ENERJİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARININ SINAV, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Enerji Uzman Ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 12/06/2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27256

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Enerji Uzman Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları ile Enerji Uzman ve Enerji Uzman Yardımcılarının atama, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda istihdam edilecek Enerji Uzman Yardımcıları ile Enerji Uzmanlarını kapsar.

       Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi, 12/12/2001 tarihli ve 2001/3501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 37 nci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

    b) Daire Başkanı: Kurum daire başkanlarını,

    c) Giriş Sınavı: Enerji Uzman Yardımcılığı sözlü giriş sınavını,

    ç) KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan kamu personeli seçme sınavını,

    d) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

    e) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    f) Uzman: Enerji Uzmanını,

    g) Uzman Yardımcısı: Enerji Uzman Yardımcısını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

    Giriş sınavının duyurulması ve zamanı

    Madde 5 - (1) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, öğrenim dalları itibariyle Kurul tarafından belirlenir.

    (2) Başvuru tarihi, istenecek belgeler, sınav konuları, sınavın yeri, zamanı ile KPSS sonuçlarına göre puan türleri ve asgari puanlar Başkan tarafından belirlenerek, Resmî Gazete'de ve yurt düzeyinde yayımlanan en az iki ayrı günlük gazetede, en az birer defa yayımlanmak ve internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

    (3) İlanlar, sınav tarihinden en az otuz gün önce başlayacak şekilde yapılır. Başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavın başlama tarihi arasında en az yedi günlük bir süre bulunur.

    Giriş sınavına katılma şartları

    Madde 6 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

    b) Giriş sınavının yapılacağı tarih itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak,

    c) KPSS'ye girmiş ve Kurum tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,

    ç) En az dört yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile Kurum ihtiyacına göre tespit edilecek fakülte veya en az dört yıl süreli eğitim veren yüksekokullardan ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

    Giriş sınavı başvuru işlemleri

    Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurum'dan veya Kurumun internet adresinden temin edecekleri sınav Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

    a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

    b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

    c) KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği,

    ç) T.C. Kimlik Numarası.

    (2) Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumca da onaylanabilir.

    (3) Posta ile yapılan başvurularda, yukarıdaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Kuruma ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Giriş sınavına hazırlık çalışmaları

    Madde 8 - (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak Sınav Tespit Komisyonu tarafından yapılır. Bu Komisyon, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceler. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden her puan türü için ayrı ayrı en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, puan türü itibariyle atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının beş katı aday sıralamaya tabi tutulur. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır.

    Sınav giriş belgesi

    Madde 9 - (1) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Kurum internet adresinde ilan edilir. Adaylar, sınav giriş belgelerini Kurumdan alırlar.

    (2) Sınav giriş belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır.

    Giriş sınavı komisyonu

    Madde 10 - (1) Giriş sınavı, beş üyeden oluşan Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavı Komisyonu, Başkan tarafından belirlenen daire başkanlarından oluşacak dört asıl üye ile İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanından oluşur. Komisyon Başkanı, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanıdır. Ayrıca, Başkan tarafından üç yedek üye tespit edilir.

    (2) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Giriş sınavının şekli

    Madde 11 - (1) Giriş sınavına çağrılanlar, bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde sözlü sınava alınırlar.

    Giriş sınav konuları

    Madde 12 - (1) Giriş Sınavında;

    a) Alan bilgisi,

    b) Kavrayış,

    c) Anlatım yeteneği,

    ç) Davranış,

    d) Temsil kabiliyeti,

    konuları dikkate alınarak ve alan bilgisi 40, diğer konuların her biri 15'er puan üzerinden sınav komisyonu üyelerince ayrı ayrı değerlendirilir. Adaylara sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanağa bağlanır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden ortalama 70 puan almaları şarttır.

    (2) Alan bilgilerine ilişkin konular, Kurumun görev alanı ve adayların lisans öğrenim durumları dikkate alınarak İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanının önerisi üzerine Başkan tarafından belirlenir.

    Değerlendirme ve başarı sırasının belirlenmesi

    Madde 13 - (1) Giriş Sınav Komisyonu, adayların Giriş Sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı puanlarını tespit eder. Adayların KPSS puanı ile Giriş Sınavı sonucunun aritmetik ortalaması alınarak, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ve öğrenim dalları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Giriş sınavından 70 veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla öğrenim dalları itibarıyla Kurul tarafından belirlenecek sayıda yedek aday listesi belirlenebilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, bir sonraki Giriş Sınav ilan tarihine kadar geçerlidir.

    (2) Sınav sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Başkan tarafından onaylandıktan sonra Kurumun internet adresinde ve Kurum hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir.

       Atamadan önce istenecek belgeler

    Madde 14 - (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

    c) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

    ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.

    Uzman yardımcılığına atanma

    Madde 15 - (1) Giriş sınavını kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığına atanır. Asıl listeden uzman yardımcılığını kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların yerine belirlenmesi halinde yedek aday listesinden öğrenim dalları itibariyle başarı sırasına göre atama yapılabilir. Diğerleri için 70 ve üzeri puan almış olmak, atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

    (2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

    (3) Atamaları yapılan uzman yardımcılarının göreve başlamalarına ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 16 - (1) Giriş Sınav Komisyonu tarafından düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

    Çalışma düzeni

    Madde 17 - (1) Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri daire başkanlıklarında, daire başkanı veya ilgili daire başkanı tarafından görevlendirilen grup başkanı ve/veya uzman gözetiminde çalışırlar.

    Uzman yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

    Madde 18 - (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece Enerji Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, verilecek görevlerin yanı sıra;

    a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi edinilmesini,

    b) Enerji mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

    c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

    ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

    d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

    e) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

    f) Kurumun göreviyle benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda, staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

    sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunurlar.

    Yetiştirme şekli ve esasları

    Madde 19 - (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur.

    (2) Uzman yardımcılarının temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra görevlendirildikleri birim amiri tarafından belirlenecek, grup başkanı ve/veya enerji uzmanı refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları sağlanır. Ayrıca bu süreçte, Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin yazışma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir.

    (3) Uzman yardımcıları için, ana hizmet ve danışma birimi niteliğindeki daire başkanlıklarının görüşleri de alınmak suretiyle adaylık eğitimi dışında özel bir çalışma ve yetiştirme programı hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır. Bu program çerçevesinde, uzman yardımcılarının ana ve danışma hizmet birimlerinden en az dördünde görevlendirilmek suretiyle yetiştirilmeleri sağlanır.

    (4) Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcılarına mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için gerekli koşullar sağlanabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tez Değerlendirmesi ve Yeterlik Sınavı

    Tez konusunun belirlenmesi ve hazırlama süresi

    Madde 20 - (1) Uzman yardımcıları, Kurumun görev sahası ile ilgili konularda, yetiştirme programının ikinci yılının dolmasından itibaren otuz gün içerisinde tez konusunun belirlenmesi için üç tez konusunu bağlı bulunduğu daire başkanına sunar. Bağlı bulunduğu daire başkanı, kendi görüşünü de ekleyerek tez konularını İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderir. Tez konusu, öğrenim durumları da dikkate alınarak Başkanın onayı ile belirlenir.

    (2) Belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın tez konularını sunmayan uzman yardımcılarına, bağlı bulunduğu daire başkanının re'sen belirleyeceği konular aynı usulle tez konusu olarak belirlenir. Geçerli mazereti bulunan uzman yardımcılarının tez konularının belirlenmesindeki 30 günlük sürenin hesabında mazeret süreleri dikkate alınır.

    (3) Tez konusu belirlenen uzman yardımcısı, Kurum içinden veya dışından seçtiği tez danışmanını Kuruma bildirir. Kurum dışından belirlenen tez danışmanının öğretim üyesi olması şarttır.

    (4) Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve/veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini de içermesi, Başkan tarafından uygun görülen Tez Hazırlama Yönergesi usullerine ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

    (5) Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıl süre verilir.

    Tezin teslimi ve ek süre verilmesi

    Madde 21 - (1) Uzman yardımcısı, hazırladığı tezini tez danışmanının raporuyla birlikte ilgili daire başkanı aracılığıyla, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi üzerine, askerlik ve ücretsiz izin dışındaki zorunlu halin devam ettiği süre kadar Başkan onayıyla ek süre verilir. Ancak, bu süre hiçbir şekilde altı ayı geçemez.

    (2) Süresi içerisinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

    Tez Değerlendirme ve Yeterlik Komisyonu

    Madde 22 - (1) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Komisyonu, Başkan tarafından belirlenen dört asıl üye ve uzman yardımcısının bağlı olduğu daire başkanı olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Komisyon başkanı, Başkan tarafından belirlenir. Gerekli görülmesi halinde Komisyonda yükseköğretim kurumlarından öğretim üyeleri de görevlendirilebilir. Ayrıca, Başkan tarafından dört yedek üye tespit edilir.

    (2) Gerekli görülmesi halinde aynı usulle farklı alanlarda olmak üzere birden fazla Tez Değerlendirme ve Yeterlik Komisyonu da oluşturulabilir.

    (3) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Komisyonunun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Tez değerlendirme

    Madde 23 - (1) Tez değerlendirme tarihi, Başkan tarafından belirlenir. Uzman yardımcısının hazırladığı tez, değerlendirme gününden en az otuz gün önce İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Tez Değerlendirme ve Yeterlik Komisyonu üyelerine dağıtılır. Değerlendirme günü uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kullanılamaz. Tezin başarısız bulunması halinde, Komisyon tarafından tezin başarısız sayılmasına ilişkin gerekçeli rapor hazırlanarak ilgiliye tebliğ edilir.

    Tezin başarısız bulunması

    Madde 24 - (1) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Komisyonunca tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.

    (2) Uzman yardımcısı ikinci hakkını, tezin başarısız olma gerekçesinin yer aldığı raporu dikkate alarak, sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde kullanır ve hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

    (3) Uzman yardımcısı kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek de, ikinci hakkını değerlendirebilir. Bu durumda, uzman yardımcısına ikinci hakkını kullanabilmesi için en az altı aylık süre tanınır.

    (4) Düzeltilen veya yenilenen tezlerin değerlendirilmesi, 23 üncü maddeye göre yapılır.

    Yeterlik sınavına girebilme şartları

    Madde 25 - (1) Uzman yardımcıları;

    a) Hazırlanan uzmanlık tezinin başarılı bulunması,

    b) Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil üç yıl çalışmış olması (Bu süreye ücretsiz izinler, üç ayı geçen yurtdışı eğitim ve görev, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir),

    c) Her yıl olumlu sicil almış olması,

    ç) Katıldığı staj ve eğitim faaliyetlerinde başarılı olması,

    d) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında İngilizce, Fransızca, Almanca veya Kurul tarafından belirlenen dillerin birinden en az 70 puan alması veya uluslararası geçerliği olan sınavlardan en az bu puana denk puan alması şartıyla,

    yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

    (2) Uzman yardımcılığı döneminde yeterli yabancı dil puanı alamayan uzman yardımcılarına en çok bir yıla kadar süre verilir. Bu sürede de yabancı dil bilgisi için belirtilen barajı aşamayan uzman yardımcıları yeterlilik sınavına girme haklarını kaybeder.

    Yeterlik sınavı

    Madde 26 - (1) Sözlü olarak yapılan yeterlik sınavıyla, adayın Kurum mevzuatı konusundaki bilgileri ölçülür.

    (2) Yeterlik Sınavının tarihi, Başkan tarafından belirlenir.

    (3) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Komisyonunun her bir üyesi sınavda ayrı ayrı not takdir eder. Sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanağa bağlanır. Sınav başarı notu, Komisyon üyelerinin değerlendirmesinin aritmetik ortalamasından oluşur.

    (4) Adayın başarılı sayılması için sözlü sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alması şarttır.

    (5) Yeterlik sınavı sonunda, sınav komisyonu başkanı, ayrı ayrı her üyenin verdiği notu gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirir. Sonuçlar, Başkanın onayından sonra adı geçen Daire Başkanlığı tarafından ilgililere tebliğ edilir.

    (6) Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olanlar, Enerji Uzmanı kadrosuna atanmaya hak kazanırlar.

    Başarısızlık hali

    Madde 27 - (1) Kanuni mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler hariç, yapılan sınavda başarısız olan uzman yardımcılarına en az üç aylık bir süre sonunda ikinci bir sınav hakkı daha verilir.

    (2) Ücretsiz izin, askerlik, geçici görev ve benzeri zorunlu haller dolayısıyla yeterlik sınavına girememiş olan uzman yardımcıları için yeterlik sınavı açılır.

    (3) İkinci kez tezi başarısız sayılanlar, kanunen kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tezini teslim etmeyenler, yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olanlar ve kanunen kabul edilebilir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler ile yabancı dil bilgisi için belirtilen barajı aşamayanlar uzmanlığa atanma hakkını kaybeder ve yönetim görevlisi kadrolarına atanırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Yurtiçinde ve Yurtdışında Eğitim

    Yurtdışında eğitim

    Madde 28 - (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim, staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla Eğitim Kurulunun önerisi üzerine Kurul Kararı ile yurt dışına gönderilebilir.

       Yabancı dil eğitimi

       Madde 29 - (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcılarının yabancı dillerini geliştirmek amacı ile yabancı dil eğitimi düzenleyebilir veya eğitim programlarına gönderebilir.

    ALTINCI BÖLÜM: Uzman Yardımcıları ve Uzmanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

    Uzman yardımcılarının görev, yetki ve yükümlülükleri

    Madde 30 - (1) Uzman yardımcıları;

    a) Görevlendirildikleri dairenin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak,

    b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlık çalışmaları ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak,

    c) Görevlendirildiklerinde kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak,

    ç) Görevlendirildikleri dairenin yürüttüğü hizmetler ile karşılaştıkları meseleler hakkında muayyen zamanlarda düzenlenecek tartışmalı toplantılara katılarak görüşlerini açıklamak,

    d) İlgili daire başkanı, grup başkanı veya uzman tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmekle,

    yükümlüdür.

    Uzmanların görev, yetki ve yükümlülükleri

    Madde 31 - (1) Uzmanlar, mevzuatla Kuruma verilmiş olan görevlerin; düzenli, etkin, süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak ve Kurum tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdür.

    (2) Bu yükümlülüğün gereği olarak;

    a) Kanunların ve diğer mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası maksadıyla ilgili Daire Başkanlığınca verilen görevleri süresinde yapmak,

    b) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmelerin Kuruma verdiği görevleri takip etmek ve gerekli tekliflerde bulunmak,

    c) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek,    

    ç) Yurtiçi ve yurtdışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin tasarıların hazırlanmasına, görüşülmesine, Kurum içi ya da kurumlararası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans, kurs ve seminerler vermek,

    d) Enerji konusundaki mevzuatı ve mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda Başkan tarafından öngörülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak,

    e) Uzman yardımcılarının en iyi biçimde yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,

    f) Kurumun görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmek,

    g) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak,

    ile yükümlüdür.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Çalışma programları

    Madde 32 - (1) Uzmanların çalışmaları, bağlı oldukları birimler düzeyinde hazırlanıp Başkan tarafından onaylanacak bir çalışma programı çerçevesinde yürütülür. Her yılın Ocak ayında uygulamaya konulan bu çalışma programında yapılacak işler ile bu işlerin süresi ve bu işlerle ilgili çalışmalara katılacak personel sayısı ayrı ayrı gösterilir.

    Re'sen işlem yapma

    Madde 33 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları görevlendirilmedikçe ilgili kişi ve kuruluşlardan re'sen bilgi isteyemez, inceleme, araştırma ve denetleme yapamaz.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 34 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yeniden atama

    Madde 35 - (1) Uzman yardımcılığı veya uzmanlık sıfatını kazandıktan sonra, Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılıp yeniden uzman yardımcılığına veya uzmanlığa atanmak isteyenler, ihtiyaç ve boş kadro bulunmak şartıyla Kurul kararıyla atanabilirler.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 36 - (1) 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Görevde bulunan uzman yardımcıları

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce atanan uzman yardımcıları hakkında Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 37 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar