YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 25/05/2009 - 2009/15018

    Resmi Gazete Tarihi : 26/05/2009

    Resmi Gazete Sayısı : 27239

    Ekli "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

       Madde 1 - 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Dış Ticaret Müsteşarlığı personeli ve" ibaresi, geçici 3 üncü maddesi ile aynı Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelin Dış Ticaret Müsteşarlığına ait (9) numaralı bölümü ve (2) sayılı cetvelin Dış Ticaret Müsteşarlığına ait (9) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar