeliğin;

       a) 8 inci maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan,

       b) 11 inci maddesindeki eğitim programlarına katılmayan,

       c) 12 nci maddesine göre verilen belgeleri doğru olmayan veya bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılan,

       ç) 17 nci maddesine göre mesleki deneyim kazanma çalışmalarında başarısız sayılan,

       d) 21 inci maddesinde belirtilen sözleşme hükümlerine aykırı davranan,

       e) 22 nci maddesine aykırı davrandığı tespit edilen,

       f) 24 üncü maddesindeki şartları sağlayamayan

       aday meslek mensuplarının mesleki deneyim kazanma süreleri tamamlamalarına izin verilmez.

       (2) Bu durumda olan adayların mesleki deneyim kazanma çalışmaları, TEMDEM kurulunun önerisi ve Oda yönetim kurulunun kararı ile kesilir.

       (3) Oda tarafından ilişik kesme kararı, yedi gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında son olarak çalışma yaptığı meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Oda nezdinde itiraz edilebilir. Odanın 60 gün içinde vereceği karara göre işlem yapılır.

       Serbest meslek mensupluğu mesleki deneyim kazanma bitirme değerlendirmesi

       Madde 24 - (1) Mesleki deneyim kazanma çalışmaları bitirme değerlendirmesi; lisans veya daha üstü eğitim programlarından mezun olup, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmasını tamamladıktan sonra, serbest meslek mensupluğu sınavlarına katılabilmeleri için aday meslek mensuplarına uygulanan mesleki deneyim kazanma çalışmaları sonunda yapılır.

       (2) Adayların mesleki deneyim kazanma bitirme değerlendirmelerinde başarılı sayılmaları için, 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. İlk değerlendirmede başarısız olan adaylara izleyen yıl içinde 3 kez değerlendirmeye katılma hakkı tanınır. Bu değerlendirmelerde de başarısız olanlar ile bu haktan yararlanmayanlar mesleki deneyim kazanmak şartını yerine getirmemiş sayılır.

       (3) (Değişik fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/6.mad.) Mesleki deneyim kazanma çalışmaları bitirme değerlendirmeleri, serbest meslek mensupluğuna hak kazanma sınavlarından en az 15 gün önce, sınav duyurusunda belirtilen yerde ve tarihte TEMDEM tarafından yapılır.

       Mesleki deneyim kazanma çalışmaları sonunda ilişik kesme

       Madde 25 - (1) Mesleki deneyim kazanma çalışmaları bitirme değerlendirmesinde başarılı olamayan aday meslek mensubuna ve son olarak yanında çalışma yaptığı meslek mensubuna Oda Yönetim Kurulu tarafından yedi gün içinde ilgilinin adaylıkla ilişkisinin kesildiği yazılı olarak bildirilir.

       Tezkiyeler

       Madde 26 - (1) Meslek mensupları, yanında veya gözetim ve denetiminde mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapan aday meslek mensupları hakkında çalışma bitiminde 100 puan üzerinden not vermek suretiyle gizli tezkiye düzenler ve bu değerlendirmeyi aday meslek mensubunun dosyasına konulmak üzere Odaya gönderir. 3 aydan az mesleki deneyim kazanma çalışması yapan adaylar için tezkiye düzenlenmez. Tezkiye formunun şekli ve içeriği TEMDEM tarafından belirlenir.

       Denetim

       Madde 27 - (1) Oda ile TEMDEM, mesleki deneyim kazanma işlemlerinin yürütülmesini mahallinde denetleyebilir.

       (2) TEMDEM şubeleri ve Oda yönetim kurulu; her yıl mesleki deneyim kazanma çalışmalarına ait programlara yönelik uygulamaları gösterir bir raporu TEMDEM'e gönderir.

       İşbirliği

       Madde 28 - (1) Oda, mesleki deneyim kazanma programlarının uygulanmasında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sınav Süreçleri ve Sınav Komisyonunun Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları

       Temel esaslar

       Madde 29 - (1) Sınavlarla ilgili temel esaslar şunlardır:

       a) Serbest yeminli meslek mensubu ve serbest meslek mensubu adaylarının yeterliliğinin ölçülmesinde sınavlarda başarılı olmaları esastır.

       b) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/7.mad.) Sınavlar; serbest yeminli meslek mensubu ve serbest meslek mensubu adayları için Kanunun 6 ncı maddesinde düzenlenen genel ve özel şartlar esas alınarak yapılır.

    c) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/7.mad.) Sınavlar, soruların yazılı olarak cevaplandırıldığı klasik veya doğru şıkların işaretlendiği test yöntemiyle yapılır. Sınavlara ilişkin soruların hazırlanmasında gizlilik, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde şeffaflık esastır. Test yöntemiyle yapılan sınavlarda yanlış cevapların değerleri doğru cevaplardan düşülmez.

    ç) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/7.mad.) Sınav tarih ve saati ile yapılacağı yer, sınavın süresi, şekli, konu başlıkları ve değerlendirme hususlarını içeren sınav duyurusu, sınav gününden en az bir ay önce Resmî Gazete'de yayımlanmak, Oda ve şubelerin ilan tahtalarına asılmak ve internet sayfasında yer verilmek suretiyle ilan edilir.

       d) Sınavlarla ilgili diğer hususlar Oda tarafından belirlenir.

       Sınava tabi olmayanlar

       Madde 30 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis olarak görev yapanlardan, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde sayılan meslek mensupları, serbest meslek mensupluğu sınavlarına tabi tutulmayacaktır.

       (2) Serbest yeminli meslek mensupluğunda istisna olmayıp, bu unvana hak kazanmak için sınavda başarılı olmak zorunludur.

       Sınav türleri

       Madde 31 - (1) Sınav türleri şunlardır:

       a) Serbest meslek mensupluğu sınavı; serbest meslek mensupluğu adayları için mesleki deneyim kazanma çalışmaları sonunda, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan yazılı sınavdır.

       b) (Değişik bent: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/8.mad.) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavı; en az 10 yıllık serbest meslek mensupluğu dönemi sonunda veya bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen koşullarda, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesindeki konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan yazılı sınavdır.

       Sınav komisyonu

       Madde 32 - (1) Sınav komisyonu yedi üyeden oluşur. Üyelerin ikisi Bakanlık tarafından, biri Orman Genel Müdürlüğü tarafından, ikisi Yükseköğretim Kurulu tarafından, ikisi de Oda tarafından seçilir.

       (2) Sınav komisyonu üyelerinin, orman fakültelerinden veya lisans düzeyinde eğitim veren ağaç işleri endüstri mühendisi unvanıyla mezun eden yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, meslekleriyle ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az onbeş yıl çalışmış veya bu süre kadar öğretim üyeliği yapmış olmaları şarttır.

       (3) (Değişik fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/9.mad.) Sınav komisyonu üyeleri, üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Sınav komisyonu üyeleri, bu süre içinde görev yapmak üzere aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör belirlerler.

       (4) Oda, ilgili kurumlardan, sınav komisyonu üyeleri ile üye sayısı kadar yedek üyelerin bildirilmesini talep eder. İlgili kurumlar da en geç otuz gün içinde, sınav komisyonu üyeleri ile üye sayısı kadar yedek üyelerin isimlerini Odaya yazılı olarak bildirirler.

       (5) Sınav komisyonu üyelerinin sınavlara katılamaması halinde, yerlerine ilgili kurum tarafından seçilen yedek üyeler sıraya uygun olarak katılır.

       Sınav komisyonu çalışmaları

       Madde 33 - (1) Sınav komisyonu üyeleri, sınavdan önce bir araya gelerek sınav sorularını hazırlar ve soru kâğıtlarını imzalar.

       (2) Sınav soruları üyelerin gözetiminde yeterince çoğaltılıp, her bir sınav konusu sorular ayrı mühürlü zarflara konularak sınav mahalline yollanır.

       (3) Sınav komisyonu, uzmanlık alanlarıyla ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden yararlanılarak sınav soruları bilgi bankası oluşturabilir.

       (4) Sınav komisyon üyelerinin yolluk ve ücretleri, Oda yönetim kurulu tarafından her yıl belirlenir.

       Sınava kabul şartları

       Madde 34 - (1) Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 6 ncı maddesindeki genel ve özel şartları taşımaları yanında, 11 inci maddesine göre ceza almamış ve 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerin bulunmaması gerekir.

       (2) Serbest meslek mensupluğu sınavına girebilmek için, aday meslek mensubunun mesleki deneyim kazanma çalışmalarını tamamlamış, yanında veya denetim ve gözetiminde çalışma yaptığı meslek mensubundan değerlendirme notu olarak en az 100 üzerinden 60 puan almış olması gerekir.

       Sınav zamanları

       Madde 35 - (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/10.mad.)

    (1) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavları yılda iki kez, serbest meslek mensupluğu sınavları ise, mesleki deneyim kazanma dönemleri dikkate alınarak yılda üç kez yapılır.   

    Sınavların yapılacağı yerler

       Madde 36 - (1) Sınavların yapılacağı yerler Oda tarafından belirlenir. Sınavlar Oda tarafından belirlenecek yetkililerin denetim ve gözetiminde yapılır. Oda, sınavların güvenlik içinde yapılması için gerekli önlemleri alır.

       Aranacak belgeler

       Madde 37 - (1) Sınav komisyonundaki dosyalarına konulmak üzere; sınava girecek adaylardan müracaat formuna ek olarak aşağıdaki belgeler istenir:

       a) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

       b) Serbest meslek mensubu adaylarının mesleki deneyim kazanma çalışmalarını tamamladığına dair belge,

       c) Serbest yeminli meslek mensubu adayları için Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini kanıtlayan belgeler.

       Sınav başvurusu

       Madde 38 - (1) Sınava ilişkin başvurular, sınav ilanında belirtilen süre içerisinde Odaya bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde sayılan belgeler eklenmek suretiyle dilekçe ile doğrudan veya taahhütlü mektupla yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belgelerin Odaya ulaşma tarihi esastır.

       Başvuruların incelenmesi

       Madde 39 - (1) Başvurular, sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı yönünden Oda tarafından incelenir. Sınava girmeye hak kazananlar, Oda ilan tahtası ve internet sayfasından ilan edilir.

       (2) Sınava girecek adaylara, Odaca sınava giriş belgesi verilir. Oda, sınava giriş belgesini sınav tarihinden on gün önce, adaylara taahhütlü mektupla gönderir veya imza karşılığı verir.

       Sınav konuları

       Madde 40 - (1) Orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip aday meslek mensuplarının gireceği serbest (Ek ibare: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/11.mad.) veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin konular şunlardır:

       a) Silvikültürün temel esasları, metotları, tedbirleri, silvikültür planlarının yapımı ve silvikültür tekniklerinin uygulanması,

       b) Orman amenajmanı planları yapımı ve revizyonu, harita fotogrametri ile uydu görüntülerden ormancılık amaçları doğrultusunda yararlanma,

       c) Orman koruma, orman yangınlarıyla mücadele ve entomoloji,

       ç) Orman Kanununda özel orman, tapulu kesim ve izinler,

       d) Ağaçlandırma, özel ağaçlandırma, erozyon kontrolü, orman içi-üstü, kenarı mera ıslahı ve fidanlık,

       e) Toprak ilmi, orman ekolojisi, havza amenajmanı ve etüt-proje işleri,

       f) Milli parklar ve korunan alanlar, orman içi mesire yerleri, av ve yaban hayatı,

       g) Orman işletmeciliği, ithalat, ihracat ve orman yolları yapımı,

       ğ) Orman botaniği,

       h) Ormancılık hukuku,

       ı) Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ilişkin hükümler.

       (2) Orman endüstri mühendisi unvanına sahip aday meslek mensuplarının gireceği serbest (Ek ibare: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/11.mad.) veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin konular şunlardır:

       a) Ahşap koruma, kurutma, buharlama, emprenye ve karantina,

       b) Odun anatomisi, ağaç malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri,

       c) Proje, ağaç işleri teknik resim ve bilgisayar destekli tasarım,

       ç) Kereste endüstrisi, ahşap mobilya ve ahşap konstrüksiyonları, kalite kontrolü,

       d) Levha ürünleri, lif ve kağıt teknolojisi,

       e) Üretim planlama ve stok kontrolü,

       f) Stratejik karar verme, iş yönetimi, iş güvenliği, kalite yönetimi, çevre yönetimi, finansal yönetim, maliyet muhasebesi, tek düzen muhasebe ve uygulaması,

       g) Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ilişkin hükümler,

       ğ) İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku.

       (3) Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip aday meslek mensuplarının gireceği serbest (Ek ibare: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/11.mad.) veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin konular şunlardır:

       a) Ahşap dendrolojisi ve anatomisi, ağaç malzemenin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, kereste üretim teknolojisi,

       b) Ahşabın emprenyesi ve ahşap malzemeye uygulanan ışıl işlemler, kaplama ve levha üretim teknolojisi,

       c) Ağaç işleri endüstrisinde yer alan ahşap ve türevleri ile diğer endüstriyel malzemeler kullanılarak sabit ve hareketli mobilya üretim faaliyetleri,

       ç) Ahşap işleme makineleri ve üst yüzey işlemleri,

       d) Tasarım teorisi, ürün teknik tasarımı ve projelendirme,

       e) Stratejik karar verme teknikleri ve kaynak planlaması,

       f) Meslek mensupluğu hukuku, idari yargılama hukuku ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ilişkin hükümler,

       g) İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku.

       (4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan sınav konularının alt başlıkları ve içerikleri, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    (5) (Ek fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/11.mad.) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavında birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki konuların yanı sıra Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Ormancılığa dair malî mevzuat ile Tüzük kapsamında yapılan işlemlerin denetim ve tasdikine ilişkin konular da yer alır.

       Sınavların yapılması

       Madde 41 - (1) Sınav listelerinde yer almayanlar ve sınav giriş belgesi olmayanlar sınavlara alınmazlar.

       (2) Sınavlar, duyurulan saatlerde başlar ve biter.

       (3) Sınav soruları, adayların huzurunda yetkililerce sınav mahallinde mühürlü zarflardan çıkarılır ve adaylara dağıtılır. Durum bir "Sınav Başlama Tutanağı" ile tespit edilir.

       (4) Sınavlarda, köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel kâğıtlar kullanılır. Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Bu kişiler sınav mahallinden çıkarılır. Bunlar, sınavlara bir yıl süreyle alınmazlar.

       (5) Sınav bitiminde bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kâğıt kullanıldığını gösteren bir tutanak düzenlenir ve sınav yetkilileri tarafından imzalanır.

       Sınavların değerlendirilmesi    

       Madde 42 - (1) Serbest yeminli meslek mensupluğu sınavında başarılı sayılmak için, sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla, alınan notların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.

       (2) Serbest meslek mensupluğu sınavında başarılı sayılmak için, sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla, alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekir.

       (3) Aday meslek mensuplarına, yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dâhil edilir.

       (4) Sınav kâğıtlarında her sorunun notunun ayrı ayrı verilmesi esastır. Bunların toplamından o konudaki yazılı sınav notu ortaya çıkar.

       (5) Sınav komisyonu, adayların her sorudan aldıkları notları ve toplam sınav notunu liste halinde tutanakla tespit eder ve bu tutanaklar sınav evrakı ile birlikte saklanır. Serbest meslek mensupluğu sınavlarında staj sırasındaki tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi tutanakta gösterilir.

    (6) (Ek fıkra: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/12.mad.) Sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sınav komisyonu başkanının imzalayacağı bir yazı ekinde Odaya teslim eder.

    Sınav sonuçlarının ilanı

       Madde 43 - (1) Oda, sınav sonuçlarını ilan tahtasında ve internet sayfasında duyurur ve şubelere ilan edilmek üzere gönderir. Ayrıca sınavda başarılı olanlara sınav sonucu yazı ile bildirilir.

       Sınavların geçersiz sayılması

       Madde 44 - (1) Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

       (2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

       (3) Sınav sorularının sınav saatinden önce yetkisiz kişilerce öğrenildiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere sınav iptal edilir.

       Sınav sonuçlarına itiraz

       Madde 45 - (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

       (2) İtirazlar, sonuçların Odada ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Odaya yapılır. Bu itirazlar, Odaca en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

       Tekrar sınava girebilme

       Madde 46 - (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4.Mük.) S.R.G. Yön/13.mad.)

    (1) Serbest veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren iki yıl içinde en çok dört sınava daha girebilirler.

    (2) Bu sınavlar serbest meslek mensupluğu için 60, serbest yeminli meslek mensupluğu için ise 65 puandan az alınan konuları kapsar.

    (3) Bu sınav haklarını kullanmayanlar veya bu haklarında da başarılı olamayanlar, müteakip 2 yıl süreyle serbest meslek mensupluğu veya serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına alınmazlar.

    (4) İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler, tüm konuları kapsamak üzere ilgili sınavlara tekrar katılabilirler.

       Sınav belgelerinin saklanması

       Madde 47 - (1) Başarılı olanların belgeleri, ilgililerin Oda meslek kütüğündeki dosyasında saklanır.

       (2) Başarısız olanlarla ilgili sınav belgeleri ise Odada üç yıl süre ile saklanır.

       Sınav giderleri

       Madde 48 - (1) Sınav ücreti, her yıl Ocak ayı içinde Oda tarafından belirlenerek sınava gireceklerden alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kazanılmış Haklar

       Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki deneyim kazanmak esas ve usulleri

       Madde 49 - (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan kamu kurum ve kuruluşlarında; uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak ve belgelenmek koşuluyla, Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan konuların yürütüldüğü aşağıdaki görevlerde çalışılan süreler mesleki deneyim kazanma süresinde geçirilmiş sayılır.

       a) Orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının, kamu kurum ve kuruluşlarında ormancılık konularıyla ilgili aşağıdaki görevlerde çalıştıkları süreler;

       1) Çevre ve Orman Bakanlığında birim sorumlusu konumunda görev yapan ağaçlandırma mühendisi, fidanlık mühendisi, milli park mühendisi, orman-köy ilişkileri mühendisi olarak çalışılan görevler ile müfettiş adaylığı, ormancılık araştırma enstitülerinde yapılan araştırmalarda sorumlu mühendis, araştırma ormanı şefi veya mühendisi olarak çalışmak,

       2) Orman Genel Müdürlüğünde müfettiş adaylığı, orman işletme veya bölge şefi, amenajman heyet mühendisi, kadastro komisyon üyesi, kadastro ve mülkiyet şefi, ağaçlandırma şefi, fidanlık şefi veya mühendisi, milli park şefi, orman harita fotogrametri mühendisi, koruma ve imrarat şefi, işletme silvikültür mühendisi, orman depo şefi ve bakım şefi olarak çalışmak,

       3) Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümlerinde asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman veya uzman olarak çalışmak,

       4) Belgelemek koşuluyla, sosyal güvenceli olarak hizmet akdi ile geçici veya kadrolu işçi statüsünde mühendis olarak çalışmak,

       b) Orman endüstri mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının, kamu kurum ve kuruluşlarında orman endüstrisi konularıyla ilgili aşağıdaki görevlerde çalıştıkları süreler;

       1) Bakanlıkların bağlı ve ilgili kurumlarının orman endüstrisiyle ilgili alanlarda hizmet veren birimlerinde müfettiş adaylığı, orman ürünleri üretimi işleriyle görevlendirilen üretim şefi, üretim mühendisi, atölye şefi ve atölye mühendisi olarak çalışmak,

       2) Kuruluş amaçları içinde orman endüstrisiyle uğraşmak olan kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerindeki birimlerde müfettiş adaylığı, orman ürünleri üretimi işleriyle görevlendirilen üretim şefi, üretim mühendisi, atölye şefi ve atölye mühendisi olarak çalışmak,

       3) Orman fakülteleri orman endüstri mühendisliği bölümlerinde asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman veya uzman olarak çalışmak,

       4) Belgelenmek koşuluyla, sosyal güvenceli olarak hizmet akdi ile geçici veya kadrolu işçi statüsünde mühendis olarak çalışmak,

       c) Ağaç işleri endüstrisi mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının, kamu kurum ve kuruluşlarında orman endüstrisi konularıyla ilgili aşağıdaki görevlerde çalıştıkları süreler;

       1) Bakanlıklara bağlı olarak çalışan ve ağaç işleri endüstrisiyle ilgili alanlarda hizmet veren birimlerde müfettiş adaylığı, ağaç ürünleri üretimi işleriyle görevlendirilen üretim şefi, üretim mühendisi, atölye şefi ve atölye mühendisi olarak çalışmak,

       2) Kuruluş amaçları içinde ağaç işleri endüstrisinde faaliyet göstermek bulunan kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerindeki birimlerde müfettiş adaylığı, ağaç ürünleri üretimi işleriyle görevlendirilen üretim şefi, üretim mühendisi, atölye şefi ve atölye mühendisi olarak çalışmak,

       3) Ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman veya uzman olarak çalışmak,

       4) Belgelenmek koşuluyla, sosyal güvenceli olarak hizmet akdi ile geçici veya kadrolu işçi statüsünde mühendis olarak çalışmak,

       (2) Meslek mensupları bu görevlerde çalıştıkları sürelerin bir yılı aşması halinde, Kanunun öngördüğü serbest meslek mensupluğu sınavlarına girebilmek için gerekli olan bir yıllık mesleki deneyim kazanmak hususunu olumlu sicil almak koşuluyla yerine getirmiş sayılırlar.

       Serbest meslek mensupluğu sınavından istisna edilecek kamu görevleri

       Madde 50 - (1) Serbest meslek mensupluğu sınavından istisna edilecek kamu görevleri şunlardır:

       a) Mühendis unvanına sahip olup, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici ve birim amiri konumunda bulunan müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, başmüfettiş, müfettiş, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, grup müdürü, şube müdürü, kısım müdürü, başmühendis, müessese müdürü, fabrika müdürü, koordinatör, orman kadastro komisyon başkanı görevlerini yapanlar.

       b) Mühendis unvanına sahip olup, kamu kurum ve kuruluşlarında birim sorumlusu konumunda görev yapan orman işletme (bölge) şefi, amenajman heyet mühendisi, kadastro komisyon üyesi, kadastro ve mülkiyet şefi, ağaçlandırma şefi, erozyon kontrolü mühendisi, fidanlık mühendisi, bakım şefi ağaçlandırma mühendisi, fidanlık mühendisi, milli park mühendisi, orman harita ve fotogrametri mühendisi, orman ve köy ilişkileri mühendisi olarak çalışılan görevler ile müfettiş adaylığı, ormancılık araştırma enstitülerinde yapılan araştırmalarda sorumlu mühendis, işletme silvikültür mühendisi, araştırma ormanı şefi veya mühendisi, orman depo şefi, koruma ve imrarat şefi olarak toplam sekiz yıl süreyle görev yapanlar.

       c) Mühendis unvanına sahip olup, kuruluş amaçları içinde orman, selüloz ve türevleri ile ağaç işleri endüstrilerinde faaliyet göstermek bulunan kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerindeki birimlerde orman ve ağaç ürünleri üretimi işleriyle görevlendirilen üretim şefi, üretim mühendisi, atölye şefi ve atölye mühendisi olarak toplam sekiz yıl süreyle görev yapanlar.

       ç) Mühendis unvanına sahip olup, orman fakültelerinin orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümleri ile ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumları ve bu kurumlara bağlı yüksek okullarda öğretim üyesi olarak görev yapanlar ile asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman veya uzman olarak toplam sekiz yıl süreyle görev yapanlar.

       (2) Bu kişiler faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında; uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak ve belgelenmek koşuluyla, serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeden, serbest meslek mensubu unvanını almaya hak kazanırlar. Bu kişiler serbest olarak çalışmak istemeleri halinde, Oda tarafından kendilerine ruhsat verilir.

       (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki kamu görevlerini, Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan mesleğin konularından biri veya birkaçında çalışarak tamamlayan meslek mensupları, uzmanlık alanları içinde bulunan diğer konularda da çalışmak istemeleri halinde, Oda tarafından açılacak sınavlı mesleki geliştirme eğitimlerine katılarak belge almak zorundadırlar. Oda yönetim kurulu kararıyla, hizmet belgesindeki görevlerin, hangi mesleki konuları kapsadığı belirlenir.

       Serbest meslek mensupluğu görevinde geçmiş sayılan kamu görevleri

       Madde 51 - (1) Faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında; uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak ve belgelenmek koşuluyla, aşağıda belirtilen görevlerde çalışan meslek mensuplarının çalıştıkları süreler serbest meslek mensupluğunda geçmiş sayılır.

       a) Mühendis unvanına sahip olup, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekküllerinde yönetici ve birim amiri konumunda bulunan müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, müfettiş, başmüfettiş, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, grup müdürü, işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, kısım müdürü, başmühendis, müessese müdürü, fabrika müdürü, koordinatör, orman kadastro komisyon başkanı görevlerinde geçen süreler.

       b) Mühendis unvanına sahip olup, orman fakültelerinin orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümleri ile ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak geçen süreler.

       c) Mühendis unvanına sahip olup, kamu kurum ve kuruluşlarında birim sorumlusu konumunda görev yapan orman işletme (bölge) şefi, amenajman heyet mühendisi, kadastro komisyon üyesi, kadastro ve mülkiyet şefi, ağaçlandırma şefi, fidanlık mühendisi, bakım şefi, ağaçlandırma mühendisi, erozyon kontrolü mühendisi, fidanlık şefi veya mühendisi, milli park mühendisi veya şefi, orman harita ve fotogrametri mühendisi, orman ve köy ilişkileri mühendisi olarak çalışılan görevler ile müfettiş adaylığı, ormancılık araştırma enstitülerinde yapılan araştırmalarda sorumlu mühendis, araştırma ormanı şefi veya mühendisi, orman depo şefi, koruma ve imrarat şefi, işletme silvikültür mühendisi olarak toplam sekiz yıldan fazla çalışılan süreler.

       ç) Mühendis unvanına sahip olup, orman fakültelerinin orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümleri ile ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak çalışılan süreler ile asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman veya uzman olarak toplam sekiz yıldan fazla çalışılan süreler.

       (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki kamu görevlerinde toplam 10 yıl süreyle çalışan meslek mensupları, Kanunun öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde, kamu görevlerinden ayrıldıktan sonra uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Düzenleme yetkisi

       Madde 52 - (1) Oda, bu Yönetmeliğin uygulanmasını açıklığa kavuşturmak ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla uygulama esaslarına ilişkin alt düzenleme yayımlayabilir. Düzenlemeler, Odanın internet sayfasında, genel merkez ve Oda şubelerinde ilan edilir.

       Mesleki deneyim kazanma

       Geçici Madde 1 - (1) Mesleki deneyim kazanma çalışmaları; serbest meslek mensupları ve serbest yeminli meslek mensuplarınca kurulan ormancılık ve orman ürünleri büroları sayılarının, yüksek öğretim kurumlarından bir yılda mezun olan mühendislerin sayısına ulaşıncaya kadar, uzmanlık alanlarına uygun ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan kamu kurum ve kuruluşları ile ruhsatlı serbest meslek mensubu çalıştıran gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait işyerlerinde de yapılabilir.

       Kamu kurumu dışında kazanılmış mesleki haklar

       Geçici Madde 2 - (1) Kanunun Resmî Gazete'de yayımlandığı 8/7/2006 tarihinden önce, kamu kurum ve kuruluşları dışında ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç ürünleri endüstrisiyle uğraşan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait işyerleri ile kendi nam ve hesaplarına çalışma yapan Orman Mühendisleri Odasının ilgili mevzuatına göre tescilli bürolarda çalışan meslek mensupları Odaya kayıtlı olmaları ve kayıt tarihinden itibaren belgelemeleri koşuluyla, sosyal güvenceli olarak aralıksız veya toplam on yıl süreyle çalışmaları ve diğer sınav şartlarını yerine getirmeleri halinde serbest yeminli meslek mensupluğu sınavına girebilirler.

       Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

       Madde 53 - (1) 27/2/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Kazanılmış Haklar, Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 54 - (1) Bu Yönetmelik 27/2/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 55 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar