YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 01/09/2008 - 2008/14089

    Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 27003

    Ekli "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Birinci fıkranın (d) bendi hükmü Dış Ticaret Müsteşarlığı personeli ve yurtdışı işçi hizmetleri uzmanları hakkında uygulanmaz."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

       "GEÇİCİ Madde 3 - 2007 ve 2008 yıllarında yapılan mesleki yeterlilik sınavları sonucunda başarılı olan personelin 2008 yılında yurtdışı sürekli göreve atanmalarını müteakip, atama yapılamayan Dış Ticaret Müsteşarlığı yurtdışı kadrolarına, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sınav komisyonunun toplanması suretiyle atama yapılır. Söz konusu atama süreci, mesleki yeterlilik sınavı dahil, en geç iki ay içinde tamamlanır."

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar