TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BASIN VE YAYIN MENSUPLARININ ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 06/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27250

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, basın ve yayın mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmalarına ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, sarı basın kartı sahibi olan yerli ve yabancı basın ve yayın mensuplarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 168 inci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Basın ve yayın kuruluşları:

    1) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan günlük siyasi gazeteleri,

    2) Ülke düzeyinde dağıtımı yapılan haftalık siyasi dergileri,

    3) TBMM Televizyon Müdürlüğünü,

    4) TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,

    "5) Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından frekans tahsisi yapılan ulusal nitelikteki televizyon kuruluşlarını,

    6) Yukarıda tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının en az on tanesiyle, paralı haber bülteni verme anlaşması olan siyasi nitelikteki Türk haber ajanslarını,

    7) Uluslararası düzeyde dağıtımı yapılan ve yayınlanan, Türkiye'de temsilciliği bulunan siyasi nitelikteki yabancı günlük gazete, haftalık dergi, haber ajansı ve televizyon kuruluşlarını,

    b) Basınla İlişkiler Kurulu: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TBMM'nin basın ve yayın mensupları ile ilişkilerini düzenleyen, yürüten ve gerektiğinde Yönetmelik değişikliği ve uygulama kararları alarak, bu kararları TBMM Başkanı veya Başkanlık Divanının onayına sunmakla görevli kurulu,

    c) Basın Şeref ve Sürekli Basın Kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, basın ve yayın mensuplarına verilen sürekli nitelikteki basın kartlarını,

    ç) Geçici Basın Kartı: Parlamento muhabiri kartı taşımayan ve TBMM'ye günübirliğine gelen sarı basın kartı sahibi Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını,

    d) Geçici Basın Özel Kartı: Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile (a) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına verilen geçici nitelikteki giriş kartını,

    e) Parlamento Muhabirleri Derneği: Parlamento muhabirleri arasında mesleki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, basın ve yayın mensuplarının TBMM içerisindeki çalışmalarını rahat ve düzenli biçimde sürdürmelerini temin etmek amacıyla kurulan derneği,

    f) Parlamento Muhabiri: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM'nin çalışmalarını izlemek üzere görevlendirilen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Basınla İlişkiler Kurulunca kendilerine fotoğraflı parlamento muhabiri kartı verilen basın ve yayın mensuplarını,

    g) Parlamento Muhabiri Araç Giriş Kartı: TBMM'de görev yapan Parlamento Muhabiri Kartı sahibi basın ve yayın mensuplarının araçları için hazırlanan giriş kartını,

    ğ) Parlamento Muhabiri Kartı: Basın ve yayın kuruluşlarınca, TBMM'nin faaliyetlerini izlemekle görevlendirilen en az beş yıllık sarı basın kartı sahibi muhabir, kameraman ve foto muhabirlerine unvanları yazılmak koşuluyla, Basınla İlişkiler Kurulunca verilen fotoğraflı ve süreli giriş kartını,

    h) Sarı Basın Kartı: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına verilen sarı renkli ve resmi nitelikteki basın kartını,

    ifade eder.

    Genel hükümler

    Madde 5 - (1) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM'nin çalışmalarını bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde izleyebilirler. Bu amaçla TBMM'de sürekli muhabir, foto muhabiri ve kameraman görevlendirebilirler.

    (2) TBMM Basınla İlişkiler Kurulu tarafından, kararlaştırılan tahsis sayısınca, basın ve yayın kuruluşlarının muhabir, foto muhabiri ve kameramanlarına parlamento muhabiri kartı verilir.

    (3) Basın ve yayın kuruluşlarının TBMM'de görevlendirmek istedikleri muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin, en az beş yıllık sarı basın kartı sahibi olmaları gerekir.

    (4) Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından akreditasyonu yapılmamış yabancı basın ve yayın mensupları, TBMM'de film ve fotoğraf çekimi ile röportaj yapmak istediklerinde, taleplerini öncelikle Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne, basın müşavirliklerine veya büyükelçiliklere iletmeleri gerekmektedir. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden gelecek izin talep yazısını müteakip, ilgililere izin verilip verilmeyeceğine yetkili makam karar verir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Basınla İlişkiler Kurulu ve Görevleri

    Basınla İlişkiler Kurulu ve görevleri

    Madde 6 - (1) Basınla İlişkiler Kurulu; ilgili İdare Amirinin başkanlığında, İletişim Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı ile Parlamento Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin katılımıyla oluşur.

    (2) Basınla İlişkiler Kurulu ayda bir kez toplanarak, TBMM'nin basınla ilişkili konularını görüşür, parlamento muhabirleri ile ilgili tutanakları inceler ve karara bağlar.

    (3) Kurul Başkanı, kendisinin yokluğunda Kurulun toplantısına başkanlık etmek üzere diğer İdare Amirlerinden birine vekâlet verebilir.

    (4) Kurul, basın ve yayın kuruluşlarına tahsis edilecek parlamento muhabiri kartlarının sayısını karara bağlar. Kart tahsis işlemlerinde Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı ve Basın İlan Kurumundan temin edilecek bilgiler dikkate alınır.

    (5) Kurul, TBMM Başkanının onayını alarak, olanaklar ölçüsünde basın ve yayın kuruluşlarına TBMM binaları içerisinde çalışma bürosu tahsis edebilir.

    (6) Kurulun sekreterya hizmetleri Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kart Başvuru Usulü, Kartların Düzenlenmesi ve Verilmesi

    Başvuru usulü

    Madde 7 - (1) TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, her yasama yılı başlangıcından bir ay önce, basın ve yayın kuruluşlarına kart tahsis sayılarını bildiren birer yazı göndererek, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olmak üzere TBMM'de görevlendirecekleri mensuplarının kimliklerinin bildirilmesini ister.

    (2) Basın ve yayın kuruluşları, TBMM'de görevlendirmek istedikleri mensuplarının kimliklerini yedi gün içinde yazılı olarak bildirirler. Bildirimlere başvuru sahibinin dolduracağı form ile birlikte sarı basın kartı örneği ve iki adet fotoğrafı eklenir.

    Kartların düzenlenmesi ve verilmesi

    Madde 8 - (1) TBMM'de görev yapacak basın ve yayın mensuplarına verilecek parlamento muhabiri kartı, araç giriş kartı, geçici basın kartı ve basın özel kartının biçim yönünden düzenlenmesi ile hak sahiplerine verilmesine ilişkin işlemler, Basınla İlişkiler Kurulunun belirleyeceği çerçeve içerisinde, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Parlamento muhabiri kartı başvuruları ilgili İdare Amirinin Başkanlığında Kurulda karara bağlanır. Parlamento muhabiri araç giriş kartları ise ilgili İdare Amirinin parlamento muhabiri araç giriş kartı başvuru formlarını onaylamasından sonra hazırlanır.

    (2) Parlamento muhabiri kartı, araç giriş kartı, geçici basın kartı ve basın özel kartı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından imzalanır, sahiplerine imza karşılığında teslim edilir. Kart sahiplerinin isim listesi Koruma Müdürlüğüne bildirilir. Kartların geçerlilik süresi bir yasama yılıdır.

    (3) Hazırlanan kart örnekleri, Koruma Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı ile Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığına bilgi amacıyla gönderilir.

    Parlamento muhabiri kartı

    Madde 9 - (1) Parlamento muhabiri kartı almak üzere başvuruda bulunanların sarı basın kartı kullanım süreleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden temin edilecek bilgiyle tespit edilir. Başvurular, Basınla İlişkiler Kurulunda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, başvuru sahiplerine parlamento muhabiri kartı verilip verilmeyeceğine karar verilir.

    (2) Parlamento Muhabirleri Derneği eski başkanları ile basın şeref kartı sahiplerine koşulsuz, sürekli basın kartı sahiplerine ise bir basın yayın kuruluşunda fiilen çalıştığını belgelemesi koşuluyla Basınla İlişkiler Kurulunca parlamento muhabiri kartı verilebilir.

    (3) Parlamento muhabiri kartı aldıktan sonra çalıştığı işyeri ile ilişiği kesilen basın ve yayın mensupları, aldıkları tanıtma ve araç giriş kartlarını 30 gün içinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. İlgili basın ve yayın kuruluşlarından veya meslekten ayrıldığı tespit edilen basın ve yayın mensubunun kartı geçerliliğini yitirir. Kartını teslim etmeyenlerin isimleri Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, Koruma Müdürlüğüne bildirilir. Adı geçen kişiler, kartlarını iade edinceye kadar basın kimliğiyle TBMM'ye alınmazlar.

    (4) İşyeri değiştiren basın ve yayın mensupları, eski kartlarını geri vermedikçe kendilerine yeni kart verilmez.

    (5) İşyeri değişikliğinde, yeni işyerine ait başvurunun, kartın kaybedilmesi halinde ise gazetede yayınlanan kayıp ilanının, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.

    Geçici basın kartı

    Madde 10 - (1) Parlamento muhabiri kartı sahibi olmayan basın ve yayın mensuplarından, TBMM'de belli bir toplantıyı izlemek veya bir görüşme yapmak üzere gelenlere, sarı basın kartı sahibi olmaları koşuluyla ve bu kart karşılığında Basın Bürosundan geçici basın kartı verilir.

    (2) Geçici basın kartı alanlar, Genel Kurul salonunda ve komisyon salonlarında basına ayrılan yerlerde oturur. Genel Kurul çalışmaları sürerken, TBMM kulislerine kesinlikle giremezler. Geçici basın kartlı basın ve yayın mensupları, işleri bitince geçici basın kartını geri vererek TBMM'den ayrılırlar.

    Geçici basın özel kartı

    Madde 11 - (1) Basın şeref kartı veya sürekli basın kartı taşıyanlar ile bu Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan basın ve yayın kuruluşlarının sahibi, genel yayın yönetmeni, Ankara temsilcisi ve köşe yazarlarına, TBMM çalışmalarını izleyebilmeleri amacıyla, sahip oldukları basın kartlarıyla değiştirmek üzere Basın Bürosundan basın özel kartı verilir.

    Parlamento muhabiri araç giriş kartı

    Madde 12 - (1) Parlamento muhabiri kartı taşıyanların beyan edeceği sadece bir araca, parlamento muhabiri tanıtma kartı ve araç tescil belgesinin önlü arkalı fotokopisi ile birlikte başvurusu halinde parlamento muhabiri araç giriş kartı verilir. Araç başkası adına kayıtlı ise başvuru sahibinden TBMM araç giriş kartı taahhütnamesi alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Film ve Fotoğraf Çekimleri ile Basın Toplantısı

    Basın toplantısı ve çekimler

    Madde 13 - (1) TBMM'nin ana bina ve eklentileri ile bahçeleri içerisinde canlı yayın, film ve fotoğraf çekimleri izne tabidir. Çekim izin formu, muhabir unvanlı kişi tarafından doldurulur ve imzalanır. İzin, ilgili İdare Amiri veya yetkilendireceği İletişim Daire Başkanı ya da Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilir. Çekim izinleri, belirtilen kişi, mekân, süre ve zamanla sınırlıdır.

    (2) Aksine bir karar olmadıkça, TBMM Genel Kurul toplantılarında, basın locasından flaş kullanılmamak kaydıyla fotoğraf çekimi yapılabilir. TBMM Televizyonu dışında Genel Kurul Salonuna kamera alınmaz.

    (3) Komisyon ve siyasi parti grup toplantılarında film ve fotoğraf çekimleri, Komisyon Başkanı ve siyasi parti grup başkanvekilinin iznine bağlıdır. Basın mensupları, toplantıları kendilerine ayrılan bölümlerden izleyebilirler.

    (4) TBMM Basın Toplantı Salonunda, sadece halen milletvekili olanlar ile TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları partilerine mensup milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı yapabilirler.

    (5) TBMM Şeref Holünde Meclis Başkanının katılacağı programlar haricinde televizyon programı yapılamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çalışma Şartları ve Denetim

    Çalışma şartları

       Madde 14 - (1) Parlamento Muhabirleri; Genel Kurul toplantılarını, izinli olarak da komisyon ve siyasi parti grup toplantılarını kendilerine ayrılan yerlerde izleyebilirler.

       (2) Parlamento muhabirleri TBMM içerisinde kütüphane, lokanta, berber, kendilerine ayrılan açık otopark ve benzeri hizmetlerden yararlanabilirler.

       (3) Basın Bürosunda yapılan basın toplantıları hariç, kameramanlar ve foto muhabirleri, izinsiz olarak kamera ve fotoğraf makineleriyle birlikte, TBMM binalarında ve bahçelerinde dolaşamazlar, izin verilmedikçe komisyon ve siyasi parti grup toplantı salonlarına giremezler.

       (4) Geçici basın kartı taşıyanlar, kulislere giremezler, Genel Kurul toplantılarını basın locasından, komisyon çalışmalarını ve basın toplantılarını ise basına ayrılan bölümlerden izleyebilirler.

       Denetim

       Madde 15 - (1) Parlamento muhabirleri giriş ve çıkışlarda TBMM Şeref Kapısını kullanamazlar. Basın ve yayın mensupları kendilerine verilen tanıtım kartlarını TBMM kampüsü içinde yakalarına takarlar.

       (2) Parlamento muhabirlerinin TBMM içerisindeki davranış ve tutumları Basınla İlişkiler Kurulu üyeleri tarafından denetlenir.

       (3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan, izinsiz ya da çekim izin formunda belirtilen kişi, mekân, süre ve zaman dışında çekim yapan, kılık kıyafeti Meclis kampüsünde çalışmaya uygun olmayan basın ve yayın mensubunun durumu tutanakla tespit edilir ve Kurulda görüşülür. Kurulca ilgilinin uyarılmasına karar verilirse, Kurul kararı, Kurul Başkanının yazısıyla ilgiliye tebliğ edilir. Aynı tutumunda ısrar ettiği belirlenen ilgilinin parlamento muhabiri kartı Kurulca iptal edilir ve durum ilgilinin mensup olduğu kuruluşa bildirilir.

       (4) TBMM'nin güvenliğini ve saygınlığını ihlal edici eylem ve davranışta bulunan basın ve yayın mensubunun parlamento muhabiri kartı ilgili İdare Amirince iptal edilir, durum ve kartın iptal gerekçesi ilgiliye ve kurumuna bildirilir. Kartı iptal edilen parlamento muhabiri, iptal süresince TBMM kampüsünde basın ve yayın faaliyeti yürütemez.

       (5) Geçici basın kartı ve basın özel kartı verilen basın ve yayın mensupları da kart iptalinin dışında bu Madde hükümlerine tabidir.

       (6) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin ve Kurul tarafından alınacak ilgili kararların uygulanmasında TBMM Güvenlik Yönetmeliği hükümleriyle de uyumlu olacak şekilde Koruma Müdürlüğü ile işbirliği yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Kıyafet

    Madde 16 - (1) Parlamento Muhabirleri ile diğer basın ve yayın mensupları, TBMM içerisinde, TBMM İçtüzüğünün 56 ncı Maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uygun çalışırlar. Kadın muhabirler yönetmelik ve genelgelere uygun pantolon da giyebilirler. Bu hükmü ihlal edenler, kampüs içinde uyarılırlar, Genel Kurulda ise dışarı çıkarılırlar.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 17 - (1) 30/5/1998 tarihli ve 23357 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik, 13/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar